FANDOM
a:			eyk

a few:			chañd 

a good many:		bahot sey/kul

a little:		zara sa

a lot:			bahot sa/kaafi/KHaasah

a number of:		baaz/ka'i

a quarter less than:	pauna

a quarter more than: 	sawa

aback:		adv.	piichhey ko

abandon:	v.t.	baaz aana/chhoRna/Daal deyna/KHaak Daalna/
			tark karna

abandon:	n.	bey par wahi(f.)/laa ubaali pan(m.)/
			wajd(m.)

abandoned:	a.	matruuk/ujaaR/wiiraan

abandoning:	n.	qata^ e ta^alluq

abandonment:	n.	bey wafaa'i/dast bar daari/tyaag

abase:		v.t.	bey îzzat karna/hattak karna/tauhiin karna/
			utaarna/zaliil karna

abasement:	n.	bey îzzat/hattak/KHwaari/
			tauhiin/tazliil/zillat
			
abash:		v.t.	bad Hawaas karna/SHarmiñda karna

abashed:	a.	KHajil/paSHeymaan/SHarm saar

abashment:	n.	jheyñp/KHwaari/paSHeymaani(f.)/
			SHarmiñdagi(f.)/zillat(f.)

abatable:	a.	qaabil e taKHfiif

abate:		v.t.	ghaTaana/kam karna/KHazaf karna/
			taKHfiif karna

abate:		v.i.	ghaTna/kam hona/KHazaf hona/
			taKHfiif hona

abatement:	n.	ghaTaa'o/ghaaTa/kami/kaTauti

abattoir:	n.	kameylah/mazbaH/zabaH KHaanah

abbey:		n.	KHaan qaah

abbreviate:	v.t.	KHulaasah karna/muKHtasar karna

abbreviated:	a.	muKHaffaf

abbreviation:	n.	eKHteyaar/muKHaffaf/taqsiir

abdicate:	v.t.	chhoR deyna/chhoRna/tark karna/
			tyaag deyna

abdication:	n.	dast bar daari/subuk doSHi

abdomen:	n.	batan/jauf/kokh/peyT/SHikam

abdominal:	a.	batni/SHikmi

abduct:		v.t.	aGHwa karna/bhagaana

abduction:	n.	aGHwa

aberrant:	a.	gum raah/kaj rau

aberration:	n.	dimaaGHi KHalal/gum raahi/inHeraaf/
			kaj rawi

abet:		v.t.	taeHriis/tarGHiib

abetment:	n.	dast giiri/e^aanat/madad/madad gaari

abettor:	n.	Hemaayati/mo^aawin e jurm

abhor:		v.t.	ghiñnaana/karaahat karna/nafrat karna

abhorrence:	n.	chiRh/ghin/karaahat/karaahiyat/nafrat

abhorrent:	a.	ghinaa'ona/Haqaarati/mutañnaffar

abide:		v.i.	Deyra/qayaam/rahina/sukuunat/Thaerna

abiding:	a.	deyr paa/mustaqil/paa'ey daar

ability:	n.	aehliyat/Haesiyat/leyaaqat/majaal/maqduur/
			qaabliyat/qudrat/salaaHat/taaqat

abject:		a.	adna/buri/kamiinah/KHwaar/faro maayah/
			niich/nikammi/past/raziil/zaliil/zillat aameyz

abjectness:	n.	dinaayat/kamiingi/zillat

abjure:		v.t.	alfaaz waapas leyna/iñHeraaf karna/iñkar karna

ablaze:		a.	jalta hu'a/roSHan/SHo^lah zan

able:		a.	aehl/chust/laa'eq/musta^id/paRha likha/
			qaabil/qawi/tawaana

ably:		adv.	qaabliyat sey

abloom:		a/adv.	joban par/pur bahaar/SHaad aab

ablution:	n.	dhulaa'i/tahaarat/wuzu

abnegate:	n.	dast bar daari(f.)/iñkaar(m.)/
			nafs kuSHi(f.)/tardiid(f.)

abnegation:	n.	iñkaar

abnormal:	a.	GHaer ma^muuli/KHelaaf e ma^muul/maqaam/
			mustasna/SHaaz

abnormality:	n.	ma^muul sey inHeraaf

aboard:		adv.	paehlu ba paehlu

abode:		n.	baet/daar/guzaarah/mañzil/maskan/Thikaana

abolish:	v.t.	baatil karna/mauquuf karna/mañsuuKH karna/
			rad karna

abolition:	n.	mañsuuKHi/mauquufi/tañsiiKH

abominable:	a.	ghinaa'ona/Haqiir/kariih/la^nati/
			makruuh/paapi/qabiiH

abominate:	v.t.	ghinaana/karaahat karna/nafrat karna

aborigine:	n.	deysi baaSHindah/paraachin

abort:		v.i.	asqaat karna/Hamal girana/peyT girna

abortion:	n.	asqaat e Hamal

abortive:	a.	ibtidaa'i/naa qis/naa kaaraah/
			qabl az waqt

abound:		v.i.	baa afraat hona/kasrat sey hona

abounding:	a.	nihaayat

about:		prep.	âdad/añdaazan/baarah/baarey/dar/jagah/
			kam o beySH/muta^alliq/qariib qariib/
			taqriiban

(bring)about:		baa^is/ruu numa/sabab/wujuud

(come)about:		ruu numa hona/waaqe^ hona

about face:	n.	bar âks/muñh pheyri

above:		prep.	baala/fauq/uupar/meyñ/par/zabar

above all:		muqaddam

abrasion:	n.	ghisa/ghisaa'i

abreast:	adv.	SHaanah bah SHaanah

abridge:	v.t.	kam karna/KHulaasah karna/muKHtasar karna

abridgeable:	a.	qaabil e KHulaasah

abridged:	a.	muKHtasar

abridgement:	n.	eKHtesaar

abroad:		adv.	bey Thikaana/GHalti par/pardeys meyñ

abrogate:	v.t.	mañsuuKH karna/mo^attal karna/rad karna

abrogation:	a.	mañsuuKHi

abrupt:		a.	achaanak/eyka eyki/yak laKHt

abruption:	n.	TuuT

abscess:	n.	duñbal(m.)/phoRa(m.)

abscind:	v.t.	kaaT deyna

abscond:	v.i.	bhaag jaana/faraar hona/
			ruu poSH ho jaana

absconder:	n.	bhagoRa/mafruur/ruu poSH

absconding:	a.	faraar/ru poSH

absence:	n.	âdam e maujuudgi/firaaq/fuqdaaan/
			furqat/judaa'i/naaGHah

absent:		a.	aujhal/GHaa'eb

absent minded:	a.	GHaa'eb uz zehen/GHaer mutawajjah/
			gum sum

absentee:	n.	GHaa'eb/GHaer Haazir

absently:	adv.	âdam e tawajjohi sey/bey dhyaani sey

absinthe:	n.	naag daanah

absolute:	a.	bey nisbat/bey qaed/kaamil/maeHz/
			mutlaq/puura/yaqiini

absolute temperature: n. darjah Haraarat mutlaqah

absolute zero:	n.	mutlaq sifar

absolutely:	adv.	bilkul/maeHz/mutlaqaana/nira/qat^an/zaruur

absoluteness:	n.	kaamliyat/mutlaqiyat/mutlaq ul ânaani

absolution:	n.	barii uz zimmah/GHufraan/mo^aafi/nijaat

absolutist:	a.	mutlaq ul ânaani ka Haami

absolve:	v.t.	aazaad karna/bari karna/faariGH karna/
			mo^aaf karna

absolved:	a.	faariGH

absorb:		v.t.	chuusna/jazb karna/khiiñchna/
			piina/peywast karna

absorbed:	a.	GHarq/gum/jazb/maeHw/majzuub

absorbent:	n.	jaazib

absorbing:	a.	dil chasp/pur kaSHiSH

absorption:	n.	Hal/hazm/jazb/rachaawaT/taeHliil

abstain:	v.i.	baaz aana/bachna/chhoRna/parheyz karna

abstemious:	a.	moHtaat/paarsa/parHeyz gaar

abstemiously:	adv.	moHtaati sey/paarsaa'i sey

abstention:	n.	ijtenaab/parheyz

absterge:	v.t.	pochhna/taHaarat karna/saaf karna

abstinence:	n.	e^tedaal/îffat/parheyz/taqwa/zohd

abstinent:	a.	mo^tadil/paarsa/zaahid

abstract:	a.	baariik/daqiiq/mujarrad/tajriidi/muSHkil

abstracted:	a.	mujmal

abstract:	v.t.	aKHz karna/alag karna/juda karna

abstraction:	n.	tajriid

abstractly:	adv.	mujarradan

abstruse:	a.	daqiiq

absurd:		a.	bey huudah/bey ma^ni/bey sar o pa/
			GHaer ma^quul/laa ya^ni/laGHw/mohmal/
			ojha/waahiyaat/waahi tabaahi

absurd talk:	n.	bakwaas/phakkaR(m.)

absurdity:	n.	bey huudgi/bey ma^nwiyat/laa ya^niyat/
			laGHwiyat/waahiyaat

abundance:	n.	afraat/barkat/faraaGHat/faraawaani/
			kasrat/reyl peyl/wufuur/zeyaadti

abundant:	a.	bahot sa/Dheyr/faazil/faraawaañ/kasiir/
			maala maal/waafir

abuse:		v.t.	aziiyat deyna/bey îzzat karna/gaali deyna/
			saKHt sust kaehna/salwaateyñ sunaana

abuse:		n.	aabru reyzi/bad ûnwaani/bura kaam/
			buri Harkat/choT/duSHnaam/gaali/
			gaali galoch/salwaat

abusive:	a.	bad lagaam/bad suluuk/bad zabaan/
			duruSHt go/duSHnaam taraaz/kalley daraaz/
			zabaan daraaz

abut:		v.t.	mulHiq karna

abyss:		n.	athaah KHaliij/dozaKH/gaehri khaa'i

abysmal:	a.	athaah/dozaKH ki taraH gaehri khaa'i

abysmally:	adv.	athaahi/gaehri khaa'i waala

acacia:		n.	babuul/kiikar

academy:	n.	idaarah(m.)/madrasat ul ûluum(m.)

acajou:		n.	kaaju

accede:		v.i.	mañzuur karna/qubuul karna/tasliim karna

accelerate:	v.t.	chaal baRhaana/raftaar teyz karna

acclerated:	a.	teyz tar

acceleration:	n.	sur^at/tasaaro^/teyz raftaari

accelerator:	n.	âajil
 
accent:		n.	lab o laehjah/laehjah/sur/talaffuz

accentuate:	v.t.	zor Daalna

accept:		v.t.	maañna/palley baañdhna/pasañd karna/
			qubuul karna/raza mañd hona/tasliim karna

acceptable:	a.	achchha/man bhaata/pasañdiidah/
			qaabil e qubuul

acceptance:	n.	maqbuuliyat/pasañd/paziiraa'i/
			qubuuliyat/tasliim

acceptation:	n.	qubuuliyat

accepted:	a.	mañzuur/musallamah/qubuul

accepting:	a.	paziir

access:		n.	daKHl(m.)/dastaras(f.)/guzaarah/
			mudaaKHilat(f.)/pahoñch(f.)/rasaa'i(f.)/
			rusuuKH(m.)

