FANDOM
haberdasher:	n.	dukaan daar(f.)/KHurdah faroSHi(f.)

haberdashery:	n.	bazaaz(m.)/mardaanh kapRey ki dukaan

habiliment:	n.	lebaas(m.)/poSHaak(f.)

habilitate:	v.t.	aehl banaana/lebaas pahenna/
			kaan meyñ sar maayah lagaana

habit:     v.t.	kapRey pahenna/lebaas pahenna

habit:		n.	âadat/chaaT/chalan/Dhab/KHu/kirdaar/
			laTak/ma^muul/moHaawirah(m.)/qaa^edah/
			rawiSH/SHeywah/tariiqah/taur/wird(m.)

habit:		n.	maKHsuus lebaas

(bad)habit:	n.	îllat

habitable:	a.	qaabil e aqaamat/qaabil e rehaa'iSH

habitant:	n.	baasi/baaSHindah/raehney waala

habitat:	n.	ghar/jaa'ey paedaa'iSH/watan

habitation:	n.	aabaadi/baet/ghar/jagah/KHaanah/
			makaan/maskan

habitual:	a.	âadi/baa qaa^edah/ma^muul ka/rawaaji

habitually:	adv.	âadatan/badastuur/daa'eman/ma^muulan

habituate:	v.t.	âadat Daalna/âadi karna/KHu gar karna/
			par chaana

habituated:	a.	âadi

habituation:	n.	KHu gari/KHu paziiri

habitude:	n.	dastuur/maelaan/rawaaj/rasm/rawiSH/
			riit/raGHbat

habitué:	n.	âadatan kahiiñ aaney jaaney waala

hack:		v.t.	chiirna/kaaTna/purzey purzey karna/
			TukRey karna/ukhaaRna

hack:		n.	charka/gaehra ghaa'o/kaari zaKHm/
			Toka/zaKHm

hack:		n.	kiraa'ey ki bagghi/maryal ghoRa/TaTTu

hack:		a.	farsuudah/kiraa'ey par/ujrati

hacker:		n.	zaKHm lagaaney waala/zaarib

hackery:	n.	bael gaaRi(f.)

hackle:		n.	kalGHi(f.)

hackle:		v.t.	kalGHi lagaana

hackney:	n.	bhaaRey ka ghoRa/kiraa'ey ka TaTTu

hackney:	a.	kiraa'ey ka

hackneyed:	a.	ghisa piTa

hackwork:	n.	âam kaam/bañdha Tika kaam/laga bañdha kaam

haemorrhage:	a.	KHuun ka bahaa'o

haft:		n.	dastah/hattha/qabzah
 
hag:		n.	bad suurat buRhya/chuRa'il/Daa'in/DhaDDo/
			jaadu garni/saaHirah

hagborn:	a.	jaadu garni sey janam liya hu'a/
			saaHirah zaad

haggard:	n.	bad Haal/dubla/KHastah Haal/laaGHir/
			waeHSHat zadah

haggardly:	adv.	paraagañdagi sey/pareySHaan Haali sey

haggle:		v.i.	mol bhaa'o karna

hagiography:	n.	taariiKH añbiya(f.)

hagridden:	a.	aziiyat meyñ/karb zadah/mubtilaa'ey âzaab

hagride:	v.t.	diq karna/naak meyñ dam karna/zich kar deyna

haik:		n.	âmaamah(m.)/Haeyk/rumaal(m.)

hail:		v.t.	KHuSH aamdiid karna/pukaarna/salaam karna

hail:      n.   GHaraab/ola/patthar/sañg cha/yaKHaalah

hail:		n.	isteqbaal/salaam

hail from:		kahiiñ ka hona

hail stone:	n.	ola(m.)

hailstorm:	n.	oloñ ka tuufaan

hair:		n.	baal(m.)/geysu(m.)/mu(m.)/paSHm/ruu'aañ(m.)

hair(s) breadth:n.	baal baraabar/zara saa faasilah

hair brush:	n.	kañgha/kañghi

haircloth:	n.	baal sey bana kapRa

hair curl:	n.	zulf

haircut:	n.	Hajaamat(f.)/Hajaamat ka añdaaz(m.)

hairdo:		n.	baal banaaney ki waza^(f.)/kañghi choTi(f.)/
			maañg paTTi(f.)

hairdresser:	n.	Hajjaam/maSHSHaaT/mu taraaSH/naa'i

haired:		a.	baal daar/baaloñ waala

hair dye:	n.	KHezaab(m.)

hairline:	n.	maañg

hair lock:	n.	kaakul

hair raising:	a.	Daraa'ona/joSH bhara/KHauf naak/
			waeHSHat KHeyz

hair shirt:	n.	dalaq/gudRi/kataa'i qamiiz/sof lebaadah

hair splitter:	n.	baariik biin/jhakki/mu SHigaaf SHaKHs

hair splitting:	n.	baariik biini/mu SHigaafi

hairspring:	n.	baal kamaani(f.)

hair trigger:	n.	bañduuq ka ghoRa/lab labi

hairy:		a.	baal daar/jhabra/ruu'eyñ daar

halberd:	n.	barchhi(f.)/neyzah(m.)

halberdier:	n.	neyzah baaz

halcyon:	n.	niil kañTh(m.)/raam chiRya(f.)

halcyon:	a.	pur sukuun

halcyon days:		amn o sukuun key aiyyaam e guziSHtah

hale:		v.t.	ta^miil par majbuur karna

hale:		a.	haTTa kaTTa/mazbuut/moTa taazah/qawi/
			tan o mañd

haleness:	n.	chusti/mazbuuti/seHat/tano mañdi

hale and hearty:a.   chaaq o chaubañd/seHat mañd

half:      a.   aadha/niim/nisf

half-and-half:	a.	aadha aadha/aadhi baaT/nisf nisf

half-baked:	a.	adh paka/niim puKHtah/paagal/za^iif ul âql

half-bred:	a.	do nasla/doGHla/maKHluut

half-breed:	n.	doGHla ya do nasla SHaKHs ya jaan war

half-brother:	n.	sauteyla bhaa'i

half-caste:	n.	maKHluut un nasl

half-cooked:	a.	khaRa

half-eaten:	a.	jhuuTa

half-hearted:	a.	bey dilaanah/niim dilaanah

half-heartedly:	adv.	bey dili key saath/niim dili sey

half-heartedliness:n.	bey dili/niim dili

half-mast:	n.	rañj o GHam ki âlaamat/sar nuguuñ

half-moon:	n.	aadha chañd/niim maaSHi

half-raw:	a.	hara/kachcha

half-sister:	n.	sauteyli bahen

half sized:	a.	addha

half-staff:	n.	sar nuguuñ par cham

half-time:	n.	waqfah

half-truth:	n.	aadha sach/niim Haqiiqat/niim sadaaqat

halfway:	adv.	aadhey faasley par/aadhey raastey par/
			niim taur par

half-wit:	n.	ablah/faatir ul âql SHaKHs

half-witted:	a.	bey waquuf/kam âql/za^iif ul âql

hall:		n.	baRa kamrah/daalaan/wasii^o âriiz kamrah

hallmark:	n.	niSHaan e tasdiiq

hallo/halloa:	intj.	ham kalaam hona/ta^ajjub ka izhaar/
			mutawajjah karna

halloo:		n.	pukaar

halloo:		v.i.	chiiKHna

halloo:		v.t.	pukaarna

hallow:		v.t.	moHtaram karna/mutHar karna/
			paak ya muqaddas karna

hallowed:	a.	muqaddas SHudah/paak kardah

hallucinate:	v.t.	fareyb e KHayaali meyñ mubtila karna/
			KHafqaani banaana

hallucination:	n.	fareyb e nazar/fareyb e tasawwur/
			muGHaaltah/tasawwur ka dhoka/tawahhum/
			waahimah/waahimiyat

hallucinative:	a.	KHafqaani/KHayaali/waahimi

hallucinatory:	a.	KHafqaani/waahimi

hallucinogenic:	n.	jo waahimah paeda karey

hallway:	n.	daalaan/GHulaam gardiSH

halo:      n.   haalah(m.)

