FANDOM
nab:		v.t.	chhiin leyna/dhar leyna/jhapaT leyna/
			uchak leyna

nacket:		n.	halka phulka khaana

naevus:		n.	paedaa'iSHi niSHaan

nag:		v.i.	dhamkaana/diq karna/pareySHaan karna/
			sohaan e ruuH hona

nag:		n.	TaTTu/nikamma ghoRa/yaabu

nail:      n.	kiil/meyKH/mismaar/naaKHun

naissant:	n.	nau zaa'edah/ubharta hu'a/ugta hu'a

naïve:		a.	anaaRi/naa samajh/saadah lauH/
			saadah mizaaj/siidha saadah

naively:	adv.	bhol pan sey/bila tasanno^

naivete:	n.	anaaRi pan/bhol pan/saadah lauHi/saadgi

naked:     a.   âari/âyaañ/bañjar/barhanah/bey bachaa'o/
			bey lebaas/bey niyaam/GHaer aaraastah/
			khula/khuli Haqiiqat/nañga/
			nañg dhaRañg/ûryaañ

nakedly:	adv.	bey laag lapeyT/saaf saaf

nakedness:   n.   bañjar pan/barhanagi/saadgi/ûryaani

naker:		n.	naqqaarah

namby-pamby:	a.	bey mazah/kam zor/tiflaanah

name:		v.t.	kaehna/naam dharna/naam leyna/naam rakhna/
			naam zad karna

name:		n.	ism/naam

named:		a.	maSHhuur/naam dahiñdah

nameless:    a.   bey naam/bila ism/gum naam

namely:     adv.  goya keh/ya^ni

nameplate:	n.	naam ki taKHti

namesake:	n.	ham naam

nap:		v.t.	aañkh lagaana/jhapki leyna/uuñghna/
			qaeluulah karna

nap:		n.	kapRey ki bur/kapRey ka ruu'aañ

nape:		n.	guddi/mañka/qafa

napery:		n.	añgochha/dast maal/dastar KHwaan/meyz poSH

napkin:		n.	dast maal/kaaGHzi ya kapRey ka ruu maal

napless:	a.	bey ruu'aañ/bur key beGHaer

Narcissus:   n.   nargis

narcissism:	n.	nargisiyat

narcotic:	n.	naSHah aawar chiiz

nare:		n.	nathna

nark:		n.	muKHbir

narrate:	v.t.	bayaan karna/naql karna/sunaana

narration:   n.   bayaan/îbaarat/naql/rawaayat

narrative:   n.   aeHwaal/bayaaniyah/daastaan/
			Haal/kaefiyat/kahaani/katha/naql/
			rawaayat/rudaad/taqriir

narrator:	n.	daastaan go/qissah go/raawi

narratory:	a.	bayaani/taSHriiHi/wazaaHati

narrow:		v.t.	taeHdiid karna/tañg karna

narrow:     a.	baKHiil/chhoTa/gaehra/GHaa'er/kam chauRa/
			kam meqdaar/kam wasii^/kañjuus/KHasiis/
			kotaah/maeHduud/muSHkil/muta^assib/qaliil/
			tañg/tañg nazar/thoRa

narrow:		n.	tañg Hissah/tañg naa'ey/waadi

narrowly:	adv.	ba diqqat/ba muSHkil/taa'mmul sey

narrow-minded:	a.	kaTTar/kotaah nazr/muta^assib/past KHayaal/
			tañg dil/tañg nazar

narrow-mindedness: n.	auchha pan/kam zarfi/kotaah nazri/
			tañg dili/tañg nazri/ta^assub

narrowness:   n.   fiSHaar/kotaahi/tañg dasti/tañgi/
			ûsrat/ziiq

nary:		adv.	kabhi nahiiñ/ko'i bhi nahiiñ/nahiiñ

nasal:		a.	anfi/naak sey muta^alliq

nasalisation:	n.	maGHnuunah saazi

nasalise:	v.t.	naak sey ada karna

nasality:	n.	Huruuf e GHuñnah

nasally:	adv.	guñguni aawaaz sey/naak meyñ sey/naak sey

nascence:	n.	nau KHeyzi

nascent:	a.	nau zaa'edah/ubharta hu'a/upachta hu'a/
			ugta hu'a/wujuud meyñ aata hu'a

nastily:	adv.	aluudgi sey/bad tiinati sey/gañdey pan sey/
			saKHti sey

nasty:		a.	aaluudah/bad bu daar/bad KHu/bad mizaaj/
			bad zaa'eqah/bey huudah/foHSH/GHaliiz/
			kamiinah/kaTkhana/KHaraab/maela/makruuh/
			naa gawaar/najis/takliif deh

natal:		a.	paedaa'iShi/wilaadat sey muta^alliq

natality:	n.	SHaraH e paedaa'iSH/wataniyat

natant:		a.	baehta hu'a/taerta hu'a 

natation:	n.	paeraaki/SHinawari/taeraaki/
			taeraaki ka âmal

nation:     n.   mulk/qaum

nation-wide:	a.	baen ul mulki

nationhood:	n.	qaumiyat

national:    a.   milli/qaumi

national bank:	n.	qaumi baeñk

national exchequer:	sar kaari KHaazaanah

National Guard:	n.	qaumi moHaafiz

national income: n.	qaumi aamadani

national park: n.	baaGH e milli(m.)

nationalisation: n.	qaumi banaaney ka âmal

nationalise:	v.t.	mulki banaana/qaumi yaanah/watnaana

nationalism:	n.	millat par wari/milliyat/qaum parasti/
			qaumi jazbah aur tamañnaa'eñ

nationalist:	n.	millat parast(m.)/qaum parast(m.)/
			qaumi jazbey sey sar SHaar(m.)/
			watan parast(m.)

nationalistic:	a.	qaum parast aanah

nationality:	n.	qaumiyat(f.)/wataniyat(f.)

nationally:	adv.	qaumi taur par

native:     a.	bey takalluf/deysi/fitri/GHaer masnuu^i/
			KHaalis/KHalqi/maeHl e paedaa'iSH/
			maqaami/mutawattin/siidha saadah/taba^i

native:     n.   baa SHiñdah/deysi/
			maeHl e paedaa'iSH/mulki/maqaami

natively:	adv.	ba leHaaz e wilaadat/fitratan/tab^an

nativeness:	n.	deysi pan/maqaamiyat

nativism:	n.	maqaamiyat/nazriyah e KHalqiyat

nativity:	n.	paedaa'iSH/zaa'echah

nattily:	adv.	KHuSH lebaas aanah/KHuSH waz^aanah/
			saliiqah mañdi sey

nattiness:	n.	nafaasat pasañdi/KHuSH numaa'i/
			KHuSH saliiqgi/safaa'i/sajaawaT

natty:		a.	bana sañwra/KHuSH lebaas/KHuSH waza^/
			saaf suthra/saliiqah mañd

natural:    a.   bey saaKHtah/bila takalluf/bila tasanno^/
			fitri/fitrati/paedaa'iSHi/qudrati/taba^i

natural childbirth: n.	qudrati waza^e Hamal

natural history: n.	taariiKH e fitri/taariiKH taba^i/
			taariiKH e maujuudaat

natural law:	n.	fitri qaanuun/qaanuun e qudrat

natural philosophy: n.	îlm e tabii^i/qudrati falsafah

natural resources: n.	qudrati wasaa'el

natural science: n.	tabii^i îlm

natural selection: n.	tabii^i iñteKHaab

naturalisation: n.	fitrat sey tabiiq/fitri banaaney ka âmal/
			watan giiri

naturalism:	n.	dahriyat/fitrat pasañdi/fitratiyat/
			Haqiiqat pasañdi

naturalist:	n.	dahriyah/fitrat parast/maahir e maujuudaat/
			taba^i ûluum ka maahir

naturalistic:	a.	fitriyat pasañd aanah/tabii^i

naturally:	adv.	bey takalluf aanah/fitratan

naturalness:	n.	bar jastahgi/bey saaKHtahgi/bey takallufi/
			ham waari/qudrati pan

nature:		n.	âalam(m.)/fitrat(f.)/kaa'enaat(f.)/kaefiyat(f.)/
			kaun(f.)/KHaslat(f.)/KHu(f.)/kirdaar(m.)/
			maaya(f.)/mizaaj(m.)/nau^iyat/par chhaawaañ(m.)/
			qism(f.)/qudrat(f.)/sariSHt(f.)/taba^(f.)/
			tabii^at(f.)/waza^(f.)/zaat(f.)