accessibility:	n.	qurbat

accessories:	n.	lawaazimah

accident:	n.	aafat/Haadisah/ittefaaq/uftaad

accidental:	a.	âarzi/hañgaami/ittefaaqi/waqti

accidentally:	adv.	ittefaaqan/naa gahaani

acclaim:	v.t.	aafriiñ/daad deyna/e^teraaf karna

acclamation:	n.	daad(f.)

acclimitise:	v.t.	âadi bañna

acclimatised:	a.	âadi/KHu gar

acclivity:	n.	chaRhaan/faraaz/matla^

accolade:	n.	baGHal giiri

accommodate:	v.t.	ham aahañg hona/Hemaayat karna/
			mowaafiq hona

accommodating:	a.	ham aahañg/muwaffiq

accommodation:	n.	guñjaa'iSH/jagah/kamrah/khapat/makaan/
			meyl milaap/musaaleHat/rehaa'iSH

accomodative:	a.	aaSHti paziir/baa nurawwat/leHaaz daar

accompany:	v.t.	pahoñchaana/rafaaqat deyna/sañg ho leyna/
			saath ho leyna
			
accompaniment:	n.	saath/saathi

accompanying:	adv.	piichhey piichhey

accompanying with:	saath

accomplice:	n.	ham gunaah/jurm ka saathi

accomplish:	v.t.	añjaam deyna/mukammal karna/paar utarna/
			puura karna/sar karna

accomplished:	a.	ada/aehl/añjaam paziir/faazil/
			kaamil/maahir/mukammal/sughaR/
			tarbiyat yaaftah

accomplishment:	a.	aehliyat/hunar/itmaam/kaar naamah/
			kamaal/mahaarat

accord:		n.	aaSHti/ittefaaq e raa'ey/itteHaad/
			mo^aahedah/paemaan/qubuul/samjhotah

accordance:	n.	ittefaaq

according:	a.	gawaarah/mutaabiq/saaz gaar/taeHt

according to:	adv.	ba muujib/ba mutaabiq

accost:		v.t.	KHitaab karna

accost:		n.	KHitaab

account:	v.t.	Hesaab leyna

account:	n.	bayaan/giñti/Haesiyat/Hesaab/joR/
			kaefiyat/khaata/KHabar/martabah/SHumaar

account holder:	n.	khaatey daar

accountable:	a.	taabe^ eHtesaab/zimmah daar

accountability: n.	eHtesaab/qaabil e moaKHzah

accountancy:	n.	muHaasibi(f.)/muniimi(f.)/
			peySHa e Hesaab daari(m.)

accountant:	n.	Hesaab daar(m.)/muHaasib(m.)/muniim(m.)

accounting:	n.	fann e Hesaab daari

accourt:	v.t.	da^wat deyna/meyzbaani karna

accoutrement:	v.t.	hathyaar sey leys karna

accumulate:	v.t.	Dheyr lagaana/jama^ karna/sameyTna

accumulated:	a.	faraaham/jama^ SHudah

accumulation:	n.	Dheyr

accuracy:	n.	bilkul/durusti/khara pan/raasti/
			sachchaa'i/saHiiH/Thiik Thiik

accurate:	a.	durust/sach/saHiiH/me^yaar

accursed:	a.	mal^uun

accusation:	n.	da^wah/ilzaam/naaliSH/SHikaayet

accusatory:	a.	tohmataanah

accuse:		v.t.	ilzaam taraaSHi karna/mal^uun karna/
			naam lagaana/tohmat lagaana

accused:	n.	mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.)/
			mulzim(m.)

accuser:	n.	ilzaam taraaSH/mudda^i/naaliSHi

accustom:	v.t.	âadi hona/KHuugar hona

accustomed:	a.	âadi/KHu gar/maa nuus/murawwaj/rawaayati

ace:		n.	aHsan/ekka/maahir/mumtaaz/numaayaañ/
			yakka/yakta

acerb:		a.	âeyb chiiñ/khaTTa/talKH/turSH		
			
ache:		v.i.	dard hona/dukhna/chasakna/kasakna

ache:		n.	dard/dukh/Teys

achievable:	n.	kardni/qaabil e Husuul/qaabil e takmiil

achieve:	v.t.	Haasil karna/nibaahna/paana/puura karna/
			ta^miil karna/tiir maarna

achievement:	n.	Husuul/kaam yaabi/kaar naamah/takmiil

acid:		a.	teyz/teyz aabi

acid:		n.	teyz aab/Hamz/turSHah

acidly:		adv.	turSHi sey

acidity:	a.	khaTaas

acknowledge:	v.t.	eqraar karna/e^teraaf karna/maañna/
			qubuul karna/tasliim karna

acknowledged:	a.	maana hu'a/tasliim SHudah

acknowledgement:n.	eqraar/e^teraaf/qubuul/rasiid

acloyte:	n.	kumak/mo^aawin

acme:		n.	bulañd tariin maqaam/choTi/raas/ûruuj

acne:		n.	mohaasa

acquaintance:	n.	aagaahi/aaSHnaa'i/paehchaan/rasm or raah/
			ru SHinaas/SHinaasaa'i/waaqif kaar/waaqfiyat

acquainted:	a.	aagaah/aaSHna/KHabar daar/SHinaasa/waaqif

acquainted with:a.	aaSHna/SHinaas/muta^arrif

acquiescence:	n.	eqraar/marzi/mowaafiqat/raza/raza mañdi

acquire:	v.t.	Haasil karna/paana/paeda karna/
			qabzah karna

acquired:	a.	Haasil kardah/taeHsiil SHudah

acquiring:	a.	faa'ez

acquiring:	n.	jalb(m.)

acquisition:	n.	añdoKHtah/Husuul/wusuul

acquittal:	n.	aazaadgi(f.)

acrid:		a.	kaRwa/teyz

acrimonious:	a.	kaRwa/karaKHt/soz naak/talKH

acrimony:	n.	Hiddat/talKHi/teyz mizaaji/tuñd KHuu'i

acrobat:	n.	baazi gar/qala baaz/naT

acrobatics:	n.	baazi gari/kartab

across:		prep.	aar paar/paar

act:		v.i.	ada kaari karna/âmal/dikhaawa/Harkat/
			kheylna/naql karna
 
act:		n.	âmal/fe^l/kaar

act as:			qaa'em maqaami

act on:			pur âmal/ta^miil

acting:		n.	ada kaari/naql/qaa'em maqaam/sawaañg

action:		n.	âmal/asar/fe^l/Harkat/kaar rawaa'i

activate:	v.t.	mutaHarrik karna

active:		a.	âamil/chaaq/chust/faa^eli/phurtiila/teyz

activity:	n.	âamliyat/chaal/peySH qadmi/
			phurti/sar garmi

actor:		n.	ada kaar/faa^el

actual:		a.	asli/huu bahu/waaqe^i

actual:		n.	asli/huu bahu

actuality:	n.	amr e musallam/waaqe^iyat

actually:	adv.	aslan/dar Haqiiqat/waaqe^atan

acturary:	n.	moHarrir(m.)/muñSHi(m.)

acuity:		n.	kaaT/teyzi

acumen:		n.	baariik biini/firaasat/jaulaani/sura^at e idraak/
			teyz faeHmi/zakaawat/zehen

acute:		a.	basiir/Haadah/nokiila/SHadiid/teyz

acutely:	adv.	SHiddat key saath/teyzi key saath

acuteness:	n.	firaasat/zakaawat

à demi:		a.	aadha

ad hoc:			is KHaas maqsad key li'ey/waqti

ad hominem:		kisi key liey/zaati

ad infinitum:	a/adv.	abdi/daa'emi/naa iñteha

ad interim:		waqti taur par

ad lib:		adv.	bila paa bañdi/bar jastah

ad nauseum:	adv.	mariizaanah Had tak

adage:		n.	kahaawat/zarb ul masal

adamant:	n.	aRyal/kaRa/KHud pasañd/ziddi

(to be)adament:		phuul jaana

adamantly:	adv.	zid sey

adapt:		v.t.	mowaafiq banaana/munaasib banaana

adapt:		v.i.	mowaafiq hona

adaptable:	a.	munaasib/qaabil e nubaasibat/saaz gar

adaptation:	n.	mowaafiqat

add:		v.t.	beySHi karna/ezaafah karna/joRna/
			peywañd lagaana

added:		a.	maziid

addendum:	n.	izaafah/zamiimah

adder:		n.	af^i

addict:		v.t.	âadatan iste^maal

addict:		n.	âadi

addicted:	a.	âadi/KHu gar

addiction:	n.	âadat/dhut/îllat/lat/naSHah

addictive:	a.	lat aawar/naSHah aawar

addition:	n.	beySHi/joR/ezaafah/peywañd lagaana

additional:	a.	ezaafi/maziid/mustazaad/zimni

address:	n.	KHitaab/patah/taqriir

address:	v.t.	KHitaab karna

addressing:	n.	yaad farmaa'i

adduce:		v.t.	laana/tazkirah karna/zikr laana

adept:		n.	hunar mañd/kaari gar/maahir

adept:		a.	laa'eq/puura

adequacy:	n.	ektefa/mauzuuniyat

adequate:	n.	kaafi/mauzuuñ

adhere:		v.i.	chimaTna/chipakna/chipaTna/laaHiq hona/lagna/
			lagan/lagaa'o rakhna/paa bañd raehna/
			waa bastah hona

adherence:	n.	girwiidgi/isteqaamat/paa bañdi/
			paerawi/ustuwaari/waabastahgi

adherent:	a.	chaspaañ/mulHiq/peywastah/waa bastah

adherent:	n.	Haami/rafiiq/taraf daar

adhering:	a.	paa bañd

adhesion:	n.	chipak

adhesive:	n.	cheyp/leys/lo^aab

adhesive:	a.	chaspañdah/leys daar/lo^aab daar

adhesiveness:	n.	chip chipaahaT(f.)

adieu:		intj/n.	KHuda Haafiz/supurd e KHuda

adjacency:	n.	itsaal/nazdiiki/qurb

adjacent:	n.	muttasil/paas/qariib/qariib qariib

adjective:	n.	sifat

adjoin:		v.t.	ezaafah karna/laga deyna/milaana/
			mulHiqah karna
 
adjoining:	a.	baraabar/laaHiq/mulHiqah/muttasillah

adjourn:	v.t.	multawi karna

adjournment:	n.	iltawa/waqfah(m.)