halt:		v.i.	âarzi taur par Thaerna/ruk jaana

halt:		v.t.	paRaa'o Daalna/rok deyna

halt:		n.	apaahij/lañgRa/lañgRaata hu'a

halt:		n.	maqaam/paRaa'o/waqfah/qayaam 

halting:	a.	lañgRaata hu'a

haltingly:	adv.	lañgRa kar/ruk ruk kar

halter:		n.	nakeyl/phaañsi/rasan/rassi/tasmah

halve:		v.t.	adhyaana/nisf nisf karna

ham:		n.	puSHt raan/puTTha/suu'ar ki raan ka goSHt

ham-handed:	a.	bhoñDa

ham-handedly:	adv.	bhoñDey pan sey

hamadryad:	n.	ban deywi/SHajar deywi/SHiiSH naag

hamfatter:	n.	adna darjah kaa mutrib/bhaañD

hamlet:		n.	chhoTa gaa'oñ/jhok/deh/Dhok/Deyrah/
			gaa'oñ/paaRa

hammer:		n.	hatauRa/maar tol

(small)hammer:	n.	hatauRi/muugri

hammerer:	n.	hathoRey maarney waala

hammer-and-tongs:a.	karaKHti sey/SHor macha kar

hammerman:	n.	hathoRey waala/lohaar/sunaar

(bring to)hammer:	beychna/niilaam karna

hammock:	n.	jhuulan khaTola(m.)/laTkan ghaaT

hammy:		a.	KHañziir laeHmi

hamper:		v.t.	rukaawaT bañna

hamper:		n.	peTaara(m.)/peTaari(f.)

hamstring:	n.	kareyli nas(f.)

hamstring:	v.t.	apaaHij kar deyna/kareyli nas kaaT deyna

hand:		v.t.	chhuuna/deyna/muñtaqil karna/pakRaana/
			qaabu meyñ leyna

hand:      n.   dast/haath/kaf/yad

hand and foot:	adv.	tamaaman

hand of God:	n.	allah ki laaThi

(at)hand:		dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib

(by)hand:		haath ka

(from)hand to mouth:	roz kamaana roz khaana/tañg dasti meyñ hona

hand to hand:	n.	haathaa paa'i(f.)/maar piiT(f.)

(in)hand:		haath meyñ/qaabu meyñ/zeyr e dast

(off one's)hand:	haath uTha leyna/nigraani sey baahar

(on)hand:		farz/maujuudah/taiyaar/zeyr e eKHteyaar

(on one's)hand:		bojh/zimmah daari

(out of)hand:		bila taaKHiir/fauran/qaabu sey baahar

(to)hand:		dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib/
			rasaa'i meyñ

(to have one's)hand full: bahot masruuf hona/
			kaam meyñ chhuTTi na hona

hand and foot:	adv.	mukammal taur par/puurey ka puura/saara

handbag:	n.	dasti baTwah

handbill:	n.	dasti iSHtehaar(m.)

handbook:	n.	bayaaz(f.)/muKHtasar dastuur ul âmal(m.)

hand's breadth:	n.	hatheyli bhar

hand car:	n.	hath gaaRi(f.)

handcart:	n.	Theyla(m.)

hand-clap:	n.	dastak(f.)

handclasp:	n.	musaafeHah(m.)

handcraft:	n.	dast kaari(f.)/hunar(m.)/sañnaa^i(f.)

handcrafted:	a.	dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a

handcuff:	n.	hath kaRi(f.)

handcuff:	v.t.	hath kaRi lagaana

handed:		n.	haath waala

hander:		n.	deyney waala/jo dey/haath par piTaa'i

hand down:	v.t.	wiraasat meyñ aagey muñtaqil karna

handfast:	n.	bañdhan/Heraast/taeHwiil

handfast:	v.t.	bañdhan joRna/mañgni karna

handfeeding:	n.	haath sey khilaana/
			maSHiin meyñ haath sey Daalna

handful:	n.	haath bhar meqdaar/muTThi bhar/
			qaliil meqdaar

handful:	n.	muTThi

handicapped:  a.   ma^zuur

handicraft:	n.	dast kaari/hunar/sañnaa^i

handicraftsman: n.   dast kaar/hunar mañd

hand-in-hand:		haath meyñ haath dey kar/
			mukammal aahañgi key saath

handily:	adv.	ba mahaarat/ba sahuulat/jaldi sey

handiwork:	n.	dast kaari/haath ka kaam/kaar naamah

handkerchief:	n.	añgochha/dast maal/rumaal

handle:		n.	beyñT/DañDi/giraft/hattha/qabzah

handle:		v.t.	chhuuna

handless:	n.	bey Dhab/bey haath

handloom:	n.	khaDDi

handmade:	n.	dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a

handmaiden:	n.	ghar ki lauñDi/KHaadimah/naukaraani

hand-me-down:		puraaney kapRey/utran

handmill:	n.	hath chakki

handout:	n.	baKHSHiSH/êlaamiyah/
			muft di jaaney waali chiiz

handover:	v.t.	Haaweley karna/taeHwiil meyñ deyna

handpick:	v.t.	haath sey uThaana/
			KHaas maqsad key li'ey chuñna

handpicked:	a.	haath sey chunaa hu'a

handplay:	n.	haath sey piTaa'i/mukkey

handpromise:	n.	mañgni

handrail:	n.	jañgla/kaTehra

hands down:		aasaani sey

handsaw:	n.	dasti aari

handout:	n.	e^laamiyah/baKHSHiSH

handrail:	n.	jañgla(m.)/kaTehra(m.)

handshake:	n.	musaafeHah(m.)

handsaw:	n.	dasti aari(f.)

handsel:	n.	bohni(f.)/bey^aanah(m.)

handset:	n.	choñga/poñga

handsome:    a.	Hasiin/jamiil/KHuSH ru/KHuSH numa/
			qubuul suurat/SHakiil/taraH daar/
			wajiih/wasiim

handsomely:	adv.	faraawaani sey/kasrat sey

handsomeness:	n.	Husn/KHuubi/KHuSH ruu'i/jamaal/wajaahat

handspike:	n.	aaRa(m.)

handy:		a.	kaar aamad/maahir/qariib

handwork:	n.	haath ka kaam

handwriting:	n.	añdaaz e taeHriir/KHat/likhaa'i

hang:		v.t.	daar par khiiñchna/laTkaana/mo^allaq karna/
			suuli par chaRhaana

hang:		v.i.	KHadSHah hona/laTkna/mo^allaq hona

hanging:	n.	laTak/maut ki saza/phaañsi

hanger:		n.	khuuñTi

hanger-on:	n.	chamchah/dum chhalla/tufaeli/tufaeliya

hanker:		v.i.	chaahna/dili aarzu hona/phaRakna

hankering:	n.	aarzu/chaahat

hangman:	n.	jallaad

hap:		n.	bhaag/ittefaaq/mauqa^/muqaddar/qismat

haphazard:	n.	aTkal/aTkal pachchu/bey silsilah/bey tuk/
			Haadisah(m.)/ittefaaq(m.)

hapless:	a.	aazurdah/bad nasiib/maGHmuum/
			naa KHuSH/udaas

happen:     v.i.  biitna/guzarna/paRna/peySH aana

happened:    a.   waarid/waaqe^ah

happening:	n.	Haadisah/maajra/waaqe^ah/waquu^ paziiri

happiness:	n.	aasuudah Haali/chaen/falaaH/faraaGHat/
			KHaer/KHuSHi/raaHat/sukh

happy:     a.	aabaad/ba Haal/bey GHam/farruKH/farKHañdah/
			kaam raan/fiiroz/kaam yaab/KHurram/KHuSH/
			nehaal/SHaad/wajiih

happy ending:	n.	KHaatimah bil KHaer

Happy New Year:     naya saal mubaarak/saal e nau mubaarak

happily:	adv.	bah dil o jaan/KHuSHi sey

happy-go-lucky:	a.	laa parwaah/magan/mast

haptics:	n.	lamsiyaat(f.)

harangue:	v.t/i.	pur joSH KHutbah deyna/
			walwalah añgeyz taqriir karna

harangue:	n.	lataaR/muKHaalif aanah taqriir/
			walwalah añgeyz taqriir

harass:		v.t.	aziiyat pahoñchaana/diq karna/gat banaana/
			Haeraan karna/halkaan karna/haraasañ karna/
			naak meyñ dam karna/pareySHaan karna/
			qaafiyah tañg karna/sataana/zich karna

harasser:	n.	aziiyat pahoñchaaney waala/
			diq karney waala

harassed:    a.	halkaan/pareySHaan/tañg/zich

harassment:	n.	aziiyat/pareySHaani/takliif/wabaal e jaan

harbinger:	n.	har kaarah/KHabar rasaañ/mubaSHSHar/naqiib

harbour:	v.t.	panaah deyna/sar chhupaaney ki jagah deyna

harbour:	n.	bañdar gaah/panaah/sar chhupaaney ki jagah

hard:      a.   duruSHt/duSHwaar/karaKHt/kaThin/kaThor/
			muSHkil/patthar/saKHt/sañgiin/Thos

hard-boiled:	a.	mañjha hu'a/pakka

hard-headed:	a.	ghaag/pakka/zehiin

hard-headedness:n.	ghaag pana/pakka pan

hard-hearted:	a.	kaThor/sañg dil/saKHt dil

hardened:	a.	bey His/kaRa/saKHt dil

hardihood:	n.	aazaadah rawi/gustaaKHi/himmat/
			niDar pana/SHoKHi

hardly:		adv.	bah muSHkil/muSHkil sey/SHaayed

harden:     v.i.  bey His ho jaana/bey raeHm ho jaana/jamna

hardness:	n.	diqqat/duSHwaari/karaKHtagi/saKHti/
			SHiddat/Thos pan

hard-set:	a.	bey lachak/kaTTar/muñjamid

hardship:	n.	aafat(f.)/aazaar(f.)/bipta(f.)/duSHwaari(f.)/
			kaRi(f.)/kulfat(f.)/muSHkil(f.)/saKHti(f.)/
			sa^uubat(f.)/tañgi(f.)