naught:		n.	âdam/nafi/sifar

naught:		a.	hiich

naughty:	a.	bad atwaar/bey huudah/bura/fitnah/SHariir

naughtiness:	n.	bey huudgi/SHaraarat/SHoKHi

nausea:		n.	GHisyaan/Heqaarat/karaahat/maaliSH/
			matli/ubkaa'i

nauseating:	n.	qaey aawar

nauseous:	a.	makruuh ya Heqaarat aameyz/qaey aawar

nautical:	a.	baeHri/jahaazi/mallaaHoñ ka

naval:		a.	baeHri

nave:		n.	wast e kaliisa

nave:		n.	naaf e charKH/pahiyey ka wast

navel:		n.	naaf/naafah

navigable:	a.	qaabil e jahaaz raani

navigate:	v.t.	jahaaz raani karna

navigation:	n.	jahaaz raani

navigator:	n.	jahaaz raan/maahir e jahaaz raani

navy:		n.	baeHriyah/baeHri fauj

navy yard:	n.	baeHriyah godi

nay:		adv.	bey SHak/nah/nahiiñ

nay:		n.	iñkaar/manfi raa'ey/nafi/tardiid

neap:		a.	jazar

near:      a.   aaSHna/aas paas/baal baal bachna/
			bey takalluf/bi/lag bhag/lañgoTiya/
			nazdiik/paas/palley/peywastah/
			qariib/qariin

near:		v.t/i.	nazdiik aana/paas aana/qariib aana/
			qariib pahoñchna

nearby:		a.	bahot qariib/muttasil/paas/paRos meyñ

nearest:	a.	nazdiik tariin

nearly:		adv.	kuchh kuchh/qariiban/qariib qariib/
			taqriiban

nearness:    n.   nazdiiki/paas paRos/qaraabat/qurb/qurbat/
			taqarrub/yagaangat

nearsighted:	a.	kam nazar/qariib biin
			siirat/tabii^at/waza^

neat:      a.   baa qaa^edah/chaabuk dast/KHaalis/
			nafiis/saaf/saaf suthra/saliiqah mañd/
			ujla(m.)/ujli(f.)/ûmdah

neat:		n.	Dhor Dañgar/maweySHi

neatly:		adv.	KHuSH asluubi sey/safaa'i sey/suthraa'i sey

neatness:	a.	KHuSH asluubi/kaari gari/
			nafaasat/safaa'i/ujla pan/ûmdahgi

nebbish:	n.	jheyñpu/nikamma/phuuhaR

nebula:		n.	sadiim/saHaabiyah/sitaaroñ ka jhurmaT

nebular:	a.	sadiimi

nebulous:	a.	abr numa/dhuñdla/GHaer waazeH/mubham

necessary:   a.   dar kaar/laazim/laazmi/laazim o malzuum/
			naa guziir/waajibi/zaruuri

necessarily:	adv.	laazman/zaruuri taur sey

necessariness:	n.	majbuuri

necessitate:	v.t.	majbuur kar deyna/zaruuri kar deyna

necessitous:	a.	GHariib/naa daar/moHtaaj
 
necessities:  n.	lawaazim/lawaazimaat/sar o saamaan/
			zaruuriyaat

necessity:   n.   chaah/eHteyaaj/Haajat/laazmah/zaruurat

neck:		n.	gala/gar dan

neck:		v.t.	galey lagana

neck and neck:		paehlu ba paehlu

necked:		a.	gar dan daar

necking:	n.	gardani/sar e sutuun

neckkerchief:	n.	gulubañd

necklace:    n.   gulu bañd/haar/maala/tauq

neckline:	n.	qamiiz ka gala

necrology:	n.	ittelaa^e wafaat/fehrist e amwaat

necrophagous:	a.	laaSHah KHor/murdaar KHor/murdah KHor

necrophagy:	n.	laaSHah KHori/murdah KHori

necropolis:	n.	qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ

necropsy:	n.	laaSH biini

nectar:		n.	aab e Hayaat/amrat/deotaa'oñ ka maSHruub

nectarine:	n.	aaRu ki eyk qism/eyk taraH ka SHaftaalu

nectarous:	a.	ras bhara/SHahed bhara

nectary:	n.	ras daan

nee:		a.	biñt/paeda SHudah

need:      v.i.  chaah'iey/zaruurat mañd hona

need:      n.	chaah/eHteyaaj/Haajat/iqteza/zaruurat

needed:     a.   dar kaar

needful:    a.   zaruuri

needful:	a.	matluubah/zaruuri

needfully:	adv.	matluubah taur par/zaruuri

needfulness:	n.	talab/taqaaza/zaruurat

needle:		n.	kroSHia ki salaa'i/suu'a/suu'i(dim.)/sozan

needle's eye:	n.	naaka

needlelike:	a.	nok daar/suu'i ki taraH

needler:	n.	sozan kaar

needlepoint:	n.	suu'i sira

needless:	a.	bey kaar/fuzuul/GHaer zaruuri

needlessly:	adv.	bey faa'edah/bila zaruurat

needlessness:	n.	âdam e zaruurat/bey kaar pan/bey talbi

needlewoman:	n.	darzan/sozan kaar âurat

needlework:	n.	chikan/kaRhaa'i ka kaam/kaSHiidah kaari/
			siina pirona/sozan kaari

needs:		n.	lawaazim(m.)/lawaazimaat(m.)

needs:		adv.	laazman/majbuuran

needy:     a.   faqiir/GHaraz mañd/Haajat mañd/miskiin/
			moHtaaj/muflis/mustaHaq/naa daar/
			zaruurat mañd

nefarious:	a.	bad/bad kirdaar/bad zaat/bey iimaan/
			faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
			iñtehaa'i bad ma^aaSH/mazmuum

nefariously:	adv.	bad ma^aaSHi sey/bey iimaani sey

nefariousness:	n.	bad ma^aaSHi/bey iimaani/KHabaasat

negate:		v.t.	iñkaar karna/mañsuuKH karna/nafi karna

negator:	n.	iñkaar karney waala/muñkir/naasiKH

negation:	n.	âdam/fuqdaan/iñkaar/ma^duum/nafi/
			salb/tardiid

negative:	a.	iñkaari/mamnuu^/manfi/salbi/tardiidi

negative:	n.	manfi bayaan/manfi istelaaH/manfi jawaab/
			manfi lafz/manfi tajwiiz

negatively:	adv.	manfi taur par/salbi taur par

negativeness:	n.	manfiyat/salbiyat

negativism:	n.	iñkaar/kufr/manfiyat/salbiyat

negativist:	n.	muñkir/nafi pasañd

negativistic:	n.	muñkiraana/nafi pasañd aanah

neglect:	v.t.	chuukna/pas e puSHt Daalna/
			GHaflat karna/naa kaafi tawajjoh deyna

neglect:	n.	âdam tawajjohi(f.)/bey dhyaani(f.)/
			chuuk(f.)/bey iltefaati(f.)/
			far o guzaaSHt(f.)/GHaflat(f.)/
			sarf e nazar(f.)/taGHaaful(m.)/taeHqiir(f.)

neglected:	a.	faraamoSH

neglector:	n.	bey tawajjoh/GHaafil/qaasir

neglectful:	a.	bey parwaah/GHaafil/sahel añgaar

neglectfully:	adv.	GHaflat sey/sahel añgaari sey

neglectfullness: adv.	bey parwaa'i/GHaflat SHo^aari/sahel añgaari

negligee:	n.	Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu lebaas

negligence:   n.   bey parwaa'i/chaSHm posHi/faro guzaaSHt/
			GHaflat

negligent:	a.	bey parwaah/bey qaa'edah/GHaafil/
			GHaer moHtaat
  
negligently:	adv.	bey parwaa'i sey/GHaflat sey/GHaer moHtaat

negligible:	a.	KHafiif/baraa'ey naam/
			qaabil e nazar añdaazi

negligibly:	adv.	KHafiif aanah

negotiable:	a.	guft o SHuniid key laa'eq/qaabil e iñteqaal

negotiate:	v.i.	baat chiit sey sauda hona/leyn deyn hona/
			tabaadlah'e KHayaal hona

negotiate:	v.t.	baat chiit karna/beychna/bhunaana/
			guft o SHuniid karna/leyn deyn karna/
			peySH aana/muñtaqil karna

negotiation:	n.	guft o SHuniid/mazaakrah/mo^amalah

negotiator:	n.	darmiyaani SHaKHs/
			guft o SHuniid karney waala

Negro:		n.	aswad/kaala/siyaah/zañgi/zañji

neigh:		v.i.	ghoRey ki taraH hinhinaana

neigh:		n.	ghoRey ki hinhinaahaT

neighbour:   n.   agla/ham saayah/paRosi/paas ka

neighbourhood: n.   aas paas/gird o nawaaH/paas paRos/
			paRos/qurb/qurb o jawaar

neighbouring:	a.	baraabar kaa/paRos kaa

neither:	a/pron.	nah yeh nah woh

nemesis:	n.	jaza/makaafaat e âmal/naa qaabil e SHikast
			Hariif/paa daaSH e âmal

