FANDOM
I:		pron.	maeñ

ice:		n.	barf

ice bound:	a.	jama hu'a/yaKH bastah

ice-cream:	n.	qulfi

icicle:		n.	maKHruuti SHakl ka barf ka Dala

icon:		n.	âlaamat/but/muurti/paekar

iconic:		a.	paekari/sanami/tamsaali/taswiir

icy:		a.	bar faani/barfiila

idea:      n.   bichaar(m.)/fikr(f.)/KHayaal(m.)/nazriyah(m.)/
			raa'ey(f.)/soch(f.)/tasawwur(m.)/
			waehm(m.)
        
ideal:		a.	kaamil/KHaayali/misaali/tasawwuri

idealise:	v.t.	tasawwur karna

idealism:	n.	KHayaal parasti(f.)

idealist:	n.	KHayaal parast

idealistic:	a.	KHayaali/tasawwurriyat ka

idealise:	v.t.	KHayaali banaana

ideality:	n.	ma^nwiyat(f.)/tasawwurriyat(f.)

ideally:	adv.	kaamilan/tasawwuran

ideate:		v.t.	soch meyñ laana/tasawwur karna

ideation:	n.	tasawwur saazi

idem:		pron.	aezan

identic:	a.	âeni/waesa hi/yaksaañ

identical:   a.   baraabar/eyk jaesa/yaksaañ/
			waesa hi

identifiable:	a.	paehchaan key qaabil/qaabil e SHinaaKHt

identification:	n.	paehchaan(f.)/niSHaan dahi(f.)/SHinaaKHt(f.)

identify:	v.t.	niSHaan dahi karna/paehchaañna/
			SHinaaKHt karna

identity:	n.	Hulyah(m.)/paehchaan(f.)/SHaKHsiyat(f.)

ideological:	a.	fikri/nazaryaati

ideologically:	a.	fikri taur par/nazariyaati taur par

ideologue:	n.	maahir e nazariyaat

ideology:	n.	nazariyah(m.)

idiom:     n.   istelaaH(f.)/moHaawirah(m.)

idiomatic:	n.	baa moHaawirah/istelaaHi

idiomatically:	adv.	istelaaHan/moHawiratan

idiosyncrasy:	n.	infiraadi mizaaj(m.)/KHabt(m.)/maKHsuus âadat(f.)

idiocy:		n.	bey waquufi(f.)/paagal pan(m.)

idiot:		n.	bey waquuf/gaa'udi/Haewaan/
			kuñdah e naa taaraaSH

idiotic:    a.   ablah/paagal pan

idle:      a.	aaraam pasañd/aaraam talab/bey huudah/
			bey kaar/dhiila/faatir/nikaTThu/sust
			
idle:		v.t.	waqt zaa'e^ karna

idleness:	n.	alas/kasal(f.)/susti(f.)

idler:		n.	kaahil/kaam chor/sust

idol:      n.   but/muurti/nigaar/sanam

idol making:	n.	but taraaSHi

idolator:	n.	muSHrik(m.)

idolatrous:	n.	but parast/sanam parast

idolatry:	n.	but parasti(f.)

idolise:	v.t.	KHuda banaana/puujna

i.e.(id est)		ya^ni

if:		conj.	agar/bil farz

igneous:	a.	naari

ignite:		v.t.	aag jalaana/aag lagaana/bhaRkaana/sulgaana

ignition:	n.	aatiSH zani/iSHte^aal/jalan/soziSH

ignoble:	a.	faro maayah/kamiinah/KHasiis/siflah

ignobly:	adv.	faro maayagi sey/kamiinah pan sey

ignominious:  a.	bad naam/ruswa/SHaram naak

ignominiously:	adv.	bad naami sey

ignominy:	n.	âar/faziiHat(f.)/ruswaa'i(f.)

ignoramus:	a.	GHabi/jaahil

ignorance:	n.	âdam waaqfiyat/jahaalat/jaahiliyat/
			naa daani
			
ignorant:    a.	âami/bey KHabar/jaahil/naa aaSHna/
			naa daan/naa samajh/naa SHinaas

ignorantly:	adv.	jahaalat sey/laa îlmi sey/naa daani sey

ignore:		v.t.	baat Taalna/sunaa an sunaa karna/goli maarna(sl.)/
			Taalna/tawajjoh nah deyna

ill:		a.	biimaar/mariiz

ill-assorted:	a.	an mil

ill bred:	a.	an ghaRa/GHaer mohazzab

ill-breeding:	n.	an ghaR pan

ill fated:	a.	bad qismat

ill favoured:	a.	bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad suurat/
			bad waza^/kariih ul mañzar

ill feeling:	n.	laag

ill fortune:	n.	bad qismati(f.)

ill-gotten:	a.	Haraam ka maal

ill-grown:	a.	bañjar

ill-luck:	n.	bad qismati/SHaamat(f.)

ill mannered:  a.	bad tamiiz/bey huudah

ill-natured:	a.	aatiSH mizaaj

ill shaped:	a.	kuDhab

ill tempered:  a.	akaR fuuñ/bad mizaaj/KHar dimaaGH

ill timed:	a.	bey jaa/bey mauqa^h

ill will:	n.	baer(m.)/duSHmani(m.)

illegal:	a.	GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/naa jaa'ez

illiberal:	a.	baKHiil/KHasiis/tañga nazar

illegitimate:	a.	GHaer qaanuuni/GHaer SHara^i/Haraam/
			naa jaa'ez

illicit:	a.	GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/mamnuu^/
			naa jaa'ez

illicitly:	adv.	naa jaa'ez taur par

illimitable:	a.	GHaer maeHduud

illiterate:   a.   an paRh/jaahil

illness:	n.	âarizah/âlaalat/biimaari/îllat/
			maañdagi/marz/SHikaayet

illogical:	a.	GHaer mañtiqi

illuminate:	v.t.	roSHan karna/ujaala karna

illuminated:  a.   baa tasawwur/daraKH SHaañ/farozaañ/roSHan

illuminant:	a.	faroGH/faroz/ujaala karney waala

illumination:	n.	chiraaGHaañ(m.)/roSHni(f.)

illusion:	n.	fareyb/nazar ka dhoka(m.)/saraab(m.)

illusionist:	n.	SHo^bdah baaz

illusionary:	a.	KHayaali/saraabi

illusive:	a.	fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi

illusory:	a.	fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi

illustration:	n.	misaal(f.)/taswiir(f.)

illustrate:	v.t.	misaal deyna/taswiir banaana

illustrative:	a.	misaali/taSHhiiri

illustrious:	a.	maSHhuur/numaayaañ/ujaagar 

image:     n.   âks/but(m.)/putla(m.)/ruup(m.)/SHabiih/SHakl(f.)

imagery:	n.	samaañ bañdi

imago:		n.	atam ruup(m.)/kaamil suurat(f.)/zehni SHabiih(f.)

imaginable:	a.	qaabil e tasawwur

imaginary:   a.	farzi/GHaer Haqiiqi/KHayaali

imagination:	n.	fikr(f.)/KHayaal(m.)/tasawwur(m.)/
			waahimah(f.)/waehm(m.)

imaginative:	a.	pur tasawwur

imagine:    v.t.	farz karna/gumaan karna/KHayaal karna/
			sochna

imaginings:	n.	tasawwuraat

imbalance:	n.	GHaer tawaazun

imbecile:	a.	buddhu/pagloT

imbecility:	n.	paagal pan

imbedded:	a.	madfuun

imbibe:		v.t.	jazb karna/chuusna/piina

imbibe:		v.t.	jazb hona

imbibed:	a.	jazb SHudah

imbroglio:	n.	gaR baR/jhameyla/uljhaa'o/uljhan

imbrue:		v.t.	bhigaana/nam karna/rañgna/tar karna

imbue:		v.t.	asar karna/bhigaana/gaehra rañg deyna

imbued:		a.	bhiiga/rañga hu'a

imitate:	v.t.	naql karna/taraH uRaana

imitating:	n.	naql/taqliid

imitation:	n.	naql/sawaañg

imitative:	a.	naqal karney waala

immaculate:   a.   bey daaGH/KHaalis

immane:		a.	âziim/waeH SHi/zaalim

immanent:	a.	zaati

immaterial:	a.	adna/GHaer muhim/GHaer maaddi/naa chiiz

immature:    a.   kachcha/KHaam/naa baaliGH/naa puKHt/
			naa tajribah kaar

immaturity:	n.	kachcha pan/KHaami/naa baaliGHiyat/
			naa puKHtahgi/naa tajribah kaari

immeasurable:	a.	âziim/bey paayaañ/laa maeHduud

immeasureably:	adv.	bey añdaazaanah

immediate:	a.	bah raah raast/fauri/paT/qariib

immediacy:	n.	âdam e waastah(m.)/fauri pan(m.)

immediately:  a.   aanan faanan/bila taaKHiir/fauran/fauri taur par/
			pal bhar meyñ/pal jhapaktey/
			pal maartey/sar e dast

immediateness:	n.	fauri pan/qurb

immemorial:	a.	az Had qadiim

immense:    a.   baRa/bey kiraañ/kabiir/la maeHduud

immensely:	adv.	bey Hesaab/bey paayaanah

immensity:	n.	la maeHduudiyat(f.)

immerse:	v.t.	Dubona/GHarq karna

immersed:	a.	GHarq/GHariiq

immersion:	n.	Duba hona

immigrant:	n.	mohaajir

immigrate:	v.i.	Hijrat karna/watan chhoRna

immigration:	n.	Hijrat/naql e makaani

imminence:	n.	naa guziiriyat(f.)

imminent:	a.	qariib/sar par laTka

imminently:	adv.	qariiban/sar par laTakta?

immobile:	a.	paa ba gil

immoderate:	a.	anaap SHanaap/bey lagaam/fuzuul

immoderation:	n.	bey lagaami

immodest:    a.   bey Haya/bey nañg o naam/bey pardah/
			bey SHarm/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)

immodesty:	n.	bey Hayaa'i/bey pardahgi/bey SHarmi

immolate:	v.t.	nichhaawar karna/
			qurbaani ki bheyñT chaRhaana

immolation:	n.	qurbaani/zabaH

immoral:    a.   bad chalan

immorality:	n.	bad chalni(f.)/fujuur(m.)

immortal:	a.	atam/laa faani

immortalise:	v.t.	laa faani banaana

immortality:	n.	laa faaniyat

immovable:	a.	aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam

immovable property:n.	jaa'daad e GHaer mañquulah

immune:		a.	bara'/bey asar/maeHfuuz/mustasna

immunity:	n.	bara'at/bey asari/KHalaasi(f.)

immure:		v.t.	diiwaar bañdi karna/qaed karna

immutability:	n.	âdam e taGHaiyur

immutable:	a.	naa qaabil e taHGaiyur

imp:		n.	añkhwa/bachchah/choTa SHaetaan/qalam/
			SHariir bachchah

imp:		v.t.	qalam lagaana

impact:		n.	asar(m.)/tasaadum(m.)/Takkar(f.)

impair:		v.t.	kam karna/kam zor karna/zaKHmi karna

impair:		v.i.	kam hona/kam zor bañna/zaKHmi hona

impaired:	a.	SHikastah/zaKHmi

impairment:	n.	kam zori(f.)/kami(f.)/zaKHm(m.)

impale:		v.t.	eHaatah bañdi karna/kaTehra lagaana/
			muqaffas karna

impalpable:	a.	naa qaabil e samajh

imparity:	n.	kami beySHi(f.)/naa hamwaari(f.)

imparl:		v.t.	taazaakraat karna

impart:		v.t.	ablaaGH karna/deyna

impartial:	a.	GHaer jaanib daar/khara

impartiality:	n.	GHaer jaanib daari(f.)/iñsaaf(m.)

impartially:	adv.	GHaer jaanib daari sey

impartialness:	n.	GHaer jaanib daariyat(f.)

impassable:	a.	naa qaabil e guzar

impasse:	n.	bañd gali(f.)/bey Hal/ta^attul(m.)

impassible:	a.	jis par choT ya takliif ka asar nah ho/
			naa qaabil e asar

impassion:	v.t.	joSH dilaana

impassionate:	a.	jazbaati

impassioned:	a.	jazbaat sey bhara/jazbaati/joSHiila/
			pur joSH

impassive:	a.	bey His/bey jazbah/bey KHabar/
			GHaer mutaa'sir/murdah dil
			
impassively:	adv.	bey Hisi sey

impatience:	n.	bey chaeni/bey sabri

impatient:   a.   bey chaen/bey sabr/bey taab

impeach:	v.t.	kam karna/kam zor karna/muqaddamah karna/
			qabaaHat paeda karna/rukaawat Daalna

impeachable:	a.	qaabil e istefsaar

impeccable:	a.	bila âeb/kaamil

impeccancy:	n.	bey gunaahi(f.)/bey qusuuri(f.)/ma^suumiyat(f.)

impeccant:	a.	bey gunaah

impecunious:	a.	bey zar/GHariib/moHtaaj/muflis/naa daar

impecuniousity:	n.	bey zari(f.)/GHurbat(f.)/moHtaaji(f.)/
			muflisi(f.)/naa daari(f.)

impede:		v.t.	aTkaana/Haa'el hona/KHalal Daalna/rokna/
			rukaawaT Daalna

impediment:	n.	hiklaahaT(f.)/phaaTak(m.)/rukaawaT(f.)

impel:		v.t.	kaehna/SHaeh deyna/Theylna

impeller:	n.	aañkas(m.)

impend:		v.i.	khaTka hona/sar par laTakna

impending:	a.	sar par laTka

impenitence:	n.	âdam e taubah

impenitent:	a.	pakka paapi

impenetrable:	a.	naa qaabil e saraayat

imperative:	a.	farzi/az Had zaruuri

imperatively:	adv.	zaruuratan

imperceptible:	a.	KHafi

imperfect:   a.	adh banaa/kachcha/KHaam/naaqis/naa tamaam

imperfection:	n.	âeyb/KHaami/nuqs

imperial:	a.	sultaani

imperialism:	n.	saam raajiyat(f.)

imperil:	v.t.	KHatrah meyñ Daalna

imperious:	a.	akaR fuuñ/Haakimaanah/jaareHaanah/
			maGHruur/saffaak

imperiously:	adv.	akaR sey/GHuruur sey/saffaaki sey

imperishable:	a.	abadi/amr/an miT/daa'em/deyr paa/laa zawaal/
			naa qaabil e barbaadi
			
imperishably:	adv.	laa faani taur par

imperium:	n.	Haakimiyat(f.)/Hukm(m.)/saltanat(f.)/SHaahi(f.)