hard-up:	a.	kañgaal/qurq

hardware:	n.	auzaar(m.)/dhaati aSHya(f.)

hard work:	n.	âraq reyzi(f.)/meHnat(f.)

hardworking:	a.	jafa kaSH/meHnti

hardy:		a.	bahaadur/dileyr/jaañ baaz/jafa kaSH/
			kaRa/meHnat kaSH/meHnti/pur yaqiin/
			saKHt jaan/SHujaa^

hare:		n.	KHar goSH(m.)

harelip:	n.	khañDwa(m.)/lab kaTa(m.)

haricot:	n.	eyk taraH ki seym

hark/harken:	v.i.	kaan dharo/suno suno/mutawajjah ho

harlot:		n.	beyswa/chhinaal/kasbi/faajirah/faaHeSHah/
			faasiqah/qaHbah/rañDi/tawaa'ef/zaaniyah

harlotry:	n.	faaHiSHgi(f.)

harm:		n.	dukh/iiza/gazañd/Haraj/
			KHasaarah/nuqsaan/zaKHm/zarar

harmful:	a.	muzir/nuqsaan deh/zarar rasaañ

harmfully:	adv.	nuqsaan dehi sey

harmless:	a.	bey zarar/GHaer muzir

harmonious:	a.	ham aawaaz/ham aahañg/mutanaasib/
			mutawaafiq

harmonise:	v.t.	ham aahañg karna/mutanaasib banaana/
			mutawaafiq karna

harmonising:	a.	saaz gaar

harmony:	n.	aahañg/ham aahañgi/ittefaaq/
			itteHaad/meyl/mutaabiqat

harness:	n.	aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/
			saaz o saamaan

harness:	v.t.	ghoRa jotna/hath yaar sey leys hona

harp:		n.	bar bat/ôod/qaanuun

harp:		v.i.	bar bat bajaana/raT lagaana

harrowing:	n.	bar baadi/GHaarat gari

harry:		v.t.	bar baad karna/GHaarat karna/GHaban karna/
			khasoTna/luuTna/naa kaarah banaana/
			paa maal karna

harsh:     a.   an ghaR/bad tamiiz/duruSHt/kaRa/karaKHt/
			kaThor/saKHt/SHadiid

harshly:	adv.	saKHti sey

harshness:	n.	duruSHti/karaKHtagi/saKHti/salaabat

hart:		n.	hiran(m.)

harvest:    n.	faa'edah(m.)/fasl(f.)/Haasil(m.)/
			KHirman/natiijah(m.)/paeda waar(f.)/phal(m.)

has-been:	n.	GHaer mufiid/SHudah/
			jis ka zamaanah guzar chuka ho

hash:		v.t.	purzey purzey karna/qiimah banaana

hash:		n.	gaD maD/maliida

hasp:		n.	chaT KHani/kuñDi

hassle:		n.	an ban/jhagRa/khaT paT/laRaa'i

hassock:	n.	gaddi(f.)

haste:     n.   bhaag dauR/faur/jald baazi/jaldi/SHitaabi/
			sur^at/teyzi/ûjlat

hasten:		v.t.	jaldi karna/ûjlat baazi karna

hastily:	adv.	jald baazi sey/SHitaabi sey

hasty:		a.	âajil/jald baaz/jhalla/teyz mizaaj

hat:      n.   kulaah e farañgi(f.)/Topi(f.)

hatbox:		n.	kulaah daan(m.)

hatch:		v.t.	nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/nikaalna/
			parwariSH deyna/seyna

hatch:		n.	chhoTa dar waazah(m.)

hatched:	a.	paka hu'a

hatcher:	n.	seyney waala(m.)

hatchery:	n.	murGHi KHaanah(m.)

hatchet:	n.	basola(m.)/chhoTi kulhaaRi(f.)/tabbar(m.)

hatchet face:	n.	lambuutra chehrah(m.)

hatchet man:	n.	kiraa'ey kaa qaatil(m.)/tufaeliyah(m.)

hatchling:	n.	chuuzah(m.)

hate:		v.t.	nafrat karna

hate:		n.	buGHz/nafrat

hated:     a.	maeHsuud/naa gawaar/naa pasañdiidah

hateful:	a.	makruuh/pur nafrat

hatefully:	adv.	nafrat sey

hatred:		n.	âdaawat/kaduurat/naa gawaari/nafrat(f.)/
			phuuT(f.)/tanaffur

hatter:		n.	Topi banaaney waala

haughty:	a.	akaR fuuñ/maGHruur

haughtiness:	n.	akaR/GHuruur/gumaan/ra^unat/takabbur

haul:		v.t.	Dhona/ghasiiTna/pakaRna/
			zabardasti sey ghasiiTna

haul:		v.i.	khiiñchna

haulage:	n.	Dhulaa'i/pheyra

haunch:		n.	kuulha(m.)/puTTha(m.)/sariin(m.)

haunt:		v.t.	baar baar aana jaana/bhuutoñ ka ghar/
			mañDlaana

haunt:		n.	aDDah/akheyRa/baeThak/baseyra/
			pasañdiidah Thikaana

haunted:	a.	aaseyb zadah/jis par bhuut taari ho/
			jahaañ ruuHeyñ raehti hoñ

hauteur:	a.	akaR/GHuruur/gumaan/takabbur

have:      v.t.  maalik hona/qaabu meyñ rakhna

have-not:	n.	GHariib/naa daar

have a snack:	v.t.	DaaRh garam karna

haven:		n.	bañdar gaah/jaa'ey panaah/KHaliij/
			maeHfuuz Thikaana

haver:		v.t.	bak waas karna

haver:		n.	bak waas

havoc:		n.	bar baadi/GHaarat gari/nuqsaan

haw:		n.	baaRh

haw:		v.i.	hich kichaahaT sey bolna

haw:		v.i.	qaeh qaha lagaana

hawk:		v.t.	pheyri lagaana/sauda beychna

hawk:		n.	baaz/SHikrah

hawkish:	a.	akaR baaz/laRaa'i pasañd

hawk:		v.t.	Halaq sey ugalna

hawk:		v.i.	khakaarna

hawker:		n.	pheyri waala/saudey waala

hay:		n.	kaah/pyaal/suukhi ghaas

hayrack:	n.	charni(f.)/khurli(f.)/naañd(f.)

hayseed:	a.	dey haati/ghaas ka biij

hazard:		n.	haar jiit/ju'a/KHatrah/qismat aazmaa'i

hazardous:	a.	KHatar naak/pur KHatar

hazardous undertaking:n. jokham(f.)

haze:		n.	abhaam/dhuñd/dhuñdla pan/kohar

hazel:		n.	fañdaq

haziness:	n.	dhuñdla pan

hazy:      a.   abtar/dhuñdla/mubham

he:       pron.  woh

head:		n.	dimaaGH(m.)/khopRi(f.)/mañba^(m.)/sar(m.)/
			sar bah raah(m.)/sar daar(m.)/sar garoh(m.)

head-dress:	n.	baaloñ ka siñghaar/Topi/
			Sar Dhaañney ki ko'i chiiz 

headache:	n.	sar dard(m.)/dard e sar(m.)

headband:	n.	paTTi(f.)

header:		n.	gal joR(m.)/sar taraaSH(m.)/surKHi(f.)

header:		n.	gal joR/sar taraaSH/surKHi

hedge-hog:	n.	KHaar puSHt(?)

heading:	n.	surKHi

headland:	n.	raas

headless:	a.	bey sar

headline:	n.	peySHaani/surKHi/ûnwaan

headlong:	adv.	añdha dhuñd/jald baazi sey/sar key bal

heady:		a.	âaqibat naa añdeySH/pur taSHaddud/
			taa'o meyñ

headlong:	a.	jald baaz/pur joSH/tuñd KHu

headlong:	adv.	añdha dhuñd/bey taHaaSHa/
			daf^atan

headman:	n.	sar daar/sar GHanah

headpiece:	n.	khopRi/Topi

headquarters:	n.	markazi daftar(m.)/
			sipah salaar ki qayaam gaah(f.)

headsman:	n.	jallaad

headstone:	n.	kutbah(m.)

