FANDOM
each:		a.	har eyk/kul

each:		pron.	har eyk

eager:		a.	garm/muSHtaaq/raaGHib/saa^i

eagerness:	n.	SHauq(m.)

eagle:		n.	chiil(f.)

ear:		n.	goSH(m.)/kaan(m.)

earring:	n.	baali(f.)/jhumka(m.)

earsplitting:	a.	karaKHt(aawaaz)/kaan phaaR

early:		adv.	ibtidaa'i/paehley/qabl

early morning:	n.	taRka/subaH dam

earn:      v.t.  Haasil karna/kamaana/paeda karna

earned:		pa.t.	kamaaya

earner:		n.	kamaa'u

earning:	n.	ajr/kamaa'i/paedaa'iSH

earnest:	a.	pur KHuluus/sañjiidah/sar garm

earth:		n.	arz/dharti/gaeti/gil/KHaak/miTTi/zamiin

earthen:	a.	miTTi ka/zamiini

earthen ware:	n.	sifaal

earthly:	a.	KHaaki/miTTi kaa

earthquake:	n.	bhauñchaal/larzah/zalzalah

ease:		n.	aaraam/aasaani/chaen/faraaGH/faraaGHat/
			na^iim/raaHat/qaraar/sahuulat(f.)

ease:		n.	aaraam pahoñchaana/takliif duur karna

easier:		a.	aasaan tar

east:		n.	puurab/maSHriq

eastern:	n.	maSHriqi/SHarqi

easy:      a.   aasaan/halka phulka/muyassar

eat:      v.t.  DaaRh garam karna/khaana/tanaawal karna

eaten:		a.	khaayaa hu'a

eating:		n.	khaana khaana

eating-house:	n.	bhaTyaar KHaanah/Dhaaba

eaves:		n.	olti

eavesdrop:	v.t.	chhup kar suñna

ebb:		n.	jazar(m.)

ebb and flow:	n.	naSHeyb o faraaz(m.)

ebonised:	a.	aabnuusi

ebony:		n.	aab nuus(f.)

ebullition:	n.	haejaan(m.)

eccentric:	a.	anokha/bey markaz/bey sira

echo:		n.	baaz gaSHt/(f.)/guuñj(f.)/sada(f.)

eclipse:	n.	girhan(m.)

eclipsed:	a.	maañd

ecology:	n.	maaHauliyaat(f.)

ecological:	a.	maaHauliyaati

economic:    a.   iqtesaadi/ma^aaSHi

economical:	a.	kam KHarch/iqtesaadi

economically:	adv.	kefaayat sey

economics: 	n.	iqtesaadiyat(f.)/ma^aaSHiyaat(f.)
 
economy:	n.	iqtesaad/ma^iiSHat

ecstasy:	n.	laher(f.)/mauj(f.)/waaraftahgi(f.)/
			wajd(m.)/wijdaan(m.)

ecstatic:    a.	bey KHud/wajd aawar

ecumenical:	a.	âalam giir/kaliisaa'i/ûmuumi

eczema:		n.	chhaajan?

edacious:	a.	chaTora/khaa'u/peyTu

eddy:		n.	bhañwar/gardaab

Eden:		n.	baaGH e âdan/baehiSHt/firdaus/jañnat

edentate:	a.	popla(m.)

edge:		n.	alañg(m.)/baaRh(f.)/dhaar(f.)/Had(f.)/
			kinaarah(m.)/kor(f.)/lab(m.)/pallu(f.)

edging:		n.	kinaarah(m.)

edgy:		a.	dhaar daar/teyz

edible:		a.	haaney key laa'eq/maakuul

edibles:	n.	aaTa daal

edict:		n.	far maan(m.)/raqam(f.)

edifice:	n.	îmaarat

edify:		v.t.	banaana/iimaan pakka karna/ta^miir karna

edifier:	n.	mua^llim e iKHlqaaq(m.)

edit:		v.t.	kaañT chhaañT karna/murattab karna/
			taaliif karna

edited:     a.   murattab

editing:	n.	taaliif

edition:	n.	nusKHah

editor:		n.	mudiir(m.)

editorial:	n.	idaariyah

editorialist:	a.	idaariyaati kaar kun

educate:	v.t.	iñsaan banaana/paRhaana/ta^liim deyna

educated:    a.	KHwaañdah/paRha likha/ta^liim yaaftah

education:	n.	aamoziSH/KHwaañdgi/paRhaa'i/
			ta^liim/tarbiyat

educational:  a.   tadriisi/ta^liimi

educational institution:n.dars gaah

eel:		n.	baam machhli

eerie:		a.	âjiib o GHariib

efface:		v.t.	masKH karna/miTaana

effaced:	a.	masKH

effacement:	n.	fan paziiri

effect:		n.	âmal/asar/Haasil/natiijah(m.)/phal(m.)/
			sabab/taa siir(f.)

effective:   a.   faa^eli/kaar gar/mua'ssir/pur asar

effectively:	n.	mu'assar añdaaz sey

effects:	n.	aasaar(m.)/mataa^(f.)

effectual:	a.	kaafi/kaari/natiijah KHeyz

effette:	a.	aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a

efficacious:	a.	faa'edah mañd

efficiency:	n.	kaar guzaari(f.)/musta^idi(f.)/
			qaabiliyat(f.)

efficient:	a.	faa^eli/musta^id 

efficiently:	adv.	qaabiliyat sey

effigy:		n.	putla(m.)

effiminate:	a.	zañKHa

effloresce:	v.i.	khilna/phuulna

efflorescence:	n.	phuul ka khilna

effluence:	n.	bahaa'o/rawaani

effluent:	a.	jaari/rawaañ

efflux:		n.	bahaa'o/iKHraaj/rawaani

effort:		n.	bhaag dauR/jahd/dauR dhuup/jatan/jid/
			koSHiSH/maara maar/sa^i/tag o dau/zor
			
effortless:	a.	aasaan/bey saaKHtah

effrontery:	n.	bey GHaerati/DhiTaa'i/diidah dileyri/haT/zid

effuse:		v.t.	bahaana/KHaarij karna/uñDeylna

egg:		n.	añDa(m.)

eggplant:	n.	baeñgan(m.)

egg white:	n.	safeydi(f.)

ego:		n.	ana(f.)/KHudi(f.)