adjunct:	n.	laaHiqah(m.)

adjust:		v.t.	durust karna/ham aahañg karna/
			mowaafiq banaana

adjustment:	n.	faeslah(m.)

adjutant:	n.	mo^aawin e askari(m.)

adjuvant:	a.	madad gaar

addle:		a.	bañjar/gadla/KHaali

administer:	v.t.	bañd o bast karna/iñtezaam karna

administration: n.	âmal/Hukuumat/iñtezaamiyah/
			nazaamat/nizaam/zabt

administrative: a.	âmli/iñtezaami

administrator:	n.	naazim/muñtazim/muñsarim/sar baraah

admirable:	a.	qaabil e sataa'iSH/qaabil e ta^riif/
			taeHsiin

admirably:	adv.	ûmdagi sey

admiral:	n.	amiir ul baeHr

admiralty:	n.	imaarat ul baeHriyah

admiration:	n.	girwiidgi/madaH/sataa'iSH/ta^ajjub/ta^riif

admire:		v.t.	ta^ajjub karna/ta^riif karna

admirer:	n.	âaSHiq/maddaaH/sana KHwaan

admissible:	a.	jaa'ez/Halaal/mubaaH/qaabil e qubuul/rawa

admissibility:	n.	jaaz'ez pan/qubuul pan

admission:	n.	baar yaabi/daaKHilah/guzar/eqbaal e jurm/
			eqraar/mudaaKHilat/pahoñch/rasaa'i/tasliim

admit:		v.t.	daKHl karna/eqraar karna/farz karna/
			maañna/mañzuur karna

admit defeat:	n.	hath yaar Daal deyna

admitted:	a.	daaKHil/musallam/tasliim

admittedly:	adv.	albattah

admitting:	a.	muqiir/paziir

admonish:	v.t.	jataana/jhaaRna/kaehna/malaamat karna/
			sabaq deyna/sar zaniSH karna

admonition:	n.	îbrat/nasiiHat/pañd/taadiib/tañbiih/sar zaniSH

admonitory:	a.	îbrat añgeyz

adobe:		n.	kachchi iiñT

adolescence:	n.	uThti jawaani

adopt:		v.t.	apnaana/eKHteyaar karna/god leyna/
			ley paalak banaana/miste^aar leyna

adopted:	a.	ley paalak
        
adoption:	n.	eKHteyaar/iñteKHaab

adorable:	n.	dil kaSH/farHat za/qaabil e ta^riif

adoration:	n.	ûbuudiyat/parastiSH

adore:		v.t.	ta^ziim karna/moHabbat karna

adorer:		n.	parastaar

adorn:		v.t.	aaraastah karna/sajaana/ziinat deyna

adorned:	a.	maziin/murassa^/zeyba

adorning:	a.	aara/zeyb o ziinat/zeyba

adornment:	n.	aaraa'iSH/banaa'o siñghaar/siñghaar

adrift:		a/adv.	alag/bey kas/bey Thikaana/bey samt/qaasir

adroit:		n.	chaalaak/chaabuk dast/chust/fahiim/maahir

adulate:	v.t.	chaap luusi karna/KHuSH aamdi karna

adulatory:	a.	KHuSH aamdana

adult:		n.	baaliGH/jawaan/pur SHabaab/siyaana

adult franchise:n.	baaliGH raa'ey dahi

adulterate:	v.t.	milaawaT karna

adulterated:	a.	milaawaTi/naa qis

adulteration:	n.	aameyziSH/khoT/laus/milaawaT

adulterer:	n.	faasiq(m.)/faasiqah(f.)/zaani

adulteress:	n.	zaaniyah

adulterous:	a.	Haraam

adultery:	n.	fisq/Haraam/milaawaT/siyaah kaari/zina

adulteration:	n.	aaluudgi(f.)/khoT(f.)/milaawat(f.)

advance:	a.	peySH daaSHt

advance:	v.i.	aagey baRhna

advance:	v.t.	aagey karna

advance:	n.	peySH qadmi/peySHgi

advance guard:	n.	haraawal dastah/peySH rau

advanced:	a.	qabl az waqt/taraqqi yaaftah

advancement:	n.	baRhaawa/bar tari/peySH qadmi/taraqqi

advantage:	n.	faa'edah/Husuul/jiit/paehlu

advantageous:	a.	faa'edah mañd/mufiid/suud mañd

advent:		n.	aamad(f.)/zuhuur(m.)

adventitious:	a.	ajnabi/GHaer/ittefaaqi/izaafi

adversarial:	a.	duSHmanaanah/muKHaalifaanah/raqiibaanah

adversary:	n.	ênaadi(m.)/duSHman(m.)/Hariif(m.)/
			madde muqaabil(m.)/muKHaalif(m.)/
			raqiib(m.)

adverse:	a.	aafat/duSHman aanah/kaRwa kasiila/muKHaalif/
			naa mowaafiq/naa saaz/naa saaz gaar/naqiiz

adversity:	n.	bipta/bad baKHti/falaakat/musiibat/
			naHuusat/neysti/SHaamat

advert:		v.i.	dhyaan/leHaaz

advertise:	v.t.	aagaah karna/ittelaa^ deyna/muSHtahir karna

advertised:	a.	muSHtahir

advertisement:	n.	êlaan/iSHtehaar

advertiser:	n.	muSHtahir(m.)

advertising:	n.	iSHtehaar baazi/kaar o baar e iSHtehaar

advice:		n.	fikr/hedaayat/iñtibaah/kaha suna/maSHwirah/
			nasiiHat/paeGHaam/pañd/pañchaayat/
			raa'ey/salaaH/tadbiir
        
advisabile:	a.	mauzuuñ/mowaafiq 

advisability:	n.	mauzuuniyat/mowaafiqiyat 

advise:		v.t.	GHaur karna/kaehna/maSHwirah deyna/
			sikhaana

advise:		v.i.	maSHwirah leyna/salaaH karna'

advisedly:	adv.	daanistah/samajh buujh kar

advisor:	n.	muSHaawir(m.)/muSHiir(m.)/naasiH(m.)/
			pañch(f.)/salaaH kaar(m.)

advisory:	a.	muSHaawrati

advocacy:	n.	Hemaayat(f.)/paeru kaari(f.)/wakaalat(f.)

advocate:	n.	wakiil

advocate:	v.t.	Hemaayat karna/taa'id karna

aegis:		n.	panaah/sar parasti

aerate:		v.t.	hawa bharna

aerial:		n.	hawaa'i/fezaa'i

aerie:		a.	murtafa^

aeronaut:	n.	hawa naward/taiyaar chi

aeronautics:	n.	tairaaniyaat/îlm e taiyaarah saazi

aesthetics:	n.	hunar haa'ey zeyba/funuun latiifah ka nazriyah/
			jamaaliyaat/zeybaa'i SHinaasi

afar:		adv.	bahot parey/duur

affable:	a.	KHaliiq/mutaHammil/saliim

affability:	n.	SHaa'estahgi(f.)

affair:		n.	baat/beopaar/Haal/jhaRap/kaam kaaj/
			kaar o baar/maajra/mo^amalah/waardaat

affect:		v.t.	asar Daalana

affect:		n.	banaawaT/jazbah/lagna/taa'ssur/tasanno^
 
affectation:	n.	banaawaT/Dhakosla/naKHrah/namuud/
			numaa'iSH/priit/tasanno^/ulfat

(maternal)affection: n. maamta(f.)

affected:	a.	maa'el/mutaa'ssir/raaGHib/reya kaar

affectedly:	adv.	zaahir daar aanah
 
affection:	n.	âqiidat/îSHq//chaah(f.)/chaahat(f.)
			kaefiyat/laag/lagaawaT/lagan/moHabbat/
			piit/rujHaan/SHafqat/ulfat/uñs

affectionate:	a.	muSHfiq/narm dil/preymi/raeHm dil/SHafiiq

affectionateness:n.	dildaadgi

affidavit:	n.	zabaan bañdi

affiliate:	v.t.	ilHaaq karna/mulHiq ho leyna

affiliation:	n.	êlaaqa/ilHaaq

affinity:	n.	êlaaqah/laag/naatah/nisbat/qurbat/
			rabt/raGHbat

affirm:		v.t.	e^laan karna/da^wah karna

affirmation:	n.	eqraar/tasdiiq/tausiiq

affirmative:	n.	asbaati/Haami/iijaabi

affirmative:	a.	masbat

affix:		v.t.	baañdhna/milaana/natthi karna

affix:		n.	ezaafah/laaHiqah/zamiimah

affixed:	a.	chaspaañ

afflict:	v.t.	aafat toRna/aziiyat deyna/dukh deyna/
			musiibat deyna/piisna

afflicted:	a.	figaar/GHam diidah/Haziiñ/maa'uuf/rañjiidah/
			sog waar

affliction:	n.	aafat/alam/dard/Huzn/kasar/KHaraabi/
			musiibat/rañj/sadmah/zarar

affluence:	n.	bohtaat/daulat mañdi/faraaGHat/
			fara waani/kasrat/sarwat

affluent:	a.	rawaañ/baehta hu'a

afford:		v.t.	deyna/maañna/maqduur/
			qaabil e bar daaSHt hona

affray:		n.	hañgaamah/laRaa'i

affront:	v.t.	aamna saamna hona/gustaaKHi karna/
			hattak karna/tauhiin karna

affront:	n.	bey îzzat/gustaaKHi/hattak/subki/tauhiin/
			zillat

Afghan Rifle:	n.	jazael(f.)