headstrong:	a.	haT dharam/KHud sar/ziddi

headway:	n.	irteqa/taraqqi/raah

heady:		a.	bey dhaRak/jald baaz/sar kaSH

heal:      v.t.  seHat mañd karna/zaKHm bharna

healing:	n.	êlaaj(m.)/SHifa(f.)

healing pill:	n.	dawaa ki goli(f.)

health:		n.	âafiyat/mizaaj/salaamti/seHat/
			tabii^at/tan durusti

healthful:	a.	seHat mañd/tan durust

healthiness:	n.	seHat mañdi/tan durusti

healthy:    a.   bhala chañga/chaaq/jiita jaagta/seHat mañd/
			tan durust

heap:		n.	añbaar/Dheyr(f.)/gañj/puSHtaara(m.)/thok(m.)

heap:		v.t.	Dheyr lagaana/puSHtaara baañdhna

hear:      v.t.  kaan dharna/suñna/tawajjoh deyna

hearken:	v.i.	dhyaan sey suñna

hearer:		n.	saame^/SHanwa

hearing:    a.   samaa^at/SHanawaa'i

hearsay:	n.	afwaah/qaul/SHaniid/SHaniidah/suni sunaa'i baat

hearse:		n.	janaazey ki gaaRi

heart:		n.	aatma/dil/fuwaad/jigar(poet.)/man/
			qalb/zamiir

heart-broken:	a.	jigar afgaar

heart-burning:	n.	Daah/Hasad/jalan

heartbeat:	n.	dil ki dhaRkan

heartening:	a.	ummiid afza

heartless:   a.   bey dard/bey His/kaThor/saKHt dil
			sañg dil/zaalim
			
heartlessness:	n.	bey dardi(f.)/kaThor pan(m.)/sañg dili(f.)/
			zulm(m.)	

heart piercing: a.	dil doz

heartrending:	a.   dard naak/dil gudaaz/dil KHaraaSH

hearten:	v.t.	himmat baRhaana

heartening:	a.	himmat KHeyz

heartfelt:	a.	dili/dili taur par/qalbi

heartily:	adv.	KHuluus sey

heartiness:	n.	KHuluus/milansaari/sidq

heartless:	n.	aSHqiya/bey dard/bey His/saKHt dil/
			sañg dil/zaalim

hearth:		n.	aatiSH daan/bhaTTi/chuulha

hearty:		a.	dili/muKHlis/pur tapaak/qalbi/qariibi

heat:		v.t.	garm karna/taa'o deyna

heat:		n.	aañch(f.)/garmi(f.)/Haraarat(f.)/Hiddat(f.)/
			joSH(m.)/soz(m.)/taab(f.)/taabiSH(f.)/
			taa'o(m.)/tamaazat(f.)/tapiSH(f.)/teyzi(f.)
			
heated:		a.	garm/pur joSH

heatedly:	adv.	garmi sey/pur joSHi sey

heathen:	n.	bey diin/but parast/kaafir/laa mazhab/
			mulHid

heathenish:	a.	GHaer mutamaddin/jañgli/kaafir/
			naa taraaSHiidah/saKHt/waeHSHi 
        
heating:	n.	taa'o 

heave:		v.t.	dam lagaana/dam laga kar uThaana

heaven:		n.	âalam e baala/aasmaan/ârSH/behiSHt/falak/
			firdaus/jañnat

(highest)heaven:n.	ârSH

(seventh)heaven:n.	charKH e bariiñ

Heaven forbid!	intj.	taubah taubah

heavenly:    a.   aasmaani/achchha/bar guziidah/behiSHti/
			falaki/firdausi/jañnati/KHuub/mutabarrak/
			nafiis/paa kiizah/muqaddas/samaawi

heavily:	adv.	bey zaari sey/bojhal taur par

heaviness:	n.	bhaari pan/siql

heavy:     a.   bhaari/bhar puur/bojhal/dhuñdla/ghaTa daar/
			giraañ/patthar/saKHt/saqiil/SHaaq/
			SHadiid/Thos/wazni

heavenly:    a.   aasmaani/ûlwi

heavy:     a.   bhaari/giraañ/wazni

heavyweight:	a.	bhaari bharkam

hebdomad:	n.	eyk haftah

hebetate:	v.t.	kuñd karna

hebetate:	a.	kuñd

heck!		intj.	haa'ey/waa'ey

heckle:		n.	kañghi karna/taabaR toR sawaal karna

hector:		n.	dada giir/zaalim

hector:		v.t.	gustaaKHi karna/pareSHaan karna

Hebrew:		n.	îbraani

hedge:		n.	baaRh

hedge:		v.t.	gheyrna/Hefaazat karna/moHaasirah karna/
			nigaah rakhna/nigah baani karna/
			paehra deyna 

hedging:	n.	eHaatah bañdi

heed:		v.t.	leHaaz karna/KHayaal karna/par waah karna/
			suñna/tawajjoh deyna

heed:		n.	dhyaan/KHayaal/par waah/tawajjoh

heedful:	a.	pur eHteyaat/pur tawajjoh

heedless:    a.	bey parwaah/GHaafil

heel:		n.	âqab/eyRi

heft:		n.	bojh/dam/jasaamat/jaehd/wazan

heft:		v.t.	rokna/saadhna

hefty:		a.	haTTa kaTTa/mazbuut/taaqat war/SHadiid/
			wazan daar/zabar dast/zor aawar/zor daar

hegemony:	n.	bar tari(f.)/chaudhraahaT(f.)/dabaa'o(m.)/
			haawiyat(f.)/qayaadat(f.)/sar daari(f.)

hegira:		n.	san e Hijrat(m.)

height:		n.	faraaz/lambaa'i/qaamat/qad/uuñchaa'i/
			ûlu/ûruuj

heighten:	v.t.	afzuuñ karna/bulañd karna/faraaz deyna/
			qaamat baRhaana/uuñcha karna/
			ûruuj par pahoñchaana

heifer:		n.	bachchhiya(f.)/bachchhRi(f.)/behRi(f.)

heinous:	a.	haulnaak/kariih/qabiiH/SHadiid/waeH SHiyaanah

heir:		n.	jaa naSHiin/Haq daar/KHalaf(m.)/mustaHiq/
			waaris(m.)
			
heiress:	n.	waarisah(f.)

heirdom:	n.	Haqq e wiraasat(m.)			

heir-apparent:	n.	wali âhd

heirloom:	n.	tarkah(m.)/wiraasat(f.)

heist:		n.	chori(f.)/Daakah(m.)

heliac:		a.	SHamsi

hell:		n.	dozaKH/jahañnam/naar

hell-bent:	a.	laa ubaali âzm waala

hellbound:	a.	do zaKHi

hell-fire:	n.	jahañnam ki aag

hell-gate:	n.	dozaKH dar waazah

hellish:	a.	jahañnami

Hellenic:	a.	yuunaani

Hello!		intj.	aadaab ârz

helm:		n.	patwaar(f.)/sakkaan(m.)/zamaam

helmet:		n.	KHod(m.)

help:		v.t.	aaRey aana/bachaana/madad deyna/
			madad karna/puuchhna/puSHt par hona/
			saath deyna/sañbhaalna

help:		n.	chaarah/faryaad rasi/imdaad/madad(f.)/
			panaah(f.)/sahaara/taa'id

helper:		n.	chaarah gar(m.)/kaar saaz(m.)/
			madad gaar(m.)/puSHt panaah(m.)

helpful:	a.	madad gaar/mo^aawin

helpfully:	adv.	madad sey/mo^aawinat sey

helpless:    a.   âajiz/âari/bey bas/ bey sar o pa/
			bey yaar o madad gaar/laa chaar/majbuur/
			naa chaar/paa ba gil/zich

helplessness:	n.	âajizi/bey eKHteyaari/izteraar/majbuuri/
			naa ummiidi/uftaad/yatiimi

helpmate:	n.	mu^iin/rafiiq

helter-skelter:	n.	bad nazmi/haR bong

hem:		n.	HaaSHiyah/kañni/kor/pallu(m.)/sañjaaf(f.)

hemisphere:	n.	nisf kurrah(m.)

hemline:	n.	gheyra(m.)

hemlock:	n.	SHukraan

hemp:		n.	bhañg/gaañja/sabzi/san

hen:		n.	murGHi(f.)