egocentric:	a.	KHud biin/KHud sar

egoism:		n.	anaaniyat/KHud biini/KHud parasti

egoist:		n.	anaaniyat pasañd/KHud pasañd

egoistic:	a.	KHud KHarzaanah/KHud pasañdaanah

egotism:	n.	faKHr/KHudi

egotist:	n.	ana parast/KHud pasañd/KHud sar

egotistic:	a.	ana parastaanah/KHud GHarzaanah/KHud pasañdaanah/
			KHud saraanah

egregious:	a.	aabru reyz/añguSHt numaañ/faaSH/mumtaaz

egress:		n.	guzar(m.)/KHuruuj(m.)/kuuch

eight:		n.	aaTh

eighth:		a.	aaThwaañ

eigne:		a.	paehloñTha(m.)/paehloñThi(f.)

either:     conj.	yaa

ekistics:	n.	îlm e mu^aaSHirat

elaborate:	a.	pur takalluf

elaborate:	v.t.	saraaHat karna/wazaahat karna

elaboration:	n.	saraaHat(f.)/tafsiil(f.)/wazaaHat(f.)

élan:		n.	halla/josH/umañg/walwalah

elapse:     v.i.  biitna/guzarna

elapsed:	a.	guziSHtah

elastic:	a.	lachak daar

elasticity:	n.	lachak(f.)

elation:	n.	raf^at(f.)/ûruuj(m.)

elbow:		n.	kohni

elder:		n.	baRa/kalaañ/SHeyKH/ûmar rasiidah

eldritch:	a.	anhoni/pur israar

elect:     v.t.  chuñna/iñtiKHaab karna/muñtaKHib karna

elected:	a.	muñtaKHib

election:	n.	iñteKHaab/chunaa'o

(bye-)elections:n.	iñtiKHaab e zimni

(general)elections:n.	iñtiKHaab e âam

elective:	a.	iñtiKHaabi

electoral:	n.	iñtiKHaabi

electric light: n.   batti

electricity:	n.	bijli/kahruba

electrify:	v.t.	bijli lagaana

electuary:	n.	KHamiirah/ma^juun

elegance:	n.	aab/aab taab/Husn/jamaal/KHuubi/lataafat/
			lutf/nazaakat/SHaan/zeyb/zeyb o ziinat

elegant:    a.   Hasiin/rañgiin/teykha(m.)/teykhi(f.)
			siDol/suthra(m.)/suthri(f.)/waza^daar

elegy:		n.	marsiah

element:	n.	ûnsur/rukn

elemental:	a.	ûnsuri

elementary:   a.   bunyaadi/ibtidaa'i/tamhiidi/ûnsuri

elephant:	n.	fiil/haathi(m.)/hathni(f.)/piil

elephant keeper:n.	piil baan

elephant's tusk:n.	haathi daañt

elelphantitis:	n.	fiil paa/piil paa

elevated:	a.	âali/murtafa^/rafii^

elevation:	n.	faraaz/raf^at(f.)/taraqqi/uThaan/uuñchaaa'i

eleven:		n.	gyaarah

elicit:		v.t.	nikaalna/paeda karna/ubhaarna

elicitation:	n.	isteñbaat

eligible:	a.	marGHuub

eliminate:	v.t.	saaqit karna

elimination:	n.	Hazaf/rafa^ 

elixir:		n.	aksiir(m.)

eloquence:   a.	aatiSH zabaani/balaaGHat/fasaaHat/
			goyaa'i/suKHan/talaaqat

eloquent:    a.   fasiiH/goya/SHiiriiñ bayaan/
			suKHan war/tarraar

eloquently:	adv.	balaaGHat sey/fasaaHat sey

else:		a.	ko'i aur

else:		adv.	warnah

elsewhere:	adv.	duusri jagah/kahiiñ aur/kisi aur jagah

elucidate:	v.t.	saraaHat

elucidation:	n.	saraaHat

elude:		a.	aañkh bachaaana/bach nikalna/
			giraft meyñ nah aana

emaciate:	v.t.	dubla karna/laaGHir karna/naHiif banaana

emaciated:	a.	laaGHir/naHiif

emancipation:	n.	aazaadi(f.)/Hurriyat(f.)

emasculate:	v.t.	bey taaqat karna/KHassi karna/naa mard banaana

emasculated:	n.	KHassi

embankment:	n.	bañdh(m.)/pul(m.)

embarrass:	v.t.	musiibat meyñ daalna/KHijl karna/
			SHarmiñdah karna/uljhaana

embarrassed:  a.   majbuur/SHarmiñdah

embarrassment: n.	rog(m.)/SHarmiñdagi(f.)

embarrassingly:	adv.	baukhlaa'ey hu'ey/pareySHaani sey

embassy:	n.	sefaarat KHaanah(m.)

embed:		v.t.	gaaR deyna/jama deyna

embedded:	a.	gaaRa hu'a/jama hu'a

embellish:   v.t.  nikhaarna/sajaana/sañwaarna/siñghaarna

embellished:  a.   naqSHi/naqSHiin/saja(m.)/saji(f.)

embellishing:  a.   aara

embellishment:	n.	aaraastagi

embezzle:	v.t.	churaana/Dakaar jaana/hazm karna/khaana/
			KHurd burd karna/pachaana

embezzlement:	n.	dast burd/hazm/KHiyaanat(f.)

embitter:	v.t.	naa gawaar karna/kaRwa karna/talKH karna

embittered:	a.	naa gawaar/kaRwa/talKH

emblem:		n.	niSHaan/tuGHra

embody:		v.i.	mujassam hona

embodiment:	n.	puRya

embolden:	v.t.	Himmat baRhaana/piiTh Thoñkna

embrace:	v.t.	aaGHoSH meyñ leyna/chimTaana/chipTna/galey lagna/
			lipTaana/paehlu garam karna/siinah lagaana

embrace:	n.	aaGHoSH/ham aaGHoSHi/lipaTna

embracing:	n.	ham aaGHoSH/ham kinaar

embracement:	n.	baGHal giiri(f.)