impermeable:	a.	naa qaabil e saraayat

impermissible:	a.	GHaer nafuuz paziir

impersonal:	a.	GHaer SHaKHsi/KHuSHk mizaaj/ruukha

impersonate:	v.t.	naql karna

impersonation:	n.	naql/sawaañg

impertinence:	n.	bey Hayaa'i/DhiiT/gustaaKHi/kalley daraazi/
			zabaan daraazi
                
impertinent:	n.	bey Haya/bey lagaam

imperturbable:	a.	hameySHah key li'ey KHaamoSH

imperceptible:	a.	naa qaabil e KHayaal

impervious:	a.	naa qaabil e saraayat

impetuosity:	n.	GHalbah(m.)/haejaan(m.)/saKHti(f.)/
			SHiddat(f.)/zor(m.)

impetuous:	a.	jald baaz/joSHiila/saKHt/SHadiid 

impetus:	n.	dam/(m.)joSH(m.)/zor(m.)

impiety:	n.	fisq/fisq o fujuur

impinge:	v.i.	lagna/qabzah karna/Takraana/uupar girna

impious:    a.	bey diin/faasiq/kaafir/riñdaanah

impiousness:	n.	bey iimaani/naa paaki

impish:		a.	SHaraarti

impishly:	adv.	SHaraaratan

impishness:	n.	SHaraarat

implacable:	a.	bey raeHm/kaRa/kaThor/musir

implant:	v.t.	ghuseyRna/jamaana//qalam lagaana/auda gaaRna

implantation:	n.	lagaaya hu'a pauda(m.)

implausible:	a.	naa ma^quul/naa qaabil e qubuul

implement:	n.	aalah(m.)/auzaar(m.)/hath yaar(m.)

implement:	v.t.	laagu karna/puura karna/ta^miil karna

implementation:	n.	sar añjaam deyna/ta^miil

implicate:	v.t.	maaKHuuz karna/malfuuz karna/phaañsna/
			saañna/uljhaana

implication:	n.	iima(f.)/iSHaarah(m.)/mañSHa(m.)/
			maqsad(m.)/muraad(f.)

implicated:	a.	maaKHuuz/mubtila

implicative:	a.	iSHaari/peych daar

implicit:	a.	KHafi/mutlaq/peychiidah

implicitly:	adv.	bey takraar/bila Hujjat/kaamilan

implore:	v.t.	dar KHwaast karna/haath joRna/iltijaa karna/
			miñnat samaajat karna

imploration:	n.	dar KHwaast/iltijaa/miñnat samaajat

implosion:	n.	añdruuni dhamaaka

imply:		v.t.	iSHaarah karna/kinaayah karna/maluus karna 

impolite:	a.	akkhaR/bad tamiiz/bey adab/gustaaKH/
			ruukha/ujaD

impoliteness:	n.	akkhaR pan(m.)/bey adbi(f.)/ruukha pan(m.)

impolitic:	a.	naa masleHat aameyz/naa munaasib

imponderable:	a.	bila wazan/GHaer maaddi

impone:		v.t.	âa'ed karna/lagaana

import:		v.t.	dar aamad karna/laana

import:     n.   aehmiyat(f.)/dar aamad(f.)/matlab(m.)

importance:	n.	aehmiyat(f.)/faa'edah(m.)/leHaaz(m.)

important:   a.   ahem/giraañ/laazim/matiin/zaruuri

importation:	n.	âmal e dar aamad

importantly:	adv.	aehmiyat sey

importune:	a.	bey waqt/naa mauzuuñ

importune:	v.t.	KHatrey meyñ Dalwaana

importunate:	a.	az Had jaldi waala/baRa teyz

importunity:	n.	taqaaza(m.)

impose:		v.t.	âa'ed karna/baar Daalna/lagaana/
			uupar rakhna

imposition:	n.	baar(m.)/DañD(f.)/dhoka(m.)/
			harjaanah(m.)/maeHsuul(m.)

imposing:	a.	âziim

impossible:   a.	an honi/muHaal/naa mumkin

impossibility:	n.	naa mumkiniyat(m.)

impost:		n.	KHeraaj(m.)/maeHsuul(m.)

imposter:	n.	âiyaar/baehruupiya/fareybi

imposture:	n.	âiyaari(f.)/baehruup(m.)

impotence:	n.	naa mardgi(f.)

impotent:    a.   Dhiila/naa mard/naa muraad

impound:	v.t.	zabt kar leyna

impoverish:	v.t.	GHariib banaana

impoverished:	a.	dar maañdah/GHariib/SHikastah Haal

impracticable:	a.	naa qaabil e âmal

impracticability:n.	naa qaabil e âmliyat

impractical:	a.	naa mumkin/naa qaabil e âmal

imprecate:	v.t.	bad do^a karna

imprecise:	a.	bey saraaHat/mubham/naa durust

impregnate:	v.t.	zar KHeyz karna

impress:	v.t.	chhaapna/mohar lagaana/Thappa lagaana/
			sabt karna

impress:	n.	mohar(f.)/Thappa(m.)

impressed:   a.   mar^uub/mutaa'ssir
 
impression:	n.	asar(m.)/chhaap(f.)/naqSH(m.)/sabt/
			taa siir(f.)/taa'ssur(m.)/Thappa(m.)/zarb(f.)

impressive:   a.   jazbaat KHeyz/mua'ssir/pur asar

impressment:	n.	bey gaar(m.)/jabri bharti(f.)/zabti(f.)

imprimatur:	n.	ijaazat e taba^(f.)/iKHtiyaar(m.)/sanad(f.)

imprint:	v.t.	chaapna/Thappa lagaana

imprint:	n.	chhaap(f.)

imprison:	v.t.	maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna

imprisoned:   a.   maeHbuus

imprisonment:	n.	Habs(m.)/Heraast(f.)/qaed(f.)

improbable:	a.	an honi/naa mumkin

impromptu:	a.	bar jastah/bey saaKHtah/fil badiih

improper:    a.   bey jaa/naa laa'eq/naa ma^quul/naa mauzuuñ/
			naa munaasib/naa qaabil

impropriety:	n.	khoT(f.)/naa munaasibat(f.)

improve:	v.t.	islaaH karna/sañwaarna/sudhaarna/taraqqi karna

improve:	v.i.	behtar hona/sañwarna/sudharna/taraqqi hona

improved:	a.	behtar

improvement:	n.	behtari(f.)/islaaH(f.)

improvidence:	n.	âaqibat naa añdeySHi(f.)

improvident:	a.	âaqibat naa añdeySH

imprudent:	a.	âaqibat naa añdeySH/bey tamiiz/
			bey waquuf/GHaafil

impudence:	n.	bey Hayaa'i(f.)/DhiTaa'i(f.)/gustaaKHi(f.)/
			zabaan daraazi(f.)

impudent:    a.   bey Haya/DhiiT/gustaaKH/Haazir jawaab/
			kalley daraaz/zabaan daraaz

impudently:	adv.	bey adabaanah/bey baaki sey

impugn:		v.t.	e^teraaz karna/jiraH karna/kaaTna/
			muKHaalifat karna/tardiid karna

impuissance:	n.	bey basi(f.)/kam zori(f.)/naa mardi(f.)/
			susti(f.)

impuissant:	a.	bey bas/kam zor/naa mard/sust

impulse:	n.	dhakka(m.)/Haejaan(m.)/tarañg(f.)

impulsion:	n.	dhakeyl(f.)/dhakka(m.)/iztiraar(m.)/sadmah(m.)/
			SHaeh(f.)/zabar dasti(f.)

impulsive:	a.	daafe^/GHaer musalsal/iztiraari/man mauji

impunity:	n.	âaafiyat(f.)/chhuTkaarah(m.)/zarar(f.)

impure:     a.   aaluudah/kasiif/maela/milaawaTi/naa KHaalis/
			naa paak/najis/paliid

impurity:	n.	aaluudgi(f.)/gañdagi(f.)/GHubaar(m.)/kaduurat(f.)/
			kasaafat(f.)/KHabaasat(f.)/najaasat(f.)

impute:		v.t.	âa'ed karna/naam lagaana/tohmat lagaana

imputation:	n.	bohtaan(m.)/ittehaam(m.)/tohmat(f.)

in:       adv.  añdar/idhar udhar/meyñ

in:		prep.  ba/bar/bi/biich/dar/fi/jab keh/par

in a while:		zara meyñ

in absentia:		GHaer Haaziri meyñ

in accordance with:   mutaabiq

in addition to:     êlaawah

in back:        piichhey

in camera:	a.	KHufiyah

in case:    conj.  agar

in common:       muSHtarkah

in connection with:   baarey/muta^alliq

in exchange for:    badlah

in fact:    adv.	dar asl/dar Haqiiqat/Haqiiqatan

in force:        raa'ej

in front:        aagey/saamney

in future:       aayañdah

in lieu of:	adv.	bae^waz

in opposition to: adv.	KHelaaf

in order to:      waastey

in reality:	adv.	dar Haqiiqat/Haqiiqatan

in respect to:     e^tebaar

in short:	adv.	al Haasil/baarey/GHaraz keh/Haasil kalaam

in spite of:      baa wujuud

in succession:     laga taar

in the first place:adv.	dar asl

in the midst of: adv.	darmiyaan

in toto:		saara ka saara

inability:	n.	âajizi(f.)/bey basi(f.)/kam zori(f.)/majbuuri(f.)/
			naa chaari(f.)

inaccessible:	a.	naa qaabil e pahoñch

inaccuracy:	n.	GHalti(f.)/naa durusti(f.)

inaccurate:   a.   GHalat/naaqis

inaction:	n.	aalkas/Dhiil pan(m.)/jumuud(m.)/
			kaahili(f.)/susti(f.)

inactive:	a.	Dhiila/kaahil/saakin/sust			
			
inadequate:	a.	naa kaafi

inadmissible:	a.	naa qaabil e qubuul

inadvertence:	n.	GHaflat/sahw

inadvertent:	a.	bey iraadah/bey fikr/bey KHabar/bey parwaah/
			GHaafil

inadvertently:	adv.	bey iraadah/GHalti sey/GHaafilaanah/sahwan

inadvisable:	a.	KHelaaf e masleHat/naa munaasib

inalterable:	a.	naa qaabil e tabdiili

inane:		a.	bey maGHz/bey waquuf/KHaali/kora/pola/poñga/suuna

inane:		n.	aeHaq/tihi/thothaa

inanimate:	a.	bey His/bey jaan/kuñd/murdah/sust/Thus

inapposite:	a.	bey mauqa^h/naa mauzuuñ

inappropriate: a.   añT sañT/bey mauqa^h/naa mauzuuñ

inapproptiateness: n.	naa mauzuuniyat(f.)/naa munaasibat(f.)

inapt:		a.	naa aehl/naa laa'eq/naa munaasib

inaptitude:	n.	naa laa'eqi(f.)/munaasibat(f.)

inattention:	n.	âdam tawajjohi(f.)/bey ruKHi(f.)/Dhiil(f.)

inarticulate:	a.	bey rabt/GHariib/guuñga/mohmal

inartificial:	a.	bey banaawaT/bhadda/bhoñDa/saadah

inaugural:	a.	iftetaaHiinartificial:	a.	

inaugurate:	v.t.	iftetaaH karna

inauguration:	n.	iftetaaH

inauspicious:	a.	kaRa/naHs/siyaah

inartificial:	a.	GHaer masnuu^i/saadah

inattention:	n.	taGHaaful

inattentive:	a.	mutaGHaafil

inattentiveness: n.	GHaflat

inaugurate:	v.t.	iftetaaH karna

inauguration:	n.	iftetaaH

inauspicious:	a.	naa saaz gaar

inborn:		a.	maadar zaad/paedaa'iSHi/taba^i

inbring:	v.t.	aamdani paeda karna/añdar laana

incantation:	n.	jaadu mañtar

incapable:   a.   âajiz/naa qaabil/qaasir

incapacious:	a.	tañg

incapacitate:	v.t.	laa chaar karna

incapacitated:	a.	laa chaar

incapacity:	n.	laa chaari/majbuuri

incarcerate:	v.t.	maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna

incarceration:	n.	Habs/qaed

incautious:	a.	GHaafil

incautiousness:	n.	bey eHteyaati

incendiary:	n.	aatiSH reyz

incense:	v.t.	aag bhaRkaana/GHussah dilaana

incense:	n.	lobaan

incensement:	n.	aag/GHussah

incense:	n.	lubaan

incept:		n.	jism ka Hissah banaana

inception:	n.	aaGHaaz/ibteda/SHuruu^

incertitude:	n.	SHak

incessant:	a.	dawaami/GHaer muñqata^/lagaataar/taabaR toR

incessantly:	adv.	dam bah dam/hameySHah/lagaataari sey

inch:		v/i.t.	thoRa thoRa aagey baRhna

inchoate:	a.	ibtedaa'i/naa tamaam

inchoation:	n.	ibteda/SHuruu^aat

incidence:	n.	wuquu^

incident:	n.	maajra/saaniHah/waaqe^ah

incidental:	a.	âarzi/SHudani

incinerate:	v.t.	raakh banaana

incinerator:	n.	bhaTTi(f.)

incipient:	a.	ibtedaa'i/wujuud meyñ aata hu'a

incise:		v.t.	chiirna/kaaTna/ghaa'o/kañdah karna

incision:	n.	chaak/iñtibaa^/kaaT/SHaq

incite:		v.t.	aamaadah karna/SHaeh deyna/sulgaana/warGHalaana

incitement:	n.	SHaeh/SHar/taeHriik

incivility:	n.	bad taehziibi

inclement:	a.	karaKHt/saKHt/SHadiid/tuufaani

inclemency:	n.	duruSHti/karaKHtagi/saKHti

inclination:	n.	dil(m.)/lagaa'o(m.)/maelaan(m.)/mas(m.)/
			raGHbat/rujHaan(m.)/ruKH(m.)/uftaad(f.)

incline:	v.i.	Dhalakna/jhukna/muRna

incline:    v.t.	Dhalkaana/jhukaana/moRna

incline:	n.	Dhaal

inclined:	a.	aaRa(m.)/aaRi(f.)