Neo-classical:	a.	nau klaasiiki

Neolithic:	n.	nau Hajri/patthar key zamaaney ka aadmi

neologism:	n.	nau alfaaz saazi/na'ey âqaa'ed/
			naya îlm e kalaam

neonatal:	a.	nau mauluudi

neonate:	n.	nau mauluud

neo-orthodox:	a.	nau raasiKH ul e^teqaad

neo-orthodoxy:	n.	nau raasiKH ul e^teqaadi

neophyte:	n.	anaaRi/mubtadi/nau aamoz/nau mazhab/
			nau waarid

neophytic:	a.	nau muriid/nau waarid

neoplasm:	n.	gilTi/rasoli/sal^ah

neoplastic:	a.	sala^i

nephew:		n.	bhaañja/bhatiija/biraadar zaadah

nepotism:	n.	aqraba nawaazi/aqraba par wari/
			KHaweySH par wari/kuñbah par wari

nepotistic:	a.	aqraba par war aanah

nereid:		n.	samuñdari deywi

nervation:	n.	rag bañdi/rag daari

nerve:		n.	âsb/nas/rag

nerve:		n.	DhiTaa'i/ghamañD

nerve cell:	n.	âsbi KHaliyah

nerve centre:	n.	markaz e a^saab

nerve fibre:	n.	âsbi reSHah

nerveless:	a.	bey a^saab/bey His/kam zor/naHiif/
			pur sukuun

nervous:	a.	âsbi/bey chaen/chiR chiRaaya/GHabraaya hu'a/
			Hawaas baaKHtah/kaSHiidah/muzabzab/
			za^iif ul qalb

nervous breakdown: n.	a^saabi kam zori/KHalal e a^saab

nervous system:	n.	a^saabi nizaam

nervousness:	n.	ghabraahaT

nervy:		a.	pareySHaan/mutazalzal/muztarib

nescience:	n.	fuqdaan e îlm

nesh:		a.	mulaa'em/narm

ness:		n.	raas

nest:		n.	aaSHiyaanah/baseyra/ghoñsla/naSHeyman

nesting:	v.t.	darjah bañdi karna/ghoñsla banaana

nester:		n.	baseyra karney waala/aaSHiyaan naSHiin

nestle:		v.i.	paas paas leyT kar aaraam deh hona

nestle:		v.t.	ghar banaana/panaah leyna

net:		a.	KHaalis

net:		v.t.	GHeyrna/jaal meyñ phaañsna

net:      n.   daam(m.)/daa'o(m.)/dhoka(m.)/fareyb(m.)/
			jaal(m.)/jaali(f.)/phañda(m.)/uljhan(f.)

net income:	n.	KHaalis aamadani

net national product: n. KHaalis qaumi paeda waar

net profit:	n.	KHaalis nafa^

nether:     a.   naSHeybi/nichla

netherworld:	n.	âalam e aaKHirat/aqliim e ibliis/
			dozaKH/jahañnum

netting:	n.	daam saazi/jaali ka TukRa

nettle:		v.t.	chheyRna/iSHte^aal dilaana/tañg karna

nettle:		n.	bichhwa ghaas/gaznah/qaraaz

nettlesome:	a.	baa aasaani chiRh jaaney waala/
			pareySHaan kun/tunuk mizaaj

network:	n.	dhaagoñ, taaroñ, doriyoñ ka taana baana/
			jaal/KHutuut

neural:		a.	a^saabi/âsbi/zaehri

neuralgia:	n.	dard e a^saab

neuralgic:	a.	a^saabi dard sey muta^alliq

neural tube:	n.	âsbi nali

neurasthenia:	n.	zo^f e a^saab

neurologist:	n.	âsbiyaat daan/maahir ul a^saab

neurology:	n.	âsbiyaat/îlm ul a^saab

neurotic:	n.	a^saabi mariiz

neurotic:	a.	âsbi marz sey mutaa'ssir

neuter:		n.	bey jiñs/jiñsey muSHtarak/muKHañnas

neutral:	a.	GHaer jaanib daar/ta^diili

neutrality:	n.	GHaer jaanib daari/GHaer waabastahgi

neutralism:	n.	bey tarfi/GHaer jaanib daari

neutralise:	v.t.	GHaer jaanib daar banaana/ta^diil karna

neutralisation:	n.	GHaer jaanib daar kaari/ta^diil gari

neutraliser:	n.	bey asar kar deyney waala/ta^diil gar

névé:		n.	'glacier' par paRi hu'i barf

never:     adv.  hargiz nahiiñ/kabhi nahiiñ/qat^an nahiiñ

nevermore:	adv.	aayañdah kabhi nahiiñ/phir kabhi nahiiñ

never-never land: n.	eyk KHayaali jagah/
			jis SHaey ka wujuud naa mumkin ho

nevertheless:  adv.  amma/baa wujuud/taa ham/phir bhi

new:      a.	Haadis(m.)/Haaliyah(f.)/jadiid(f.)/
			kora(m.)/(f.)/nau(m.)/naya(m.)/naweyla(m.)/
			naweyli(f.)/taazah(m.)/taazi(f.)

newbie:		a.	kachcha/mubtadi/naya naya

newish:		a.	jadiid añdaaz ka/na'ey tarz par

newness:	n.	iijaad/iKHtiraa^/jiddat/naya pan/taazgi

new blood:		naya KHuun

new-born:		nau mauluud/nau zaa'edah

newbie:		n.	anaaRi/kora

newcomer:	n.	nau waarid/naya naya aaney waala

newel:		n.	matki/sutuun e ziinah

newfangled:	a.	achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq/
			nau saaKHtah/nau taraaSHiidah

new fashioned:	a.	Haal hi meyñ murawwaj

newly:		adv.	abhi abhi/Haal hi meyñ/nau/taazah taazah

newly arrived:	a.	nau waarid

newlywed:	a.	nau byaahta SHaKHs

new moon:	n.	helaal/maah e nau/naya chaañd

news:      n.   aKHbaar ya naSHriyah/baat/ittelaa^/
			KHabreyñ/paeGHaam

news agency:	n.	KHabar rasaañ idaarah

newsboy:	n.	aKHbaar faroSH/pahoñchaata ho/
			woh laRka jo aKHbaar beychta ya

newsbreak:	n.	ko'i qaabil e KHabar Haadisah, maajra,
			saaneHah, waaqe^ah

newscast:	n.	KHabar naamah/naSHr e aKHbaar

newscaster:	n.	KHabreyñ naSHar karney waala/
			naaSHir e aKHbaar

news conference: n.	aKHbaari ijlaas

newsgirl:	n.	KHabreyñ suaaney waali

newsletter:	n.	KHabar naamah/parchah(f.)/ittelaa^ naamah

newsman:	n.	aKHbaar faroSH/KHabar nigaar/
			naamah nigaar/saHaafi

newsmonger:	n.	bey sar o paa baateyñ karney waala/
			gap baaz/gappi/GHappi/lapaRiya

newspaper:   n.   aKHbaar/jariidah/parchah/roz naamah

newspaperman:  n.	aKHbaari naamah nigaar/aKHbaari numaa'iñdah

newspaper writer: n.  aKHbaar naweys

newspeak:	n.	na'i boli(f.)

newsprint:	n.	aKHbaari kaaGHaz/chhapaa'i ka sasta kaaGHaz

newsreel:	n.	taswiiri KHabar naamah

news stall:	n.	aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

news stand:	n.	aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

newsworthy:	a.	ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar/
			qaabil e KHabar