embroider:	v.t.	kaaRhna/kaRhaa'i karna

embroidered:	a.	kaam daar/kaRha hu'a

embroidery:	n.	chikin/goTa kinaari/kaam/kaRhaa'i/
			kaSHiidah kaari/nigaar/phuul patti/zar dozi

embroiled in:	a.	mubtila

embryo:		n.	Hamal(m.)/janiin(m.)/naa puKHtah

embryonic:	a.	KHaam/naa puKHtah

emendation:	n.	islaaH/tasHiiH

emerald:	n.	pañna/zumurrud

emerge:     v.i.  bar aamad hona/nikalna/ubharna/zaahir hona

emergence:	n.	namuud/zahuur

emergency:	n.	hañgaami Haalat

emergent:	a.	hañgaami/naa gahaani

emery:		n.	reyg maal(m.)

emetic:		a.	qa'ey awaar

emigrant:	n.	mohaajir/taarik e watan

emigrate:	v.i.	Hijrat karna/tark e watan karna

emigration:	n.	hijrat

eminence:	n.	raf^at/SHaan/SHaraf/ûlu/uThaan

eminent:	a.	âali/mumtaaz/sar bulañd/SHariif

emissary:	n.	eylchi/jaasuus/muKHbir

emit:		v.t.	aawaaz nikaalna/chhoRna/izhaar karna/
			KHaarij karna/nikaalna

emolument:	n.	yaaft

emotion:	n.	eHsaas/jazbah/joSH/laher

emotional:	a.	jazbaati

emotive:	a.	jazbaat añgeyz

emperor:	n.	baad SHaah/SHaahin SHaah

emphasise:   v.t.  jataana/zor deyna

emphasis:	n.	taakiid/wazn/zor

emphatic:	n.	waasiq/zor daar

emphatically:	adv.	taakiidan

empire:		n.	qalam rau/saltanat

employ:     v.t.  iste^maal karna/kaam deyna/mulaazmat deyna/
			naukri deyna

employee:	n.	mulaazim/naukar

employer:	n.	aajir(m.)/maalik(m.)

employment:	n.	iste^maal/kaam/kaar/kaar o baar/mulaazmat/
			naukri/SHoGHl/roz gaar/tasarruf

empower:	v.t.	eKHteyaar deyna/taaqat deyna

empress:	n.	malkah/sultaanah

emptiness:	n.	KHaali pan/pol

empty:		v.t.	KHaali karna/uñDeylna

empty:     a.	KHaali/kora/ochha/pola/poñga/suuna/tihi

enable:		v.t.	aasaan banaana/majaaz karna/muKHtaar karna/
			qaabil karna

enact:		n.	ada karna/añjaam deyna/bajaawri karna

enacted:    a.	naafiz

enamel:		n.	miina(f.)/taam chiini(f.)

enameller:	n.	miina kaar(m.)

enamoured:   a.	âaSHiq/fareyftah/maa'el

encamp:		v.t	Deyra Daalna/paRaa'o Daalna/paRna

encampment:	n.	KHar gaah(m.)/paRaa'o(m.)

encapsulated:	a.	GHelaaf chaRha

enchant:	v.t.	rijhaana

enchanted:	a.	fareyftah/masHuur

enchantment:	n.	jaadu/seHar kaari/tilism

encircle:    v.t.  gheyrna/Halqey meyñ leyna/iñHesaar karna/
			moHaasirah karna

encircled:	a.	ghira hu'a

enclave:	n.	maeHsuurah

enclose:	v.t.	gheyrna/iHaatah karna

enclosure:	n.	eHaatah/Hisaar

encomium:	n.	madaH(f.)/qasiidah(m.)

encompass:	v.t.	gheyr leyna/lapeyT leyna/SHaamil karna

encompassing:	a.	muHiit

encounter:	n.	muD bheyR(f.)/mulaaqaat(f.)/saamna(m.)/
			Takkar(f.)

encounter:	v.t.	saamna karna

encourage:	v.t.	Dhaaras deyna/dil rakhna/Hausalah afzaa'i karna/
			himmat baRhaana/jii baRhaana/piiTh Thoñkna/
			puSHt panaahi karna

encouragement:	n.	Dhaaras/Hausalah afzaa'i/Hemaayat/
			taa'iid/puSHt panaahi

encouraging:	a.	Hausalah afza

encrimson:	v.t.	surKHi deyna

encroach:	v.t.	qabzah karna

encroachment:	n.	dast añdaazi(f.)

encrust:	v.t.	papRi jamaana/taeh jamaana

encrusted:	a.	papRi daar/taeh eaar

encrustation:	n.	parat/taeh

encumber:	n.	baar Daalna/qarz daar banaana/
			rukaawaT bañna

end:		v.t.	aaKHir karna/añjaam tak pahochaana/
			KHatm karna/nabeyRna

end:		v.i.	añaaKHir hona/jaam tak pahoñchna/
			KHaatimah hona

end:		n.	aaKHir/âaqibat/añjaam/dum/faqat/HaSHr/
			KHaatimah/kinaari/kinaarah/maa'l/natiijah/
			nihaayat/paar/paayaañ/tamaam

endanger:	v.t.	KHatrey meyñ Daalna

endear:		v.t.	laaDla banaa/pyaara karna

endeared:	a.	chahiita

endearment:	n.	laaD

endearingly:	adv.	laaDley pan sey/pyaar sey

ended:     a.   KHatm

endeavour:	n.	jahd/koSHiSH/sa^i

endeavour:	v.t.	kosHiSH karna/sa^i karna

endgame:	n.	aaKHiri ma^rkah(m.)

ending:		n.	iKHtetaam/iñteha/KHaatimah

endless:	n.	bey añdaazah/bey Had

endlessly:	adv.	bila iñteHa

endorse:	v.t.	hemaayat karnamañzuur karna/tausiiq karna

endorsement:	n.	dast KHat(m.)/tausiiq/tazhiir

endow:		v.t.	baKHSHna/deyna/jaHeyz deyna

endowment:	n.	waqf

endurance:	n.	bar daaSHt/pitta/sabaat/sabr/taab

endure:		v.t.	bar daSHt karna/jheylna/khaana/sabr aana/
			saehna/taab laana/zaeHmat uThaana

endure:		v.i.	mustaqil mizaaji dikhaana

enduring:	a.	saabit

enema:		n.	pichkaari(f.)/SHaafah(m.)