hence:		adv.	lehaaza/pas/yahaañ sey

henceforth:	adv.	aayañdah sey/ab sey

henceforward:	adv.	ab sey aagey

hencoop:	n.	Darba/Taapa

henchman:	n.	dast e raast/gurga/nau kar

hend:		a.	saliiqah mañd/SHaa'estah/sughaR

henna:		n.	Hena/mehñdi

hennery:	n.	murGHi KHaanah

henpecked:	a.	taabe^

hent:		v.t.	chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/
			lapakna/nochna

her:		pron.	us ka/us ki

herald:		n.	hara wal/naamah bar/naqiib/payaam bar/
			qaasid

herald:		v.t.	naqaabat karna/payaam bari karna

heraldry:	n.	îlm e naqaabat/naqaabat

herb:		n.	jaRi buuTi

herbage:	n.	gyaah

herbivore:	n.	sabzi KHor

herbivorous:	a.	sabzi KHor

herd:		v.t.	ikaTTha karna

herd:		n.	garoh/GHallah

herd:		n.	gaDariya

herdsman:	n.	charwaaha(m.)/gaDariya(m.)

here:      adv.	idhar/is taraf/yahaañ

hereabouts:	adv.	yahaañ kahiiñ

hereafter:   adv.	aagey aagey/aayañdah/agli ziñdagi meyñ

hereby:		adv.	min haaza/yahiiñ qariib meyñ

hereinafter:	adv.	ab key ba^d/ba^s az aañ/
			yahaañ sey aagey

heredity:	n.	wirsah(m.)

hereditary:	a.	aabaa'i/jiddi/mauruusi/nasli/
			piiRhi dar piiRhi
			
heresy:		n.	bid^at(f.)/gum raahi(f.)/ilHaad(m.)/kufr(m.)

heretic:	n.	KHaariji(m.)/raafzi(m.)/murtid(m.)

hereto:		adv.	aziiñ/is sey

heretofore:	adv.	ab sey paehley/ab tak/peySH tar/saabiqan

hereunder:	adv.	aagey chal kar/niichey/zeyl meyñ

hereunto:	adv.	is sey

hereupon:	adv.	ba^s aziiñ/is key fauran ba^d/is par

herewith:	adv.	ham riSHtah/is sey/min haaza/muñsalak

heritable:	a.	qaabil e wiraasat

heritage:	n.	miiraas(f.)/wirsah(m.)

heritor:	n.	waaris

hermaphrodite:	n.	do jiñsiya

hermeneutic:	a.	tafsiiri/taSHriiHi/tauziiHi

hermeneutics:	n.	fann e taSHriih(m.)

hermetic:	a.	hawa bañd

hermit:		n.	ban baasi/goSHah naSHiin/jogi/
			raahib/taarik ud dunya/zaahid

hermitage:	n.	goSHa e ûjlat/Hujrah/KHaan aqaah/
			kuTTi/muTh/takiyah/zaawiyah

hero:		n.	bahaadur(m.)/GHaazi(m.)/mard(m.)

heroic:     a.	bahaaduraanah

heroism:	n.	bahaaduri(f.)/basaalat(f.)

heroworship:	n.	akaabir parasti(f.)

herpes:		n.	daad(f.)/tab KHaalah(m.)

herself:	pron.	woh KHud

hesitance:	n.	hich kichaahaT(f.)/SHak(m.)/taraddud(m.)/
			tazab zub

hesitancy:	n.	aana kaani(f.)/do dili(f.)/taraddud(m.)

hesitant:    a.	Dhil mil/hich kichaaney waala/mutaraddid

hesitate:	v.i.	hich kichaana/paa'oñ Dag magaana/
			kun munaana/rukna/taraddud karna

hesitation:	n.	aaj kal/agar magar/hichar michar/hich kichaahaT/
			pas o peySH/SHak/SHaSH o pañj/taraddud

hesitating:	a.	muzabzab

heterodox:	a.	aazaad KHayaal/aazaad rau/GHaer muqallid

heterodoxy:	n.	aazaad KHayaali/GHaer daqiyaanuusi/KHaarijiyat

heterogeneous:	a.	an meyl/muKHtalif taraH ka

hew:		v.t.	chhaañTna/qalam karna

hewer:		n.	chiirney waala/kaaTney waala/lakaR haara

hexagon:	n.	musaddas(m.)/SHaSH paehlu()

hexagonal:	a.	musaddas

hey!		intj.	arey/suno

heyday:		n.	baahaar/joban/KHuSH Haali

hiatus:		n.	daraaR/daraz/faasilah/mauqa^/
			naaGHah/phuuT/SHaq/SHigaaf/waqfah

hiccup:		n.	hichki

hide:		n.	chirm(m.)/khaal(f.)

hide:      v.t.	bachaana/chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna/
			Dhakna/dubakna/gum karna/ojhal karna

hide:		v.i.	bachna/chhupna/ojhal hona

hideaway:	n.	jaa'ey panaah(f.)/panaah gaah(f.)

hide bound:	a.	saKHt daqiyaanuusi/tañg nazar

hidden:     a.	chhupa/Dhak chhupa/GHaa'eb/KHufyah/madfuun/
			maeHjuub/maKHfi/mastuur/nehaañ/ojhal/pinhaañ/
			poSHiidah/sar bastah

hideous:	a.	bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
			haul naak/haebat añgeyz/KHatar naak/
			makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul/ziSHt

hiding:		n.	chaabuk zani/maar/piTaa'i/Thukaa'i

hidrosis:	n.	kasrat e pasiinah

hidrotic:	a.	pasiinah aawar

hie:		v.t.	jald chalna/jaldi karna

hierarch:	n.	peySH wah/piir/murSHid/SHeyKH

hierarchical:	a.	darjah waar/maraatib waar

hierarchy:	n.	darjah waari(f.)/maraatib waari(f.)/piiri(f.)/
			prohitaa'i(f.)

high:      a.   âali/âziim/bulañd/murtafa^/rafii^/
			uuñcha/ûlwi

high and dry:		bey aasra/majbuur

high and low:		amiir GHariib/har jagah/har taraf/
			uuñchey niichey

high-born:	a.	amiir zaadah/uuñchey KHaañdaan ka

highboy:	n.	uuñcha sañduuq

highbred:	a.	bar tar nasb ka supuut/waala nasb

highbrow:	a.	daaniSH war/nak chaRha/zaki/zehiin/zehni

high-chair:	n.	bacchcha kursi(f.)

high-court:	n.	âdaalat e âaliyah(f.)

high-falutin(g):a.	baRhi chaRhi/laffaaz/SHeyKHi baaz

high fashion:	n.	asluub(m.)/nafaasat(f.)/tariiqah(m.)

highflown:	a.	bulañd baañg/laGHw/zaahir daar

high-flying:	a.	bulañd parwaaz/fuzuul

high-handed:	a.	dhoñs ka/istebdaadi/jaabiraanah/
			jabri/man maana/saKHt/SHadiid/teyz/zaalimaanah
			
high horse:	n.	maGHruur rawiyah/mutakabbiraanah aKHlaq

highjack:	v.t.	aGHwah karna	

highland:	n.	pahaaRi êlaaqah(m.)

highlander:	n.	pahaaRi(SHaKHs)

highlight:	n.	ahem nuktah(m.)/KHaas jhalki(f.)/surKHi(f.)

highlight:	v.t.	numaayaañ karna/tawajjoh mabzuul karna

high minded:	a.	âali siirat/bulañd siirat/

high rise:	n.	ka'i mañzilah

high road:	n.	khula raastah(m.)/SHaah raah(f.)

high spirited: a.   âali himmat/bahaadur/bey baak/
			SHaguftah mizaaj

high seas:	n.	khula samañdar

high water:	n.	juwaar/madd

highly:		adv.	bahot hi/uuñchey maqaam par

highness:	n.	bulañdi(m.)/uuñchaa'i/rif^at/SHiddat(f.)

(Your)Highness! intj.	Huzuur âali

higher:		a.	fauqaani

higher up:	n.	bar tar

high-sounding:	a.	âziim/mu'assar

highest:	a.	âazam

highhandedness:	n.	dhoñs/jabr o istebdaad/KHud pasañdi/
			man maani/zabar dasti

high water:	n.	jawaar/madd

highway:	n.	saRak(f.)/SHaah raah(f.)
 
highwayman:	n.	Dakaet/luTeyra/qazzaaq

hijacker:	n.	raeh zan

hike:		v.t.	uupar uThaana

hilarious:	a.	chohl baaz/magan/qaehqahah aawar/ziñdah dil

hilarity:	n.	KHuSHi/ziñdah dili

hill:		n.	koh/pahaaRi

hillock:	n.	Tiila

hilt:		n.	dastah/qabzah

hilside:	n.	pahaaRi ka Dhalwaan(m.)

hilltop:	n.	choTi

hilly:		a.	kohistaani/pahaaRi/pathriila/sañglaaKH

hillock:	n.	chhoTi pahaaRi(f.)/Dheyr(m.)/Tiilah(m.)

hilt:		n.	dastah(m.)/moTh/qabzah(m.)

hilt:		v.t.	dastah lagaana

hilum:		n.	chaSHm e lobia(f.)/naafchah(m.)