New Testament:	n.	âehd naamah'e jadiid/iñjiil

new year:	n.	saal e nau/naya saal

New Year's Day:	n.	nau roz/na'ey saal ka paehla din

next:      a.   aas paas/agla/aayañdah/bara bar/duusra/
			maa ba^d/muttasil/mila hu'a/nazdiik/
			niichey waala/uupar waala/parla/
			peywastah/qariib tariin

next of kin:	n.	KHuuni riSHtey daar/waaris
			qariib tariin riSHtey daar

next-door:	a.	mulHiq/ham saayah

next to:	prep.	fauri maa ba^d aaney waala/mulHiq

nexus:		n.	êlaaqah/bañdhan/kaRi/lagaa'o/
			marbuut silsilah/rabitah/ta^alluq/waastah

nib:		n.	Dañk/daraañti ka phal/ko'i nok daar sira/
			nok/pariñdey ki choñch/patti/
			qalam ki nok/qat

nibble:		v.t.	kaañTna/khuTakna/kutarna/kutar key khaana

nibs:		n.	KHud biin/maGHruur/taHakkum pasañd

nice:      a.   daqiiq/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/
			laziiz/mehrbaan/mo^azziz/SHaa'estah/ûmdah

nicely:		adv.	nafaasat sey/ûmdahgi sey

niceness:	n.	baariiki/baariik biini/KHuubi/
			muu SHigaafi/nafaasat/nazaakat/
			nuktah daani/suthraa'i

nicety:		n.	baariiki/latiif imteyaaz/nazaakat/
			naazuk farq

niche:     n.   aalah/jharoka/jof/kamaan chah/KHala/
			kona/maqaam/martabah/taaq chah

nick:		v.t.	churaana/daañta banaana/giñna/SHumaar karna

nick:		n.	âen mauqa^h/âen waqt/daañta/dan daanah/
			giñti/qa^r/SHumaar

(in the)nick of time:	âen waqt par

nicker:		n.	dan daanah ya niSHaan banaaney waala/
			luTeyra/uchakka/uThaa'i giira

nicker:		n.	hañsi/qaehqahah

nickname:	v.t.	laqab deyna/naam dharna

nickname:	n.	laaD pyaar ka naam/laqab/ûrf

nicotine:	n.	tambaaku ka zaehr

nidify:		v.i.	ghoñsla banaana

nidus:		n.	baezah gaah/ghoñsla/markaz/
			namu gaah/naSHeyman

niece:		n.	bhaañji/bhatiiji

niello:		n.	siyaah miina kaari

niellist:	n.	siyaah qalam kaar

nifty:		a.	baañka/chalta purzah/
			kaa'iyaañ/khara/phurtiila

niggard:	n.	baKHiil/kamiinah/kañjuus/laal chi

niggardliness:	n.	buKHl/kañjuusi/kañjuus pan

niggardly:	adv.	baKHiil/KHasiis/laal chi

niggle:		v.i.	baal ki khaal nikaalna

niggling:	n.	fuzuul kaam meyn waqt zaae^ karna/
			muztarib ho kar chalna

Nigella:	n.	kara'el/kaloñji

nigh:		a/adv.	nazdiik/qariib

night:     n.   lael/raat/SHab

night assault:	n.	SHab KHuun

night blindness: n.	SHab kori/ratoñdha

night blind:	a.	raat ko nah deykh sakney waala/SHab kor

night cap:	n.	mae'y SHabiinah/SHab KHwaabi ki Topi

night clothes:	n.	SHab KHwaabi ka lebaas

night club:	n.	SHabiinah 'club'

night dress:	n.	SHabiinah lebaas

night gown:	n.	jaamah'e SHab

night's lodging: n.   baseyra

night owl:	n.	SHab bey daar

night shirt:	n.	SHabiinah qamiiz

night soil:	n.	fuzlah/GHalaazat

night time:	n.	hañgaam SHab/raat

night walker:	n.	SHab gard/SHab rau

nightfall:	n.	aaGHaaz e SHab/aaGHaaz din ka eKHtetaam/
			raat ki aamad/SHaam

nighthawk:	n.	paSHSHah KHwaar/zaliim

nightingale:  n.   âñdaliib/bulbul/hazaar daastaan

nightlong:	a.	raat bhar/SHab bhar

nightly:	a.	SHabaanah

nightmare:   n.   Daraa'ona KHwaab/kaabuus

nightmarish:	a.	bhayaanak/daehSHat añgeyz/haul naak/
			kaabuusi

nigrescence:	n.	kaala pan/siyaahi

nihil:		n.	âdam

nihilism:	n.	âdmiyat/fanaaiyat/iñkaar e kul

nihilistic:	a.	âdmi/fanaa'i/laa wujuudiyati

Nike:		n.	jiit ki deywi

nil:		n.	naa daarad/nahiiñ/sifar

nill:		v.t.	iñkaar karna

nimble:     a.   chaabuk dast/chaalaak/chust/KHafiif/phurtiila/
			subuk/teyz zehen

nimbleness:	n.	lap jhap/phurti/subuk raftaari/teyzi

nimbus:     n.   haalah

nimiety:	n.	afraat(f.)/kasrat(f.)/tajaawuz(m.)/
			zeyaadti(f.)
 
nincompoop:	n.	bey waquuf/buddhu/gaa'odi/koRh maGHz

nine:		a.	nau

ninefold:	a.	nau guna

ninth:		a.	nawaañ

nip:		v.t.	chhiin leyna/chuTki leyna/jhapaT leyna/
			masosna

nip:		n.	chuski/ghuuñT/jura^h

nipper:		n.	daspana/chimTi/sañsi

nipping:	a.	chubbhti hu'i/saKHt/teyz

nipple:		n.	chusni/gaat/sar e pistaan

nit:		n.	juuñ/juuñ ka añDa/liikh

nit-picking:		nuktah chiini karna/SHadiid tañqiid karna

nitre:		n.	SHorah

nitwit:		a.	aeHmaq/buddhu/koRh maGHz

nival:		a.	barfaani

nix:		n.	hiich/nahiiñ

no:       adv.  la(pref.)/mat/naa/nahiiñ

no:		a.	iñkaar/mat/naa/nahiiñ

nob:		n.	maal daar/saaHab e asar/saaHab e imteyaaz

nobble:		v.t.	bey iimaani kar key jiitna/dhoka deyna

nobby:		a.	auwwal darjey ka/KHuSH poSH/SHaa'estah/
			teyz tarraar

nobility:    n.   amiiri/a^la aKHlaaq/âali KHaan daani/
			buzurgi/faKHr/najaabat/nawaabi/SHaraafat/
			tabqah'e umra
 
noble:     a.	a^la martaba/buzurg/Hasan/KHaas/maSHhuur/
			naami giraami/najiib/SHariif/ûmdah

nobleman:	n.	amiir/amiir zaadah

nobleness:	n.	âali zarfi/âzmat/baRaa'i/
			karaamat/SHariif un nafsi

nobles:     n.   SHurafa

noblesse:	n.	a^la darjah key log/aSHraaf

noblesse oblige: n.	âali zarfi ka rawaiyah eKHteyaar 
			karney ka farz

noblewoman:	n.	âali martabah âurat

nobly:		adv.	âali zarfi sey/SHaraafat sey

nobody:		pron.	kam Haesiyat/ko'i nahiiñ

nocent:		a.	aziiyat rasaan/muzir/zarar rasaañ

nock:		n.	daañta/sufaar

nocturnal:   a.   SHabaanah/SHabiinah

nocturnally:	adv.	raat ko/SHabaanah taur par

nocuous:	a.	muKHrib e aKHlaaq/muzir

nod:		v.i.	niiñd key jhokey leyna/qubuul karna/
			sar hilaana

nod:		v.t.	jhukaana

nod:		n.	iima(f.)/qubuuliyat(f.)/tasdiiq(f.)