enemy:		n.	âduw/baaGHi/baeri/duSHman/GHaniim/Hariif

energetic:	a.	jafa kaSH

energy:		n.	dam/quuwat/taaqat/zor

enfeeble:	v.t.	kam zor banaana

enfeebled:	a.	kam zor/naa tawaañ

enfeoff:	v.t.	hath yaar Daalna

enfold:		v.t.	gheyrna

enforce:	v.t.	bhaga deyna/dam lagaana/majbuur karna/
			naafiz karna/zabar dasti sey leyna

enforced:	a.	naafiz

enforcer:	n.	naafiz karney waala

enfranchise:	v.t.	aazadi deyna

enfree:		v.t.	aazaadi deyna

enfreeze:	v.t.	barf banaana/jamaana

engage:		v.t.	âeHd karna/aTkaana/mañgni karna

engaged:	a.	maSHGHuul/masruuf

(to be)engaged: v.i.	riSHtah hona

engagingly:	adv.	jaazbiyat sey

engagement:	n.	âehd/kaam/mañgni/qaraar daad

engender:	v.t.	paedah karna/wujuud meyñ laana

engineer:	n.	muhañdis

engrave:	v.t.	kañdah karna/khodna/naqSHiin karna

engraved:	a.	kañdah/naqSHi/naqSHiin

engraver:	n.	kañdah kaar/naqqaaSH

engraving:	n.	khudaa'i/naqqaaSHi/naqSH

engrossed:	a.	maeHw/munhamik

engulf:		v.t.	haRap karna

enigma:		n.	chiistaan(f.)/paheyli(f.)/ûqdah

enigmatic:	a.	mubham

enjoin:		v.t.	hedaayat karna

enjoy:     v.t.  âeSH karna/baaGH baaGH hona/chaen karna/chakhna/
			lutf uThaana/maeHzuuz hona/mazah luuTna/
			mazah paana/mazah uRaana/mazah uThaana/
			mazey leyna/ras leyna

enjoyable:	a.	mazey daar

enjoyed:	a.	maeHzuuz

enjoyment:	n.	âeSH/gul chharrey/lutf/mauj/mazah/
			rañg/îSHrat/zauq

enlarge:    v.t.  baRhaana/phaelaana

enlarged:	a.	mabsuut

enlargement:	n.	tausii^

enlighten:	v.t.	roSHni Daalna/ujaalna/waazeH karna

enlightenment:	n.	aagahi(f.)/roSHan KHayaali(f.)

enlist:		v.t.	bharti karna

enlistment:	n.	bharti

enmesh:		v.t.	uljhaana

enmesh:		v.i.	ulajhna

enmity:		n.	âdaawat/baer/duSHmani/kaaT/kaawiSH/kiinah/
			khaT paT/laRaa'i/muKHaalifat/naqiiz/rañjiSH/zid

ennobled:	a.	muSHarraf

enormity:	n.	SHiddat

enormous:	a.	baRa/jasiim/zaKHiim

enough:		intj.	bas

enough:		a.	kaafi

enquire:	v.t.	KHabar leyna/tajassus karna

enquirer:	n.	taalib

enquiry:	n.	dar yaaft/justju/muHaasibah/puuchh gachh/
			pursiSH/tajassus
 
enrage:		v.t.	GHuassey meyñ aana/GHussah dilaana/
			laal piila hona

enraged:	a.	KHafa/laal/taa'o meyñ

(to be)enraged:		taa'o khaana/taa'o meyñ aana

enraptured:	a.	bey KHud

enrol/enroll:	v.t.	daaKHilah deyna/darj karna

enrol:		v.i.	daaKHil hona/darj hona

enroot:		v.t.	jaR lagaana/jaRna

ensconce:	v.t.	chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna

ensconced:	a.	chhupa/Dhaka/Dahaañpa/maeHfuuz

ensign:		n.	jhañDa(m.)

enslave:	v.t.	GHulaam banaana

enslavement:	n.	GHulaami

ensnare:	v.t.	daam meyñ laana/paañs leyna/
			phaañsna

ensuing:		aayañdah

entangle:	v.t.	phaañs leyna/phaañsna/uljhaana

entangle:	v.i.	lipaTna/phañsna/ulajhna

entangled:	a.	mubtila/peychiidah/phañsa/
			SHaaKH dar SHaaKH/uljha/Zauliidah

entanglement:	n.	jañjaal/jhameyla/khaT raag/rog(m.)

entender:	v.t.	galaana/kam zor banaana

entente:	n.	samjhotah

enter:     v.t.  añdar aana/daaKHil karna/darj karna/ghusna/
			paRna/raqam karna

enter into:	v.t.	ghusna

entered:	a.	daaKHil/darj

enterprise:	n.	himmat

entertain:	v.t.	da^wat deyna/meyzbaani karna

entertaining:	a.	dil chasp/farHat baKHSH

entertainment:	n.	faraH/KHaatir daari/ziyaafat

enthuse:	v.t.	garmaana/joSH dilaana

enthusiasm:	n.	jazbah(m.)/joSH KHsroSH/SHauq(m.)/walwalah(m.)

enthusiast:	n.	joSHiila/sar garm

enthusiasistic:	a.	josHiila/pur joSH/pur walwlah

enthusiasistically:adv.	garm joSHi sey/walwaley sey

entice:		v.t.	chaaT deyna/lubhaana/phuslaana/warGHalaana

enticing:	a.	dil fareyb

entire:		a.	bhar/kul/musallam/puura/saara ka saara/tamaam

entirely:	adv.	bilkul/sara sar/tamaam tar

entitle:	v.t.	Haq daar banaana/rutbah deyna

entitled:	a.	Haq daar

entitlement:	n.	rutbah

entity:		n.	wujuud

entrails:	n.	aalaa'iSH(f.)/añdruunah/ojhRi(f.)

entrance:	n.	aastaanah/chau khaT/daaKHilah/duKHuul/dar

entrap:		v.t.	daam meyñ laana/phaañs leyna/
			phaañsna/SHikaar karna

entrapment:	n.	jaal/phañda

entrapper:	n.	phaañsney waala

entreat:	v.t.	dar KHwaast karna/haath joRna/iltija karna/
			paeroñ paRna/peySHaani ragaRna/samaajat karna

entreaty:	n.	iltija/samaajat(f.)/tawassul(m.)