him;		pron.	usey/us ko

himself:	pron.	aap/aap hi/KHud/woh KHud

hind:		a.	pichhla Hissah/pichhwaaRa

hind:		n.	hirni

hind quarter:	n.	pichhaaRi

hinder		v.t.	muzaaHimat karna/rokna/Taañg aRaana/Tokna

hinder:		v.i.	Haa'el hona/muzaaHim hona/rukaawaT bañna

hinder:		a.	mana^/rok/rukaawaT/Tok

hinderer:	n.	Haarij(m.)

hindmost:	a.	aaKHiri/pichhla tariin/waapsiiñ

hindrance:	n.	Haarij(m.)/iñsidaad/KHalal(m.)/mana^(m.)/
			muzaaHimat()f./paKH(f.)/rukaawaT(f.)/Tok(f.)

hindering:	a.	Haa'el/muzaaHim

hinge:		n.	qabzah

hinge:		v.t.	qabzah lagaana/moRna

hinge:		v.i.	munhasir hona

hint:		n.	iima(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/
			patah(m.)/ramz(m.)

hint:		v.t.	iSHaarah karna

hip:		n.	kamar/kuulha/puTTha/suriin

hippodrome:	n.	ghuR dauR ka maedaan

hippopotamus:	n.	daryaa'i ghoRa

hire:		v.t.	kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna

hire:		n.	kiraayah

hireling:	n.	ajiir

hirsel:		n.	añboh/GHallah

hirsute:	a.	baal daar/khur dura

his:		pron.	us ka

His Majesty:	n.	jahaañ panaah

hiss:		v.i.	sañsanaana

hiss(snake):	v.i.	phuñkaarna

hissing:	n.	sañsanaahaT

hist!		intj.	chup/KHaamoSH

histology:	n.	baaf SHinaasi(f.)/nasiijiyaat(f.)

historian:	n.	moarriKH(m.)/raawi(m.)/taariiKH daan/
			tariiKH naweys

historic:	a.	maSHhuur/mustanad/taariiKHi/yaad gaar

historical:   a.	taariiKHi

historically:	adv.	moarriKHaanah/tariiKHi taur par

history:	n.	taariiKH(f.)

historiography:	n.	taariiKH naweysi(f.)/waqaa'e^ nigaari(f.)

hit:      v.t/i.	lagaana/lagna/maarna/piiTna/Takraana

hit:		n.	choT(f.)/maar(f.)/Takkar(f.)/tasaadum(f.)/
			zarb(f.)
			
hit-and-run:	a.	maar bhaag

hitch:		v.i.	aTak aTak kar chalna

hitch:		v.t.	ghoRa jotna/jhaTakna/kaañTa laggan/pakaRna

hitch:		n.	choTi si rukaawat/jhaTka 

hither:     adv.	is jagah par/yahaañ tak

hitherto:	adv.	aaj tak/ab tak/hanuuz/yahaañ tak

hive:		n.	chhattah

hoard:     v.t.	paaT deyna/zaKHiirah jama^ karna

hoard:		n.	añbaar/dafiinah/puuñji/
			zaKHiirah

hoariness:	n.	buRhaapa(m.)

hoarse:		a.	duruSHt/kaj KHulq/kaRa/khurdura/
			naa ham waar

hoarsely:	adv.	bharraa'i aawaaz sey/phaTi aawaaz sey

hoarseness:	n.	duruSHti/khurdura pan

hoary:		a.	dhuula/KHaSH KHaSHi/phaphoïd laga

hoax:		n.	chakma(m.)/fareyb(m.)/jhaañsa(m.)/jul(m.)/
			makkar(m.)/SHaraarat(f.)

hoax:		v.t.	jhaañsa deyna/SHaraarat karna

hob:		n.	bhoñDa/deyhaati/GHaer mohazzab/khuuñTi

hobble:		v.i.	Dag magaana/lañg Raana/laR khaRaana/
			uchak uchak kar chalna

hobble:		v.t.	bad Hawaas kar deyna/lañgRa kar deyna/
			pareySHaan karna/rukaawaT Daalna/
			Taañgeyñ mila kar baañdh deyna

hobble:		n.	aTkaa'o/bey Dhab chaal/lañgRa pan

hobbler:	n.	laR khaRa kar chalney waala

hobbler:	n.	eyk taraH ka saa'is/ghoRa

hobby:		n.	maSHGHalah(m.)/tafriiHi SHauq(m.)

hobgoblin:	n.	GHol

hock:		v.i.	girwi rakhwaana

hocus-pocus:	n.	jaadu

hoe:		n.	khurpi

hoe:		v.t.	bad rau ghaas ukhaaRna/guRaa'i karna

hoeing:		n.	guRaa'i

hog:		n.	KHiñziir(m.)/suu'ar(m.)

hog:		v.i.	bad tamiizi sey khaana

hog-deer:	n.	paRa

hog-plum:	n.	aamla/aañwla

hoist:		v.t.	chRhaana/uThaana

hokum:		n.	KHud numaa'i

hold:      v.t.	maañna/pakaRna/rakhna/sadhaana/thamaana

hold:      v.i.	manaana/rakhna/saadhna/thaamna

hold:		n.	giraft/qaabu/qabzah

hold up:	v.t.	sañbhaalna

holder:		n.	giir/ghar/qaabiz

holding:    a.   giir/qaabiz

holding:	n.	êlaaqah/ijaarah/kaaSHt/paTTa/qabzah

hole:		n.	chheyd/ghar/raKHnah/rozan/suuraaKH

holiday:	n.	chhuTTi(f.)/ruKHsat(f.)/ta^tiil(f.)

holiness:	n.	muqaddas pan(m.)/parsaa'i(f.)

holism:		n.	kulliyat(f.)

holler:		n.	chiiKH

holm:		n.	chhoTa jaziirah

hollow:		n.	gaRha/jauf/KHol/suuraaKH

hollow:		a.	khokhla/phok/poñga

hollow:		v.t.	khokhla karna/khudaa'i karna/
			suuraaKH karna

hollowness:	n.	khokhla pan/pol

holocaust:	n.	mukammal tabaahi(f.)/qatl e âam(m.)

holster:	n.	peyTi(f.)

holus-bolus:	adv.	saara ka saara

hollyhock:	n.	reySHah KHatmi

holy:		a.	mubaarak/muqaddas/paak/paarsa

homage:		n.	eHteraam/KHeraaj/korniSH

home:		n.	baet(f.)/ghar(m.)/makaan(m.)/maskan(f.)/
			sukuunat(f.)

home-grown:	a.	deysi

home-made:	a.	deysi/KHaanah saaz/saadah

homeland:	n.	;watan

homeless:	n.	;bey ghar/dar badar

homelessness:	n.	bey ghari

homemaker:	n.	ghar waala/KHaanah daar

homely:		a.	ghareylu/jaana paehchaana/maaluuf/saadah

homesickness:	n.	ghar ki yaad

homespun:	a.	deysi/saadah

homeward:	adv.	ghar ki jaanib

homework:	n.	sabaq(m.)

homicide:	n.	KHuun(m.)/qaatil/qatl(m.)

homily:		n.	KHutbah(m.)/wa^z(m.)

homogeneity:	n.	yaksaaniyat(f.)

homogeneous:	a.	yaksaañ

hone:		v.i.	GHam añdoz hona/huRakna/karaahna/kuRhna

honest:		a.	iimaan daar/khara/raast/sachcha

honestly:	adv.	iimaan daari sey/raastgi sey/
			sachchaa'i sey/sidq e dil sey

honesty:	n.	iimaan daari/raastgi/sachcha'i

honey:		n.	añgabiin/pyaarey/pyaari/SHahed

honeycomb:	n.	SHahed ki makkhi ka chhatta

honk:		n.	bhoñpu ki aawaaz/qaaz ki chiiKH

honorarium:	n.	e^zaaziyah

honorary:	a.	e^zaazi

honorific:	a.	baa îzzat

honorificabilitudinity: n. SHaraafat(f.)

honour:		v.t.	îzzat karna/maan rakhna/paa'oñ paRna/
			wa^dah puura karna

honour:		n.	aabru/faKHr/faroGH/GHaerat/Hurmat/ifteKHaar/
			îzzat/eHteraam/laaj/maan/naak/naam/
			naa muus/paani/paayah/pagRi/pat/puuch/
			qadr/SHaraf/wazn

(Your) honour!	intj.	janaab

honourable:   a.	baa îzzat/mukarram/SHariif

honourableness: n.	SHaraafat(f.)

honoured:	a.	âziiz/muSHarraf/surKH ru

honouring:	n.	tasliim

honourless:   a.	bey aabru/bey îzzat/naa ummiid

hooch:		n.	Tharra(f.)