noddle:		n.	chañdiya/guddi/khopRi/muñDiya/qafa

node:		n.	duñbal/gaañTh/ghuñDi/gilTi/girah/
			gumRi/raas/suujan/ubhaar/ûqdah/warm

nodal:		a.	gaThiila/girah daar/
			girah ya gilTi sey muta^alliq

nodality:	n.	girah daari

nodose:		a.	girah daar/gilTi daar/gaThiila

nodosity:	n.	gaañTh/girah daari

nodule:		n.	Dala/chhoTi si girah/kañkar/ûqdah

nodular:	a.	girah daar/kañkriili

nodus:		n.	mas'alah/peychiidah nuktah/ûqdah

noetic:		a.	âqli/ma^quul/zehni

nog:		n.	chobi khuuñTi/iiñT/meyKH

noggin:		n.	chhoTa pyaalah/iñsaani khopRi

nogging:	n.	dhajji bharaa'i/daraz bharaa'i

nohow:		adv.	qata^i nahiiñ

noil:		n.	uun ka reSHah/phursRa

noise:     n.   bey hañgam aawaaz(f.)/chapqaliSH(f.)/dhuum/
			hullaR/paKH/pukaar(f.)/uuñchi aawaaz(f.)/
			SHor(f.)/SHor SHaraaba

noiseful:	a.	baa aawaaz

noiseless:	a.	bey aahaT/bey aawaaz/KHaa moSH

noiselessly:	adv.	KHaa moSHi sey

noiselessness:	n.	bey aawaazi/KHaa moSHi

noisemaker:	n.	SHor machaaney waala

noisome:	a.	bad bu daar/muzir/muzir e seHat/nuqsaan deh

noisomely:	adv.	naa gawaari sey

noisomeness:	n.	ghin/karaahat/mazarrat rasaani/naa gawaari

noisy:		a.	bahot SHor machaaney waala/kalley daraaz/
			pur SHor

noisily:	adv.	SHor GHoGHa key saath/SHor macha kar

nomad:     n.   aawaarah gard/baddu/bañjaarah/
			KHaanah badoSH

nomadic:	n.	baddu/KHaanah badoSH

nomadism:	n.	KHaanah badoSHi/saeHra nawardi

no man's land:	n.	GHaer aabaad zamiin/mutanaaza^ êlaaqah

nom-de-guerre:	n.	farzi naam/jañgi naam

nom-de-plume:	n.	taKHallus

nomenclator:	n.	naam deyney waala/tasmiyah kaar

nomenclature:	n.	ism bañdi/naamoñ ki fehrist/
			nizaam e tasmiyah

nominal:	a.	aaTey meyñ namak/baraa'ey naam/farzi/
			sirf naam ko

nominally:	adv.	baraa'ey naam/maeHz naam key li'ey

nominal price:	n.	mafruuzah qiimat

nominal wages:	n.	zaahiri ujrat

nominate:	v.t.	naam zad karna

nomination:	n.	naam zadgi/naam zadgi ka âmal

nominator:	n.	naam zad karney waala/naam zad kunañdah

nominative:	a.	faa^el/naam zadah

nominee:	n.	muñtaKHab SHudah/musammi/naam zadah SHaKHs

nomism:		n.	SHara^/SHarii^at

nomistic:	a.	SHara^i

nomocracy:	n.	qaanuuni Hukuumat

nomography:	n.	tarsiim nigaari

nomology:	n.	qaanuuni yaat/ûmuumi yaat

nomologist:	n.	qaanuuni yaat ka maahir

nomothetic:	a.	kulli yaati/qaanuun saaz/SHaare^

non:		pref.	GHaer/naa

non-ability:	n.	naa qaabliyat

non-absorbent:	a.	GHaer jaazib

non-acceptance:	n.	âdam e qubuuliyat

non-adhesive:	a.	naa chipakney waala

non-administrative: a.	GHaer iñtezaami

non-aggression:	n.	âdam e jaarHiyat

non-alcoholic:	a.	GHaer alkoHoli

non-appearance:	n.	âdam e maujuudgi/GHaer Haaziri

non-attendance:	n.	GHaer Haaziri

non-attention:	n.	bey chau kasi/bey KHayaali/GHaer inhemaaki

non-believer:	n.	kaafir/mulHid/muñkir

non-belligerent: n.	GHaer mutHarrib

non-combatant:	a.	GHaer laRaaka/GHaer muHaarib

non-combustible: a.	GHaer aatiSH giir/jo jaldi aag naa pakRey

non-communicable: a.	GHaer muta^addi/naa qaabil e ablaaGH/
			naa qaabil e tarsiil

non-compliance:	n.	âdam ta^miil/naa farmaani/sar taabi

non-compliant:	a.	naa farmaan

non-compromising:	a.ghaer musalehaannah

non-conductor:	n.	GHaer muwassil

non-contagious:	a.	GHaer muta^addi

non-cooperation: n.	âdam e iSHtiraak/âdam e ta^aawun

non-cooperative: a.	naa musaa^id

non-corrosive:	a.	GHaer akkaal

non-deductible:	a.	naa qaabil e tafriiq

non-delivery:	n.	âdam e Hawaalgi/âdam e taqsiim

non-destructive: a.	GHaer taKHriibi

non-distinctive: a.	GHaer mumaiyyaz

non-effective:	a.	GHaer mua'ssir/naa kaarah

non-efficient:	a.	naa aehl/naa kaar guzaar

non-elect:	a.	GHaer muñtaKHab

non-electric:	n.	jis meyñ sey bijli nah guzar sakey

non-execution:	n.	âdam ta^miil

non-existence:	n.   âdam/âdam e wujuud/neysti

non-existent:	a.	GHaer maujuud

non-fattening:	a.	jo moTa nah karey

non-ferrous:	a.	GHaer aahani

non-fiction:	n.	GHaer afsaanwi

non-flammable:	a.	aasaani sey nah jalney waala

non-inductive:	a.	GHaer amaali

non-inflammable: a.	GHaer aatiSH giir/jo jal nah sakey

non-intervention: n.	âdam e mudaaKHilat

non-intoxicant:	n.	jo naSHah nah dey sakey

non-linear:	a.	GHaer KHatti/GHaer qataari

non-metal:	n.	GHaer dhaat

non-metallic:	a.	GHaer dhaati

non-objective:	a.	GHaer tarsiimi/tajriidi

non-observance:	a.	nazar añdaazi

non-partisan:	n.	GHaer waa bastah/waaqfiyat

non-partisanship: n.	GHaer taraf daari/GHaer waa bastahgi

non-payment:	n.	âsam adaa'egi

non-permanent:	a.   kachcha/waqti

non-presence:	n.	âdam maujuudgi

non-productive:	a.	GHaer paeda waari

non-productivity: n.	âdam e paeda waariyat

non-profit:	a.	bila munaafa^/KHaeraati

non-proliferation: n.	âdam e tausii^

non-removable:	a.	jisey haTaaya ya miTaaya nah ja sakey/
			naa qaabil e safaa'i

non-renewable:	a.	naa qaabil e tajdiid

non-representational: a. GHaer ma^ruuzi/GHaer numaa'iñdah/tajriidi

non-residency:	n.	GHaer aqaamat paziiri

non-resident:	n.	GHaer aqaamat paziir

non-residential: a.	GHaer aqaamati/GHaer sukuunati

non-resistance:	n.	âdam e mumaane^at/âdam e muzaaHimat

non-resistant:	a.	GHaer maane^/GHaer muzaaHim

non-restrictive: a.	aazaad/bey rok Tok/GHaer muqaiyyad

non-returnable:	a.	naa qaabil e waapsi

non-rigid:	a.	GHaer ustuwaar/jo saKHt nah ho

non-scheduled:	a.	GHaer fehristi/GHaer jidauli

non-segregated:	a.	madGHam/muttasil/saalim

non-service:	n.	âdam ta^miil

non-skid:	a.	jo nah phisal sakey

non-smoker:	n.	GHaer tambaaku noSH

non-smoking:	n.	jahaañ Tambaaku noSHi ki ejaazat nah ho

non-standard:	a.	GHaer me^yaari/GHaer musallam

non-statutory:	a.	GHaer aa'ini

non-stop:	a.	bila rukey/GHaer mowaqqif

non-suit:	n.	da^wah jisey rok diya jaa'ey/
			da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey

non-taxable:	a.	naa qaabil e maeHsuul/mustasna az maeHsuul

non-transferable: a.	GHaer mañquulah/naa qaabil e iñteqaal

non-verbal:	a.	GHaer lafzi

non-violence:	n.	âdam e taSHaddud

non-violent:	a.	GHaer mutaSHaddid

non-volatile:	a.	GHaer buKHaaraati/GHaer mutabaddil

non-white:	a/n.	GHaer safeyd faam

nonabrasive:	a.	naa KHaraSHiñdah

nonadjacent:	a.	GHaer mulHiq

nonage:		n.	âdam e buluuGHat/baalak pan/kam sini/
			laRak pan/naa baaliGHi

nonagenarian:	n.	nawwey saalah

nonagesimal:	a.	nau waañ

nonce:		n.	maujuud mauqa^h/waqti taur par

nonchalance:	n.	bey GHarzi/bey parwaahi/laa ta^alluqi

nonchalant:	a.	bey GHaraz/bey parwaah/chup chaap/
			laa ta^alluq

nonchalantly:	adv.	bey parwaa'i sey/ThañDey dil sey

noncommittal:	a.	bey wa^dah/GHaer waa bastah/naa paa bañd

noncommittally:	adv.	GHaer waa bastah taur par

nonconforming:	n.	bey paerawi

nonconformist:	n.	GHaer muqallid

nonconformity:	n.	âdam e ittefaaq/âdam e mutaabiqat

nondependibility: a.	GHaer qaabil e e^temaadiyat

nondescript:	a/n.	aadha tiitar aadha baTeyr/anokha/niraala

nonego:		n.	GHaer ana

nonentity:	n.	âdam/âdam e wujuud/GHaer Haqiiqi/
			GHaer maujuud/hiich/naa paed/niisti