entrenchment:	n.	qal^ah bañdi

entrust:	v.t.	Hawaaley karna/supurd karna

entrusted:	a.	supurd

entrusting:	n.	supurdagi

entry:		n.	iñdiraaj/daKHl/duKHuul

entwine:	v.t.	guuñdhna/lapeyTna

entwined:	a.	guñdha/lipTa

entwist:	v.t.	bal deyna/baTna

enumerate:   v.t.  giñna/SHumaar karna

envelope:	n.	lifaafah

enviable:	a.	pasañdiidah/qaabil e raSHk

enviably:	adv.	pasañdiidgi sey

envied:		a.	maeHsuud

envious:	a.	jalney waala/Haasid/raSHk aameyz

enviously:	adv.	jalan sey/raSHk sey

environs:	n.	aknaaf/gird/gird o nawaaH/maa Haul/
			nawaaH/qurb o jawaar

environment:	n.	maa Haul

envoy:		n.	eylchi/numaa'iñdah/qaasid/safiir

envy:		v.t.	Hasad karna/KHaar khaana/raSHk karna

envy:		n.	Daah/Hasad/jalan/raSHk

ephemeral:	a.	faani/roz marrah/waqti

epic:		n.	dastaan(f.)/razmiyah(m.)

epicure:	n.	chaTora(m.)/rasya(m.)

epidemic:	a.	wabaa'i

epidemic:	n.	biimaari(f.)/waba(f.)

epidemical:	a.	wabaa'i

epidemy:	n.	aafat/waba

epidermis:	n.	uupri jild(f.)

epigram:	n.	jugat/nuktah

epilepsy:	n.	mirgi/sar^

epileptic:	a.	sarii^

episode:	n.	Haadisah(m.)/waardaat(f.)

epistle:	n.	risaalah(m.)

epitaph:	n.	lauH e mazaar(f.)/qabr ka katbah(m.)

epithalamium:	n.	jalwah ka giit(m.)

epithet:	n.	KHitaab/laqab/sifat

epitome:	n.	KHulaasah

epitomise:	v.t.	KHulaasah banaana/muKHtasar karna

epoch:		n.	âsr/zamaanah

epoch making:	n.	âeHd aafriiñ/âeHd saaz

eponymous:	n.	naam dahiñdah

époque:		n.	âehd/daur/jag/zamaanah

equal:     a.   âdiil/baraabar/ham joli/ham paayah/
			ham pallah/ham rutbah/jawaab/masaawi/
			naziir/saani/yaksaañ

equal:		n.	joRi(f.)/mad(d)e muqaabil(m.)

equally:	adv.	baraabar/utna hi/waesa hi/yksaañ

equality:	n.	baraabri(f.)/musaawaat/yaksaaniyat(m.)

equate:		v.t.	baraabar karna/masaawi karna

equator:	n.	KHat e istewa

equatorial:	a.	KHat e istewaa'i

equestrian:	a.	ghoR sawaari

equilibrium:	n.	tawaazun

equip:		v.t.	aaraastah karna

equipage:	n.	HaSHam(m.)/jilau(f.)/ThaaTh(m.)

equipoise:	n.	pasaañg/tawaazun

equipoise:	v.t.	dhaRa karna

equipped:	a.	aaraastah/musallaH

(well)equipped: a. 	aaraastah paeraastah

equipment:	n.	lawaazimah/saamaan/saaz

equity:		n.	âdl/insaaf

equivalent:	a.	badal/bara bar/masaawi

equivocal:	a.	lagi lipTi/mubham/maSHkuuk/muSHtabah/zu ma^ni

equivocate:	v.t.	gol mol baat karna/Taal jaana

equivocator:	n.	jugat baaz(m.)/mubham go(m.)

era:      n.   âehd/âsr/daur/qarn/sanh/zamaanah

eradicate:	v.t.	miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana

eradication:	n.	biiKH kani/KHaatimah/ukhaaR

erase:		v.t.	miTaana

eraser:		n.	khurachni/miTaaney waala

erased:		a.	maeHw

erasure:	n.	miTaa'i/naa buudgi

erect:		v.t.	khaRa karna/nasb karna/qaa'em karna

erect:     a.   chaaq/khaRa/qaa'em

erected:	a.	khaRa/nasb

erection:	n.	îmaarat/uThaan

ermine:		n.	sañjaab

erotic:		a.	hawas naak/pur SHaehwat

erotica:	n.	jiñsi adab/jiñsi tawaawiir

eroticism:	n.	jiñsi chaahat

err:		v.i.	bhaTakna/chuukna/GHalti karna/KHata karna

errand:		n.	ârz/kaam

errant:		a.	bhaTakta/gum gaSHtah/sar kaSH

errant fool:	n.	kaaTh ka ullu

erratum:	n.	GHalat naamah(m.)

erring:     a.   gum raah/sar gardaañ

erroneous:	a.	GHalti par/maGHluut

erroneously:	adv.	GHalti sey/sahwan

error:		n.	faro guzaaSHt/gum raahi/GHalti/KHata

ersatz:		n.	badal/êwaz

eructation:	n.	Dakaar

erudite:	a.	mutbaHHir

erudition:	a.	îlmiyat(f.)/qaabiliyat(f.)

erupt:		v.i.	bhaRak uThna

eruption:	n.	KHuruuj(m.)

escape:		n.	bachaa'o/faraar/faut/gureyz/KHalaasi/
			nejaat/rehaa'i

escape:     v.i.  bachna/chhuTna/nikal bhaagna

escaped:    a.   waa raastah

escaping:	a.	gureyzaañ

escapist:	a.	faraariyat pasañd

escarpment:	n.	khaRi chaTaan(f.)/pahaaRi Dhalaao(m.)

escort:		v.t.	pahoñchaana

espadrille:	n.	chappal(f.)

espalier:	n.	ja^fri(f.)/TaTTi(f.)

especial:	a.	KHaas

especially:	adv.	KHaas taur par

espionage:	n.	jaasuusi

espouse:	v.t.	apnaana/biaahna/iKHtiyaar karna/mañgni karna/
			nisbat Thaeraana/SHaadi karna

espousal:	n.	mañgni/SHaadi			
			
esquire:	n.	janaab/saaHab

essay:		n.	iñSHaa'iyah/maqaalah/mazmuun

essayist:	n.	iñSHa par daaz

essence:	n.	asl/îtr/jauhar/lub/maahiyat/ma^ni/nafs/
			ras/ruuH/zaat

essential:   a.	jauhari/laazim/zaati/zaruuri

establish:   v.t.	jaari karna/jhañDa gaRna/muqarrar/qaa'em karna

establishment: n.	âmlah/idaarah/nizaam/zeybaa'iSH

established:	a.	masbat/muqarrar/muqarrar SHudah/
			mustaHkam/qaa'em/saabit/taey/zaabit

estate:		n.	jaa'edaad/jaagiir/zamiin/zamiin daari

esteem:		n.	Hurmat(f.)/îzzat(f.)

