FANDOM
qua:		adv.	ba leHaaz e kirdaar/jaesey/jaesa keh

quack:		v.i.	qaa'eñ qaa'eñ karna

quack:     n.   anaaRi/dhoka baaz/ataa'i/niim Hakiim

quackery:	n.	âiyaari/daGHa baazi/Diiñg/dhoka dahi/
			SHeyKHi KHori

quadrangle:	n.	chahaar goSHah/chau kor/murabba^/mustatiil

quadrant:	n.	raba^ daa'erah/daa'erey ka chau thaa'i

quadrantal:	a.	murabba^/chau paehla

quadrate:	n.	chau kor/murabba^/mustatiil

quadratic:	a.	chau kor/murabba^ numa

quadric:	a.	duusrey darjey ka

quadrifarious:	a.	chau guna

quadrifoliate:	a.	chau patti

quadriform:	a.	chau rañg

quadrilateral:	a.	chau tarfah

quadrille:	n.	chaukRi naach/chau patya

quadrilocular:	a.	chau KHaanah

quadrivial:	a.	chahaar raah/chau raaha/chauk

quadroon:	n.	choGHla/maKHluut un nasl

quadruped:	n.	chau paaya jaan war

quadruple:   a.   chahaar taeh/chau guna/chau parat

quadruplicate:	a.	chaar guna

quaere:		imp.v.	dar yaaft karna/puuchhna

quaff:		v.t.	baRey baRey ghuuñT ley kar piina/
			chaRhaana/piina

quag:		n.	dal dal/narm

quaggy:		a.	dal dali/kiichaR/thal thal

quagmire:	n.	dal dal

quail:		n.	baTeyr(?)/salwa

quail:		v.i.	ghaTna/himmat haarna/murjhaana/
			paZh murdah hona

quaint:		a.	GHaer ma^muuli/KHuSH kun/man mauji/
			SHeyKH chilli

quaintness:	n.	lataafat/GHaraabat/nazaakat/nudrat/ûjb

quake:		v.i.	hilaana/hilna/kaañpna/larazna/ 
			thar tharaana

quake:		n.	kap kapaahaT/thar tharaahaT/zal zalah

Quakers:	n.	KHaa'efiin

qualification:	n.	me^yaar e aehliyat/qaed/sanad/
			SHart e qaabliyat

qualified:   a.   aehl/faariGH ul taeHsiil/laa'eq/
			sanad yaaftah

qualify:	v.t.	SHaraa'et par puura utarna/maeHduud karna

qualitative:	a.	kaefi/maahiyati/nau^i/nau^iyati

quality:    n.	ezaafi wasf/fauqiyat/kaefiyat/kamaal/
			KHaslat/kirdaar/me^yaar/nau^/siirat/
			sifat/wasf

quality control: n.	me^yaar e qaraari/zabt e me^yaar

qualm:		n.	bañdiSH/daGH daGHa/dhaRka/khaTka/maaliSH/
			matli/zamiir ki aawaaz/zamiir ki chubhan/
			zamiir ki KHaliSH

quandary:	n.	Haerat/gu magu ka âalam/mo^amma/pareySHaani/
			SHaSH o pañj/tazabzub

quant:		n.	laggi/Tiika balli

quantify:	v.t.	naapna/ta^iyyun karna

quantity:	n.	Had/jasaamat/meqdaar/naap/paemaanah/
			qadr/wus^at

quantum:	n.	Hissah/meqdaar/qadriyah

quantum:	n.	zarrah

quarantine:	n.	chaaliis din/jabri Heraast/qaed e tibbi/
			qarañtiinah
 
quarrel:    v.i.  jhagaRna/laRaa'i karna/laRna/ulajhna

quarrel:    n.   an ban(f.)/eKHtelaaf/fasaad(m.)/faziiHat(f.)/
			Hujjat(f.)/jhagRa(m.)/jhameyla/khaT paT(f.)/
			laRaa'i(f.)/naa ittefaaqi(f.)/nazaa^/
			phuuT(f.)/pur KHaaSH(m.)/qaziyah(m.)/
			takraar(f.)/tu tu maeñ maeñ(f.)/udham(f.)
        
quarrelling:	n.	futuur(m.)/ragRa(m.)        

quarrelsome:	a.	fasaadi/jhag Raalu/laRaaka/SHorah puSHt/
			tuñd mizaaj

quarrelsomely:	adv.	jhagRaalu pan sey

quarry:		n.	saed/SHikaar

quarry:		n.	kaan/khudaan

quarrier/quarryman: n.	kaan kun

quart:		n.	paemaanah/pauwa/zarf

quarter:	a.	chauth/pauwa

quarter:	v.t.	chau paarah karna/chau rañg karna

quarter:    n.	chahaarum/chau thaa'i/chautha Hissah/
			moHallah/paa'o/ruba^

quarterly:	n.	saeh maahi

quartermaster:	n.	miir e saamaan

quarters:	n.	mustaqar(m.)