aficionado:	n.	âqiidat mañd/joSHiila/pur joSH pujaari

afire:		a/adv.	aatiSH giraftah/jalta hu'a/sozaañ

aflame:		a/adv.	dahekta/damakta/daraKHSHañ/SHo^lah zan

afloat:		a/adv.	bey Thikaana/taerta/saelaab zadah

afoot:		a/adv.	chalta/paedal

aforesaid:	a.	sabiqah

aforementioned:	a.	mazkuurah baala

afraid:		a.	Dara hu'a/hiraasaañ/KHaa'ef/KHauf zadah/
			mutazabzab

afresh:		adv.	az sar e nau/phir sey

African:	a.	afriiqi

afront:		adv.	bil muqaabil/saamney

after:		a.	âqab meyñ/ba^d meyñ/piichhey/pichhla

after:		adv.	ba^d az waqt/pas/piichhey

after-effect:	n.	asr maa ba^d

afterglow:	n.	pas taab/SHafaq

afterlife:	n.	Hayaat e maa bad/Hayaat bad al maut

aftermath:	n.	maa Haasil/natiijah

afternoon:	n.	do paehr

(late)afternoon: n.	saeh paehr

afterwards:	adv.	aayañdah/ba^d meyñ/piichhey/phir

again:		adv.	aayañdah/baaz/do baarah/jawaaban/maziid/
			mukarrar/phir/waapas

again and again:	baar baar

against:	prep.	bar âks/bar KHelaaf/KHelaaf/muqaabil

agate:		n.	êqiiq

age:		v.i.	za^iif hona

age:		n.	âehd/ârsah/âsr/ûmr/daur/sin/zamaanah

(old)age:	a.	buzurgi/piiri/za^iifi 

aged:		a.	buzurg/kuhan saal/piir/mo^ammar/ûmr rasiidah

ageless:	a.	ûmr rasiidgi sey mubarrah

agency:		n.	aaRhat/âamliyat/wasiilah/zarii^ah

agenda:		n.	peySH naamah/yaad daaSHt

agent:		n.	âamil/faa^el/kaa riñdah/kaar pardaaz/
			muKHtaar/numaa'iñdah/peySH kaar/
			waastah/wakiil

agent provocateur:n.	fitnah añgeyz jaasuus

agglomerate:	v.t.	ham bastah

agglomeration:	n.	Dheyr

agglutinant:	a.	chipkaa'u

agglutination:	n.	chipak

agglutinative:	v.t.	chipakney waala

aggrandise:	v.t.	baRhaana/phaelaana/mubaalGHah karna

aggrandisement: n.	ta^ziim

aggravate:	v.t.	bad tar karna/GHussah dilana/kam tar karna/
			SHadiid tar karna

aggregate:	v.t.	ikaTTha karna/jama^ karna

aggregate:	a.	kul/majmuu^i

aggregation:	n.	bhiiR/majma^ 

aggression:	n.	âdaawat/Hamlah/jaarHiyat/peySH qadmi

aggressive:	a.	aamaadah e jaarHiyat/jaar Haanah

aggressively:	adv.	jaarHiyat sey

aggressor:	n.	Hamlah aawar/jaareH

aggrieve:	v.t.	aazurdah hona/rañj karna/sataana

aggrieved:	a.	GHam zadah/jabr diidah/muta'assif/
			rañjiidah/rañjuur

aghast:		a.	bhoñchka/daehSHat zadah/dam bah KHud/
			haebat zadah/Haerat zadah/hakka bakka/
			waeHSHat zadah

agile:		a.	âajil/chaalaak/chust/phurtiila/subuk

agility:	n.	chusti/phurtiila pan/phurti/teyzi

agitate:	v.t.	hal chal karna/hilaana/
			iSHte^aal baazi karna

agitated:	a.	bey taab

(to be)agitated:a.	ghabraana

agitation:	n.	iSHte^aal/khalbali/muzaahirah/peych o taab

agitator:	n.	hilaurni/mathaani/SHoriSHi

agnostic:	n.	laa adri

agnosticism:	n.	maa'dah parasti

ago:		a/adv.	guziSHtah/saabiqan

agog:		a.	bey qaraar/muSHtaaq

agonic:		n.	bey inHeraaf

agonised:	a.	dukh bhara

agonising:	a.	aziiyat KHeyz/SHadiid dard naak

agony:		n.	âzaab/aziiyat/jaan kani/karb

agora:		n.	bazaar/chowk

agree:		v.i.	ittefaaq karna/maañna/muttafiq hona/
			raazi hona

agreeable:	a.	gawaara/marGHuub/raas/SHaad aab

agreed:		a.	mañzuur/raazi/muttafiqah

agreeing:	a.	muttafiq/qaa'el/raza mañd/saaz gaar
 
agreement:	n.	âeHd/eyka/ham aahañgi/eqraar naamah/haami/
			ittefaaq/itteHaad/meyl/meyl jol/milaap/mo^aahedah/
			mufaahmat/mutaabiqat/paemaan/qariinah/qaul/
			raza mañdi/raazi naamah/samjhotah/
			SHart(f.)/wafaaq(m.)/wa^dah(m.)

agreements:	n.	maraasim(m.)

agricultural:	a.	zara^ati/zar^i

agriculture:	n.	baaRi(f.)/kaaSHt kaari(f.)/kheyti baaRi(f.)/
			zaraa^at(f.)

agriculturist:	n.	asaami/kaaSHt kaar

ague:		n.	kap kapi waala buKHaar/maleyria buKHaar

ah!		intj.	aah/haa'ey/afsos/uff

aha!		intj.	aaha/achchha/aKH KHaah

ahead:		adv.	aagey/agla/paehley/peySH peySH/saamney

aid:		v.t.	dast giiri karna/madad karna

aid:		n.	chaarah/dast giiri/e^aanat/imdaad/
			kumak/madad/sahaara

aide:		n.	maa taeHt/naa'eb

aigrette:	n.	sar peySH

ail:		v.t.	biimaar hona/dukhi hone/takliif meyñ hona

ailing:		n.	âliil/biimaar/dukhi/maañdah/rogi

ailment:	n.	aazaar/âlaalat/îllat/marz/SHikaayet

aim:		v.t.	niSHaanah lagaana/qasd karna

aim:		n.	eraadah(m.)/GHaraz(f.)/hadaf(m.)/maa'l(m.)/
			maqsad(m.)/matlab(m.)/mudda^a(m.)/
			niSHaanah(m.)/niyat(f.)/qasd(m.)/
			siidh(f.)/taak(f.)

aimless:	a.	bey maqsad/bey tuka/aTkal pachchhu

air:		v.t.	hawa deyna

air:		n.	baad/hawa/laey/pawan

air:		a.	hawaa'i

airborne:	a.	baad bar daaSHtah

air duct:	n.	baad giir

air fleet:	n.	fezaa'i beyRa(m.)

air force:	n.	fezaa'iyah(f.)

airless:	a.	bey hawa

airliner:	n.	musaafir bar daar taiyaarah(m.)

airmail:	n.	hawaa'i Daak(f.)

airport:	n.	hawaa'i aDDah(m.)

airs:		n.	akaR/choñchla/dimaaGH/lalwah/
			naKHrah/naaz

air shaft:	n.	baad kaSH(m.)/hawaa daan(m.)

airspace:	n.	hawaa'i feza

air-strike:	n.	fezaa'i Hamlah(m.)/hawaa'i Hamlah(m.)

airing:		n.	chahel qadmi/Hawa KHori

airy:		a.	hawaa'i/hawa daar

aisle:		n.	baGHli raastah/
			qataaroñ key darmiyaan raastah

ajar:		a/adv.	adh khula/niim wa

akin:		a.	qariib/milta julta

alack!		intj.	Haef

alacrity:	n.	aamaadgi/chaalaaki/phurti

alarm:		v.t.	Daraana/gajar bajaana

alarm:		n.	daGH daGHah/dhaRka/gajar/gaR baR/iñtebaah/
			KHadSHah/saehm(m.)

alarming:	a.	bhayaanak/Daraa'ona/hoSH ruba/KHauf naak

alarmingly:	adv.	Daraaney waaley añdaaz sey

alas!		intj.	afsos/haa'ey haa'ey/Haef/waa'ey

albeit:		conj.	agar cheh/baa wujuud yeh keh/go keh

album:		n.	bayaaz(f.)/muraqqa^(m.)

albumen:	n.	safeydi/zulaal

alcohol:	n.	aatiSH giir/daaru/SHaraab

alchemy:	n.	kiimiya

ale wife:	n.	kalaalan

alert:		v.t.	hoSH mañd/chau kañna karna/tañbiih karna

alert:		a.	aamaadah/bey daar/chaaq/chau kas/
			chau kañna/chust/hoSH yaar/taiyaar

alert:		n.	tañbiih

alertness:	n.	bey daari/chau kañna pan/chau kasi/
			chusti/phurti
			
alfalfa:	n.	barsiim/fisfisah			

alias:		n.	ûrf

alibi:		n.	bahaanah/ûzr e âdam maujuudgi

alien:		n.	ajnabi/bideysi/GHaer/par deysi

alien:		a.	GHaer/bey gaanah

alienation:	n.	duuri/GHurbat/kuTTi

alight:		v.i.	jaa utarna/niichey aana/niichey utarna

alighted:	a.	waarid

alighting:	a.	âa'ed/naazil

alike:		a.	âdiil/baraabar/eyk jaesa

aliment:	n.	GHiza/GHizaa'iyat

alimony:	n.	naan nafqah/nafqah

alive:		a.	jiita jaagta/ziñdah

all:		a.	hamah/har/kul/puura/sab/saara/tamaam

all at once:		eyk dam

all by oneself:		KHud ba KHud

all for nothing:	KHaam KHwaah

all of a sudden:	achaanak/ittefaaqan

all over again:		az sar e nau

all right:		achchha/Thiik

allay:		v.t.	bujhaana/duur karna/kami karna/
			ThañDa karna

allegation:	n.	bayaan(m.)/ilzaam(m.)/takraar(m.)
			
allege:		v.t.	âa'ed karna

alleged:	a.	mubaiyanah

allegiance:	n.	taabe^ daari(f.)

allegorical:	a.	majaazi

allegory:	n.	majaaz/ramz

alleviation:	n.	aaraam/taskiin

alley:		n.	gali/kuuchah

alliance:	n.	âqiidat/itteHaad/mo^aahedah/naatah/riSHtah

alligator:	n.	ghaRyaal(m.)/nahañg(m.)

allitration:	n.	jugat(f.)

allocate:	v.t.	muqarrar karna/tajwiiz karna/Thaeraana

allot:		v.t.	deyna/mu^aiyan karna

allotment:	n.	baañT(f.)/baTwaarah(m.)/taKHsiis(f.)

allow:		v.t.	âta karna/ejaazat deyna/qubuul karna

allowable:	a.	jaa'ez/mubaaH/rawa

allow:		v.t.	ejaazat deyna/maan leyna

allow:		v.i.	maañna

allowance:	n.	guzaarah(m.)/izn(m.)/muSHaahirah(m.)/
			raatib(m.)

alloy:		n.	bharat/khoT/laus

alloyed:	a.	jhuuTa/kachcha

allspice:	n.	kabaab chiini

allure:		v.t.	chaaT deyna/laalach dilaana/lubhaana
 
allurement:	n.	jaazbiyat/kaSHiSH/laalach

alluring:	a.	dil chasp/dil fareyb/dil kaSH/dil ruba/jaazib

allusion:	n.	iSHaarah/Hawaalah/talmiiH

alluvium:	n.	kiichaR aur miTTi ki taeh

ally:		v.t.	Haliif banaana/mo^aahedah karna

ally:		n.	Haliif/rafiiq/zahiir

allied:		a.	muttaHid

almanac:	n.	jañtri(f.)/roz naam chah(f.)/taqwiim(f.)

almond:		n.	baadaam

almoner:	n.	KHaeraat(f.)/sadqah(m.)