esteemed:	a.	âziiz/giraami

estimate:	v.t.	aañkna/añdaazah lagaana/Hesaab lagaana/taulna

estimate:	n.	añdaazah/Hesaab/peyTa/qiyaas/taKHmiinah

estimation:	n.	añdaazah/giñti/Hesaab/nazar/SHumaar

estrangement:	n.	kuTTi/qata^ e ta^alluq

et cetera:	a.	waGHaerah

etch:		v.t.	chhipna/naqSH kaari karna/Thappah lagaana

eternal:	a.	abdi/jaaweyd/jaawidaañ/sar madi

eternally:	adv.	mudaam/sada

eternity:	n.	abad/azal/dawaam

ether:		n.	aafaaq/hawa/khula aasman

ethical:	a.	aKHlaaqi

ethics:		n.	aKHlaaq

ethnic:		v.t.	êlaaqaa'i/garohi

ethnically:	adv.	nasli taur par

etiquette:	n.	aadaab/aKHlaaq/qaa^edah/takalluf/tamiiz

etymology:	n.	îlm e sarf/sarf

Euclidean:	a.	uqlaedisi

Eugenia:	n.	jaamun(f.)

eulogy:		n.	madH(f.)/sana(f.)

eulogist:	n.	maddaaH(m.)

eunuch:		n.	KHassi/KHwajah sara/KHojah/zañKHa

Europe:		n.	farañgistaan

Eurepean:	a.	farañgi

European:	n.	farañgi

evacuate:	v.t.	KHaaali karna/tark karna

evacuation:	n.	iñKHelaa(m.)

evade:		v.t.	aaj kal karna/bahaanah karna/
			hichar michar karna/paehlu badalna/
			paehlu tihi karna/raastah katraana

evanescent:	a.	zaa'el

evangelical:	a.	iñjiili

evasion:	n.	bahaanah/dirañg/ghissa/gureyz/
			Hiilah Hawaalah/ijtenaab/Taal maTol/tajaahul

evasive:	a.	mujtanib

eve:		n.	sar e waqt

even:      a.   baraabar/bhi/phir/raast/saaf/sapaaT

even:		adv.	Hatta keh

evenness:	n.	musaawaat(f.)

evenly:		adv.	baraabri sey/yaksaañ taur par

evening:	n.	sar e SHaam(f.)/SHaam(f.)

event:		n.	aeHwaal(m.)/maajra(m.)/qissah(m.)/
			saaniHah(m.)/waaqe^ah(m.)

events:     a.   waardaat

eventual:	a.	aaKHiri

eventually:	adv.	aKHir kaar/qat^an

ever:		adv.	daa'eman/hargiz/kabhi/sada

evergreen:	n.	sada bahaar

everlasting:	a.	abadi/jaaweyd/jaawidaañ/paayañdah

everlastingly:	n.	abadi taur par/daa'emi

every:     a.   eyk eyk/har/har eyk/har ko'i/sab

everybody:	n.	har kas o naakas

every day:	adv.	aa'ey din/roz aana/roz ba roz/roz roz

everyman:	n.	har kas o naakas

every moment:	adv.	har dam

every one:	pron.  har eyk

every time:	adv.	har baar

everywhere:	adv.	har jagah/kahaañ kahaañ

evict:		v.t.	chhoRna

eviction:	n.	bey ghari/KHeraaj

evidence:	n.	daliil/gawaahi/SHahaadat/subuut

evident:	a.	aaSHkaara/âyaañ/baiyyan/hawaeda/ma^luum/
			numaayaañ/sariiH/waazeH/zaahir
			
evidently:	adv.	waazeH taur par

evidentiary:	a.	daliilaanah/SHahaadati

evil:      a.	bad/bura/SHariir/ziSHt

evil:		n.	aafat/badi/buraa'i/KHaraabi/khoT/musiibat

evils:		n.	asqaam

evil eye:	n.	nazar e bad

evil spirit:	n.	bad ruuH/par chhaawaañ

evil star:	n.	naHuusat

evocation:	n.	talabi

evoke:		v.t.	bulaana/pukaarna/talab karna/yaad taazah karna

ewe:		n.	bheyR

ewer:		n.	aaftaabah/abriiq/qaraabah

exact:		a.	âen/bilkul/puura

exact:		v.t.	zabardasti Haasil kar leyna

exacting:	n.	meHnat talab/saKHt

exactitude:	n.	durusti/seHat/mauzuuniyat/mutaabiqat

exactly:	adv.	bah jiñsihi

exaggerate:	v.t.	HaaSHiyah chaRhaana/mubaaGHah karna/
			pul baañdhna

exaggeration:  n.	banaawaT(f.)/mubaalGHah(m.)

exalt:		v.t.	chaRhaana

exaltation:	n.	ûruuj

exalted:    a.	arjmañd/âali/âziim/bulañd/faraaz/
			moHtaram/mumtaaz/muSHarraf/
			rafii^/sar faraaz

examine:    v.t.	imteHaan leyna/jaa'ezah leyna/jaañchna/
			jaraH karna/parakhna/tajassus karna/wazan karna

examination:	n.	imteHaan/jaa'ezah/jiraH/parakh/paR taal/
			puuchh gachh

examination paper:n.	parchah

examining:	n.	tajassus

example:	n.	baañgi(f.)/misaal(f.)/masal(f.)/
			namuunah(m.)/naqSHah(m.)