nonessential:	a.	GHaer zaruuri

nonfeasance:	n.	tark e fe^l

nonfulfilment:	n.	GHaer takmiili/naa adaa'egi

nonhereditary:	a.	GHaer mauruusi/GHaer wiraasati

nonpareil:	n.	bey naziir

nonplus:	v.t.	baukhla deyna/buri taraH gaR baRaana

nonplus:	n.	Haeraani/Haerat zadgi/tazabzub

nonreligious:	a.	bey diini/GHaer mazhabi

nonsense:	n.	aa'eñ baa'eñ/anaap SHanaap/allam GHallam/
			bakwaas(f.)/KHuraafaat(f.)/laGHwiyat(f.)/
			majzuub ki baR(f.)/mohmal(f.)/mohmalaat(f.)/
			waahi(m.)/zaTal(f.)

nonsensical:	a.	bey huudah/laGHw/mohmal/waahi

nonuser:	n.	Haq ya maraa^aat ka âdam e iste^maal

nonviable:	a.	GHaer saabit/naa qaabil e Hayaat

none:		pron.	ko'i nahiiñ/kuchh nahiiñ

nonetheless:	adv.	amma/phir bhi/taa ham

noodle:		n.	añDey miley bey KHamiir aaTey ki sewaiyaañ

noodle:		n.	gaa'odi

nook:		n.	alag thalag/goSHah/kona/tañg jagah

noon:		n.	do paehr

noonday:	n.	do paehr ka waqt/kisi ka zamaanah'e ûruuj

noontide:	n.	do paehr ka waqt

no-one:	n./pron.	ko'i nahiiñ

noose:		n.	Halqah/phañda/phaañsi/sarak phañda

nope!		adv.	la/nah/nahiiñ

noria:		n.	dulaab/iiraani charKHi/naa^uur/raheT

nor:		conj.	nah/nah to

norm:		n.	me^yaar/misaali qaa^edah/saañcha

normal:		a.	ausat/baa qaa^edah/fitri/Hasb e ma^muul/
			ma^muuli/ûmuudi/zi SHo^uur

normal:		n.	âam/me^yaar/tanaasub/ûmuud

normalcy:	n.	baa qaa^edgi/ma^muul

normalisation:	n.	ma^muul par laaney ka âmal

normalise:	v.t.	ma^muul par laana

normality:	n.	baa qaa^edgi/ma^muuliyat/taba^i Haalat

normally:	adv.	âam taur par/Hasb e qaa^edah/ma^muulan/
			tab^an/ûmuuman

normative:	a.	me^yaari/me^yaar bañdi sey muta^alliq

normatively:	adv.	âam taur par/baa qaa^edgi sey/
			Hasb e me^yaar

north:		adv.	SHimaal ki jaanib

north:		n.	SHimaal

north:		a.	SHimaali

northbound:	a.	SHimaal ki samt rawaañ

northeasterner:n.	SHimaal maSHriqi êlaaqey ka baasi
			ya baa SHiñdah

norther:	n.	baad e SHimaal/SHimaali hawa

northerly:	a.	SHimaali/SHimaal sey muta^alliq

northern:	n.	SHimaali/SHimaal ka/SHimaal meyñ waaqe^

northernmost:	a.	iñtehaa'i SHimaali

northerner:	n.	SHimaali baa SHiñdey

Northern Hemisphere: n.	(nisf) kurrah'e SHimaali

northern lights: n.	anwaar e SHimaali/SHimaali qutub roSHni

northing:	n.	ârz e SHimaali/SHimaaliyah

northland:	n.	SHimaali êlaaqah

northlander:	n.	SHimaal êlaaqey ka baasi ya baa SHiñdah

North pole:	n.	qutub e SHimaali

North Star:	n.	qutub taara/qutbi sitaarah

northward:	adv.	jaanib e SHimaal/SHimaal ki taraf

nose:		v.t.	naak ragaRna/naak sey chhuuna/
			suuñghna/suRakna

nose:		v.i.	baRhna/jhaañkna ya daKHl deyna/
			suuñghna ya suRakna

nose:      n.   naak/nathney

nose-bleed:	n.	naksiir

nose-dive:	n.	naak key bal Dubki/sar key bal GHotah

nose-flute:	n.	naak sey bajaaney waali baañsri

nose-led:	a.	achchhi taraH sey bey waquuf banaaya hu'a

nose-nippers:	n.	naak key baal nochney ki chimTi

nose-piece:	n.	anfiyah/ToñTi

noser:			KHuuni naak/naak pey ghuuñsa/
			saKHt dhut kaar

nose-rag:	n.	ruu maal

nose-ring:	n.	nath

(by a)nose:		thoRey farq sey/thoRi kasar sey

(count)noses:		kisi garoh ya majma^ meyñ
			aadmiyoñ ka SHumaar

(follow one's)nose:	naak ki siidh meyñ

(lead by the)nose:	haath meyñ baag hona/
			kisi ko ullu bana kar jo chaahey kara leyna/
			naak pakaR kar chalaana/
			qaabu meyñ rakhna/taabe^ rakhna

(look down one's)nose at: kisi ko Heqaarat sey deykhna

(pay through the)nose:	bahot bhaari qiimat deyna

(under one's)nose:	zeyr e nazar hona

nosebag:	n.	ghoRoñ ki khaaney ki thaeli(f.)/tobRa(m.)

noseband:	n.	mohri/naak paTTa

nosegay:	n.	chhoTa sa gul dastah/phuuloñ ka guchchha

noseless:	n.	bey naak/nakTa

nosocomial:	a.	haspataal sey muta^alliq

nosography:	n.	biimaari ki tauziiH

nosology:	n.	amraaz ki baa qaa^edah darjah bañdi

nosophobia:	n.	biimaar ho jaaney sey az Had daehSHat

nostalgia:	n.	maazi parasti/yaad e aiyyaam

nostology:	n.	saThyaaney pan ka mutaale^ah

nostril:	n.	nathna

nostrum:	n.	ataa'i dawa/laTka/ToTka

nosy:		a.	khoji/mutajassis/raaz ju/
			taak jhaañk karney waala

nosiness:	n.	khoji pan/raaz juu'i/tajassus

not:		adv.  mat/naa/nahiiñ/qata^i nahiiñ

not ill:	a.	haTTa kaTTa

notable:	a.	GHaer ma^muuli/maSHhuur o ma^ruuf/mumtaaz

notable:	n.	mumtaaz chiiz ya SHaKHs/qaabil e yaad gaar

notability:	n.	imteyaaz/numaayaañ chiiz ya SHaKHs/
			qaabil e diid chiiz

notably:	adv.	KHaas taur par/naam wari sey/
			yaad gaari key taur par

notandum:	n.	jis chiiz ka KHaas taur par nazar
			rakkhi jaa'ey

notarial:	a.	tasdiiqi

notary:		n.	Half uThaaney ya tasdiiq karney waala

notation:	n.	iSHaaraat/tariiq e kitaabat

notch:		v.t.	dañdaaney banaana/niSHaan godna/
			SHumaar karna

notch:		n.	daañta/dañdaanah/kaTaa'o/kaT khana/SHigaaf

notched:	a.	daañtey daar/dañdaaney daar/khurdura/
			niSHaan zadah

notchel:	n.	ittelaa^ naamah jis meyñ kisi duusrey ka
			udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey

note:		v.t.	raqam karna/taeHriir meyñ laana/
			tawajjoh ya iltefaat karna

note:      n.   KHat/kaefiyat naamah/muKHtasar taeHriir/
			saarañg/sur/yaad daaSHt

notebook:	n.	bayaaz/daftar/yaad daaSHt

noted:     a.	ma^ruuf/maSH huur/naam war

noteless:	a.	bey qadar/GHaer mausiiqi yaanah/
			naa qaabil e leHaaz

notepad:	n.	daftar

notepaper:	n.	KHat o kitaabat ka kaaGHaz(m.)