inclined to:	a.	raaGHib

include:	v.t.	darj karna/gheyrna/laana/SHaamil karna/
			SHariik karna

included:    a.	darj/SHaamil/SHariik

including:   a.	ba SHumuul/SHaamil/muSHtamil

inclusion:	n.	SHumuul/zimn

inclusive:	a.	laGHaayat/muSHtamil/SHaamil

incognisance:	n.	añjaan pan(m.)/bey KHabri(f.)/laa îlmi(f.)

incoherence:	n.	âdam e irtebaat

incoherent:	a.	bey rabt/bila mutaabiqah/Dhiila

income:		n.	aamdani/nikaas/paeda waar/tañKHwaah/yaaft

incommensurate:	a.	baa mauzuuñ/naa kaafi

incommunicado:	a.	naa rasa/raabitey sey maeHruum

incomparable:  a.   bey misl/yakta

incompatible:	a.	bey joR

incompetence:	n.	naa aehliyat

incompetent:  a.   naa aehl

incomplete:   a.   adhuura/naa tamaam

incongruity:	n.	âdam e mutaabiqat

incongruous:	a.	an mil/bey joR/;muHKtalif/naa mauzuuñ

incongruent:	a.	naa laa'eq/naa mauzuuñ/naa munaasib

inconsequent:	a.	bey joR/bey rabt/GHaer mañtiqi/
			GHaer zaruuri/naqiiz

inconsequential:a.	adna/bey rabt/bil daliil/chhoTa/
			GHaer mañtiqi/naaqis

inconsiderable:	a.	GHaer zaruuri

inconsiderate:	a.	âaqibat naa añdeySH/mutaGHaafil

inconsistent:	a.	âlaHedah/jhuuTa/kachcha/mutaraddid/
			naa munaasib/naa paa'edaar

inconsistency:	n.	kachcha pan(m.)/taraddud(m.)

inconsolable:	a.	dil SHikastah/laa îlaaj/laa dawa

inconstancy:	n.	naa paa'edaari 

inconstant:	a.	kachcha/mutaraddid

incontestable:	a.	aTal/musallimah/naa qaabil e tardiid

incontinent:	a.	faajir/najis

inconvenience:	n.	takliif/zaeHmat

inconvenient:	a.	duSHwaar/naa mowaafiq

inconvertible:	a.	moHkam

incorporate:	v.t.	daaKHil karna/jazb karna/SHaamil karna

incorporation:	n.	duKHuuul(m.)/SHumuul(m.)

incorrect:   a.   GHalat

incorrectness:	n.	GHalat pan

incorrigible:	a.	naa qaabil e islaaH

incorrupt:	a.	KHaalis/paarsa/saabit/saHiiH/sachcha/Thiik

incrassate:	v.t/i.	gaarRha karna/gaaRha hona

increase:    v.i.  baRhna/chaRhna/ezaafah hona/par waan chaRhna/
			zeyaadah hona

increase:    v.t.  baRhaana/ezaafah karna/zeyaadah karna

increase:	n.	afzaa'iSH(f.)/beySHi(f.)/ezaafah(m.)/
			fazl(m.)/zeyaadti(f.)

increased:	n.	afza/ezaafah/zaa'ed

increasingly:	adv.	baRhtey hu'ey

incredible:	a.	naa qaabil e yaqiin

increment:	n.	afzaa'iSH/ezaafah/zeyaadti

incremental:	a.	afzaa'isHi

incriminate:	v.t.	ilzaam lagaana/mulzim Thaeraana

incrimination:	n.	ilzaam taraaSHi

incrustation:	n.	khurañD(f.)/papRi(f.)/parat(f.)/taeh(f.)

incubate:	v.t.	añDey seyna/baeThna/GHaur karna

incubus:	n.	Daraa'ona KHwaab(m.)/kaabus(m.)/saayah(m.)

inculcate:	v.t.	samjhaana/sikhlaana/taakiid karna/
			zabar dasti sikhaana/zehen naSHiin karna
			
inculcation:	n.	taakiid(f.)/talqiin(f.)/ta^liim(f.)

inculpable:	a.	bey gunaah/bey ilzaam/ma^suum

inculpate:	v.t.	bohtaan lagaana/doSH deyna/ilzaam lagaana

inculpation:	n.	bohtaan(m.)/ilzaam taraaSHi(f.)

incumbent:   a.	farz/laazim/waajib/zaruuri

incumbent:	n.	ôHdey daar(m.)

incumbency:	n.	asaami(f.)/farz(m.)

incur:		v.t.	baañdhna/bar daaSHt karna/
			Daalna/dukh jheylna/musiibat meyñ paRna
			
incurrence:	n.	bar daaSHt(f.)/zimmah daari(f.)		

incurious:	a.	mutaGHaafil

incursion:	n.	chhaapa(m.)/chaRhaa'i(f.)/dhaawa(m.)/
			Hamlah(m.)/mudaaKHilat(f.)
			
incursive:	a.	Hamlah aawar

incurvate:	v.t.	KHam deyna/TeyRha karna

incurvature:	n.	KHam(m.)

incuse:		v.t.	naqSH karna/Thappa lagaana

incurable:	a.	naa qaabil e êlaaj

indebted:	a.	diin daar/eHsaan mañd/miñnat kaSH/
			qarz daar/rahiin e miñnat/zeyr baar

indebtedness:	n.	eHsaan mañdi(f.)/qarz daari(f.)/zeyr baari(f.)

indebtment:	n.	zeyr baari(f.)

indecency:	n.	baazaari pan(f.)/bura pan(f.)/fuHaaSHat(f.)

indecent:	a.	baa zaari/bey Haya/bura/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
			gañdah/ma^yuub/rakiik

indecipherable:	a.	laa yanHal

indecision:	n.	do dili(f.)/Hal chal(f.)/pas o peySH(f.)/
			taraddud(m.)

indecisive:	a.	Daañwaañ Dol/Dhil mil/do dila

indecisiveness:	n.	hich kichaahaT(f.)/talawwun

indecorous:	a.	bad taehziib/bey huudah/kuDhab/naa zeyba

indecorum:	n.	bad mazaaqi(f.)/bey adabi(f.)/bey huudgi(f.)/
			gustaaKHi(f.)

indeed:     adv.	albattah/bar Haq/dar asl/dar Haqiiqat/
			Thiik/yaqiinan/zaruur

indefatigible:	a.	an thak/bey takaan/chaRhey dam/
			naa qaabl e takaan/paeham
			
indefensible:	a.	bey bachaa'o/naa qaabil e mo^aafi

indefensibility:n.	bey panaahi(f.)/bey ûzri(f.)

indefinite:	a.	bey SHumaar/GHaer maeHduud/laa iñteha/mubham

indefinitely:	a.	bila ta^iyun/laa iñteha

indefinteness:	n.	abhaam(m.)/laa maeHduudiyat(f.)

indelible:	a.	an miT/pakki/raasiKH

indelibility:	n.	an miTa pan(m.)/paa'eydaari(f.)/pakka pan(m.)/
			puKHtahgi(f.)

indelicate:	a.	bad numa/bey baak/bey Haya/bey Hijaab/bey His/
			bhadda/naa SHaa'estah

indemnify:	v.t.	abraa karna/DañD deyna/kafaalat deyna/
			mo^aawizah deyna/taawaan deyna

indemnity:	n.	amaan(f.)/bachaa'o/har jaanah(m.)/mo^aawizah(m.)/
			taawaan(m.)/talaafi(f.)

indent:		v.t.	daañtey Daalna/farmaa'iSH bheyjna/niSHaan daalna

indenture:	n.	iqraar naamah(m.)/mo^aaHidah(m.)

indentured:	a.	muqaiyyad SHudah

independence:	n.	aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.)

independence day:n.	yaum e aazaadi(m.)

independency:	n.	aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.)

independent:  a.	aasuudah/aazaad/alag/faariGH ul baal/
			khaata piita//KHud muKHtaar/KHud sar/peyT bhara

independently:	adv.	aazaad aanah/juda gaanah

indescribable:	a.	GHaer muta^iyan/mubham/naa qaabil e bayaan

indestructible:	a.	laa faani/laa zawaal

indeterminable:	a.	bey iñteha/naa qaabil e iKHtetaam

indeterminate:	a.	bey SHumaar/GHaer maeHduud/mubham

index:		n.	fehrist(f.)/iSHaariyah(m.)

index finger:	n.	SHahaadat ki uñgli(f.)

Indiaman:	n.	tijaarti jahaaz(m.)

indic:		a.	hiñdi/hiñdwi/hiñdustaani

indicant:	a.	bataaney waala/niSHaan dahiñdah/
			numaa'iñdah

indicate:	v.t.	bataana/iSHaarah karna/paehchaañna/
			zaahir karna

indication:	n.	âlaamat(f.)/dalaalat(f.)/iSHaarah(m.)/izhaar(m.)/
			niSHaan dahi(f.)/paehchaan(f.)

indications:	n.	aasaar(m.)

indicator:	n.	añdaazah(m.)/miqyaas(m.)/muSHiir(m.)/muzhar(m.)/
			niSHaan dahi karney waala(m.)

indict:		v.t.	ilazzm lagaana/îllat lagaana/maaKHuuz karna/
			muqaddamah chalaana
			
indictment:	n.	chaalaan(m.)/da^wa(m.)/ilzaam(m.)/isteGHaasa(m.)/
			naaliSH(f.)
			
indiction:	n.	farmaan

indifference:	n.	âdam e tawajjoh(m.)/bey Hisi(f.)/bey parwaahi(f.)/
			bey ruKHi(f.)/rukhaa'i(f.)/sard mehri(f.)

indifferent:  a.	bey His/bey parwaah/GHaer jaanib daar/
			ghaTiya/mast/sard mehr

indigence:	n.	faqiiri(f.)/GHariibi(f.)/mafluukiyat(f.)/
			muflisi(f.)/naa daari(f.)/neyaaz mañdi(f.)

indigent:	n.	bey nawa/bey zar/faqiir/gada/Haajat mañd/
			kañgaal/mafluuk/moHtaaj/muflis/neyaaz mañd

indigene:	a.	deysi/maqaami/mulki

indigenous:   a.   deysi/fitri/mulki/swadeySHi

indigested:	a.	abtar/bey socha samjha/bey tartiib/
			darham barham/kachcha/pareysHaan

indigestible:	a.	ajiiran/giraañ/saqiil

indigestion:	n.	bad hazmi(f.)/giraani(f.)

indignant:	a.	bar ham/GHzab naak/KHafa/KHaSHm giin/naa raaz/
			rañjiidah

indignation:	n.	GHaez/GHazab/GHussah/KHafagi/peych o taab/
			taeSH

indignantly:	adv.	barhami sey/GHussey sey
 
indignity:	n.	ehaanat(f.)/bey Îzati(f.)/hattak(f.)/
			KHwaari(f.)/tauhiin(f.)/zillat(f.)

indigo:		n.	niil(m.)

indirect:	a.	bil waastah/chakkar ka/kaj/KHam daar/munHarif/
			pheyr ka

indirection:	n.	chaal(f.)/daGHa(f.)/hey pheyr(m.)/makkaari(f.)
			
indirectly:	adv.	iSHaaratan/kinaayatan/zimnan

indirectness:	n.	chakkar/inHeraaf/laag lapeyT/
			peych/pheyr

indiscernable:	a.	naa qaabil e idraak

indiscreet:   a.   bey leHaaz/bey tamiiz/GHaafil/naa faehm

indiscretion:	n.	bey âqli(f.)/bey tamiizi(f.)/Hemaaqat(f.)

indiscriminate:	a.	anaap SHanaap/añdha dhuñd/bila farq

indiscriminating:a.  bey imteyaaz/bey rabt

indispensable:	a.	aTal/farz/laazmi/naa guziir/
			waajib/zaruuri

indispensably:	adv.	zaruuratan

indispose:	v.t.	bey zaar karna/dil pheyrna/KHastah Haal banaana/
			maluul karna/naa saaz karna/ukta deyna

indisposed:   a.   âliil/biimaar/KHastah Hall/maluul/naa KHuSH/
			naa saaz

indisposition:	n.	âlaalat(f.)/âarizah(m.)/bey dili(f.)/biimaari(f.)/
			kasaala(m.)/maañdagi(f.)

indisputable:	a.	bila Hujjat/maana hu'a/musallam

indissoluble:	a.	mazbuut/paa'eydaar/pakka/ustuwaar

indistinct:	a.	adhuura/dhuñdhla/gaD maD/lagi lipTi/mubham

indistinguishable:a.	bey SHinaaKHt/naa qaabil e imtiaaz/
			naa qaabil e tafriiq

indite:		v.t.	imlaa karaana/likhna/tasniif karna

inditement:	n.	imla(m.)/likhaa'i(f.)/taeHriir(f.)

inditer:	n.	muHarrir/musañnif

individual:	a.	iñfiraadi/phuTkal/phuTkar/zaati

individual:	n.	bañdah(m.)/eyk ikaa'i(f.)/fard(m.)/
			kas(m.)/mutanaffis(m.)/SHaKHs(m.)

individually:	adv.	alag alag/fardan fardan/juda juda

individualism:	n.	anaaniyat(f.)/iñfraadiyat(m.)/KHud GHarzi(f.)

individuality:	n.	infiraadiyat(f.)/SHaKHsiyat(f.)/yaktaa'i(f.)
			
individualise:	v.t.	muñfarad karna/saraaHat karna

individuation:	n.	iñfiraadyat(f.)/tafriid(f.)

individisible:	a.	GHaer muñqasim/naa qaabil e taqasiim

indocile:	a.	GHaer mutii^/sar kaSH

indocility:	n.	sar kaSHi(f.)

indoctrinate:	v.t.	zehen naSHiin karaana

indoctrination:	n.	talqiin e âqiidah

indolence:	n.	aalkas/jumuud/kasal/susti

indolency:	n.	aaraam pasañdi/aaraam talabi/kaahili/
			kaam chori/susti

indolent:    a.	aaraam pasañd/aaraam talab/kaahil/
			kaam chor/sust

indomitable:	a.	bey qaabu/;naa qaabil e tasallut/sar kaSH

indoor:		a.	añdruuni/daaKHili/ghar ka

indoors:	adv.	añdruun e KHaanah

indubious:	a.	yaqiini

indubitable:	a.	bey sHak/durust/naa qaabil e SHubhah/Thiik

induce:		v.t.	aamaadah karna/barpa karna/ghasiit laana/
			maa'el karna/raaGHib karna
			
inducement:	n.	mael(m.)/ruGHbat(f.)/tarGHiib(f.)