exasperated:	a.	âajiz

excavate:    v.t.  khodna

excavation:	n.	khudaa'i

exceed:		v.t.	baRh jaana/faa'eq hona/jawaaz karna

exceeding:	a.	faa'eq

exceedingly:	adv.	bey Had/ba darjah atam/nehaayat

excel:		v.t.	chaRhna/GHaalib aana/GHaalib hona/
			mahaarat dikhaana/sabqat ley jaana

excellence:	n.	faziilat/fauq/fazl/kamaal/KHuubi/nafaasat/
			SHaraf/ûmdagi

excellent:	a.	auwwal/baRhiya/beySH/faazil/KHuub/marGHuub/
			mustasna/nafiis

excellent!	intj.	waah

excellently:	adv.	KHuubi sey/KHuSH asluubi sey

excelling:	a.	GHaalib

except:		v.t.	nikaalna

except:		conj.	magar

except:		prep.	bah juz/baGHaer/maa sewa/sewa

excepted:	a.	mustasna

exception:	n.	istesna

(take) exception:v.t.	e^teraaz karna

exceptional:	a.	mustasna/SHaaz

excess:     n.   beySHi/dast daraazi/daifraat/kasrat/
			maara maar/zeyaadti

excessive:	a.	añdha dhuñd/nihaayat/parley darjey ka/zeyaadah

excessively:	adv.	bey taHaaSHa/GHaayat

exchange:    v.t.  adal badal karna/badalna/tabdiil karna

exchange:	n.	badal/badlah/êwaz/fida/
			mubaadilah/tabaadlah

excise:		n.	aab kaari

excise:		v.t.	kaaT Daalna/nikaal deyna

excite:		v.t.	chamkaana/haejaan paeda karna/joSH dilaana

excited:	a.	garm/mast

exciting:	a.	haejaan KHeyz

excitement:	n.	garmi/haejaan/joSH/laher/puT/sañsani/SHoriSH

(to be)excited:		taa'o khaana/taa'o meyñ aana

exclude:	v.t.	kaaTna/KHaarij karna/mustasna karna/
			nazar añdaaz karna/nikaalna

excluded:	a.	âlaaHedah/alag/KHaarij/mustasna

excluding:	prep.	baGHaer

exclusive:	a.	âlaaHedah/KHaas

exclusively:	adv.	sirf

excommunicate:	v.t.	diin badar karna/takfiir karna

excoriate:	v.t.	chhilna/ghisna/khurachna/khaal khiiñchna/
			udheyRna
 
excrement:	n.	gañdgi/fuzlah/najaasat/paa KHaanah

excrescence:	n.	GHaer tabii^i

excrete:	v.t.	KHaarij karna

excretion:	n.	KHuruuj(m.)

exculpate:	v.t.	mubarra karna

exculpation:	n.	mo^aafi/tabarra

excursion:	n.	saer(m.)

excursus:	n.	tafsiili zamiimah(m.)

excuse:	n.	aaR(f.)/bahaanah(m.)/Hiilah/jawaaz/
			Taal maTol(f.)/ûzr

execrable:	a.	kariih

execute:	v.t.	aaKHir karna/daar par khiiñchna/
			phaañsi lagaana

execution:	n.	âmal/kaar rawaa'i/halaakat/phaañsi

executioner:	n.	jallaad

executive:	n.	iñtizaamiyah

exegesis:	n.	tafsiir(f.)

exemplar:	n.	misaal/naql

exemplify:	v.t.	misaal deyna

exempt:		a.	KHaarij

exempt:		v.t.	mustasna karna

exemption:	n.	chhuuT(f.)/chhuT kaara(m.)/KHalaasi(f.)

exercise:	n.	maSHq(f.)/maSH SHaaqi(f.)

exercise:	v.t.	maSHq karna

exercise:	n.	meHnat/warziSH

exert:		v.t.	dam lagaana/zor deyna

exertion:	n.	kad/koSHiSH/meHnat/zor

exhalation:	n.	dhuuni(f.)

exhale:		v.t.	saañs nikaalna

exhausted:	a.	aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a

exhaustion:	n.	KHastahgi(f.)

exhausting:	a.	thaka deyney waala

exhibit:	v.t.	dikhaana/numaa'iSH karna/nikaalna

exhilirant:	a.	mufarreH

exhilaration:	n.	kaef(m.)/suruur(m.)

exhortation:	n.	nasiiHat

exigency:	n.	zaruurat

exile:		v.t.	jila watan karna

exile:		n.	ghar nikaala/jila watani

exist:		v.i.	jiina

existence:	n.	buud/hasti/Hayaat/jiiwan/kaun/maujuudgi/
			wujuud/ziñdagi

existing:	a.	maujuud/maujuudah

exit:		v.i.	chhoR jaana/marna

exit:		n.	baahar jaaney ka raastah/nikaas

exodus:		n.	KHuruuj(m.)/kuuch(m.)

exorbitant:	a.	faaHiSH

exorcise:	v.t.	aaseyb utaarna

exorcism:	n.	âmal

exorcist:	n.	ojha/saayah duur karney waala

exoteric:	a.	âwaami/KHaariji/khula/saadah

expand:     v.t.  baRhaana/pasaarna/phaelaana

expanded:	a.	khula

expanse:	n.	kuSHaadgi(f.)/phaelaa'o(m.)/wus^at(f.)

expansion:	n.	kuSHaadagi/wus^at

expansionism:	n.	tausii^ pasañdi

expansionist:	a.	tausii^ pasañd

expansionistic:	a.	tausii^ pasñnd aanah

expansive:	a.	basiit/phaelney waala/tausii^i

ex-parte:	a.	jaanib daar/yak tarfah

expatiate:	v.t.	aawaarah phirna/idhar udahar chalna/
			taSHriiH karna/tuul deyna/wazaaaHat karna

expatriate:	v.t.	mulk badar karna

expatriate:	n.	mulk badar

expatriate:	a.	mulk badar

expect:		v.t.	baa ummiid hona/khaRa raehna/raah takna/
			ummiid karna

expectant:   a.   Haamilah/muñtazir/ummiid waar

expectation:	n.	aas(f.)/aaSHa(f.)/iñtezaar(m.)/lau(f.)/
			nazar(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)
			
expected:	a.	mutawaqqe^

expecting:	a.	mutawaqqi^

expediency:	n.	Hikmat e âmali/masleHat/sawaab diid

expedition:	n.	faur/ûjlat

expel:		v.t.	dar badar karna/KHaarij karna/nikaalna

expelled:	a.	SHaehr badar

expend:		v.t.	KHarch uThaana/sarf karna

expended:	a.	mabzuul

expenditure:	n.	KHarch/laagat/sarfah

expense:	n.	KHarch/laagat

expenses:	n.	KHarchah/uThaan/sarfah/zeyr baari

expensive:	a.	baRhiya/maehñga/qiimti

expensiveness:	n.	asraaf/maehñga pan

experience:	v.i.	paehchaañna/tajribah hona

experience:	n.	paehchaan/puKHtagi/sabaq/tajribah

experienced:	a.	jahaañ diidah/kaar aazmuudah/KHurraañT/
			kohnah maSHq/mujarrab/pakka/puura/puKHtah/
			puKHtah kaar/puraana/tajribah kaar

experiment:	n.	aazmaa'iSH(f.)/imteHaan(m.)/parakh(f.)/
			ajribah(m.)