almost:		adv.	qariib/qariib qariib/taqriiban

alms:		n.	baKHSHiSH/bhiik/lañgar/sadqah

aloft:		a.	faraaz

aloof:		a.	âlaaHedah/alag

aloofness:	n.	taKHliyah(f.)

alone:		a.	akeyla/faqat/maeHz/mujarrad/tanha

along:		adv.	saath saath

alongside:	adv.	paehlu key saath saath

alongwith:	n.	saath

already:	adv.	paehley

also:		conj.	bhi/ham

altar:		n.	mazbaH/qurbaan gaah

alter:		v.t.	badalna/palaTna/tabdiili karna

alterable:	a.	qaabil e tabdiili/qaabil e taGHaiyur

alteration:	n.	chaKH(f.)/kaañT chhaañT/radd o badal/
			tabdiili/taGHaiyur

altercation:	n.	chapqaliSH(f.)/Hujjat(f.)/jhak jhak/
			kaehna suñna/mujaadilah

altered:	a.	mubaddal/tabdiil SHudah

alternate angle:n.	zaawiyah mutaabaadilah(m.)

although:	conj.	agar cheh/albattah/Haalañ keh/phir

altitude:	n.	fauq/irtefaa^/uuñchaa'i/uThaan

altruist:	n.	auroñ key liey jiiney waala

altruism:	n.	duusroñkey liye ziñdahgi guzaarna

alum:		n.	phiTkiri

always:		adv.	abdan/daa'eman/hamah waqt/hameySHah/hargiz/
			mudaam/nit/raat din/roz roz/sada
			
am:		pr.p.	huuñ

amalgam:	n.	mulaGH GHam

amalgamation:	n.	iñzimaam

amass:		v.t.	faraaham karna/ikaTTha karna/jama^ karna

amassed:	a.	faraaham/ikaTTha/jama^

amateur:	a.	kachcha

amature:	n.	parastaar/SHauqiin(m.)

amateurish:	n.	GHaer ustaadaanah/kachcha

amaze:		v.t.	Haeraan karna

amazed:		a.	Haeraan/mutaHayyir/sara siimah

amazement:	n.	âjab/Haeraani/Haerat/ta^ajjub

amazing:	a.	âjab

ambassador:	n.	eylchi/safiir

ambiguous:	a.	gol/mubham

ambiguity:	n.	iltibaas

ambit:		n.	gheyra/Halqah/Huduud/pahelaa'o

ambition:	n.	aarzu/hawas(f.)/Hirs(f.)/umañg

ambitious:	a.	bulañd nazar/jaah talab/KHwaahiSH mañd

ambrosia:	n.	âñbriya

ambush:		n.	ghaat

ameliorate:	v.t.	behtar banaana/behtar karna

ameliorate:	v.i.	behtar hona

amelioration:	n.	behtri

amend:		v.t.	tabdiil karna

amending:	n.	tasarruf

amendment:	n.	durusti/kaañT chhaañT/tabdiili

amenity:	n.	sahuulat

amiable:	a.	KHuub

amicable:	a.	dost aanah

amidst:		prep.	biich meyñ/dauraan meyñ

amigo:		n.	dost/yaar

amity:		n.	bhaa'i chaara(m.)/dosti(f.)/meyl(m.)

ammonia:	n.	noSHaadar

ammunition:	n.	aslaHah/gola baaruud

amnesia:	n.	nisiyaan(m.)/zo^f e Haafizah

amnesty:	n.	âaam mo^aafi/dar guzar

amok:		n.	qaatilaanah diiwaañgi(f.)

among:		adv.	idhar udhar/jab keh

among:		prep.	biich/dar miyaan/fi/meyñ

amoral:		a.	GHaer eKHlaaqi

amorality:	n.	GHaer eKHlaaqiyat(f.)

amount:		n.	qadr/raqam

amorous:	a.	âaSHiq/âaSHiq mizaaj

amour:		n.	aaSHnaa'i/îSHq/moHabbat/pyaar

amphibian:	a.	jal thalaiya

ample:		a.	bahot sa/fara waañ/kaafi/kasiir/
			nehaayat/waafir/wasii^

amply:		adv.	bah kasrat/bhar puur/faraawaani sey

amplification:	n.	tausii^

amplify:	v.t.	baRhaana/tausii^ karna

ampoule:	n.	bañd nali(f.)/bañd nalki(f.)

ampulla:	n.	kuppi(f.)/phukna(m.)

amputate:	v.t.	kaaT deyna/qalam kar deyna

amputation:	n.	jism sey kaTaa'i

amputee:	n.	añg kaTa(m.)/maqtuu^

amulet:		n.	gañda/ta^wiiz/Tona/ToTka

amuse:		v.t.	dhiyaan baTaana/khilaana/KHuSH karna/
			phuslaana

amuse:		v.i.	kheylna

amuse oneself:	v.t.	jii baehlaana

amusement:	n.	dil lagi/faraH/farHat/saer/SHoGHl/
			tamaaSHah

an:		a.	eyk/yak

anachronism:	n.	GHalat waqtiyat

anaemia:	n.	suukhey ki biimaari(f.)

analogous:	a.	misl/tamsiili

analogy:	n.	misaal/mumaasilat/muSHaabehat

analysis:	n.	taeHliil/tajziyah

analytic:a	a.	taHliili

anarchy:	n.	añdheyra/gaR baR/GHadar/haR boñg/
			tawaa'ef ul muluuki

anathema:	n.	la^n/la^nat

ancestor:	n.	jad/salaf

ancestral:	n.	aabaa'i(f.)/jiddi(f.)/pidri(f.)

ancestry:	n.	silsilah e nasb(m.)

anchor:		n.	lañgar

ancient:	a.	âtiiq/dey riinah/paa riinah/paraa chiin/
			peySHiin/puraana/qadiim

ancient relics:	n.	aasaar e qadiimah

ancientness:	n.	qadaamat

ancillary:	a.	imdaadi/madad gaari

and:		conj.	aur/phir

anecdote:	n.	chuTkula/Hikaayat/naql/qissah

anew:		adv.	do baara/phir sey/muqarrar

angel:		n.	fariSHtah/saroSH

angelic:	a.	fariSHtah sifat

anger:		n.	aag(fig.)/êtaab/garmi/GHussah/
			KHafagi/Haraarah/jalaal/jalaapa/KHaSHm/
			tun phun/taeSH/ubaal/Ziyaan

anger:		v.t.	GHussah dilaana

anger:		v.i.	GHussah aana

angle:		n.	goSHah(m.)/kona(m.)/zaawiyah(m.)

angrily:	adv.	GHussey sey

angry:		a.	bhapra hu'a/KHafa/naa raaz

(to become)angry:n.	bigaRna/naa raaz ho jaana

anguish:	n.	alam/âzaab/bey chaeni/karb/koft/rañj

anil:		n.	niil/niil ka pauda

anile:		n.	DHaDDo/pagloT

animadversion: n.	malaamat

animal:		n.	chau paayah/Haewaan/jaan war/waeHSHi

animal-like:	adv.	kalana^aam

animist:	a.	mazaahir parast

animosity:	n.	baer/buGHz/duSHmani/laag/pur KHaaSH

animus:		n.	baer/maqsad(m.)/muraad(f.)/niyat(f.)

anise:		n.	ajwaa'en(f.)

anisette:	n.	ajwaa'en ki SHaraab(f.)

ankle:		n.	gaTTa/taKHna

anklet:		n.	kaRa/paayal
               
annalist:	n.	moarriKH

annals:		n.	taariiKH/waqaae^

annex:		v.t.	joRna/mulHiq karna/SHaamil karna

annexed:	a.	laaHiq/muta^alliq

annihilated:	a.	fana/naa buud
 
annihilation:	n.	bar baadi/fana/halaakat/neysti/qala^ qama^

annonated:	a.	musHarrah

annotation:	n.	SHarH

annotator:	n.	SHaareH

announce:	v.t.	e^laan karna/sunaana

announcement:	n.	e^laan(m.)/pukaar(f.)

annoy:		v.t.	chheyRna/pareySHaan karna/tañg karna

annoyance:	n.	chheyR(f.)/jhuñ jhulaahaT/naa raazi

annoyed:	a.	aazurdah/naa raaz

annoying:	n.	aazaar deh

annulus:	n.	Halqaah

anoint:		v.t.	chupaRna/marHam lagaana

anomalous:	a.	anokha/bey qaa'ehdah/SHaaz

anomaly:	n.	âdam e nizaam(m.)/bey qaa'eydgi(f.)

anon:		adv.	âñqariib/fauran

anonymity:	n.	bey naami/gum naam baaSHi

anonymous:	a.	bey naam/gum naam/naam naa dahiñdah

another:	adv.	aur/diigar/duusra

answer:		v.t.	jawaab deyna

answer:		n.	jawaab

answerable:	a.	jawaab deh/zimmah daar

ant:		n.	chiuñTi(f.)/chiuñTa(m.)

antagonism:	n.	baer/duSHmani/laag/raqaabat(f.)

Antarctic:	n.	qutub junuubi

Antarctic Ocean:n.	baeHr e muñjamid junuubi

ante:		n.	adaa'i/lagaaya gaya daa'o

anteater:	n.	chiuñTi KHor

ante-bellum:		jañg sey paehley

antecedent:	a.	saabiq

antechamber:	n.	DeoRhi(f.)/peySH daalaan(m.)

antenatal:	a.	qabl az paedaa'iSH

anterior:	a.	saalif

anthem:		n.	taraanah

anther dust:	n.	zar(m.)

anthrax:	n.	duñbul/raaj phoRa(m.)

anthropology:	n.	iñsaaniyaat?

anti:		n.	Hariif/muKHaalif

antibody:	n.	taryaaq chah/zidd e jism

antic:		n.	anokha/bhañD/chaal/daa'oñ/
			masKHarah
			
antichrist:	n.	dajjaal/masiiH duSHman

anticipant:	a.	muñtazir

anticipate:	v.t.	ummiid karna/tawaqqo^ karna

anticipation:	n.	ummiid(f.)