noter:		n.	mutawajjah(m.)

noteworthiness:	n.	qaabil e tawajjoh honey ki Haalat

noteworthy:	a.	numaayaañ/qaabil e GHaur/qaabil e tawajjoh/
			maSHhuur

nothing:    n.   âdam/adna/Haqiir/hiich/kuchh nahiiñ/
			naa chiiz

nothing doing:		qat^an hiich

nothingness:	n.	âdam/bey wuq^ati/fana/KHaali pan

(next to)nothing:	baraa'ey naam

notice:		v.t.	aagaah hona/muSHaahidah karna/
			tazkirah karna

notice:     n.   aagaahi/Hukm/ittelaa^ naamah/KHabar/
			qabl az waqt ittelaa^/taeHriiri e^laan/
			tañbiih

noticeable:	a.	numaayaañ/qaabil e tawajjoh

noticeably:	adv.	numaayaañ taur par

notification:  n.	e^laan/e^laan naamah/iSHtehaar/
			taeHriiri ittelaa^

notify:		v.t.	e^laan karna/izhaar karna/muSHtahir karna/
			taeHriiri ya zabaani taur par 
			muttala^ karna

notifier:	n.	ittelaa^ deyney waala/muSHtahir

notion:     n.	âam tasawwur/âqiidah/fikr/KHayaal/nuqta'eh nazar/
			raa'ey

notional:	a.	KHayaali/nazri/tajriidi/taKHmiini

notionality:	n.	taKHaiyul parasti/tasawwuriyat/
			waehm parasti

notionally:	adv.	nazri taur par/
			waehm parast aanah añdaaz meyñ

notorious:   a.	añguSHt numa/bad naam/naami/faaSH

notoriously:	adv.	bad naami sey/e^laaniyah

notoriousness:	n.	bad naami

notoriety:	n.	bad naami/Dañka/taSHhiir

notwithstanding: prep. baa wujuud/baa wujuud yekeh

notwithstanding: conj.	baa wujuud yeh key

notwithstanding: adv.	Haalaañ keh/phir/taa ham

noumenon:	n.	naa ma^luum ya naa qaabil e idraak SHaey/
			Haqiiqat e SHaey

noumenal:	a.	Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq

noun:		n.	âmal/chiiz/Haalat/ism/jagah/naam 

nourish:	v.t.	aaraam deyna/faroGH deyna/
			GHiza baham pahoñchaana/
			Hausalah afzaa'i karna/
			khila pila kar baRa karna/
			paalna/paalna posna/par wariSH karna/
			sahaara deyna

nourishable:	a.	qaabil e par wariSH

nourisher:	n.	paalan haar/par wariSH karney waala/
			quuwat deyney waala

nourishing:	a.	muqawwi/quuwat baKHSH

nourishing:	n.	par wariSH

nourishment:	n.	GHizaa'iyat/GHiza/muqawwi/par wariSH

nous:		n.	dimaaGH/idraak/firaasat

nouveau riche:	n.	nau daulatiya

nova:		n.	najm e jadiid/nau taara/naya taara/
			naya sitaarah/
			sitaarah jo dhamaakey key saath 
			yaka yak bhaRak jaa'ey

novation:	n.	saabiqah zimmah daari key bajaa'ey 
			na'i zimmah daari/tajdiid

novel:     a.   anokha/GHaer ma^muuli/jadiid/naadir/
			naya/niraala

novel:		n.	tawiil afsaanwi nasr

novelist:	n.	naawil naweys/naawil nigaar

novella:	n.	nasr meyñ eyk muKHtasar bayaaniyah

novelty:    n.   anokha kirdaar/bid^at/ibdaa^/GHaraabat/
			iKHtiraa^/jiddat/naya pan/nudrat

novice:		n.	mubtadi/naa tajurbah kaar/nau aamoz/
			nau muriid/nau waarid

novitiate:	n.	nau ummiid waari

now:      adv.  aaj kal/ab/eyk dam/fauran/fil Haal

now:		n.	maujuudah Haalat/maujuudah waqt/
			zamaanah'e Haal

(just)now:   adv.  abhi

now and again:		baar baar

now and then:		abhi kabhi

now of late:		abhi pichhley dinoñ sey

now that:		ab jab keh/chuuñkeh

nowadays:    adv.  aaj kal/in dinoñ

noway/noways:		hargiz nahiiñ/qat^an nahiiñ

nowhere/nowheres: adv.	kahiiñ nahiiñ/kahiiñ bhi nahiiñ

nowhere near:	adv.	duur duur tak nahiiñ

nowhither:	adv.	kahiiñ ko'i bhi nahiiñ

nowise:		adv.	hargiz nahiiñ/kisi taraH nahiiñ/
			qat^an nahiiñ

noxious:	a.	faasid/mohlik/muzir/
			seHat key li'ey nuqsaan deh

noxiously:	adv.	faasid aanah/muKHrib aanah/muzir taur par

noxiousness:	n.	naaqis pan/taKHriib/zarar rasaani

noyade:		n.	Dubo kar halaak karney ka âmal/GHarq aabi

nozzle:		n.	naak/muñh/thuuthni/ToñTi

nth:		a.	bey Had/ba^iid tariin/parley sirey ki

nuance:		n.	kisi rañg ka duusrey rañg sey latiif sa farq

nub:		n.	suuli

nub:		v.t.	suuli par chaRhaana

nub:		n.	nuktah/nichoR

nubbin:		n.	batya(f.)

nubecula:	n.	abr aaluudgi/badli

nubile:		a.	pur jog/qaabil e azdawaaj/SHaadi key laa'eq

nubility:	n.	buluuGHat/SHaadi/uThaan

nubilous:	a.	abr aaluud/GHubaar aaluud/mubham

nucha:		n.	guddi

nuclear:	a.	jauhari/nawaati/markazi

nuclear energy:	n.	jauhari tawaanaa'i

nuclear family:	n.	bunyaadi KHaan daan

nuclear force:	n.	jauhari quuwat

nuclear physics: n.	jauhari tabii^aat

nuclear physicist: n.	maahir e jauhari tabii^aat

nucleus:	n.	giri/guuda/maGHz/markaz/markazah/
			nawaat/tuKHm

nude:      a.   baatil/barhanah/nañga(m.)/nañgi(f.)/
			ûryaañ/waazeH

nude:		n.	barhanah SHabiih/
			lebaas sey beygaanah insaani jism

nudely:		adv.	barhanagi sey/ûryaani sey

nudeness:	n.	nañga pan/ûryaani

nudity:     n.   barhanagi/nañga pan/ûryaani ki Haalat

nudism:		n.	ûryaaniyat

nudist:		n.	ûryaaniyat pasañd

nudge:		v.t.	kohni maarna/Thoka lagaana

nugatory:	a.	bey asar/bey faa'edah/bey kaar/boda/
			GHaer ahem/hiich/KHafiif/naa kaarah/nikamma