hood:		n.	kañTop

hoodlum:	n.	aobaaSH/GHuñDa

hoodwink:	v.t.	aañkh par paTTi baañdhna/dhoka deyna/
			jul dyna

hoodwinking:	n.	dhoka baazi/jul

hoof:		n.	khur(m.)/sum(m.)/Taap(f.)

hook:		n.	añkaRi(f.)

hooker:		n.	añkaRi lagaaney waala/
			tawaa'ef

hooky:		n.	bhagoRa pan(m.)

hooligan:	n.	aawaaarah/GHuñDa/SHohda

hooliganism:	n.	aawaargi(f.)/GHuñDa pan(m.)/
			SHohda pan(m.)

hoop:		n.	bañd/chhalla/gheyra/Halqah/kuñDli

hooper:		n.	jakaR bañd

hoopla:		n.	bhar puur aur waazeH joSH o KHaroSH/
			halla gulla/hullaR

hooray!		intj.	marHaba/waah waah
        
hoot:		v.i.	boliyaañ nikaalna/fiqrah kasna/
			hullaR baazi karna/na^rah baazi karna

hooter:		n.	bhoñpu(m.)/ghug ghu(m.)/hullaR baaz

hootenanny:	n.	halla gulla(m.)
			
hop:		v.i.	phalaañgna/phudakna/Tappa lagaana/
			uchhalna

hop:		v.t.	chhalaañg maarna/jast lagaana/
			zaqañd bharna

hop:		n.	jast(f.)/phalaañg(f.)/uchhal kuud(f.)/
			Tappa(m.)

hope:		v.i.	aas lagaana/aas rakhna/ummiid karna

hope:		n.	aas(f.)/aaSHa(f.)/bharosa(m.)/lau(f.)/chaSHm(f.)/
			rija(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)

hope against hope:v.i.	laaley paRna

hopeful:    a.   KHuSH kun/mutawaqqi^/pur ummiid/ummiid waar

hopeless:	a.	bigRa hu'a/laa chaar/maa yuus/naa ummiid

hopelessly:	adv.	maa yuusaanah

hopelessness:	n.	maa yuusi(f.)/naa ummiidi(f.)/yaas(f.)

hophead:	n.	afiimi/lat waala

hopscotch:	n.	itti bitti(f.)

horde:		n.	añboh(m.)/GHol(m.)

horizon:	n.	daa'erah'e nazar(m.)/ufaq(m.)

horizontal:	a.	ufaqi

horn:		n.	siiñg

horn:		v.t.	mamnuu^ qaraar deyna/siiñg taraasHna

horny:		a.	kaThor/saKHt/siiñg jaesa

hornet:		n.	bhiR(f.)/zañbuur(m.)

hornpipe:	n.	dhumaal/nachkeyl/zurna

horologe:	n.	ghaRi/saa^at(f.)

horologer:	n.	ghaRi saaz

horoscope:	n.	janam patri(f.)/taale^/zaa'echah(m.)

horoscopy:	n.	sitaarah SHinaasi

horrendous:	a.	daehSHat naak/haebat naak/haul naak/
			KHauf naak

horrible:	a.	bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/
			haul naak/haebat añgeyz/kariih/KHatar naak/
			makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul

horribly:	adv.	haul naaki sey/haebat sey

horrid:		a.	bhayaanak/Daraa'ona/duruSHt/kaRa/
			khurdura/muhiib/qabiiH

horrific:	a.	Daraa'ona/KHauf naak/larzah añgeyz

horrified:	a.	daehSHat zadah/KHauf zadah/saraa siimah

horrify:	v.t.	Daraana/haul paeda karna

horror:		n.	fasaad(m.)/haul(m.)/KHauf(m.)/waeHSHat(f.)

horse:		n.	asp/ghoRa/markab/raeh waar/raKHSH/tarañg

(bay) horse:	n.	kumaet

horse race:	n.	ghuR dauR(f.)

horsekeeper:	n.	ghoRey waala(m.)

horseback:	n.	ghoRey ki piiTh(f.)

horseman:	n.	ghuR sawaar

horsemanship:	n.	sawaari(f.)

horseshoe:	n.	na^l(f.)

horse-trading:	n.	Hujjat/sauda baazi/tol mol

horsewhip:	n.	chaabuk(f.)/soTa(m.)

hose:		n.	juraab(f.)

hose:		n.	falaki/naal

hospice:	n.	KHaan qaah(f.)/mariiz KHaanah

hospitable:	a.	mehmaan nawaaz

hospital:	n.	dawa KHaanah/SHifa KHaanah

hospitality:	n.	aa'o bhagat/KHaatir daari/mehmaan daari/
			mehmaan nawaazi/tawaazo^

hospitalisation:n.	SHifaa KHaaney meyñ daaKHilah

host:		n.	daa^i/meyz baan/saaHab e KHaanah

host:		v.t.	mehmaan daari karna

host:		n.	añboh/GHol/hujuum/laSHkar/sipaah

hostage:	n.	rahiin/yarGHmaal

hostel:		n.	saraa'ey/talib îlmoñ ki rehaa'iSH gaah

hostile:	a.	duSHman aanah/laRaa'i par dar paey

hostility:	n.	âdaawat/baer/duSHmani/laRaa'i/muKHaalifat

hot:		a.	chaT paTa/garm/mast/mirch daar/tiikha/teyz

hotbed:		n.	bad ma^aasHi ka aDDa/pauda KHaanah

hothouse:	n.	paud ghar(m.)

hot rod:	n.	phaTiichar teyz raftaar gaaRi(m.)

hot tempered:	a.	aatiSH mizaaj/garm mizaaj/GHusiila

hot water:	n.	aziiyat(m.)/musHkil(f.)/musiibat(f.)/
			takliif(f.)

hot sun:	a.	tapti dhuup(f.)

hotchpotch:	n.	aadha tiitar aadha baTeyr/khichRi/
			maKHluut

hound:		n.	sag e taazi/SHikaari kutta

hound:		v.t.	ta^aaqub karna

hounding:	n.	ta^aaqub(m.)/talaaSH(f.)

hour:		n.	ghañTah(m.)/ghaRi(f.)/saa^at(f.)/
			samey(m.)/waqt(m.)/zamaanah(m.)
			
hourglass:	n.	reyt ghari(f.)					

hourly:		a.	aksar/ghaRi ghaRi/ghañTey key Hesaab sey/
			musalsal

house:		n.	aaSHiyaan/baet/daar/ghar/gharaana/
			Hariim/KHaanah/makaan/maskan
        
house:		v.t.	jagah muhaiya karna/panaah deyna

house:		v.i.	raehna

house arrest:	n.	KHaanah bañdi/nazar bañdi

houseboat:	n.	bajra(m.)

housebreaker:	n.	naqab zan

house coat:	n.	ghareylu libaadah(m.)

housefly:	n.	âam makkhi(f.)

household:	n.	ghar baar/girhasti/KHaan daan/kuñbah

householder:	n.	ghar waala/saaHab e KHaanah

housekeeper:	n.	KHaan saamah

housekeeping:	n.	ghar ki deykh bhaal/girhasti/KHaanah daari

housetop:	n.	ghar ki chhat

housewife:	n.	biiwi/ghar waali

housing:	n.	baseyra/makaan/panaah 

hovel:		n.	jhoñpRa/jhuggi

hovel:		v.t.	jhuggi banaana/panaah deyna

hover:		v.i.	Deyra Daalna/laTkey raehna

how:		adv.	aesey/is taraH

how?		conj.	kaesey/kis taraH

how great!	intj.	kitna

How many?	adv.	kitney

How much?	adv.	kis qadar/kitna

how small:	intj.	kitna

however:	adv/conj. albattah/bakar Haal/go keh/Haalaañ keh/magar/
			par/taa ham

howsoever:	adv.	go keh/har chañd/kitna hi

howl:		v.i.	aah o zaari karna/chiiKH paRna

howl:		n.	chiiKH/pukaar

hub:		n.	madaar(m.)/naabh(f.)/naaf(f.)

hubble-bubble:	n.	gaR baR/hañgaamah/Huqqah

hubhub:		n.	gaR baR(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/SHor(m.)

hubris:		n.	ghamañD(m.)/zo^m(m.)

huckster:	n.	bisaati(m.)/pheyri waala(m.)

huckster:	n.	dast faroSH/niich/KHasiis

huddle:		v.t.	gaD maD hona/gaTTha banaana/
			KHalat malat karna

huddle:		n.	abtari(f.)/afra tafri(f.)/añboh(m.)/bhiiR(f.)/
			gaR baR(f.)/hal chal(f.)

hue:		n.	faam/kisi rañg ki jhalak/rañg

hue:		n.	baañg(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.)

hued:		a.	rañg daar

hueless:	a.	bey rañg

hue and cry:	n.	chap qaliSH(f.)/haañk pukaar(f.)/hullaR(f.)/

huff:		n.	bad dimaaGHi(f.)/GHussah(m.)/hawa ka jhoñka(m.)/
			KHufgi(f.)/taa'o(m.)