inducer:	n.	baa^is(m.)/laalach dilaaney waala/muHarrik

induct:		v.t.	aaGHaaz karna/aaSHna karna/daaKHil karna/laana/
			milaana/ta^arruf karaana

inductee:	a.	muta^rrif

inductile:	a.	bey lachak

induction:	n.	aaGHaaz(m.)/istedlaal(m.)

inductive:	a.	istedlaali

indulge:	v.t.	bey eHteyaati karna

indulge:	v.i.	âeSH karna/SHoGHl karna

indulgence:	n.	âeSH pasñdi/re^aayat

indulgent:	a.	narm dil

indurate:	v.i.	jamna/kaRa hona/kaThor hona/pathraana/saKHt hona

indurate:	v.t.	jamaana/kaRa karna/kaThor karna/
			kaTTar bannana/ziddi banaana

indurate:	a.	bey dard/bey His/haTiila/kaThor/
			saKHt/sañg dil

induration:	n.	bey Hisi(f.)/kaRa pan(m.)/naa tarsi(f.)/
			saKHt dili(f.)/sañg dili(f.)

industrial:   a.	Hirfati/san^ati

industrialise:	v.t.	san^ati banaana/san^at kaari karna

industrialism:	n.	san^ati nizaam(m.)

industrialist:	n.	san^at gar/san^at kaar

industrious:  a.	jafa kaSH/meHnti/muSHaqqati

industry:	n.	Hirfat(f.)/san^at(f.)

indwell:	v.i.	añdar raehna/samaana

indweller:	n.	baasi(m.)/baaSHiñdah(m.)/KHaanah naSHiin(m.)

inebriant:	n/a.	maKHmuur/matwaala/mast/
			naSHah aawar chiiz

inebriate:	v.t.	maKHmuur karna/mast karna/pareySHaan karna/
			SHaraab pilaana

inebriate:   a.	KHumaar aaluud/maKHmuur

inebriate:	n.	madhoSH/maKHmuur/naSHey meyñ/SHaraabi

ineffaceable:	a.	naa qaabil e bayaan/patthar ki lakiir

ineffectual:  a.	akaarat/bey kaar/bey taa siir/halka/sust

ineffective:	a.	bey asar/bey kaar/GHaer mua'ssar/naa kaafi

ineffetiveness:	n.	bey asri(f.)/bey kaari(f.)/naa laa'eqi(f.)

inefficacious:	a.	bey asar/bey suud/GHaer mufiid/kachcha

inefficacy:	n.	bey asari(f.)/kam zori(f.)/KHaami(m.)

inefficiant:	a.	bey kaar/bey natiijah/bey suud/naa laa'eq/kaahil/
			nikmma/sust
			
inefficiency:	n.	bey taasiiri(f.)/kam zori(f.)/naa laa'eqi(f.)

inelastic:	a.	bey lachak/bey loch/saKHt

inelegant:	a.	bad numa/bey Dal/bey Dhañga/bhadda/bhoñDa/
			KHaam/lachchar

inelegance:	n.	bad asluubi(f.)/bey Dhañga pan(m.)/
			bhadda pan(m.)/bhoñDa pan(m.)

ineligible:	a.	naa laa'eq/naa qaabil e iñteKHaab
			
ineluctable:	a.	naa guziir

inept:		a.	anaaRi/naa aehl/bey huudah/bey tuka/naa kaarah/
			naa laa'eq/naa mauzuuñ

ineptitude:	n.	anaaRi pan(m.)/bey tuka pan(m.)/
			naa aehliyat(f.)/naa laa'eqi(f.)

inequality:	n.	GHaer masaawi pan(m.)/GHaer yaksaaniyat(f.)/
			kami beySHi(f.)/naa ham waari(f.)

inequitable:	a.	bey iñsaaf/naa munaasib

inequity:	n.	bey iñsaafi(f.)/fasaad(m.)/fisq(m.)/Haef(f.)

ineradicable:	a.	naa qaabil e iñsidaad

inerrable:	a.	ma^suum

inerrant:	a.	baa îsmat/bey gunaah/bey KHata/ma^suum/
			paak baaz
			
inerrancy;:	n.	bey gunaahi(f.)/bey KHataa'i(f.)/
			ma^suumiyat(f.)/paak baazi(f.)

inert:		a.	aaraam pasañd/aaraam talab/mutaHammil/saakin

inertly:	adv.	jumuud sey

inertness:	n.	bey Harkati(f.)/jumuud(m.)/kaahili(f.)/susti(f.)

inertia:	n.	dam(m.)/jumuud(m.)/maehjuuliyat(f.)/
			sukuun(m.)/zor(m.)

inescapable:	a.	aTal/laazim/qismat ka likha/SHudani

inessential:	a.	GHaer laazmi/GHaer zaruuri/KHaariji

inestimable:	a.	an mol/bey baha/bey sHumaar/
			naa qaabil e añdaazah

inevitable:	a.	aTal/laazim/naa guziir/qismat ka likha/
			SHudani/yaqiini

inevitably:	adv.	chaar o naa chaar/KHwaam KHwaah/laa moHaalah

inevitability:	n.	aTal pan(m.)/naa gureyzi(f.)

inexact:	a.	Dhiili/naa durust/naa qis/ulaT

inexactitude:	n.	naa durusti(f.)/naaqis pan(m.)

inexcusable:	a.	naa qaabil e mo^aafi

inexhaustible:	a.	an thak/bey Had/laa iñteHaa/
			laa zawaal
			
inexistence:	n.	âdam e wujuud(m.)/niisti(f.)

inexistant:	a.	naa buud/naa paed/niist

inexorable:	a.	bey raeHem/kaRa/kaThor/musir/saKHt/
			sañg dil

inexorably:	adv.	bey raeHmaani/bey raeHmi sey/saKHti sey

inexpedient:	a.	bey jaa/bey maeHl/bey mau^qah/naa munaasib/
			naa ma^quul
			
inexpedience:	n.	bey iHtiyaati(f.)/bey maeHli(f.)/
			naa munaasibat(f.)

inexpensive:	a.	arzaañ/kam qiimat/sasta(m.)/sasti(f.)

inexperience:	n.	anaaRi pan(m.)/kachcha pan(m.)/KHaami(f.)/
			naa tajribah kaari(f.)/ullhaR pan(m.)

inexperienced:	a.	anaaRi/kachcha/KHaam/naa tajribah kaar/
			tifl e maktab/ullhaR

inexpert:	a.	anaaRi/bey hañgam/KHaam/koRh/naa waaqif

inexplicable:	a.	naa qaabil e wazaaHat/pur israar

inexplicit:	a.	GHaer waazeH/mubham

inexpressible:	a.	naa guftni/naa qaabil e bayaan

inexpressive:	a.	bey matlab/naa risaa/tiSHnah

inexpungible:	a.	bey qaabu/naa qaabil e tsKHiir/sar kaSH

inextricable:	a.	pey chiidah/uljha hu'a

inextricably:	adv.	peychiidgi sey

infallible:	a.	bey chuuk/bey KHata

infamous:	a.	bad naam/bura/khoTa/mala^uun/past/
			ru siyaah/ruswa

infamy:		n.	bad naami(f.)/bey Hurmati(f.)/daaGH(m.)/
			dhabba(m.)/faziiHat(f.)/KHwaari(f.)/mazammat(f.)/
			nañg(m.)/ruswaa'i(f.)

infancy:	n.	bach pan/chhuTpan/KHurdi/tufuuliyat

infant:		n.	baalak/bachchah(m.)/bachchi(f.)/laal/
			nañnha/SHiir KHwaar(m.)/tifl(m.)

infanthood:	n.	bach pan(m.)/tufuuliyat(f.)

infantlike:	a.	bach gaanah/tiflaanah

infanticide:	n.	bachchah kuSHi(f)/qatl e atfaal(m)

infantile:	a.	bach gaanah/tiflaanah

infantilism:	n.	bachchah pan(m.)/tifliyat(f.)

infantry:	n.	paedal fauj(f.)/piyaadah fauj(f.)

infatuate:	v.t.	îSHq meyñ mubtila karna/
			baa'owla karna/laTTu karna

infatuated:	a.	îSHiq meyñ mubtila/baa'owla/
			bey âql/diiwaana/laTTu/SHaeda

infatuation:	n.	îSHq(m.)/diiwaangi(f.)/Hemaaqat(f.)/
			waaraftahgi(f.)

infeasible:	a.	muHaal/naa qabil e âmal			
			
infect:		v.t.	aaludah krna/bigaaRna/bura asar Daalna/
			gañda karna/KHaraab karna
			
infectedness:	n.	aluudgi(f.)/chhuut(f.)/ta^di(f.)

infection:	n.	aaluudgi(f.)/chhuut(f.)/ûfuunat(f.)

infectious:	a.	chhuut ka/mufsid/wabaa'i

infective:	a.	lagney waali/muta^ddi

Infective Hepatitis: n.	ilteHaab e kabiid

infecund:	a.	baañjh/bañjar/

infecundity:	n.	baañjh pan/bañjar pan

infelicity:	n.	bad baKHti(f.)/bad qismati(f.)/GHam(m.)/
			malaal(m.)/rañj(m.)/SHaamat(f.)

infelicitous:	a.	naa KHuSH/GHaer munaasib

infer:		a.	maluus karna/natiijah nikaalna

inference:	n.	Haasil/istedlaal/maa Haasil/natiijah

inferior:	a.	;adna/–bad tar/ghaTiya/halka/kam tar/
			maa taeHt/zeyr
			
inferiority:	n.	ghaTya pan(m.)/kam tari(f.)/pasti(f.)

inferiority complex:n.	eHsaas e kam tari(f.)

infernal:	a.	do zaKHi/jahañnami/ibliisi/
			GHazab naak/marduud/paa taali

inferno:	n.	do zaKH(f.)/jhañnam(f.)

infertile:	a.	baañjh/bañjar/naa qis

infertility:	n.	baañjh pan(m.)/pañjar pan(m.)

infest:		v.t.	bah kasrat hona/bhara hona

infestation:	n.	hujuum(m.)/ibtila(f.)/kasrat(f.)

infidel:	n.	kaafir(m.)/ziñdiiq(m.)

infidelity:	n.	daGHa baazi(f.)/kufr(m.)/taSHkiik(f.)/zina(m.) 

infighting:	n.	añdruuni kaSH makaSH(f.)

infiltrate:	v.t.	añdar ghusna/chhaañTna/daaKHil hona/
			saraaiyat karna
			
infiltration:	n.	duKHuul(m.)/saraaiyat(f.)

infinite:	a.	bey Hesaab/kabiir/laa maeHduud/wasii^

infinitesimal:	a.	nihaayat chhoTa/kam tariin

infinity:	n.	dawaam/muñteHaa/naa maeHduudi/wus^at

infinitive:	n.	musaddar

infirm:		a.	âliil/faatir/kam zor/naa tawaañ/zabuuñ/za^iif

infirmary:	n.	chhoTa SHifa KHaanah(m.)/mariiz KHaanah(m.)

infirmity:	adv.	aazaar/KHaami(f.)/naa paa'ey daari(f.)/
			naqaaHat(f.)/rog(m.)/zabuuñ Haali(f.)/
			za^iifi(f.)/zo^f

infix:		v.t.	añdar bañd karna/gaaRna/jaRna

inflame:	v.t.	aag lagaana/jalaana
			
inflamed:	a.	bhaRka hu'a/laal/taa'o meyñ/warm daar 

(to be)inflamed:	taa'o khaana/taa'o meyñ aana

inflamable:	a.	aatiSH giir

inflaming:	a.	faroz/farozaañ

inflammation:	n.	soziSH(f.)/suujan(f.)/warm(m.)

inflamatory:	a.	fitnah añgeyz/haejaan KHeyz/iSHte^aali

inflate:	v.t.	baRhawa deyna/dam bharna/hawa bharna/phulaana/
			phuuñkna
			
inflated:	a.	maGHruur/moTa/phuula hu'a

inflatedness:	n.	GHuruur(m.)/phaelaa'o(m.)/phaelaawaT(f.)

inflation:	a.	baRhaawa(m.)/KHud pasañdi(f.)/phaelaa'o(m.)/
			phulaawaT(m.)/waram(m.)

inflect:	v.t.	gardaan karna/jhukaana/ham aahañg karna/
			moRna
			
inflection:	n.	kaji(f.)/moR(m.)/TeyRh(m.)

inflexed:	a.	muRa hu'a/TeyRha

inflexible:	a.	aTal/bey lachak/bey loch/kaRa/kaTTar/saKHt

inflexibility:	n.	bey lachki(f.)/haT(f.)/kaRa pan(m.)/
			saKHti(f.)/zid(f.)

inflict:	v.t.	Daalna/lagaana/takliif deyna

infliction:	n.	âzaab(m.)/rañj(m.)/saza(f.)/takliif(f.)

inflorescence:	n.	aaraa'iSH(f.)/gul daari(f.)

influence:	v.t.	asar Daalna/dabaa'o Daalna/daKHl añdaazi karna/
			mutaa'ssir karna/zor Daalna

influence:	n.	asar/dabaa'o/par chhaa'iñ/rusuuKH(m.)/sarwat/zor

influenced:	a.	;mutaa'ssir

influential:	a.	baa asar/rusuuKH daar

influenza:	n.	zukaam(m.)

influx:		n.	duKHuul(m.)/hujuum(m.)/kasrat(f.)/reyl peyl(m.)

infoldment:	n.	lapeyT(f.)/taeh bañdi(f.)

inform:     v.t/i.	aagaah karna/bataana/kaehna/ittelaa^ deyna/
			paRhaana/pukaarna
			
informed:	a.	aagaah/baa KHabar

informer:	n.	jaasuus/muKHbir

informal:    a.	bey qaa'eydah/bey takalluf/GHaer rasmi

informality:	n.	bey takallufi(f.)

informant:	n.	KHabar rasaañ/muKHbir

information:	n.	aagaahi(f.)/ittelaa^(m.)/KHabar(f.)/
			ma^luumaat(m.)