nugget:		n.	Dala/Dheyla

nuisance:	n.	bala/choT/naa gawaar/wabaal/wabaal e jaan

nuisance value:	n.	naa gawaar Haesiyat/
			wabaal e jaan key taur par maujuud

null:		a.	alqat/baatil/bey asar/ma^duum/saaqit

null and void:		bey asar/ka la^dam

null:		n.	bal/peych

nullification:	n.	abtaal/asqaat/mañsuuKHi/suquut/tañsiiKH

nullifidian:	a.	bey iimaan/bey mazhab

nullfied:	a.	mañsuuKH SHudah

nullifier:	n.	ka la^dam karney waala/saaqit karney waala

nullify:	v.t.	baatil karna/kaaTna/ka la^dam qaraar deyna/
			saaqit karna

nullipara:	n.	woh âurat jis ney kabhi
			bachchah nah jana ho

nullity:	n.	bey zaabtigi/laa maujuudiyat/ma^duumiyat

numb:		a.	bey His/sun/ThuThra hu'a

numbly:		adv.	bey Hisi key saath

numbness:	n.	bey Hisi/sun honey ki kaefiyat

numbing:	a.	bey His karney waala/sun karney waala

number:		v.t.	giñna/jaañchna/ta^daad ka ta^iyyun karna

number:     n.   âdad/raqam/ta^daad

numbered:	a.	maeHsuub

numberer:	n.	giñti karney waala

numbering:   n.   SHumaar

numberless:	a.	an ginat/bey Hesaab/bey SHumaar/
			laa ta^daad

(any)number of:		bahot sey/baRi meqdaar meyñ

(his)number is up:	KHuSH qismati sey maeHruum hona/
			marney key qariib hona

number one:	n.	KHud/sab sey paehla

numbskull:	n.	ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

numeral:	a.	âdadi/hiñdsi

numeral:	n.	âlaamat/hiñdsah/ism e âdad/SHakl

numerally:	adv.	âdadi taur par

numerary:	a.	kisi giñti ka Hissah

numerable:	a.	jo gina jaa sakey/qaabil e SHumaar

numerate:	v.t.	giñna/SHumaar karna

numeration:	n.	âdad/âdad naweysi/giñti

numerator:	n.	SHumaar kunañdah

numeric:	a.	âdadi

numerical:	a.	âdadi/raqmi/SHumaari/ta^daadi

numerically:	adv.	giñti key leHaaz sey/raqmi Hesaab sey

numerosity:	n.	afraat/bohtaat/kasrat

numerous:	a.	ba afraat/bahot/kasiir/muta^addid/
			waafir/zeyaadah

numerously:	adv.	afraat sey/kasrat sey

numerousness:	n.	afraat/bohtaat/kasrat

numinous:	a.	deotaa'i/ruuHaani

numismatic:	a.	maskuuki/sikkoñ ya tamGHoñ sey muta^alliq

numismatics:	n.	maskuuki yaat/sikkah SHinaasi

numismatically:	adv.	sikkah SHinaasi key taur par

numismatist:	n.	âalim e maskuukaat/sikkoñ ka maahir

nummary:	a.	sikkoñ sey muta^alliq

nummular:	a.	sikkah numa

nummulary:	a.	sikkah sey muta^alliq

numskull:	n.	ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

nun:		n.	raahibah

nunhood:	n.	raahibahiyat

nunnery:	n.	raahibaa'oñ ki KHaan qaah

nunship:	n.	raahibahiyat

nunish:		a.	raahibah aanah

nun:		n.	laTTu

nuncheon:	n.	halki GHiza/thoRa sa khaana

nuncio:		n.	paeGHaam bar/paapaa'ey ruum ka safiir/
			safiir usquf

nuniciature:	n.	paapaa'ey âazam key safiir ka 
			ôhdah ya muddat e ôhdah

nuncupate:	v.t.	Half uThaana/zabaani qasm khaana

nuncupation:	n.	naam zadgi

nuncupative:	a.	naam zadah/zabaani

nuncupatory:	a.	mañsuub

nuptial:	a.	azdawaaji/SHaadi sey muta^alliq/ûruusi

nuptials:	n.	SHaadi byaah/nikaaH

nuptial knot:	n.	SHaadi key bañdhan

nuptial night:	n.	suhaag raat

nuptial song:	n.	jalwah ka giit

nuptiality:	n.	SHaadi ki rasm aur taqriib

nurse:		v.t.	bach pan meyñ khilaana pilaana ya 
			deykh bhaal karna/duudh pilaana/
			paalna posna/par wariSH karna

nurse:		n.	aaya/añna/daayah/ham SHiirah/paalan/
			tiimaar daar jo kam zor ya bii maaroñ 
			ki deykh bhaal karey

nurse child:	n.	aaya key zimmeh bachchah/ley paalak/
			razaa^i bachchah

nurse-father:	n.	razaa^i baap

nurse-maid:	n.	aayah(f.)

nurse-tend:	v.t/i.	biimaar ki deykh bhaal karna

nurse-tender:	n.	biimaar ki deykh bhaal karney waala ya waali

nurse-tending:	n.	biimaar ki deykh bhaal karna

nurselike:	a.	aaya jaesa

nurseling:	n.	bachchah jis ki deykh bhaal ki jaa'ey/
			nau mauluud bachchah

nurser:		n.	jo bachchoñ ki deykh bhaal karey

nursery:	n.	gaeh waarah/paud gaah

nurseryman:	n.	paud gaah ka maalik/
			paud ghar meyñ kaam karney waala

nurserymaid:	n.	aaya jo bachchoñ ki deykh bhaal karney
			key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey

nursery rhyme:	n.	gaeh waarah giit/lori

nursery school:	n.	gaeh waarah maktab

nursing:	n.	tiimaar daari(f.)

nursing home:	n.	niji haspataal

(put out to)nurse:	tiimaar dari key li'ey kahiiñ daaKHil karna/
			kisi waqf key maataHt karna

nurture:	v.t.	GHiza baham pahoñchaana/par wariSH karna/
			tarbiyat deyna

nurture:    n.   paalney ka âmal/par wariSH

nurturer:	n.	tarbiyat deyney waala

nurturance:	n.	muSHfiqaanah deykh bhaal

nut:		n.	aKHroT/baadaam/maGHz

nut:		n.	baRa joSHiila SHaKHs/gaa'odi SHaKHs/
			koRh maGHz

nut-brown:	a.	bhuura/gañdumi/KHaaki/saañwla

nut-butter:	n.	aKHroT sey bana makkhan

nutcracker:	n.	sarota

nuthouse:	n.	paagal KHaanah

nut-oil:	n.	giri ka teyl

nut-tree:	n.	ko'i bhi giri waala daraKHt/
			KHaas taur par findiq ka daraKHt

nut-pine:	n.	chil GHozah

(a hard nut to)crack:	saKHt muSHkil masa'lah

(be)nuts on:		kisi par laTTu hona

(not for)nuts:		qata^i nahiiñ

nuts:		a.	KHabti/paagal/sañki

nutshell:	n.	kisi bhi maGHz ka chhilka

(in a)nutshell:		lubb e lubaab/muKHtasaran

nutter:		n.	giri jama^ karney waala

nutting:	n.	giri jama^ karney ka âmal

nutty:		a.	aeHmaq/junuuni âaSHiq/khiska hu'a/
			maKHbuut ul Hawaas

nutty:		a.	aKHroT ka mazah/jis meyñ maGHz ka mazah ho/
			joz daar/joz ki bohtaat

nutant:		a.	jhuka hu'a/KHamiidah

nutate:		v.i.	juñbiSH e sar/sar hilaana/sar jhukaana

nutational:	a.	juñbiSHi

nutmeg:		n.	jaa'e fal/jaa'e phal

nutrient:	a.	GHiza baKHSH/GHiza bar daar/
			muGHazzi/muqawwi

nutriment:	n.	GHiza/jo par waan chaRhaa'ey ya GHiza dey/
			KHoraak

nutrimental:	a.	GHiza baKHSH

nutrition:	n.	GHizaa'iyat

nutritional:	a.	GHizaa'i

nutritionally:	adv.	GHiza baKHSH taur par/GHizaa'i taur par

nutritious:	a.	GHiza baKHSH/muGHazzi/muqawwi/
			quuwat baKHSH

nutritiousness:	n.	GHizaa'iyat/muqawwiyat

nutritive:	a.	GHiza daar/GHizaa'iyat baKHSH/muGHazzi

nutritively:	adv.	ba taur GHiza/GHiza baKHSH añdaaz meyñ

nutritiveness:	n.	GHizaa'iyat baKHSHi/GHiza ki baham rasaani

nuzzle:		v.i.	chimaT kar baeThna/
			naak ghuseyRna ya ragaRna/
			naak sey bil banaana/naak sey khodna

nuzzle:		v.t.	thuuthni key saath kureydna/
			thuuthni sey chhuuna ya ragaRna

nuzzle:		v.t.	paalna/par wariSH karna/tarbiyat deyna

nyctalopia:	n.	añdherey meyñ kam nazar aana/
			GHiSHa/ratoñdhi/SHab kori

nyctolopic:	a.	ajhar/SHab koraanah

nyctitropic:	a.	SHab gard/SHab ruKH

nyctitropism:	n.	SHab gardi/SHab ruKHi

nymph:     n.   Huur/jal pari/KHuub suurat do SHiizah/
			pahaaR pari/peyR pari/
			pur SHaehwat âurat(coll.)

nymphal:	a.	deywi ka sa/pari waSH 

nympholepsi:	n.	junuun e Huur/sauda/
			naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH

nympholept:	n.	majzuub/kisi naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH
			meyñ mubtila SHaKHs

nympholeptic:	a.	junuuni/saudaa'i

nymphomania:	n.	junuuni Had tak jiñsi KHwaahiSH

nymphomaniac:	a.	GHaer ma^muuli jiñsi KHwaahiSH waala 
			ya waali