quarterstaff:	n.	DañDa/laaThi/laTh/soñTi

quartette:	n.	chahaar aahañg/chau raaga/chauthaa'i

quartz:		n.	gaar/almaas e kohi/sañg e muraad

quash:		v.t.	bey asar karna/daba deyna/KHaarij karna/
			KHatm karna/kuchal deyna/mansuuKH karna/
			maqluub karna/mustarad karna

quasi:		a.	az qism/ba zaahir/niim/ya^ni/yaksaañ

quat:		n.	muhaasah/phuñsi

quatrain:	n.	do baeti(f.)/rubaa^i(f.)

quatrefoil:	n.	chau patya(m.)
 	
quaver:		v.i.	kaañpna/larazna/laehraana/thar tharaana

quaver:		n.	gaTkari aawaaz ki eyk laeher/lahak

quay:		n.	bañdar/ghaaT/godi/puSHtah

que:		a.	jo/jo kuchh/kaun

quean:		n.	bad tamiiz/faaHeSHah/haR dañgi/
			phuuhaR laRki/tawaa'ef/uchhaal chhañga

queasiness:	n.	bad hazmi/ghabraahaT/maaliSH/matli

queasy:		a.	dard e SHikam meyñ mubtila/qae'y aawar/
			waehmi/waswaasi

queen:		n.	baad SHaah beygam/Hasiinah/malkah/
			raani/sultaanah

queer:		a.	âjiib/anokha/bey Dhañga/biimaar/
			GHaer maaluuf/KHabti

queer:		n.	ham jiñs parast/khoTa sikkah/lauñDa/luuti

queerness:	n.	GHaraabat

quell:		v.t.	dabaana/kuchal deyna/miTaana/taskiin deyna/
			zaa'el karna

queller:	n.	dabaaney waala/KHaatimah karney waala

quench:     v.t.  bujhaana/dabaana/dhiima karna/ghaTaana/
			gul karna/atfa karna/pyaas ko rafa^ karna/
			zor kam karna

quench:		v.i.	baahar nikal jaana/bujh jaana/
			joSH kam ho jaana

quencher:	n.	maSHruub/pyaas bujhaaney waali chiiz

querimony:	n.	SHikaayat

querist:	n.	puuchhney waala/sawaal kunañdah

quern:		n.	hath chakki

querulous:	a.	âadatan SHikaayeti/bad mizaaj/jhagRaalu/
			chiR chiRa

querulously:	adv.	bad mizaaji sey

querulousness:	a.	bad mizaaji/jhagRaalu pan/chiR chiRa pan

query:		n.	istefhaam/istefsaar/sawaal

quest:     n.   dar yaaft/justju/khoj/sawaal/taftiiSH/
			talaaSH/talab/Toh

quester:	n.	juuya/mutalaaSHi

question:    v.t.	istefsaar karna/puuchhna/sawaal karna/
			Tokna

question:    n.   baat(f.)/istefsaar(m.)/mas'alah(m.)/sawaal(m.)

question mark:	n.	sawaaliyah niSHaan

questionable:	a.	GHaer yaqiini/KHelaaf e taehziib/nazaa^i/
			qaabil e e^teraaz/muSHtabah

questionary:	n.	fehrist e istefsaar/sawaal naamah

questioner:	n.	saa'el

questionless:	a.	musallamah baat/naa qaabil e iñkaar/yaqiini

questionnaire:	n.	istefsaar naamah/sawaal naamah

questor:	n.	baKHSHi/KHazaan chi/muniim

queue:		n.	choTi/qataar/meyñDhi/silsilah

queuing:	n.	qataar bañdi

quibble:	n.	boli/fiqrah baazi/Hiilah/inHeraaf/jugat

quibbler:	n.	fiqrah baaz/Hiilah ju/jugat baaz

quick:     a.	âajil/bey sabra/chust/fauri/jaldi/
			musta^ad/paT/phurtiila/teyz/sarii^/
			siimaab waSH/zaki ul Hiss/zehiin

quick lime:	n.	chuuna/kali

quickly:	a/adv.	ûjlat sey/fauran/jald/jaldi/jaldi sey/SHitaab

quickness:   a.   Haazir dimaaGHi/jaldi/phurti/teyzi/
			teyz faehmi/sur^at/tarraarah/ûjlat

quicken:	v.t.	jilaana/teyz dauRaana/uksaana/ziñdah karna

quickest:	a.	teyz tariin

quickness:	n.	sar^at/teyzi

quicksand:	n.	daldal/reyg e rawaañ

quicksilver:	n.	paarah/siim aab

quick-tempered:	a.	jhalla/tunuk mizaaj

quick-witted:	a.	chust/Haazir jawaab/tabbaa^/zehiin

quick-wittedly:	adv.	Haazir jawaabi sey

quick-wittedness: n.	Haazir jawaabi/teyz faehmi/zakaawat/
			zehaanat

quid:		n.	asl/

quid:		n.	eyk pounD

quid:		n.	niswaar/tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa
			jo muñh meyñ rakhi jaa'ey