informational:	a.	aagaahaanah/ma^luumaati

informed:    a.	aagaah

informer:	n.	GHiib go/goyañdah/muKHbir

infract:	v.t.	barham karna/fasKH karna/inHeraaf karna/
			raKHnah Daalna/tajaawuz karna/toRna

infraction:	n.	inHeraaf(m.)/nuqs(m.)/tajaawuz(m.)

infrared:	a.	zeyriiñ surKH

infrasonic:	a.	zeyr saut

infrastructure:	n.	bunyaad(f.)/bunyaadi Dhaañcha(m.)

infrequency:	n.	kam yaabi(f.)/nudrat(f.)/qillat(f.)

infrequent:	a.	kam/KHaal KHaal/naadir/naa yaab/SHaaz

infrequently:	adv.	kabhi kabhi

infringe:	v.t.	daKHl añdaaz hona/KHalal Daalna/toRna

infringement:	n.	fasKH(m.)/inHeraaf(m.)/rok(f.)/SHikast(f.)/
			tajaawuz(m.)
			
infringer:	n.	faasiKH/KHalal añdaaz/munHarif/naa farmaan

infructuous:	n.	bey suud

infuriate:	v.t.	aag bagola karna/GHussah dilaana/iSHte^aal deyna

infuriation:	n.	barhami(f.)/GHazab(m.)/GHussah(m.)/iSHte^aal(m.)/
			KHaSHm naaki(f.)
			
infuriatingly:	adv.	bhiñnaa kar/GHussey sey/iSHte^aal sey
			
infuse:		v.t.	asar Daalna/bharna/Daalna/raa'ej karna/
			saraa'yat karaana/uñDeylna

infuser:	n.	uñDeylney waala

infusion:	n.	reyziSH(f.)/saraa'yat(f.)

ingather:	v.t.	baTorna/ikaTTha karna/jama^ karna

ingeminate:	v.t.	dohraana/raT laraana/takraar karna

ingemination:	n.	raT(f.)/takraar(f.)

ingenious:	a.	chaalaak/charb dast/Haaziq/hunar mañd/mudabbir

ingenuity:	n.	Hikmat(f.)/jaudat(f.)/jugat(f.)/mahaarat(f.)

ingenuous:	a.	ma^suum/muKHlis/saadah/saaf/SHariif

ingest:		v.t.	peyT meyñ Daalna/utaarna

ingestion:	n.	peyT bharna/SHikam puri

ingle:		n.	chuulha(m.)/aatiSH daan(m.)

inglorious:   a.	gum naam/halka/mazmuum/SHarm naak/subuk

ingot:		n.	Dala(m.)/Dheyla(m.)/qaalib(m.)

ingrained:	a.	pakka/puKHtah/racha hu'a/saabit

ingrate:	n.	naa SHukra/namak Haraam

ingratiate:	v.t.	chaapluusi karna

ingratiating:	a.	dil chasp/dil fareyb/gawaara/KHuSH kun/
			marGHuub/pasañdiidah
			
ingratitude:	n.	bey wafaa'i(f.)/eHsaan faraamoSHi(f.)/
			naa SHukri(f.)/
			namak Haraami(f.)

ingredient:	n.	juz(m.)/Hissah(m.)/masaalah(m.)/ûnsur(m.)

ingredients:	n.	lawaazim/lawaazimaat

ingress:	n.	daaKHilah(m.)/guzaar(m.)

ingression:	n.	darwaazah(m.)/duKHuul(m.)

ingurgitate:	v.t.	haRap karna/nigalna/thoRna

ingurgitation	n.	haRap(f.)/GHaT GHaT(f.)/Thoñs Thaañ(f.)

inhabit:	v.t.	aabaad hona/basna/raehna/sukuunat rakhna

inhabitant:	a.	makiin/mutawattin/raehney waala/saakin

inhabitant:	n.	baasi(m.)/baa SHiñdah(m.)

inhabited:   a.	aabaad/basa hu'a

inhale:		v.t.	dam lagaana/saañs leyna

inhaler:	n.	dam kaSH(m.)

inhere:		v.i.	jaañ guziiñ hona/raasiKH hona

inherent:    a.	daaKHili/fitri/jaballi/taba^i/zaati

inherit:	v.t.	tarkah paana/wirsah paana

inheritance:	n.	miiraas(f.)/tarkah(m.)/wiraasat(f.)/wirsah(m.)

inheritor:	n.	waaris

inhibit:	v.t.	baaz rakhna/mana^ karna/muzaaHimat karna/rokna

inhibition:	n.	aTkaa'o(m.)/imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.)

inhospitable:	a.	bañjar/bey asaa'iSH/bey faez/
			naa mehrbaan/naa saaz gaar

inhuman:	a.	bey taras/GHaer iñsaani/jaan war/waehSHi

inhumane:	a.	baey raeHm/GHaer iñsaani/sañg dil

inhumanity:	n.	âdam e insaaniyat(f.)/kaThor pan(m.)/
			kaTTar pan(m.)/saKHti(f.)/sañg dili(f.)
			
inhume:		v.t.	dafn karna/gaaRna/miTTi deyna/madfuun karna

inimical:	a.	duSHman/muKHaalif/muzir/nuqsaan deh/zaehriila/
			zarar rasaañ
			
inimicality:	n.	âdaawat(f.)/baer(m.)/duSHmani(f.)/
			muKHaalifat(f.)/pur KHaaSH(f.)
			
inimitable:	a.	bey misaal/bey naziir/laa saani/yakta

iniquitous:	a.	bey iñsaaf/gunaah gaar/naa haq/siyah kaar/
			zaalim/zaliil

iniquity:	n.	bey inñsaafi(f.)/gunaah(m.)/jurm(m.)/
			KHata(f.)/paap(m.)/siyah kaari(f.)

initial:	a.	aaGHaazi/ibtedaa'i/paehla/SHuruu^ ka

initials:	n.	dast KHat(m.)/ibtidaa'i Huruuf(m.)

intially:	adv.	ibtidaa'i taur par

initiate:	v.t.	aaGHaaz karna/chalaana/ibtida karna/paehl karna/
			SHuruu^ karna/taraH Daalna
			
initiate:	v.t.	aagaah karna/aaSHina karna/banaana/
			ru SHinaas karna/sikhaana
			
initiation:	n.	aaGHaaz(m.)/duKHuul(m.)/ibtida(f.)/ru SHinaasi(f.)

initiative:	n.	aaGHaaz(m.)/hidaayat(f.)/SHuruu^(m.)

inject:		v.t.	daaKHil karna/Tiika lagaana

injection:	n.	duKHuul(m.)/pichkaari(f.)/tazriiq(m.?)/Tiika(m.)

injector:	n.	pich kaari lagaaney waala

injudicious:	n.	bey tadbiir/kotaah añdeySH

injunction:	n.	amr(m.)/chhuuT(f.)/hedaayat(f.)/Hukm naamah(m.)/
			farmaan(m.)/qadGHan/taakiid(f.)
		
injunctive:	a.	Hidaayati/imtina^i		

injure:		v.t.	bigaaRna/choT lagaan/ghaa'el karna/KHaraab karna/
			majruuH karna/zarar pahoñchaana
			
injured:	a.	majruuH/malzuum/zaKHmi

injurer:	a.	muzir

injurious:	a.	muzir/zarar risaañ

injury:		n.	aazaar(m.)/choT(f.)/gazañd(f.)/Haraj(m.)/
			jafa(f.)/nuqsaan(m.)/zaKHm(m.)/zarb(f.)/zarar(m.)

injustice:	n.	añdheyr(f.)/bey daad(f.)/jafa(f.)/
			naa insaafi(f.)/sitam(m.)/zeyaadti(f.)/zulm(m.)

ink:		n.	murakkab(m.)/roSHnaa'i(f.)/siyaahi(f.)

inkhorn:	n.	dawaat(f.)

inkiness:	n.	kaali(f.)/siyaahi(f.)

inkpot:		n.	dawaat(f.)

inkle:		n.	niwaaR(f.)/paTTi(f.)

inkling:	n.	aahaT(f.)/bhanak(f.)/iSHaarah(m.)/sun gun(f.)

inkwell:	n.	dawaat(f.)/siyaahi daan(m.)

inky:		a.	kaala/siyaah

inlaid:		a.	jaRaa'u/kañdah

inland:		n.	añdruun e mulk

inlay:		n.	koft gari(f.)

inlay:		v.t.	jaRna/koft gari karna/murassa^ karna

inlay:		n.	araa'iSH(f.)/jaRaa'u kaam(m.)

inlayer:	n.	koft gar(m.)/pichchi kaar

inlaying:	n.	koft gari(f.)

inlet:		n.	aab giir(f.)/chhoTi KHaliij(f.)/mudKHal(m.)/
			naaka(m.)/suuraaKH(m.)/tañg KHaaRi(f.)

inmate:		n.	ham KHaanah/makiin/saakin

inmost:		a.	baatini/daaKHili/dili/poSHiidah/qalbi

inn:		n.	marHalah/saraa'ey

innate:		a.	asli/badiihi/janami/jibilli/maadar zaad/
			paedaa'iSHi/taba^i/tiinat/zaati

inn:		n.	musaafir KHaanah(m.)/saraa'ey(f.)/
			ta^aam KHaanah(m.)

inner:		a.	añduruuni/baatini/daaKHli

innermost:	a.	poSHiidah tariin

innervate:	v.t.	taqwiyat deyna

innerve:	v.t.	jaan Daalna/taqwiyat deyna

inning:		n.	baari/daa'oñ/mauqa^

innkeeper:	n.	bhaTiyaara(m.)/saraa'ey waala(m.)

innocence:	n.	bey gunaahi(f.)/bhol pan(m.)/ma^suumiyat(f.)/
			paak daamani(f.)/safaa'i(f.)/ullhaR pana(m.)

innocent:    a.   bey daaGH/bey gunaah/bey KHata/
			bey qusuur/bey zaraar/bhola bhaala/naa daan/
			naa samajh/naa SHinaas/saadah dil/ullhaR

innocently:	adv.	bhol pan sey

innocuous:	a.	bey zarar/GHaer muzir/saliim

innominate:	a.	bey naam/gum naam/majhuul

innovate:	v.t.	bid^at karna/iKHtiraa^ karna/na'i raah nikaalna

innovation:	n.	iKHtiraa^(m.)/jiddat(f.)/na'i raah(f.)/
			tabdiili(f.)/tajaddud(m.)
			
innovator:	n.	moojid			

innovative:	a.	iijaadi/iKHtiraa^i

innuendo:	n.	chot(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)

innumerable:  a.   an ginat/bey SHumaar

innumerous:	a.	an ginat/bey añt/bey Hisaab/bey SHumaar

inoculate:	v.t.	Tiika lagaana

inoculation:	n.	Tiika(m.)/Tiika kaari(f.)

inoffensive:	a.	bey aazaar/bey zarar/bey nuqsaan

inofficious:	a.	bey kaar/GHaer âamil

inoperable:	a.	bey kaar/naa kaarah

inoperative:	a.	bey asar/bey kaar/GHaer âamil/naa kaarah

inopinate:	a.	GHaer mutawaqqo^

inopportune:	a.	bey maHl/bey mauqa^h/bey waqt/naa munaasib

inordinate:	a.	az Had/bahot/bey añdaazah/bey lagaam/
			bey maeHl/bey qaabu/bey tartiib/GHaer maeHduud

inordinately:	adv.	bey lagami sey

inorganic:	a.	GHaer naamiyaati/ma^dni

inornate:	a.	saadah

inosculate:	v.t.	baaham milaana/joRna/peywast karna

inosculate:	v.i.	baaham milna/juRna/peywast hona

inosculation:	n.	joR(m.)/peywañd(m.)

inpour:		v.t.	uñDeylna

input:		n.	dar aamad/KHarch/leyn/taaqat

inquest:	n.	taftiiSH(f.)/taeHqiiqaat(f.)

inquietude:	n.	bey aaraami(f.)/bey chaeni(f.)/bey kali(f.)/
			iztiraab(m.)/taSHwiisH(f.)

inquire:	v.t.	baaz purs karna/chhaan biin karna/DhuuñDhna/
			taeHqiiq karna/puuchh gachh karna/talaaSH karna

inquirer:	n.	joya/muHaqqiq/puuchhney waala/taalib/
			taftiiSH kaar

inquiring:	a.	joyaañ

inquiry:	n.	baaz purs(f.)/dar yaaft(f.)/justuju(f.)/khoj(f.)/
			pursiSH(f.)/puuchh gachh(f.)/sawaal(m.)/
			talaaSH(f.)/talab(f.)/tañqiiH(f.)/Toh(f.)

inquisition:	n.	baaz purs(f.)/chhaan biin(f.)/taftiiSH(f.)

inquisitive:	a.	baaz ju/pur tajassus

inquisitiveness: n.	tajassus

inquisitor:	n.	qaazi/tafiisH kaar

inrush:		n.	azdahaam(m.)/reyl peyl(f.)/yuuriSH(f.)

insalivate:	v.t.	thuuk milaana

insalubrious:	a.	naa gawaar/naa mowaafiq

insane:     a.	diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ/
			maKHbuut/saudaa'i

insanity:	n.	baa'ola pan(m.)/diiwaanah pan(m.)/junuun(m.)/
			KHabt(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.)
			
insanitary:	a.	gañda/muzir/naa saaf

insatiable:	a.	bey sabr/Hariis/laal chi

inscient:	a.	jaahil

inscribe:	v.t.	bharti karna/kañdah karna/mañsuub karna/
			sabt karna
			
inscriber:	n.	kañdah kaar/naqqaaSH			

inscription:	n.	îbaarat(f.)/katba(m.)/naqSH(m.)/
			taeHriir(f.)/sabt(f.)

inscriptional:	a.	katbaati(f.)/naqSHi(f.)	
			
inscrutable:	a.	naa qaabil e wazaaHat

inseam:		n.	añdruuni silaa'i(f.)

insect:		n.	HaSHrat ul arz(m.)/kiiRa(m.)/kirm(m.)/makoRah(m.)

insecticide:	n.	kiiRey maarney ki dawa(f.)

insecure:	a.	bey aaR/bey amn/Daañwaañ Dol/
			GHaer maeHfuuz/kam zor

insecurity:	n.	añdeySHah(m.)/bey amni(f.)/Dar(m.)/KHatrah(m.)