anticlerical:	a.	kalisaa'iyat duSHmanaanah

anticlimax:	n.	pasti/tanazzul

antidotal:	a.	tar yaaqi

antidote:	n.	êlaaj/noSH/tar yaaq/toR

antilogy:	n.	zid

antimony:	n.	koHl/surmah

antipathy:	n.	karaahat/naa pasañdi

antipodal:	a.	bar âks/duusri taraf ka/
			mutaqaabil

antiquarian:	a.	âtiiqah SHinaas/paastaani/qadaamati

antiquated:	a.	âtiiq/qadiim

antique:	a.	âtiiq/kohnah/paariinah

antiquity:	n.	qadaamat

antithesis:	n.	muKHaalifat/tazaad/zid

antithetical:	a.	mutazaad

antler:		n.	SHaaKH e siiñg

antonym:	n.	mutazaad/zidd o naqiiz

antonymic:	n.	mutazaadi

anxiety:	n.	añdoh/fikr/firaaq/izteraab/GHussah/kaahiSH/
			KHaliSH/khaTka/pareySHaani/parwaah

anxious:	a.	bey chaen/bey kal/pareySHaan

any:		a.	kisi/ko'i/kuchh

anybody:	pron.	ko'i bhi

anyone:		pron.	ko'i eyk/ko'i fard/ko'i SHaKHs

anything:	adv.	kuchh/kuchh bhi

anyway:		adv.	ba har taur/KHaer

anywhere:	adv.	kahiiñ/kahiiñ bhi/kisi jagah bhi

aorta:		n.	SHaeh rag

apace:		adv.	fauran/jaldi jaldi

apart:		a.	akeyla/alag/âlaaHedah/juda

apartment:	n.	otaaq

apathetic:	a.	bey His/patthar dil/sard mehr

apathy:		n.	bey Hisi(f.)/bey parwaa'i(f.)

ape:		v.t.	naql karna

ape:		n.	bañdar

apex:		n.	choTi(f.)

apex of angle:	n.	raas(m.)

aphorism:	n.	kahaawat(f.)/mas'alah(m.)/zarb ul masal(f.)

aphorist:	n.	baliiGH go

aphotic:	a.	bey nuur/tariik

aphrodisiac:	a.	SHaehwat anñgeyz

aping:		n.	naql

aplenty:	a.	bah kasrat/kaafi

aplomb:		n.	KHud sey mutma'in/âmuudiyat

apocalypse:	n.	ilhaam/kaSHf

apocalyptic:	a.	ilhaami/kaSHfi

apocryphal:	n.	GHaer mustanad/ja^li/maSHkuuk

apodal:		a.	bey paayah

apodosis:	n.	jaza(f.)

apogee:		n.	muñtahaa e kamaal(m.)/auj e ârz

apograph:	n.	hu ba hu naql

apologetic:	a.	mo^zirat KHwaah/naadim

apologise:	v.i.	ûzr karna/mo^aafi maañgna

apologist:	n.	defaa^ karney waala/ûzr KHwaah

apology:	n.	mo^aafi naamah/ûzr

apophysis:	n.	gomRa(m.)

apoplectic:	n.	mirgi ka mariiz

apoplexy:	n.	bey Hisi ki Haalat(f.)/mirgi/saktah

apositia:	n.	khaaney sey nafrat

apostasy:	n.	ilHaad/irtedaad

apostate:	n.	murtad

apostle:	n.	Hawaari/rasuul

apostleship:	n.	nabuuwat(f.)/risaalat(f.)

apostolic:	a.	rasuuli

apothecary:	n.	âttaar/dawa faroSH/dawa KHaanah(m.)

apotheosis:	n.	KHuda gardaani/tajliil(f.)/taqdiis

appal:		v.t.	Daraana/dhamkaana/KHauf dilaana

appal:		v.i.	faq hona/haebat zadah hona

appalled:	a.	haebat zadah

appalling:	a.	haul naak

appallingly:	adv.	haul naaki sey

appanage:	n.	waziifah(m.)

apparatus:	n.	raKHt(m.)/saamaan(m.)/saaz(m.)

apparel:	v.t.	kapRey pahenaana/sajaana

apparel:	n.	lebaas(m.)/paeraahan(m.)

apparent:	a.	aaSHkaara/ma^luum/faaSH/waazeH/zaahir

apparently:	adv.	zaahira/zaahiran

apparition:	n.	îfriit/baitaal(m.)/bhuut/saayah

appeal:		n.	ârz/chaarah juu'i/daad/dar KHwaast

appeal:		v.t.	rujuu^ karna

appear:		v.i.	aa jaana/dikhaa'i deyna/dikhna/nazar aana/
			namu daar hona/nikalna/paRna/phuuTna/
			suujhna

appearance:	n.	darSHan/Daul/diidaar/haj/dikhaa'i/Haaziri/
			Haesiyat/jalwah gari/namuud/paekar/rañg/SHakl/
			ruuyat/suurat/tal^at/waza^/zuhuur

appease:	v.t.	aasuudah karna/KHaamoSH karna/
			manaana/raazi karna

appeased:	a.	aasuudah/kaam yaab/mutma'in/raazi

appeaser:	a.	dil juu'i karney waala/taskiin baKHSH

appellant:	n.	daa^i

appellation:	n.	ism(m.)/naam(m.)/laqab(m.)/wajah tasmiah(f.)

append:		v.t.	joRna/laaHiq karna/muñsalik karna

appendage:		izaafah/laaHiqah/zamiimah

appended:	a.	muñsalikah/muta^alliq

appendix:	n.	laaHiqah/zamiimah

appertain:	v.i.	KHaasiyat hona/milkiyat hona

appertaining:	a.	muta^alliq

appetent:	a.	KHwaahaañ/SHaa'eq

appetiser:	n.	muSHtahi(m.)

appetite:	n.	bhuuk/chaahat/iSHteha/juu^

applaud:	v.t.	daad deyna/pasañda ka izhaar karna/
			saraahna/ta^riif karna

applaud:	v.i.	taali bajaana

applauder:	n.	taali bajaaney waala/
			ta^riif karney waala

applause:	n.	daad/SHaabaaSHi/ta^riif

apple:		n.	seyb

apple of the eye:n.	laaDla/raaj dulaara

appliance:	n.	aalah/asbaab/auzaar/wasiilah

applicable:	a.	kaar aamad/maeHmuul/saadiq

applicability:	n.	mauzuuniyat(f.)

applicant:	n.	ârzi deyney waala/saa'el

application:	n.	ârzi/dar KHwaast/iste^maal

applied:	a.	âmli/etlaaqi

apply:		v.t.	lagaana/muñtabiq karna/naafiz karna

apply:		v.i.	lagna/naafiz hona

appoint:	v.t.	muqarrar karna/nasb karna/ta^iinaat karna

appointed:	a.	maamuur/muqarrar/muqarrar kardah/
			muqarrar SHudah

appointment:	n.	ta^iinaat/taqarrur

apportion:	v.t.	baañTna/Hissah karna

appose:		v.t.	lagaana/naafiz karna

appose:		v.t.	saamna karna

apposite:	a.	aehl/laa'eq/mowaafiq/munaasib

apposition:	n.	badal/peywastagi

appraisal:	n.	qar o qiimat ka añdaazah/
			wuq^at ka añdaazah

appraise:	v.t.	aañkna/daam lagaana/qiimat tae'ey karna/
			taKHiiminah karna

appraiser:	n.	taKHmiinah kaar

appreciate:	v.t.	saraahna

appreciation:	n.	qadr/SHaabaaSHi

appreciator:	n.	qadr daan

apprehend:	v.t.	Darna/GHaur karna/giraftaar karna/
			ma^ni samajhna

apprehended:	a.	giraftaar

apprehension:	n.	Dar(m.)/giraftaari(f.)/KHaam KHayaali/
			KHad SHah(m.)/KHaliSH(f.)/KHatrah(m.)/
			wijdaan(m.)

apprentice:	n.	cheyla(m.)/SHaagird(m.)/talmiiz(m.)

apprenticeship:	n.	SHaagirdi(f.)

apprise:	v.t.	ittelaa^ deyna

apprize:	v.t.	qadr karna/saraahna

approach:	v.t.	ruju^ karna/qariib aana/yaad dilaana

approach:	n.	rasaa'i(f.)

approachable:	a.	sahel

approaching:	a.	qariib

approbation:	n.	qubuuli(m.)/raza

approof:	n.	aazmaa'iSH/mañzuuri

appropriate:	v.t.	maar leyna/zabt karna

appropriate:	n.	durust/laa'eq/munaasib(m.)

appropriately:	adv.	durusti sey/munaasib taur par

appropriateness:n.	durusti/mauzuuniyat/munaasibat

appropriation:	n.	mañzuur karna

approve:	v.t.	mañzuur karna/pasañd karna/saad karna

approve:	v.i.	mañzuur hona/pasañd hona

approval:	n.	mañzuuri/marzi/pasañd/raza

approved:	a.	maqbuul/mañzuur/mustaHsan/rawa

approver:	n.	goyañdah(m.)

approximate:	a.	kachcha

approximately:	a.	añdaazan/ko'i/qariib/taqriiban

appui:		n.	Hemaayat

appurtenance:	n.	lawaaHiqiin

apricate:	v.t.	dhuup seyñkna

apricot:	n.	KHuubaani

apse:		n.	jharokah(m.)?/taaq(m.)

apt:		a.	maa'el/musta^id

aptness:	n.	mauzuuniyat(f.)/munaasibat(f.)

apterous:	a.	bey par

aqua:		n.	aab/paani

aqua-fortis:	n.	teyz aab

auqarium:	n.	machhli ka Hauz

aquatic:	a.	aabi/daryaa'i

aqueous:	a.	paani daar

arable:		a.	qaabil e zaraa^at

arbiter:	n.	muñsif/saalis

arbitrage:	n.	saalisi(f.)

arbitrary:	a.	GHaer muqaiyad/tarañgi

arbitrarily:	adv.	Haq naa Haq

arbitration:	n.	faeslah/saalisi

arbitrator:	n.	pañch/saalis

arbor:		n.	daraKHt/peyR

arboreal:	a.	SHajri

arborous:	a.	SHajri

arbour:		n.	baaGHiichah

arc:		n.	qaus

arcade:		n.	riwaaq

arcanum:	n.	aksiir/kiimiya gari/raaz

arch:		n.	DaaT/kamaan/kamar

archaic:	a.	qadiim

arched nisch:	n.	taaq

archer:		n.	tiir añdaaz(m.)

archery:	n.	tiir añdaazi(f.)

architect:	n.	baani/me^maar

architectural:	a.	êmaariyaati

architecture:	n.	fan e ta^miir

archly:		adv.	chaal baazi sey/dada giiri sey/makkaari sey

arctic:		n.	qutub SHimaali

ardent:		a.	jazbaati/muSHtaaq/pur joSH/
			sar garm/SHaa'eq

ardent desire:	n.	aaz/iSHteyaaq/raGHbat

ardour:		n.	Haraarat

arduous:	a.	dusHwaar guzaar/muSHkil

are:		pr.p.	haeñ

area:		n.	êlaaqah(m.)/Halqah(m.)/raqbah(m.)/wus^at(f.)

areca-nut:	n.	supaari

arena:		n.	akhaaRa/maedaan

argemone:	n.	dhatuura(m.)