quidam:		n.	ko'i

quiddity:	n.	asliyat/baariik biini/jauhar

quid pro quo:	n.	adal badal/mo^aawezah

quidnunc:	n.	KHabar giira/Toh lagaaney waala

quiesce:	v.i.	KHaamoSH ho jaana/saakin hona

quiescence:	n.	itmenaan/sukuun/sukuut

quiescent:	a.	GHaer mutaHarrik/jaamid/mutma'in/
			pur sukuun/saakin/saakit

quiescently:	adv.	itmenaan sey/KHaamoSHi sey

quiet:		a.	amn pasañd/chup/chupka/GHaer mutaHarrik/
			gum sum/KHaa moSH/pur sukuun/saakit/
			sunsaan/tanha

quiet:		v.t.	chup karna/chup karaana

quiet:		v.i.	chup hona/chup karna

quiet:		n.	aaraam/amn/KHaamoSHi/raaHat/sukuun/
			tamaaniyat

quieten:	v.t.	chup karna/chup karaana

quieten:	v.i.	chup hona/chup karna 

quietly:	adv.	baGHaer SHor o GHul/chupkey sey/
			dam saadhey/KHaa moSHi sey/raaz daari sey

quietness:	n.	chup/KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuun/sukuut

quietude:	n.	aaraam ki Haalat/isteraaHat/qaraar/sukuun

quietus:	n.	aaKHiri Hesaab kitaab/aaKHiri faeslah/
			eyk aaKHiri zarb/chhuT kaara/niisti/wafaat

quiff:		n.	maathey par laTki baaloñ ki eyk laT

quill:		n.	DañDi/nalki/na'ey/par/phirki

quillet:	n.	istedlaal ki baariiki

quillman:	n.	muHarrir/muñSHi

quilt:		n.	dulaa'i/kambal/leHaaf/toSHak/razaa'i
           
quilting:	n.	leHaaf banaaney ka kaam/toSHak

quinary:	n.	muKHammas/pañjah/pañjRi

quince:		n.	bahi/khaTTa/safar jal

quinsy:		a.	piip bhara

quintessence:	n.	ârq/jauhar/KHulaasah/lubb e lubaab/
			nichoR/ras/sat

quintessential:	a.	aakaaSHi/bar guziidah/chiidah/falaki/
			jauhar rasaan/muñtaKHib

quintuple:	a.	paañch guna

quip:		n.	aawaazah/latiifah/phabti/ta^nah/
			tañziyah fiqrah/zabaani choT
			
quip:		v.i.	awwzah kasna/phabti kasna

quire:		n.	kaaGHaz ka dastah

quirk:		n.	choT/jagat/jhaTka/phabti/ta^n/tañz

quirk:		v.i.	yak bah yak muRna

quirky:		a.	chaalaak/fiqrah baaz/phabti baaz/suKHan saaz

quirt:		n.	chaabuk

quit:		v.t.	ada karna/bari karna/chukaana/
			dast bar daar hona/tark karna

quit:		v.i.	chhoRna/ruKHsat hona

quit:		a.	bari/faariGH

quite:     adv.  bilkul/kaamilan/kulliyah tan/KHaasah/
			sara sar/tamaaman/yaqiinan

quite a few:      bahot sey/kaafi

quitrent:	n.	badal KHidmat/pagRi

quittance:	n.	chhuT kaara/har jaanah/jaza/mo^aawezah/
			nejaat

quits:		a.	bara bar/mo^amala saaf

quitter:	n.	chhoR deyney waala/jaldi haar maañney waala

quiver:		n.	tar kaSH/tiir daan

quiver:		v.i.	hilna/kaañpna/larazna/laehraana/phaRakna/
			thar tharaana

quiver:		n.	kap kapaahaT/kapkapi/larzah/larzish/
			thar tharaahaT

quivering:	n.	Dag mag

quixotic:	a.	KHayaal parast	

quiz:		n.	makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan

quizzical:	a.	anokha/mazaaHiyah/niraala

quod:		n.	qaed KHaanah/ziñdaañ

quodlibet:	n.	nuktah e âala

quoin:		n.	DaaT/goSHah/kaliidi patthar/kuñj

quondam:	a.	saabiq

quop:		n.	dhaRakna

quorum:		n.	Hadd e nisaab

quota:		n.	Hadd e rasdi/Hissah/nasiib

quotable:	n.	Hawaalah paziir/qaabil e iqtebaas

quotation:	n.	Hawaalah(m.)/iqtebaas(m.)/qaul(m.)

quote:		v.t.	Hawaalah deyna/niSHaan dahi karna 

quote:		n.	iSHaarah/iqtebaas

quotidian:	a.	âam/paa maal/muSHtarak/rozaanah

quotient:	n.	KHaarij ul qismat