huff:		v.t.	GHussah karna/muï phulaana/
			naaraaz kar deyna
			
huff:		v.i.	bigaRna/haañpna/saañs phuulna	

huffish:	a.	bad mizaaj/chiR chiRa/saRyal

huffiness:	n.	jhuñ jhulaahaT(f.)/naa raazi(f.)

huffy:		a.	GHusiila/Hassaas/naa KHuSH

hug:		v.t.	baGHal giir hona/bhiiñchna/chimTaana/
			chipaTna/lipaTna

hug:		n.	baGHal giiri

hugger:		n.	bhiiñchney waala

huge:		a.	bahot baRa/bhaari/jasiim/kabiir/KHatiir

hugeness:	n.	baRaa'i(f.)/jasaamat(f.)/zaKHaamat(f.)

hulking:	a.	jasiim

hulky:		a.	bhaari/zaKHiim

hull:		n.	bhuusi(f.)/chilka(m.)/post(f.)

hull:		v.t.	bhuusi nikaalna/chhilka utaar leyna

hullabaloo:	n.	halla gulla(m.)/GHul GHapaaRa(m.)/
			SHor GHoGHa(m.)

hum:		v.t.	bhin bhinaana/buR buRaana/gun gunaana

human:		a.	baSHri/fitri/iñsaani

human:		n.	aadam zaad/aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan

human being:	n.	aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan

human nature:	n.	aadmiyat

humane:		a.	bhala aadmi/ham dard/iñsaan sifat/
			KHuda taras/mehrbaan/narm dil/narm KHu/
			raHiim/SHafiiq

humanely:	adv.	iñsaaniyat sey/narm dili sey/SHafqat sey

humanism:	n.	iñsaan SHinaasi/iñsaaniyat pasañdi/taehziib

humanist:	n.	iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd

humanistic:	a.	iñsaan dostaanah

humanitarian:	n.	iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd

humanitarianism:n.	iñsaan dosti/iñsaaniyat pasañdi

humanity:	n.	aadmiyat/iñsaaniyat/KHalq/KHalqiyat

humble:		a.	âajiz/aeHqar/bey chaarah/far o tan/kam/
			KHaak saar/ma^muuli/miskiin/naa chiiz/past

humble:		v.t.	bey îzzat karna/Haqiir karna/niicha karna

humbug:		n.	Dhoñg/khokhla pan/pol

humdrum:	n.	ajiiran/phiiki/uchaaT

humid:		a.	nam/tar

humidity:	n.	nami/ratuubat/siilan/taraawat

humify:		v.t.	nam karna

humiliate:	v.t.	bey îzzat karna/lataaRna/zak deyna

humiliated:	a.	bey îzzat/far o tan/Haqiir
 
humiliation:	n.	bey îzzati/far o tani/îjz o iñkesaar/
			lataaR/tazliil/zak

humility:	n.	âajizi(f.)/faqiiri(f.)/faro tani(f.)/GHurbat(f.)/
			kasar nafsi(f.)/KHuSHuu^(m.)

humungous:	a.	äziim ul baeHsah

humour:		n.	mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/mizaaj(m.)/
			ThaThol(m.)/zaraafat(f.)

humour:		v.t.	phuslaana

humourless:	a.	KHuSHk

humourous:	a.	mazaaHiyah/mazaaqiyah/ThaThol/zariif

humourously:	adv.	mazaaqan

(out of)humour:	a.	bey zaar

humorist:	n.	mazaaH nigaar/zariif

hump:		n.	gol ubhaar(m.)/gumRa(m.)/kohaan(m.)/kub

humpback:	n.	kohaan daar/kubRa(m.)

hunch:		n.	gumRa(m.)/iSHaarah(m.)/kohaan(m.)

hunchback:	n.	kubRa(m.)

hunchbacked:	a.	kohaani

hundred:	n.	sau

hunger:		n.	aarzu/bhuuk/iSHteha/juu^/KHwaahiSH/peyT/talab

hungry:		a.	bhuuka

hunk:		n.	baRa TukRa(m.)/mard(m.)/jawaañ mard(m.)

hunky-dory:	a.	baRey mazey/Thiik Thaak

hunt:		v.t.	piichha karna/SHikaar karna/ta^aaqub karna

hunt:		n.	SHikaar

hunter:		n.	juuyaañ/mutalaaSHi/saiyaad/SHikaar baaz/
			SHikaari

hunting:	n.	SHikaar(m.)/SHikaar baazi(f.)

huntsman:	n.	SHikaari(m.9

hurdle:		n.	rukaawaT/TaTTi

hurl:		v.t.	pheyñkna

hurly-burly:	n.	hal chal/khalbali/udham

hurrah/hurray:	n.	KHuSHi ka na^rah

hurricane:	n.	aañdhi/añdhar/tuufaan

hurried:	a.	sar sari

hurriedly:	adv.	jald baazi sey

hurry:     v.t.	âjlat karna/bhaag dauR karna/haR baRaana/
			jaldi karna

hurry:		n.	âjlat/bhaag dauR/haR baRaahaT/jaldi

hurt:      v.t.	dukh deyna/dukhaana/majruuH karna/
			takliif deyna/Theys pahoñchaana/zaKHmi karna/
			zarar deyna

hurt:		a.	majruuH/mazluum

hurt:		n.	bad suluuki/choT/dard/gazañd/ghaa'o/
			Haq talfi/karb/KHaraaSH/nuqsaan/rañj/
			sadmah/takliif/zaKHm/zarar/zarb/ziyaañ

hurtle:		v.t.	pheyñkna

hurtful:	a.	aazaar rasaañ/ajiiran/muzir/nuqsaan deh

husband:	n.	baalam/ghar waala/KHaawiñd/KHasam/
			mard/miyaañ/pati/piitam/pi/piya/
			pritam/SHauhar
        
husband:	v.t.	kaar o baar chalaana/kaaSHt karna/
			SHauhar bañna/ugaana

husbandsman:	n.	dehqaan(m.)/muzaare^(m.)

husbandry:	n.	kheyti baaRi

Hush!		intj.	chup/KHaamoSH
        
hush:		v.t.	chup karaana/KHaamoSH karna/
			zabaan bañdi karna

hush-hush:	n.	zabaan bañdi

hush-hush:	a.	iñtehaa'i raaz daar aanah/KHufyah/
			zabaañ bañdi

hushed tones:		dabi aawaaz meyñ

hush-money:	n.	muñh bharaa'i/KHaamoSH raehney ki riSHwat

hush up:		dabaana/kuchalna 

husk:		n.	bhuusa/bhuusi/chhilka/chokar/KHol/
			phaTkan/post

husky:		a.	chhilkey daar/KHuSHk

hussy:		n.	chhokri

hustle:		v.t.	dhakka deyna/hilaana

hustler:	n.	teyz tarrar

hustling:	n.	kaSH makaSH

hut:		n.	jhuggi/jhoñpRa/jhoñpRi(dim.)

hyacinth:	n.	gul e bakaa'oli(?)/suñbul(m.)

hyaena:		n.	lakaR bhagga

hyaline:	a.	billori/SHaffaaf/SHiiSHey jaesa

hybrid:		n.	bad zaat/do nasla/KHachchar/maKHluut/
			milwaañ

hydra:		n.	maar aabi(m.)/paniya saañp(m.)

hydroelectric: a.	barq aabi

hydroelectric dam: n.	barq aabi puSHtah(m.)

hydroelectricty: n.	barq aab(f.)

hygiene:	n.	Hifzaan e seHat/paaki

hymen:		n.	jhilli(f.)/bakaarah(m.)

hyper-:		pref.	nihaayat

hyperbole:	n.	mubaalGHah(m.)

hypercritical:	a.	Harf giir aanah/nuktah biin/
			SHadiid naaqid aanah

hypnotise:	v.t.	lubhaana/maeHsuur karna

hypocrisy:	n.	âdam e KHuluus(m.)/Dhakosla(m.)/dhoka(m.)/
			Dhoñg(m.)/jhuuT(m.)/makkaari(f.)/
			munaafiqat(f.)/paakhañD/riya kaari(f.)/
			saaluus(m.)/zaahir daari(f.)/
			zamaanah saazi(f.)

hypocrite:	n.	riya kaar/zaahir daar

hypostatic:	a.	asaasi/til chhaTi/zaati

hypostasis:	n.	asl(m.)/jauhar(m.)/zaat(f.)

hypothesis:	n.	bey daliil da^wah(m.)/farziyah(m.)/mafruuzah(m.)

hypothetical:	a.	farzi/mafruuzi/qiyaasi

hysteria:	n.	baa'o gola/Haejaan/imtinaa^ 

hysterical:	a.	Haejaani