inseminate:	v.t.	biij Daalna/bona

insemination:	n.	tuKHm reyzi(f.)

insensate:	a.	aeHmaq/bey dard/bey jaan/bey raeHm/bey waquuf/
			maa'uuf/naa faehm/sañg dil

insensible:   a.	bey jazbah/bey KHabar/bey His/bey hoSH/kaThor/
			madhoSH/naa waaqif

insensibility:	n.	madhoSHi(f.)

insensitive:	a.	bey His/bey zauq/kora

insensitivity:	n.	bey Hisi(f.)

insentience:	n.	bey Hisi(f.)/bey jaani(f.)

insentient:	a.	bey His/bey hoSH/bey jaan

inseparable:	a.	laa yanfak/laazim o malzuum

insert:		v.t.	añdar Daalna/daaKHil karna/darj karna/
			deyna/ghuseyRna/lagaana/peylna/uRasna

inserted:    a.   daaKHil

insertion:	n.	iñdiraaj(m.)/duKHuul(m.)/peywatahgi(f.)/
			SHumuul(m.)

inset:		v.t.	añdar lagaana/daaKHil karna

inside:     prep.  añdar/meyñ

inside:		n.	añdruun(m.)/baatin(m.)/daaKHil(m.)/
			daruun(m.)
			
inside:		a.	añduruuni/daaKHili/KHufiyah

insider:	a.	bheydi/waaqif kaar

insidious:	a.	daGHaa baaz/fareyb kaar/fareybi/GHaddaar/
			makkaar/pur fareyb/saaziSHi

insight:	n.	aagaahi(f.)/adraak/(m.)/basiirat(f.)/
			firaasat(f.)/wijdaan(m.)

insightful:	a.	aagaah/basiir

insignia:	n.	âlaamat(f.)/billa(m.)/niSHaan(m.)/tuGHra(m.)

insignificant:	n.	baraa'ey naam/bey ma^ni/GHaer ahem/GHaer zaruuri/
			hiich/KHafiif/naa chiiz

insincere:	a.	bey wafa/do rañga/fareybi/GHaer muKHlis/
			jhuuTa/riya kaar/uupri

insincerity:	n.	âdam e eKHlaas(m.)/bey wafaa'i(f.)/jhuuT(m.)/
			makkar(m.)/riyaa kaari(f.)/zaahir daari(f.)

insinuate:	v.t.	iima karna/iSHaarah karna/kinaayah karna

insinuator:	n.	chaap luus/KHuSH aamdi

insinuation:	n.	chaap luusi(f.)choT(f.)/KHuSH aamdi(f.)/
			iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/talmiiH(f.)

insipid:	a.	bey lazzat/bey lutf/bey mazah/bojhal/Dhab Dhab/
			phiika/ruukha/siiTha

insipidity:	n.	bey mazgi(f.)/phiika pan(m.)

insipience:	n.	daaniSH mañdi ka fuqdaan

insist:		v.t.	israar karna/musir hona/sar hona/
			taakiid karna/pasarna/zor Daalna

insist upon:	v.t.	jhagaRna

insistent:	a.	aRa hu'a/bah zid/jama hu'a/qaa'em

insistence:	n.	israar(m.)/taqaaza(m.)/zor(m.)

insnare:	v.t.	daam giir karna/phañdey meyñ leyna

insobriety:	n.	bad masti(f.)/maKHmuuri(f.)/matwaala pan(m.)

insociable:	a.	kam go/KHilwat pasañd

insofar:	adv.	Hatta keh

insolate:	v.t.	dhuup dikhaana/sukhaana

insolence:	n.	bey adabi(f.)/gustaaKHi(f.)/SHoKHi(f.)

insolent:    a.   bad tamiiz aadmi/bey adab/DhiiT/gustaaKH/
			maGHruur/sar kaSH/SHoKH

insolvency:	n.	diwaala(m.)/diwaaliya pan(f.)/muflisi(f.)/
			naa daari(f.)

insolvent:	a.	bey maqduur/diwaaliyah/muflis/naa daar

insomnia:	n.	bey KHwaabi(f.)/marz e bey KHwaabi(m.)

insomniac:	a.	bey KHwaab/mariiz e bey KHwaabi

insouciance:	n.	bey fikri(f.)/bey parwaahi(f.)/laa ta^alluqi(f.)

insouciant:	a.	aazaad maneSH/bey fikr/bey GHam/bey parwaah/
			laa ubaali/laa ta^alluq

inspan:		v.t.	gaaRi jotna

inspect:	v.t.	jaa'ezah leyna/jaañchna/mo^aa'enah karna/
			parakhna

inspection:	n.	jaa'ezah/mo^aa'enah/parakh/taftiiSH

inspector:	n.	baaz ras/mo^aa'enah kaar/naazir(m.)/
			taftiiSH kaar(m.)

inspectorate:	n.	nazaarat(f.)

inspiration:	n.	ilHaam(m.)/kaSHf(m.)/waHi(f.)

inspirational:	n.	ilhaami/kaSHfi

inspire:	v.t.	phuuñk maarna/phuuñkna

inspired:	a.	ilhaami

inspissate:	v.t.	gaaRh karna

inspite of:	adv.	baa wujuudyeh keh

instable:	a.	bey qarraar/bey sabaat/mutaGHaiyar

instability:	n.	âdam e sabaat(f.)

install:	v.t.	biThaana/jagah deyna/lagaana/nasb karna/
			qaa'em karna
			
installation:	n.	gaddi naSHiini(f.)/taqarrur(m.)			

instalment:	n.	qist

instance:	n.	mauq^ah(m.)/misaal(f.)/samaajat(f.)/waaqe^ah(m.)

(for)instance:		maslan

instant:	a.	fauri/Haaliyah/Haazir/jald/maujuud

instant:	n.	aan(f.)/dam(m.)/Haal(m.)/lamHah(m.)/pal(f.)

instantly:	adv.	aanan faanan/bamujarrad/chaT/fauran/pal bhar meyñ/
			palak jhapaktey/palak jhapkaatey/pal maartey

instantaneous:	a.	aanan faanan/bar maHel/bar waqt/
			lamHaati

instantaneously: adv.	fauran/jhaT paT/pal jhapaktey/usi waqt

instar:		v.t.	sitaarah lagaana

instate:	v.t.	lagaana/qaa'em karna

instead:	adv.	bae^waz/badley/bajaa'ey/êwaz

instigate:	v.t.	aamadah karna/barpa karna/kaehna/
			piiTh Thoñkna/phuuñkna/
			SHaeh deyna/ubhaarna/uksaana/warGHalaana

instigation:	n.	añgeyziSH(f.)/baeHkaawa(m)/
			SHaeh(f.)/uksaa'o(m.)

instigator:	n.	fitnah añgeyz/mufsid/muHarrik/
			SHaeh deyney waala

instil:		v.t.	chuaana/Daalna/pilaana/zehen naSHiin karna

instillation:	n.	dil naSHiini/Tapkaa'o/taqtiir/zehen naSHiini

instinct:	n.	fitrat(f.)/jibillat(f.)/wijdaan(m.)

instinictive:	a.	jibilli/KHud bah KHud/zaati

instinctively:	adv.	bila iraadah/jibilatan/KHud bah KHud

institute:	v.t.	chaalu karna/qaa'em karna

institute:	n.	idaarah(m.)/qaa'edah(m.)/rasm(f.)/riit(f.)

institution:	n.	idaarah(m.)/taasiis(f.)

institutional:	a.	dastuuri/idaari/idaarati/
			rasmi/usuuli

instruct:	v.t.	batlaana/dars deyna/hedaayat karna/
			sabaq deyna/sikhaana/ta^liim deyna

instruction:	n.	aamoziSH(f.)/dars(m.)/farmaan(m.)/hedaayat(f.)/
			paRhaa'i(f.)/ta^liim(f.)/talqiin(f.)

instructive:	a.	kaar aamad/mufiid

instructor:	n.	mo^allim(m.)/mudarris(m.)/ustaad(m.)

instrument:	n.	aalah(m.)/hath yaar(m.)/muujib(m.)/waastah(m.)

instrumental:	a.	mo^aawin/tufaeli

instrumentality:n.	madad(f.)/tufael(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

instrumentalist:n.	saaziñdah

instrumentation:n.	saaz kaari(f.)

insubordinate:	a.	bey adab/gustaaKH/naa farmaan/sar kaSH

insubordination:n.	âduul Hukmi(f.)/baGHaawt(f.)/
			naa farmaani(f.)/sar kaSHi(f.)

insubstantial:	a.	GHaer Haqiiqi/KHayaali

insufferable:	n.	naa qaabil e bar daaSHt

insufficient:	n.	naa kaafi/qaliil/thoRa

insufficiency:	n.	kami(f.)/qillat(f.)

insufficiently:	adv.	kami sey/naa kaafi taur par

insufflate:	v.t.	dam karna/phuuñk maarna

insufflation:	n.	dam kaSHi(f.)/jhaaR phuuñk(f.)

insular:	a.	alag thalag/maeHsuur/paani sey ghira/
			tañg nazar

insulate:	v.t.	alag karna/juda karna/tanha karna

insulator:	n.	Haajiz/muHaafiz
			
insult:     v.t.	aabru reyzi karna/ehaanat karna/
			tauhiin karna/zak deyna/zaliil karna

insult:		n.	aabru reyzi(f.)/ehaanat(f.9/tauhiin(f.)/
			subki(f.)/zak(f.)/zillat(f.)
			
insultable:	a.	bey îzzat/bura/Haqiir/kam qadar/
			subuk/zaliil			

insulting:	a.	ehaanat aameyz

insuperable:	a.	naa qaabil e fataH

insurance:	n.	biimah(m.)/biimah kaari(f.)

insure:		v.t.	biimah karna

insured:	n.	biimah daar

insurgent:	a.	baaGHi/chaRhta hu'a/fasaadi/sar kaSH

insurgent:	n.	baaGHi/fasaadi/mufsid/
			sar kaSH/SHoriSHi

insurgency:	n.	baGhaawat(f.)/fasaad(m.)/fitnah(m.)/
			sar taabi(m.)

insurmountable:	a.	naa qaabil e tasKHiir			

insurrection:	n.	baGHaawat(f.)/fitnah(f.)/GHadar(m.)/hañgaamah(m.)/
			sar kaSHi(f.)/SHoriSH(f.)

insurrectionist:n.	baaGHi/SHoriSH pasañd

insusceptible:	a.	bey asar

intact:		a.	durust/juuñ ka tuuù/kaamil/saalim

intaglio:	n.	kañdah kaari(f.)/gaehri chhapaa'i(f.)

intake:		n.	mudKHal

intangible:	a.	GHaer lamsi/mubham/naa qaabile faehm

intarsia:	n.	koft gari

integer:	n.	âdad e saHiiH/mukammal/saalim

integral:	a.	bey kasar/durust/kaamil/saHiiH/tamaam

integrality:	n.	durusti(f.)/kaamiliyat(f.)/saalmiyat(f.)

intarsia:	n.	koft gari

integrate:	v.t.	kaamil karna/muttaHid karna/zam karna

integration:	n.	ham aahañg saazi(f.)/inzaam(m.)/
			peywastahgi(f.)/takammul(m.)/takmiil(f.)/
			tawaafuq(m.)/yak jehti(f.)

integrator:	n.	takmiil kaar

integrity:	n.	iimaan(m.)/diyaanat daari(f.)/KHuluus(m.)/
			kulliyat(f.)/raast baazi(f.)/saalmiyat(f.)/
			seHat(f.)

intellect:	n.	âalim/âql/dimaaGH/faehm/KHirad/maGHz/
			qalb/SHo^uur

intellectual:	a.	roSHan KHayaal/zaki/zehiin/zehni/zi hoSH

intelligence:  a.	aagaahi/aagahi/faehm/hoSH yaari/
			jaudat/KHabar/KHirad/KHirad mañdi/samajh buujh/
			SHinaas/zakaawat

intelligent:  a.	âaqil/âql mañd/daqiiqah ras/fahiim/
			farzaanah/hoSH yaar/nuktah daan/paRha likha/
			siyaana/tabbaa^/zaki

inteligentsia:	n.	daniSHwaraan			
			
intelligible:	a.	âam faehm

intemperance:	n.	bey êtedaali/maey KHwaari

intemperate:	a.	riñdaanah

intend:		v.t.	qasd karna

intended:	a.	mañgeytgar/maqsuud/matluub

intending:	a.	âazim

intense:	a.	nihaayat/pur SHauq/saKHt/sar garm/
			SHadiid/teyz

intensely:	adv.	bah SHiddat/bey Had/nihaayat

intensify:	v.t.	zeyaadti karna

intensification:n.	afzaa'iSH(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.)

intensity:	n.	saKHti(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.)

intensive:	a.	gaehra/kaamil/SHadiid kun

intensiveness:	n.	SHiddat(f.)/taakiidiyat(f.)

intent:		a.	aamaadah/musammam/sañjiidah/tulaa hu'a

intent:		n.	iraadah(m.)/ma^ni(f.)/mañSHa(f.)/maqsad(m.)/
			matlab(m.)/muraad(f.)/niiyat(f.)/nigaah(f.)

intention:	n.	âmad/âzm(m.)/e^aadah/eraadah(m.)/GHaraz(f.)/
			kaam(f.)/maqsad(m.)/matlab(m.)/
			mudda^a(m.)/muraad(f.)/niyat(f.)/qasd

intently:	adv.	bah GHaur/inhemaak sey/ji lagaa kar/meHnat sey/
			sar garmi sey
			
intentness:	n.	aamaadgi(f.)/inhemaak(m.)/iraadah(m.)/mañSHa(f.)/
			niyat(f.)/sa^i(f.)
			
intentional:	a.	daanistah/jaanaa buujha/eraadi/qasdi

intentionally:	adv.	âmdan/jaaney buujhey

inter:		v.t.	biich meyñ rakhna/dafn karna/gaaRna/miTTi deyna

interact:	v.i.	ta^aamul karna

interaction:	n.	baahami âmal(m.)

intercede:	v.i.	mudKHal hona/saalis bañna/SHafaa^at karna/
			sifaariSH karna
			
interceder;	n.	dar miyaani

intercept:	v.t.	biich meyñ kaaTna/daKHl añdaazi karna/
			KHalal Daalna/muzaaHimat karna
			
interceptor:	n.	Haa'el/muzaaHim

interception:	n.	aTkaa'o(m.)/daKHl añdaazi(f.)/mudaaKHilat(f.)/
			muzaaHimat(f.)