expert:     a.   chaalaak/maahir/taaq

expertise:	n.	maSH SHaaqi(f.)

expire:		v.t.	iñteqaal karna/mar jaana/wafaat ho jaana
         
expire:		v.i.	aaKHir hona/biitna/guzarna/iñteqaal karna/
			mar jaana/phuuñk nikal jaana/wafaat ho jaana

expiration:	n.	iñqiza/maut/wafaat

explain:	v.t.	samjhaana/taSHriiH karna/waazeH karna/
			wazaahat karna/zaahir karna

explain:	v.i.	wazaahat hona

explanation:	n.	bayaan(m.)/iñSHiraaH/SHaraH(f.)/ta^riif(f.)/
			tauziiH(f.)/wazaahat(f.)

expletive:	n.	iñdiraaj

explicate:	n.	taraqqi deyna

explicit:	a.	bey jhijhak/hawaeda/roSHan/saaf/sariiH/
			waazeH

explicitly:	adv.	post kañdah/saaf saaf

explode:	v.i.	phaTna

exploit:	v.t.	khasoTna

exploit:	n.	âmal(m.)/bahaaduri(f.)/kaar naamah(m.)

exploitation:	n.	na jaa'ez faa'edah (uThaana)(m.)

exploitative:	n.	na jaa'ez faa'edah uThaaney waala(m.)

explore:	v.t.	dar yaaft karna/iñkiSHaaf karna

exploration:	n.	dar yaaft/iñkiSHaaf

exploratory:	a.	taeHqiiqaati

explosion:	n.	dhamaaka

explosive:	a.	aatiSH baar

export:     a.   bar aamad/nikaas

expose:		v.t.	afSHa karna/bey pardah karna/kholna/
			pardah faaSH karna/pardah uThaana/
			raaz faaSH karna/waa karna

exposed:	a.	bey pardah/taSHt az baam

expostulate:  v.i.  samajhna

exposition:	n.	ârz/tafsiir(f.)/tauziiH(f.)

expository:	a.	tafsiiri/tauziiHi

expostulate:  v.i.  samajhna

exposure:	n.	afSHa/iñkiSHaaf

expound:	v.t.	afSHa karna/ta^biir karna/
			wazaahat karna
			
express:	v.t.	bataana/eêlaan karna/ittelaa^ deyna

express:	a.	bey kam o kaast/do Tuuk/GHaer mubham/
			sariiH/waazeH

expression:	n.	êbaarat/moHaawirah

expressly:	adv.	khuley bañdoñ/saaf

expropriate:	v.t.	bey daKHl karna/zabt kar leyna

expropriated:	a.	zabt SHudah

expulsion:	n.	bey daKHli(f.)/iKHraaj(m.)

expunge:	v.t.	poñchhna

expurgate:	v.t.	GHalaazat sey paak karna/KHarij karna/
			taehtiir karna

extend:     v.t.  baRhaana/pasaarna/phaelaana

extended:	a.	daraaz/tawiil

extension:	n.	daraazi/kuSHaadagi/mad/tausii^

extensible:	v.t.	qaabil e tausii^

extensive:	a.	baRa/chauRa/faraaKH/wasii^

extensively:	adv.	jaame^ taur par

extent:		n.	bisaat(f.)/pahoñch(f.)/wus^at(f.)

extenuate:	v.t.	ghaTaana/kam karna

extempore:	adv.	bey saaKHtah/fil badiih

exterior:    a.	baeruuni/KHaarijah

exterminate:	v.t.	miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana

extermination:	n.	paamaali/ukhaaR

external:	a.	baeruuni/KHaarijah/uupar ka/zaahiri

externally:	adv.	KHaarijan/uupar uupar sey

extinct:	a.	fana/naa buud/ma^duum

extinction:	n.	âdam/fana/naa buudgi/niisti

extinguish:   v.t.  bujhaana

extol:		v.t.	ta^riif karna

extort:		v.t.	luuTna/nichoRna

extra:		a.	faaltu/kotal/maawra/zaa'ed/zeyaadah

extra judicial:	a.	maawrrae'y âdaalat

extract:	v.t.	kaaRhna/kaSHiid karna/khiiñnchna/
			nichoRna/nikaalna/patah chalaana/
			zabardasti ugalwaana

extract oil:	v.t.	peylna
        
extract:	n.	îtr/iqtibaas/kaRhaa'i/KHulaasah/nichoR

extraction:	n.	aaba o ajdaad/nasb/nasl/nikaas

extraneous:	a.	KHaariji

extraordinary: a.	âjiib/GHaer ma^muuli/GHariib/KHaas/
			KHelaaf e ma^muul

extravagance:	n.	alalley talalley/israaf

extravagant:	a.	añdha dhuñd/fuzuul

extravagant:	n.	fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.)

extreme:    a.   aaKHir/aSHd/iñtehaa'i/saKHt/SHadiid

extremely:   adv.  bey Had/nehaayat/SHadiid

extremism:	n.	iñteha pasañdi/GHulu

extremist:	n.	iñteha pasañd

extremity:	n.	dum/iñteha/GHaayat/nehaayat

exuberance:	n.	bohtaat/ifraat/kasrat/reyl peyl/wafrat

exuberant:	a.	fuzuul KHarch/waafir

exudation:	n.	âraq/ratuubat/risaa'i

exude:		v.i.	risna

exult:		v.i.	phuula nah samaana

eye:		v.t.	deykhna

eye:		n.	aañkh/âen/basar/chaSHm/diidah

eyeball:	n.	Dheyla

eyebrow:	n.	abru/bhauñ

eyeglass:	n.	âenak/chaSHmah

eyelash:	n.	palak

eyelashes:	m.	miZgaañ

eyelid:		n.	papoTa/pardah

eyes:		n.	absaar/aañkheyñ

eyesight:	n.	basaarat/nazar/roSHni

eye-wash:	n.	dhoka/paTTi

eye-witness:	n.	âeni gawaah/âeni SHaahid

eyre:		a.	gaSHti kachehri(f.)