argue:		v.t.	baeHs karna/daliil laana/Hujjat karna/
			jhagaRna/mubaaHisah karna/ulajh paRna

argument:	n.	baeHs/daliil/Hujjat/jaraH

arid:		a.	bañjar/KHuSHk/yaabis

aridity:	n.	bañjar pan/KHuSHki/yabuusat

arise:		v.i.	uuñcha hona/uThna

ark:		n.	kaSHti

arm:		v.t.	hath yaar baañdhna/kamar baañdhna

arm:		n.	baañh(f.)/baazu(m.)/haath(m.)

arm:		n.	asleHah(m.)

armchair:	n.	aaraam kursi(f.)

armed:		a.	musallaH

armistice:	n.	iltiwaa e jañg

armlet:		n.	baazu bañd(m.)

armour:		n.	baktar/jauSHan(m.)/zirah(f.)

armoured dress: n.	zirah baktar

armour plate:	n.	chaar aa'inah(m.)

armpit:		n.	baGHal

army:		n.	âskar/barri fauj/fauj/laSHkar/sipaah/urdu

army camp:	n.	paRaa'o/urdu

army corp:	n.	jaeSH(m.)

army flank:	n.	kamar

aroma:		n.	bu baas/KHuSH bu/mahek

aromatic:	a.	mahekta hu'a/KHuSH bu daar

around:		adv.	aas paas/gird/ird gird

arouse:		v.t.	bey daar karna/bhaRkaana/jagaana/uksaana/uThhana

aroused:	a.	bey daar/jaagaa hu'a/muSHta^il

arrange:	v.t.	aaraastah karna/bañd o bast karna/
			iñtezaam karna/lagaana/nazm deyna/
			tartiib deyna

arranged:	a.	aaraastah/silsilah waar

arrangement:	n.	aaraastagi/bañd o bast/iñtezaam/nazm/
			nizaam/qariinah/tadbiir/taiyaari/tartiib

arranger:	n.	mutanazzim

arrant:		a.	bad naam/parley darjey ka

array:		v.t.	saf aara karna/sajaana/tartiib deyna

array:		n.	lebaas/saf aaraa'i/sajaawaT/tartiib

arrayed:	a.	saf aara

arrears:	n.	baqaaya/maa baaqi

arrest:		v.t.	giraftaar karna/jaa leyna

arrest:		n.	giraftaari/Heraasat/nazar bañdi/
			pakaR

arrestee:	n.	giraftaar/nazar bañd

arrested:	a.	giraftaar

arrears:	n.	baaqi

arrival:	n.	aamad

arrive:		v.i.	aana/pahoñchna/waarid hona

arrived:	a.	mausuul/waarid

arriving:	a.	waarid

arrogance:	n.	aeñTh/fir^auniyat/gustaaKHi/mubaaHat/naaziSH/
			naSHah/ra^unat/takabbur

arrogant:	a.	KHud sar/maGHruur

arrogantly:	adv.	GHuruur sey/takabbur sey

arrogate:	v.t.	bey jaa da^wah karna/
			chiiz maar leyna/zabar dasti hathiya leyna/
			takkabbur karna

arrow:		n.	naawak/tiir

arrowroot:	n.	arwi

arsenal:	n.	aslaH KHaanaah

arsenic:	n.	sañkhiya

arson:		n.	aatiSH zadagi/aatiSH zani

arsonist:	n.	aatiSH zani karney waala

art:		n.	fan/Hirfat/hunar/kaari gari/kamaal/kartab/
			kasab

arterial:	a.	SHiryaani

artery:		n.	SHiryaan(f.)

artful:		a.	âiyaar/chaal baaz/fiqreh baaz/
			Hiilah saaz/Hirfati/makkaar/siyaana

artfulness:	n.	chaalaaki/safaa'i

Arthritis:	n.	gaañThi ki biimaari/gaaThiya

article:	n.	bayaan(m.)/baabat(f.)/chiiz(f.)/maqaalah(m.)/
			mazmuun(m.)/SHaae^(m.)

articles:	n.	saamaan

articulate:	a.	sariiH

articulation:	n.	tarz e guftaar

artifice:	n.	fan/ghaat/Hirfat/tadbiir

artficer:	n.	hunar mañd/peySHah war/san^at kaar

artificial:	a.	banaawaTi/masnuu^i/naqli/
			pur tasañno^/saaKHtah

artificially:	adv.	masnuu^i taur par

artificiality:	n.	banaawaT/tasañno^

artillery:	n.	top KHaanah

artisan:	n.	dast kaar/kaari gar/hunar mañd/maahir

artist:		n.	musawwir/san^at gar/san^at kaar

artistic:	a.	fankaar aanah

artistic work:	n.	kaari gari

artless:	a.	bey saaKHtah/siidha

Aryan:		n.	aaryaa'i

as:		adv.	bah taur/jaesa/juuñ/taesa

as below:	adv.	zael meyñ

as far as:	adv.	Hatta

as follows:	adv.	Hasb e zael/zael meyñ

as long as:	adv.	juuñ juuñ

as many as:	adv.	jitna

as mentioned:	adv.	Hasb e zael

as much as:	adv.	itna

as per:		adv.	bamuujib

as soon as:	adv.	jald az jald

as under:	adv.	Hasb e zael

as usual:	adv.	Hasb e ma^muul

as well:	adv.	maziid bar aan

asafoetida:	n.	hiiñg

ascend:		v.t.	chaRhna/uupar chaRhna

ascendancy:	n.	chaRhaa'i/GHalbah

ascending:	a.	chaRhta hu'a/faraaz/ubharta hu'a

ascension:	n.	chaRhaa'o/raf^at/ûruuj

ascent:		n.	chaRhaa'i/faraaz/ûruuj/uThaan

ascertain:	n.	ma^luum karna/mu^iyan karna/saabit karna

ascertainment: 	n.	asbaat/dar yaaft/taeHqiiq/tayaqqun

ascetic:	a.	baeraagi/jogi/naasik/zaahid

asceticism:	n.	baeraagi

ascribe:	v.t.	mañsuub karna/thopna/toHmat lagaana

asexual:	a.	laa jiñsi

ash:		n.	raakh/KHaak

ashamed:	a.	KHajil/maeHjuub/naadim/paSHeymaan/
			SHarm saar/SHarmiñdah

ashes:		n.	KHaakistar(m.)

aside:		adv.	bah kinaar/juda gaanah/yak su

aside:>		n.	kaana phuuni/khus phusi

asinine:	a.	aeHmqa/bey waquuf/DhiiT/gadha/ghaamaR

ask:		v.t.	kaehna/maañgna/puuchhna/sawaal karna

ask for:		maañgna

asking:		n.	sawaal

askew:		a.	kaj/TeyRha/tirchha

asleep:		a.	GHaafil/soya hu'a

asp:		n.	af^i

asparagus:	n.	maar chob

aspect:		n.	buSHra/ha'iyyat/jañbah/paehlu/rañg/
			ruKH/SHakl/tala^at
			
asperse:	v.t.	bad naam karna/ehaanat aameyzi karna/
			hattak e îzzat karna
			
asperity:	a.	kaRwaahaT/SHiddat/talKHi/teyzi/turSHi	

aspersion:	n.	iftira/tauhiin

aspirant:	n.	aarzu mañd/ummiid waar

aspiration:	n.	aarzu/SHauq/tamañna/umañg

aspire:		v.i.	aarzu rakhna/SHauq hona

ass:		n.	gadha

assail:		v.t.	Hamlah karna

assailant:	n.	Hamlah aawar

assassin:	n.	HaSHiSHiin/qaatil

assassinate:	v.t.	qatl karna

assassination:	n.	qatl

assault:	v.t.	DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/
			waar karna

assault:	n.	chaRhaa'i/DapaT(f.)/dast daraazi/dhaawa(m.)/
			Hamlah(m.)/Harbah(m.)/maar dhaaR(f.)/
			waar(m.)/yuuriSH(f.)

assaulting:	n.	zad o kob(f.)

assemblage:	n.	ijte^maa^(m.)/jamii^at/majma^(m.)

assembled:	a.	jama^

assembly:	n.	añjuman(f.)/bazm(f.)/jhuumar(m.)/
			maeHfil(f.)/majma^(m.)

assent:		n.	haami(f.)/marzi(f.)/qubuuliyat(f.)/
			raza mañdi(f.)

assert:		v.t.	e^laan karna/kaehna/tasdiiq karna/
			zor deyna/zo^m karna

assertion:	n.	e^laan/tasdiiq/zo^m/zor

assertiveness	n.	zor bañdi

asses:		v.t.	añdaazah lagaana

assessment:	n.	maaliyat(f.)/SHaraH(f.)

asset:		n.	jaa'edaad/maujuudaat/sar maayah

assets:		n.	maal(m.)

asseverate:	v.t.	jiddi taur par izhaar karna/tasriiH karna

asseveration:	n.	izhaar e jiddi

assiduous:	a.	an thak/meHnti/munhamik/saabit qadam/
			sa^i karney waala

assiduousness:	n.	dhuuni

assiduously:	adv.	baRi dhun sey/ji laga kar

assign:		v.t.	deyna

assignee:	n.	kaar kun(m.)/muKHtaar(m.)

assignment:	n.	iñtisaab/taeHwiil

assimilate:	v.t.	jazb karna/yak jaan karna

assimilative:	a.	haazim/hazm aawar

assist:		v.t.	madad karna/mo^aawinat karna/sañbhaalna

assistance:	n.	dast giiri/imdaad/madad(f.)/palla/sahaara/
			taa'id/yaawari

assistant:	n.	mo^aawin/madad gaar/naa'eb/zahiir

associate:	n.	Haliif/ham naSHiin/Hawaari/rafiiq/saajhi/
			saathi/SHariik/zahiir

associated:	a.	SHaamil/SHariik

association:	n.	añjuman/iñtrisaab/saajha/soHbat

assorted:	a.	pach meyl

assuage:	v.t.	dam dilaasah deyna/kam karna/pighlaana

assuage:	v.i.	kam hona/pighalna

assume:		v.t.	farz karna/maañna

assumed:	a.	farzi

assumption:	a.	GHuruur/KHud biini/mafruuzah

assurance:	n.	yaqiin/yaqiin dihaani/zamaanat

assure:		v.t.	yaqiin dilaana

assuredly:	adv.	pas/yaqiinan

assuringly:	adv.	tayaqqun key saath/zimmah daari sey

asterisk:	n.	sitaarah

astern:		n.	âqab meyñ/piichhey

asthma:		n.	damah(m.)/Habs e dam(m.)

astonish:	v.t.	Haerat meyñ Daalana

astonished:	a.	mabhuut

astonishing:	a.	âjab/ta^ajjub KHeyz

astonishment:	n.	achañbha/Haeraani/Haerat/ta^ajjub

astounded:	a.	Haerat zadah

astounding:	a.	Haerat kun

astray:		n.	gum raah

astrict:	v.t.	dabaana/paa bañdi lagaana/qabz karna

astringent:	a.	qaabiz

astrologer:	n.	jotiSHi/najuumi/sitaarah SHinaas

astrology:	n.	jotiSH

astronaut:	n.	faza naward/KHala naward(m.)