intercession:	n.	biich bachaa'o(m.)/masaaleHat(f,)/SHafaa^at(f.)/
			sifaariSH(f.)

intercessor:	n.	bicholia/SHafii^

interchange:	v.t.	adal badal karna/badalna

interchange:	n.	badlah/mubaadilah/ulaT pheyr

interchangeable: a.	qaabil e tabaadilah

interclude:	v.t.	aaRey aana/gheyra Daalna/kaaT deyna

intercommunication:n.	baahami raabitah(m.)/muraasilat(f.)

intercommunion:	n.	baahami iSHtiraak(m.)/rabt zabt(m.)

interconnect:	v.t.	baaham baañdhna/itsaal karna/joRna

interconnected:	a.	baaham juRa

interconnection:n.	baahami raabitah/itsaal e baahami

intercontinental:a.	baen barr e a^zmi

interconversion:n.	baahami adal badal/mubaadilah

interconvert:	v.t.	adal badal karna

intercourse:	n.	iKHtilaat(m.)/jiñsi milaap(m.)/meyl milaap(m.)/
			mo^aamilah(m.)/mubaaSHirat(f.)/sañgat(f.)/
			rabt zabt(m.)
			
intercultural:	a.	baen saqaafati

intercurrent:	a.	Haa'el/mudaaaKHil

intercurrence:	n.	mudaaKHilat(f.)

interdeal:	n.	mazaakrah(m.)/rabt zabt(m.)

interdepartmental:a.	baen SHo^bah jaati

interdependent:	a.	munHasar baaham

interdict:	v.t.	baaz rakhna/KHaarij karna/mana^ karna/
			maane^ hona/mamnuu^ karna/nikaal deyna/rokna
			
interdict:	n.	mumaani^yat

interdiction:	n.	imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.)

interdictor:	n.	maane^/rokney waala

interdisciplinary:n.	baen mazaamiin

interest:	n.	dil chaspi(f.)/faa'edah(m.)/KHud GHarzi(f.)/
			mafaad(m.)/riba(m.)/SHauq(m.)/suud(m.)/
			tajassus(m.)
			
interest:	v.t.	dil lagaana/ji lagaana/raaGHib karna/
			SHauq dilaana
			
interest group: n.	mufaadaati garoh

interested:	a.	GHaraz mañd/maa'el/matlabi/mutawaajeh/
			saajhi

interesting:	a.	dil chasp/marGHuub/suhaana/ujaagar

interfere:	v.t.	daKHl deyna/haath Daalna/KHalal Daalna/
			paa'oñ biich meyñ hona/pach char maarna/
			paRna/rokna/rukaawaT daalna

interfere:	v.i.	aaRey aana/baaz rakhna/daKHl deyna/
			mudaaKHilat karna/TañgRi lgaana/ulajhna

interferer:	n.	dast añdaaz/mudaaKHil

interference:	n.	daKHl añdaazi(f.)/haath(m.)/mudaaKHilat(f.)/
			rok(f.)/rukaawaT(f.)
			
interfluent:	a.	darham jaari/sañgami

interfluence:	n.	baahami aameyziSH(f.)/sañgam(m.)

interfuse:	v.t.	baaham milna/nufuuz karna/saraayat karna

interfusion:	n.	baahami aameyziSH(f.)/imtizaaj(m.)/milaawaT(f.)

interim:	a.	dar miyaani/hañgaami/maa baen/ûbuuri

interior:	a.	añdruuni/daaKHli/ghareylu/KHaañgi/
			niji
			
interior decoration:n.	añduruuni zeybaa'iSH		

interjacent:	a.	darmiyaani/haa'el

interject:	v.t.	aaRey aana/biich meyñ Daalna/Haa'el karna/
			mudaaKHilat karna

interjection:	n.	Harf e nida(m.)/daKHl añdaazi(f.)

interjectory:	a.	madaaKHilati

interknit:	v.t.	aapas meyñ baTna

interlace:	v.t.	phañsaana/uljhaana

interline:	v.t.	baen us sutuur likhna

interlink:	v.t.	baaham marbuut karna/laRi karna

interlock:	v.t.	baaham guuthna/milaa kar guuthna

interlocution:	n.	baahami guftugu(f.)/baat chiit(f.)

interlocutor:	n.	biich kaa/ham kalaam

interloper:	n.	dar añdaaz/KHudaa'i faujdaar/Taañg aRaaney waala/
			tufaeli

interlude:	n.	waqfah(m.)

intermeddle:	v.i.	daKHl añdaaz hona/Taañg aRaana

intermeddler:	n.	daKHl añdaaz

intermarriage:	n.	aapas ki SHaadi(f.)/azdawaaj e baahami(m.)

intermediary:	n.	dallaal(m.)/waastah(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

intermediate:	a.	biich kaa/dar miyaanah/mutawassit/wasti

intermediate:	n.	dallaal

interment:	n.	tadfiin

interminable:	a.	bey añdaazah/bey Had/la taHaaSHa/
			SHaetaan ki aañt

interminably:	adv.	la taHaaSHan

intermingle:	v.t.	aameyz karna/gaD maD karna/milaana

intermingle:	v.i.	mil jul jaana/ril mil jaana

intermingling:	n.	aameyziSH(f.)/ril mil

intermission:	n.	chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/tawaqquf(m.)/Thaeraa'o(m.)/
			sukuun(f.)/waqfah(m.)

intermissive:	a.	baari kaa/gañDey daar/GHaer musalsal

intermit::	v.i.	Thaerna/waqfah hona

intermit:	v.t.	bañd karna/mauquuf karna/Thaeraana

intermix:	v.t.	aameyziSH karna/gaD maD karna/KHalt malt karna/
			milaana

intermixed:	a.	KHalt malt

intermixture:	n.	aameyziSH(f.)/baahami iKHtilaat(f.)/
			ghaal meyl(f.)/KHalt malt/maKHluutiyat(f.)

intern:		n.	muqiim/saakin

intern:		v.t.	naql o Harkat par paa bañi lagaana/
			nazar bañd karna

internship:	n.	tarbiyat(f.)

internal:	a.	añdruuni/baatini/daaKHili/zaati

internal strife: n.	KHaanah jañgi(f.)

internalise:	v.t.	apnaana/daaKHili banaana

international:	a.	baen ul aqwaami/baen ul mulki

internationally:adv.	baen ul aqwaami taur par

internecine:	a.	hilaakat aawar/jaan leywa/KHuuñ reyz/KHuuni/
			mohlik/tabaah kun

internee:	n.	jañgi qaedi/nazar bañd

internment:	n.	Habs(m.)/qaed(f.)/nazar bañdi(f.)

internode:	n.	por(f.)

internuncial:	a.	raabit/wakiilaanah

internuncio:	n.	paapaa'i safiir

interpellation:	n.	wazaaHat talabi(f.)

interpolate:	v.t.	ilHaaq karna/taeHriif karna

interpolation:	n.	ilHaaq(m.)/SHumuul(m.)/taeHriif(f.)

interpose:	v.t.	aaRey aana/Haa'el karna/mudaaKHilat karna/
			ulajhna

interpose:	v.i.	biich meyñ ghusna/Haa'el hona/
			saalisi karna

interposing:	a.	Haa'el

interposition:	n.	wasiilah(m.)

interpret:	n.	tafsiir karna/ta^biir karna/tarjumah karna/
			taSHriiH karna

interpretive:	a.	ta^biiri/taSHriiHi/tauziiHi	
			
interpretation: n.	ma^ni(m.)/saraaHat(f.)/taawiil(f.)/tafsiir(f.)/
			tarjumaani(f.)/taSHriiH(f.)/wazaaHat(f.)
			
interpreter:	n.	mufassir/mutarajjim/SHaareH/ta^biir go/
			tarjumaan

interracial:	a.	baen nasli

interred:	a.	dafn/madfuun

interregnum:	n.	dar miyaani ârsah/dar miyaani daur e Hukuumat 

interrogate:	v.t.	puuchhna/sawaal karna

interrogation:	n.	baaz purs(f.)/puuchh gachh(f.)/pursiSH(f.)

interrogative:	a.	sawaaliyah

interrupt:	v.t.	daKHl añdaazi karna/Haa'el hona/
			Haraj karna/kaaTna/KHalal Daalna/
			taqsiim karna

interrupting:	a.	muKHil

interruption:	n.	daKHl añdaazi/farq/harj/KHalal

intersect:	v.t.	chiirna/TukRey karna

intersex:	n.	zu jiñsi(jaan war)

interspace:	n.	waqfah(m.)

intersperse:	v.t.	bikheyrna/chhiTakna/idhar udhar karna

interspersed:	a.	bikhra hu'a

interstice:	n.	daraz(f.)/darmiyaani KHala(f.)/KHaali jagah(f.)/
			SHigaaf(m.)/waqfah(m.)

intertribal:	a.	baen ul qabaa'il

intertwine:	v.t.	aeñThna/baTna/maroRna

intertwine:	v.i.	lipaTna

intertwined:	a.	lipaTna

intertwist:	v.t.	bal deyna

interurban:	n.	baen e SHaehri

interval:	n.	baen/biich/darmiyaan(m.)/faasilah(m.)/
			farq(m.)/masaafat(f.)/waqfah(m.)

intervene:	v.t.	biich bachaa'o larna/Haa'el hona/
			mudaaKHilat karna

intervener:	n.	daKHl añdaaz/Haa'el			
			
intervening:	a.	âariz/Haa'el

intervention:	n.	aaR(f.)/biich bachaa'o(m.)/mudaaKHilat(f.)/
			tawassut(m.)/wasiilah(m.)

interventionist:n.	mudaaKHilat pasañd

interview:	a.	mulaaqaat/musaaHibah/muzaakirah

interweave:	v.t.	baaham baTna/saañTna

interwoven:	a.	baaham aameyKHtah/baaham peychiidah
			
intestine:	a.	añdruuni/daaKHili/desi/watni		
			
intestine:	n.	aañt

intestines:	n.	añtRi

intimacy:	n.	bey takallufi/KHala mala/lagaawaT/dosti/
			qurbat/rabt zabt/saabiqah

intimate:	a.	aaSHna/gaehra/jigri/lañgoTia/nazdiiki/
			niji/qariibi/zaati

intimate discourse:n.	Harf o Hikaayat(f.)

intimate friend:n.   dost/nadiim/yaar

intimately:	adv.	bah dil o jaan/bey takallufaanah

intimation:	n.	aagaahi(f.)/e^laan(m.)/iima(m.)/maSHhuuri(f.)

intimidate:	v.t.	Daraana/dhamki deyna

intimidating:	a.	Daraa'ona/KHauf naak

intimidation:	n.	DaañT DapaT(f.)/Dar(m.)/daehSHat(f.)/
			dhamki(f.)/KHauf(f.)
			
intimidator:	n.	dhamkaaney waala

into:      prep.  añdar/biich meñ/dar miyaan/fi/meyñ/taraf

intolerable:	a.	giraañ/naa qaabil e bar daaSHt/naa rawa

intolerant:	a.	kaTTar/muta^assib/tañg KHayaal

intolerrance:	n.	tañg KHayaali(f.)

intonate:	v.t.	aawaaz deyna/garajna/kaRakna

intonation:	n.	laehjah(m.)

intone:		v.t.	aawaaz baRhaana

intorsion:	n.	bal(m.)/kuñDal(m.)/peych(m.)

intort:		v.t.	bal deyna/maroRna/peych Daalna/taab deyna

intoxicant:	n.	naSHah aawar/muskir(m.)

intoxicate:	v.t.	maKHmuur karaana/naSHah karaana

intoxicated:	a.	bey KHud/chuur/madhoSH/maKHmuur/mast/matwaala/
			naSHey meyñ chuur

(to be)intoxicated:	añTa GHafiil/laR khaRaana

intoxicating:	n.	KHumaar aawar/naSHiila(m.)/naSHiili(f.)

intoxication:	n.	kaef(m.)/KHumaar(m.)/madhoSHi(f.)/
			masti(f.)/naSHah(m.)/suruur(m.)

intractable:	a.	bey lagaam/dusHwaar/DhiiT/haTiila/muñh zor/
			naa qaabil e tasallut/ziddi

intractibility:	n.	haT(f.)/muñh zori(f.)/sar kaSHi(f.)
			
intramural:	a.	daaKHili

intransigent:	a.	bey lachack/haT dharam/iñteha pasañd/
			kaTTar
			
intransitive:	n.	fe^l e laazim/laazim			

intrepid:	a.	bahaadur/bey baak/bey KHauf/dileyr/jaañ baaz/
			niDar/SHujaa^ 

intrepidity:	n.	bey KHaufi(f.)/dileyri(f.)/niDar pan(m.)/
			SHujaa^at(f.)

intrepidly:	adv.	bey baaki sey/dileyraanah

intricacy:	n.	bariiki(f.)/diqqat(f.)/muSHkil(f.)/
			peych o KHam(m.)/uljhaa'o

intricate:	a.	muSHkil/peych daar/Zauliidah

intricately:	adv.	peych sey/uljhaa'o sey

intricateness:	n.	peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.)

intrigue:	n.	laag/fasaad/fitrat/joR toR/kaaT phaañs/
			saaz baaz/saaziSH/ukhaaR pachhaaR

intrigue:	v.t.	fareyftah karna/saaz baaz karna

intriguing:	a.	Hirfati

intriguingly:	adv.	saaziSH sey

intrinsic:	a.	asli/jibilli/laazmi/zaati

introduce:   v.t.	laana/milaana/rawaaj deyna/ta^arruf karaana

introduce:	v.i.	milna/muta^aarrif hona

introduction:	n.	ta^arruf

introduction(to book):n. diibaa chah/ta^arruf

introductory:	a.	iftetaaHi

intromit:	v.t.	daaKHil karna/GHusney deyna

introspect:	v.t.	KHud biini karna

introspection:	n.	baatin biin/
			KHud biini

introversion:	n.	batiniyat(f.)/daruuñ gardaani

introvert:	v.t.	añdar ko moRna

introvert:	n.	SHarmiila
			
intrude:	v.i.	dast añdaazi karna/ghusna/muKHil hona

intrude:	v.t.	mudaaKHilat karna/zabar dasti ghusna

intruder:	n.	ghus jaaney waala/mudaaKHilat kaar/muKHil

intrusion:	n.	daKHl(m.)/dast añdaazi/mudaaKHilat(f.)