astronomy:	n.	hae'iyat/îlm ul nujuum

astute:		a.	chaalaak/Zarf

asunder:	a.	âlaaHedah/juda

asylum:		n.	daar ul amaan/panaah/Thikaana

(lunatic)asylum:n.	paagal KHaanah

at:		prep.	bar/key/paas/par/sey/samey

at ease:	a.	faariGH

at last:		aaKHir kaar

at once:	adv.	chaT/fauran

atavistic:	a.	jaddi kirdaar

atheism:	n.	ilHaad

atheist:	n.	dahriyah(m.)/mulHid(m.)/muñkir(m.)

athwart:	a.	aaRi/beyñDa

atmosphere:	n.	feza/hawa/maaHol

atom:		n.	jauhar/SHammah/zarrah

atomic:		a.	jauhari/zarri

atomic energy:	a.	jauhari tawaanaa'i

atomic weight:	n.	wazan e zarri

atonal:		n.	naa mauzuuñ

atone:		v.i.	kaffaarah deyna/ham aahañg karna/
			mutma'in karna

atonement:	n.	islaaH/kaffaarah/safaa'i

atonic:		a.	bey quuwat/bey sada/bey takiyah/sust

atony:		n.	âdam e itteka/susti/zo^f

atremble:	a.	kap kapaata hu'a/larazta hu'a

attach:		v.t.	aTkaana/joRna/lagaana/natthi karna/
			peywast karna/uljhaana
 
attach:		v.i.	juRna
 
attached:	a.	juRa/laaHiq/maanuus/muta^alliqah/muñsalikah/
			pachchi/puKHtah/SHaamil/waa bastah

(to be)attached:	lagna

attachment:	n.	âqiidat/dil lagi/girwiidgi/laag/lagaa'o/lau/
			piit/ta^alluq/yaar aanah/uñs

attack:		v.t.	chhaapa maarna/DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/
			lapakna/pil paRna/TuuT paRna/yuuriSH karna

attack:		n.	chhaapa/chaRhaa'i/Hamlah(m.)/Harbah(m.)/
			waar(m.)/yuuriSH(f.)

attain:		v.i.	Husuul karna/pahoñchna

attaining:	a.	faa'ez

attainment:	n.	hunar(m.)/Husuul(m.)/mablaGH(m.)

attempt:	v.t.	koSHiSH karna/qasd karna

attempt:	n.	koSHiSH/qasd/sa^i 

attendance:	a.	Haaziri(f.)/Huzuuri(f.)

(in)attendance:	a.	Haazir

attendant:	n.	Haazir/KHaadim/mulaazim

attending:	n.	SHanwaa'i

attention:	n.	dhiyaan/tawajjoh

(close)attention:n.	iltifaat/GHaur/nigaah/tawajjoh

attenuate:	v.t.	patla karna

attenuate:	v.i.	dubla hona

attest:		v.t.	SHahaadat deyna/tasdiiq karna

attestation:	n.	isbaat(m.)/SHahaadat(f.)/tasdiiq(f.)/tausiiq(f.)

attire:		n.	lebaas

attired:	a.	malbuus

attitude:	n.	rawiyyah(m.)

attitudinal:	a.	rawaiyyaati

attorney:	n.	kaar kun(m.)/muKHtaar(m.)/wakiil(m.)

(power of)attorney:n.	muKHtaar naamah

attorneyship:	n.	wakaalat

attract:	v.t.	Dorey Daalna

attracted:	a.	girwiidah

(to be)attracted:a.	khichna

attraction:	n.	aab o rañg(m.)/jaazbiyat(f.)/kaSHiSH(f.)

attractive:	a.	dil bañd/dil kaSH/Hasiin/jaazib

attractiveness:	n.	dil kaSHi/Husn

attractor:	n.	jaalib(m.)/jaazib(m.)/kaSHiSH daar(m.)

attribute:	v.t.	maeHmuul karna

attribute:	n.	KHaasiyat(f.)/sifat(f.)/wasf(m.)

attrition:	n.	ghissa(m.)

attritus:	n.	farsuudah

attune:		v.t.	aawaaz milaana/ham aahañg karna/la'ey milaana/
			mutaabiq karna/sur milaana

attuned:	a.	ham aahañg/mutaabiq

atypical:	a.	bey namuunah/bey qaa'edah

au contraire:		is key barKHelaaf

auberge:	n.	musaafir KHaanah/saraa'ey

aubergine:	n.	baeñgan(m.)

auction:	n.	niilaam(m.)

auctioneer:	n.	dallaal(m.)/niilaam karney waala(m.)

audacious:	a.	bey baak/gustaaKH/jasuur

audaciously:	adv.	gustaaKHi sey/jasaarat sey

audacity:	n.	DhiTaa'i(f.)/gustaaKHi(f.)/jasaarat(f.)

audibility:	n.	samaa^at paziiri(f.)/sunaa'i deyna

audience:	n.	Haazriin(m.)/Huzuuri(f.)/paziiraa'i(f.)/
			saame^(m.)/tamaaSHaa'i(m.)

audition:	n.	saami^ah(m.)

auditory:	a.	sam^i

augment:	v.t.	baRa karna/ezaafah karna/phaelaana/
			phulaana

augment:	n.	ezaafah

augmented:	a.	maziid

augumentation:	n.	afzaa'iSH

augur:		n.	faal go/kaahin/najuumi

augur:		v.t.	faal nikaalna/peySH go'i karna/
			qayaas karna

augury:		n.	faal(m.)/SHaguun(m.)

august:		a.	humaayuñ

aunt:		n.	chachi/KHaalah/mumaani/phuphi

aura:		n.	haalah

aurora:		n.	SHafaq

auspicious:	a.	farruKH/mubaarak/saaz gaar/sa^iid

auspiciousness: n.	barkat

austere:	a.	karaKHt/saarim

austerity:	n.	baeraagi/sariim

autarchy:	n.	istebdaadiyat(f.)/mutlaq ul ênaani

authentic:	a.	asli/jaa'ez/mustanad/pakka/par waan(m.)/
			qaabil e e^tebaar

authenticated:	a.	mustanad

authentication:	n.	sadaaqat naamah

authenticity:	n.	sadaaqat

author:		n.	baani/mu'allif/musañnif

authorial:	a.	musañnifaanah

authorise:	v.t.	eKHteyaar deyna

authorised:	a.	jaa'ez/majaaz

authoritarian:	a.	aamiraanah/istebdaadaanah

authoritarianism:n.	aamiriyat pasañdi/isebdaadiyat

authority:	n.	daab/eKHteyaar/haath/heykRi/Hukuumat/majaal/
			mujtahid/qaabu/qudrat/zor

authoritative:	a.	Haakimaanah
 
authoritatively:adv.	Haakimaanah/muhaqqiqaanah

autobiography:	n.	aap biiti/zaati sawaaneH ûmri

autocracy:	n.	mutlaq ul ênaani/SHaKHsi Hukuumat

autocrat:	n.	aamir(m.)/Haakim e mutlaq

autograph:	n.	dast KHat

automate:	v.t.	KHud kaar kar leyna

automatic:	a.	KHud rau

automatically:	adv.	KHud ba KHud

automation:	n.	KHud kaari

autonomous:	a.	aazaad/KHud muKHtaar

autonomy:	n.	aazaadi

automobile:	n.	gaaRi

autumn:		n.	KHariif/KHezaañ/pat jhaR

autumnal:	a.	KHariifi

auxiliary:	n.	madad gaar/kumak

available:	a.	dast yaab/maujuud

avalanche:	n.	barfaani tuufaan

avarice:	n.	aaz/Hirs/laalach/tama^

avaricious:	a.	baKHiil/Hariis/laalchi

avatar:		n.	autaar

avenge:		v.t.	iñteqaam leyna

avenger:	n.	iñteqaam leyney waala

avenue:		n.	KHayaabaan/rastah

aver:		v.t.	tasdiiq karna

average:	a.	mutawassit/wast/wasta

averse:		a.	GHaer muSHtaaq/na talab/naafir

aversion:	n.	karaahat/naa raGHbati

avert:		v.t.	baaz rakhna/dafa^ karna/rokna/Tokna

aviation:	n.	hawa baazi(f.)

avid:		a.	Hariis/muSHtaaq

avital:		a.	aabaa'i/jaddi

avocation:	n.	maSHGHalah

avoid:		v.t.	aaj kal karna/chhoRna/jaan bachaana/
			kañni kaaTna/katraana/khichna/
			nazar churaana/paehlu tihi karna/
			panaah maañgna

avoid:		v.i.	haT jaana

avoidance:	n.	parheyz

avouch:		v.t.	tasdiiq karna/zamaanat deyna

avow:		v.t.	e^laan karna/tasdiiq karna/tasliim karna

avowal:		n.	qubuul

avowed:		n.	maSH huur/qubuul SHudah

avulse:		v.t.	nochna

avuncular:	a.	chach zaad/maamuuñ zaad

await:		v.t.	iñtezaar karna

awake:		v.t.	bey daar karna/hoSH yaar karna/jagaana

awake:		a.	bey daar/hoSH yaar/jaaga hu'a

awaken:		v.t.	jagaana/KHabar daar karna/tawajjoh dilaana

awakening:	n.	bey daari(f.)

award:		v.t.	deyna/faeslah karna

award:		n.	ênaam/faeslah

aware:		a.	aagaah/baa KHabar/baa SHa^uur/waaqif

awareness:	n.	KHabar(f.)/waaqfiyat(f.)

away:		adv.	âlaaHedah/alag/duur/parey

awe:		n.	daab/dab dabah/Dar/dhaak/ro^b/sitwat

awe struck:	a.	haebat/waeHSHat zadah

awe:		n.	haebat/Haerat/KHauf/salaabat

awesome:	a.	pur jalaal/ro^b daar

awful:		a.	haebat naak/Haerat kun

awfulness:	n.	jalaal(m.)

awhile:		adv.	zara deyr key li'ey

awkward:	a.	bey Dhab/bhoñDa/SHarmiñdah

awl:		n.	aar

awning:		n.	chajja(m.)

awry:		a.	bal daar/biika/GHalat/muñHarif/TeyRha/ulTa

axe:		n.	kulHaaRi

axial:		a.	meHwari

axiom:		n.	farziyah

axis:		n.	dhura(m.)/meHwar(m.)

axle:		n.	dhura/meHwar

ay/aye:		adv.	haañ/zaruur

aye:		adv.	hameySHah

azure:		a.	aasmaani/laajward/niilguuñ