intrusionist:	n.	mudaaKHilat karney waala

intrusive:	a.	daKHl añdaaz/muKHil

intubate:	v.t.	nalki ghuseyRna

intuition:	n.	idraak(m.)/ilhaam(m.)/wijdaan(m.)

intuitional:	a.	ilhaami

intuitive:	a.	ilhaami/wijdaani

inumbrate:	v.t.	parchhaa'iñ Daalna/saaya Daalna

inunction:	n.	marHam lagaa'i

inundate:	v.t.	saelaab aana

inundation:	n.	faezaan/saelaab(m.)/tuGHyaani(f.)

inurbane:	a.	GHaer SHaehri

inure:		v.t.	âadat Daalna/KHugar hona/pakka paRna/parchaana

inurn:		v.t.	dafnaana

inutility:	n.	bey kaar pan/bey suudgi/nikamma pan

invade:		v.t.	chaRhaa'i karna/daKHl añdaaz hona/
			dhaawa bolna/ghuseyRna/Hamlah karna

invader:	n.	chaRhaa'i karney waala/Hamlah aawar(m.)

invaginate:	a.	añdar moRna/GHelaaf chaRhaana

invalid:	a.	baatil/bey waqt/kaa la^dam/ma^duum/naaqis/saaqit

invalid:    a.	apaahij/bii maar/kam zor/laa chaar

invalid:	n.	bey kaar(m.)/laa chaar(m.)/naa tawaan(m.)

invalidate:	a.	bey asar karna/bey kaar karna/baatil karna/
			jhuuTa karna

invalidity:	n.	apaahij pana/bey waqti/ma^zuuri/marz

invaluable:	a.	an mol/bey baha/laa qiimat

invaluableness:	n.	anmol pan(m.)/bey bahaa'i(f.)

invaginate:	v.t.	GHelaaf chaRhaana/taeh karna

invariable:	a.	aTal/mustaqil/patthar ki lakiir

invariably:	adv.	bila kasar/bila tabdiil/nit

invariant:	a.	bey taGHaiyur/saabit

invasion:	n.	chaRhaa'i(f.)/GHalbah(m.)/Hamlah(m.)/Harbah(f.)/
			mudaaKHilat(f.)/yalGHaar(f.)/yuuriSH(f.)

invasive:	a.	dast daraaz/Hamlah aawar/jaar Haanah

invective:	n.	choT(f.)/duSHnaam(f.)/gaali(f.)/la^nat(f.)/
			malaamat(f.)

inveigh:	v.i.	DapaTna/saKHt bura bhala kaehna

inveigle:	v.t.	baehkaana/lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/
			phuslaana/uksaana

invendible:	a.	naa qaabil e faroKHt

invent:		v.t.	gaañThna/ghaRna/iijaad karna/
			iKHtiraa^ karna/ja^l karna/joRna/nikaalna/
			paeda karna

invented:	a.	iijaad SHudah/taba^ zaad

invention:	n.	dar yaaft(f.)/iijaad(f.)/iKHtiraa^(f.)/tarkiib(f.)

inventor:	n.	baani/muujid

inventive:	a.	iKHtiraa^i/laa'eq/muujidaanah

inventory:	n.	fard/fehrist

inveracity:	n.	daroGH(m.)/jhuuT(m.)/kizb(m.)

inverse:	a.	oñdhha/mun^akas/ulaT/zid

inverse:	n.	bar âks/auñdha karna/ulaT/zid

inversely:	adv.	ulTa

inversion:	n.	ulaT palaT/ulTan

invert:		v.t.	auñdha karna/palaTna/ulaTna

inverted:	a.	auñdha/ma^kuus/ulTa hu'a

inverter:	a.	ulaTney waala

inverted comma:	n.	waawaen(f.)

invertebrate:	a.	bey mohrah/bey riiRh/

invest:		v.t.	aaraastah karna/gheyrna/malbuus karna/
			malfuuf karna/ôHdey par biThaana/
			sarmaayah kaari karna

investor:	n.	sarmaayah kaar
			
investigate:	v.t.	chhaan biin karna/khojna/puuchhna/
			taeHqiiq karna/taftiiSH karna/tajassus karna

investigative:	a.	taeHqiiqi/tftiiSHi
			
investigation:	n.	baaz purs(f.)/chhaan biin()f./justju(f.)/
			puuchh gachh(f.)/taeHqiiq(f.)/tañqiiH(f.)

investigating:	n.	tajassus(m.)

investigator:	n.	khoji/moHaqqiq/taftiiSH karney waala

investiture:	n.	âta(f.)/baKHSHiSH(f.)/taqliid(f.)

investment:	n.	maaliyat(f.)/sar maayah kaari(f.)

inveterate:	a.	deyriinah/jaRa hu'a/kaRa/puraana

inveteracy:	a.	gaehraa'i(f.)/puKHtagi(f.)

invidious:	a.	naa gawaar

invigilate:	v.t.	nigaah rakhna/imteHaan ki nigraani karna

invigilator:	n.	imteHaan kaa nigraan

invigorate:	v.t.	jaan Daalna/mazbuut karna/quuwat deyna

invigorant:	a.	jaañ fiza

invigoration:	n.	bal(m.)/tawaanaa'i(f.)/zor(m.)

invincible:	a.	naa qaabil e fataH

invinciblity:	n.	isteHkaam(m.)/naa maGHluubi(f.)

inviolate:	a.	bar qaraar/bey nuqs/KHaalis/naa aaludah/
			paak/ustuwaar

invisible:	a.	an deykha/GHaa'eb e nazar/GHaer ma^luum/maKHfi/
			nazar nah aaney waala/ojhal/poSHiidah/

invisibly:	adv.	chhupey chhupey/GHaa'ebaanah

invite:		v.t.	bulaana/da^wat deyna/puuchhna

invite:		n.	bulaawa/da^wat naamah

invited:	a.	mod^u

invitee:	n.	mod^u

inviter:	a.	multaji

invitation:	n.	bulaawa(m.)/da^wat(f.)/neywta(m.)/pukaar(f.)/
			yaad aawri(f.)

inviting:	a.	dil chasp/dil kaSH/jaazib/pur kaSHiSH

invocate:	v.t.	do^a karna/iltijaa karna

invocation:	n.	bulaawa(m.)/do^a(f.)/munaajaat/salaat(f.)

invoice:	n.	asal paTTi(f.)/biijak(m.)

invoke:		v.t.	bulaana/do^a karna/naam leyna/talab karna

invoker:	n.	munaajaati/naam leywa/taalib

involuntary:	n.	bey iraadah/GHaer eKHteyaari/majbuuran

involuntarily:	adv.	aap hi/az KHud

involute:	a.	kuñDli daar/peychiidah/uljha hu'a

involution:	a.	peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.)

involve:	v.t.	malfuuz karna/maluus karna/
			peychiidah banaana/phaañs leyna/
			phaañsna/saañna/uljhaana

involve:	v.i.	maluus hona

involved:	a.	giraftaar/lagi lipTi/mubtila/mulawwas/
			peychiidah/waabastah/uljha hu'a

involved in:	a.	maluus/mubtila

involvement:	n.	lapeyT(f.)/SHumuuliyat(f.)//uljhaa'o(m.)

invulnerable:	a.	KHatrey sey maeHfuuz

imward:		a.	añdruuni/baatini/daaKHili/dimaaGHi

inwardly:	adv.	añdar sey

inweave:	v.t.	mila kar buñna/pur peych karna

inwrought:	a.	aarastah/juRaa'u/kaam daar

ion:		n.	barq paarah(m.)

ionian:		n.	yuunaan ka/yuunaani

ionic:		a.	yuunaani

iota:		n.	daanah(m.)/SHammah(m.)/reyzah(m.)/til bhar

ipso facto:	adv.	apney aap/KHud bah KHud

iracund:	a.	GHusiila/tunak mizaaj

iracundity:	n.	GHussah wari/tunak mizaaji

irade:		n.	sultaani iraadah

irascible:	a.	aatiSH mizaaj/chiR chiRa/GHazab naak/jhalla

irascibility:	a.	aatiSH mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/
			jhalla pan(m.)/tuñd mizaaji(f.)
			
irate:		a.	barham/KHaSHm giiñ/naa raaz	

ire:		n.	GHazab(m.)/GHaez(m.)/KHafgi(f.)/aeSH(m.)

ireful:		a.	bar ham/GHazab naak/KHafa

iridescent:	a.	qazaHi/sat rañga

iris:		n.	qaus/rañgiin kamaan

iris:		n.	susan ka phuul(pauda)

irk:		v.t.	diq karna/muSHta^il karna/tañg karna

irksome:	a.	ajiiran/giraañ/SHaaq

iron:		n.	aahin(m.)/istiri(f.)/loha(m.)

iron age:	n.	âhd e aahan/lohey ka zamaanah

iron bound:	a.	bey lachak/khur dura

ironclad:	a.	aahan poSH/pakka/saKHt

iron out:		durust karna/ham waar karna

iron rod:	n.	salaaKH

ironsmith:	n.	aahin gar

ironical:	a.	istehzaa'i/ta^n aameyz

ironically:	adv.	istehzaa'i sey/ta^n aameyzi sey/tañzan

irony:		n.	istehza/ramz/ta^n/tañz

irradiant:	a.	daraKHSHañdah/taabiñdah

irradiate:	n.	chamkaana/roSHni Daalna/ujaalna

irrational:	a.	bey daliil/bey tuka/naa ma^quul/waahiyaat

irredeemable:	a.	naa qaabil e islaaH/naaqis

irregular:	a.	bey qaa'edah/KHelaaf e qaanuun/TeyRha

irregularity:	n.	abtari/bey qaa'edgi/bey tartiibi

irrelevant:	a.	añT sañT/bey mauqa^/bey rabt/bey tuk/
			KHaarij az baeHs

irreligious:	n.	bey diin/laa mazhab/mulHid

irreparable:	a.	laa îlaaj/naa qaabil e talaafi

irreproachable:	a.	bey daaGH/bey gunaah/bey ilzaam/bey qusuur/
			paak baaz
			
irresistible:	a.	naa qaabile mazaaHimat/pur kaSHiSH

irresolute:	a.	bey âzm/do dila/kachcha/mutaraddid

irresolution:	n.	taraddud(m.)

irrespective:	a.	bila leHaaz

irresponsible:	a.	bey parwaah/GHaer zimmeh daar/laa ubaali/naa aehl

irresponsibility:n.  GHaer zimmeh daari

irresponsive:	a.	GHaer mowaafiq/naa aamaadah

irrestrainable: a.	bey lagaam

irreverence:	n.	âdam e eHteraam

irreverent:	a.	bad tamiiz/bey eHteraam/gustaaKH/naa moHtaram

irrevocable:	a.	an palaT/aTal/naa qaabil e waapsi

irrigate:	v.t.	aab paaSHi karna/siiñchna

irrigation:	n.	aab paaSHi/aab yaari/siñchaa'i

irrigation system:	aab paaSHi(f.)/nizaam e aab paaSHi(m.)/
			siñchaa'i(f.)

irrision:	n.	duusroñ par hañsi

irrisory:	a.	tañnaaz

irritate:	v.t.	chheyRna/GHussah dilaana/khaTakana/teyz karna

irritation:	n.	chiRh(f.)/tun phun(f.)

irrationality:	n.	waahiyaat(m.)

irrupt:		v.t.	biich meyñ ghusna

irrupt:		v.i.	achaanak baRhna/chaRhaa'i karna/
			ghus jaana/umaD aana

irruption:	n.	dauR/dhaawaa/Hamlah/taaKHt/yuuriSH/
			yaka yak Hamlah

is:		v.i.	hae/hona

isagogic:	a.	iftetaaHi

island:		n.	jaziirah(m.)/Taapu(m.)

islander:	n.	jaziirey ka

isle:		n.	diip(m.)/jaziirah(m.)/Taapu(m.)

islet:		n.	chhoTa jaziirah

ism:		n.	âqiidah(m.)/mat(m.)nazariyah(m.)/nizaam(m.)

isobar:		n.	ham fiSHaar

isolate:	v.t.	alag karna/juda karna/tanha karna

isolated:	a.	alag thalag/âlaaHedah

isolation:	n.	akeyla pan/âlaaHedagi/tanhaa'i

isolationism:	n.	tanhaa'i pasañdi(f.)

isolationist:	n.	tanhaa'i pasañd

isometric:	a.	ham añdaazah/ham paemaanah

isoped:		n.	ham paayah

isothermal:	n.	ham tapiSHi

isotope:	n.	ham ja/naziir

issue:		v.t.	jaari karna/naSHr karna/nikaalna/
			rawaaj deyna/saadir karna

issue:		v.i.	jaari hona/naSHr hona/nikalna/saadir hona
 
issue:     n.   añjaam/bahaa'o/ijra/iSHaa^at/mas'alah/natiijah/
			nikaas/niSHaani/tañqiiH

issued:     a.   jaari SHudah/naafiz/saadir/SHaa'e^

isthmus:	n.	barzaKH(f.)/KHaak naa'ey(f.)

it:		pron.  woh/yeh

its:		pron.	is ka

italic:		n.	Huruuf e kaj/tirchha tarz

itch:		v.i.	chul chulaana/KHaariSH hona/khujaana

itch:		n.	chul chul(f.)/KHaariSH(f.)/khujli(f.)

itchiness:	n.	chul(f.)/kul bulaahaT(f.)

item:		n.	chiiz(f.)/KHabar(f.)/mad(f.)/SHaey(f.)

itemise:	n.	fehrist banaana/SHiq waar karna

iterant:	n.	takraari

iterate:	v.t.	dohraana/takraar karna

iteration:	n.	dohraa'o/taakiid/takraar

itinerancy:	n.	daurah(m.)/KHaanah bah doSHi(f.)

itinerate:	v.t.	daurah karna/gaSHt karna

itself:		pron.	aap/aap hi aap/KHud/KHud ba KHud/zaatan

ivory:		n.	haathi daañt(m.)

ivory tower:	n.	goSHah'e ûzlat/KHalwat gaah/
			ruuHaani KHaan qaah

ivy:		n.	îSHq e peychaañ/lablaab/latar/
			peychak