FANDOM
rabbit:		n.	KHar goSH

rabbit:		v.t.	KHar goSH pakaRna

rabbitry:	n.	KHar goSH baaRa

rabble:		n.	añboh/bey qaabu Hujuum/jam ghaT

rabid:		a.	junuuni/kaTTar
  
race:      n.	dapaT(f.)/dauR(f.)/haDDi(f.)/nasl(f.)/
			paani(f.)/qaum(f.)/qaumiyat(f.)
			
racial:		a.	nasli		

racist:		n.	nasl parast/nasli imtiyaaz ka Haami

raceme:		n.	KHoSHah(m.)/guldastah(m.)

rack:		n.	SHikañjah

racket:		n.	dhakkam paeyl/fuGHaañ/ghapley ka paesa/
			hullaR/SHaGHab/SHor
			
racketeer:	n.	dada giir

raconteur:	n.	chutkley sunaaney waala

radial:		a.	kirni/SHo^aa'i

radian:		n.	nisf qatr ka

radiance:	n.	bahaa/ziya

radiant:	a.	chamakta/naiyyar

radiate:	v.i.	chamakna/roSHan hona

radical:	a.	asli/bunyaadi/zaati

radically:	adv.	aslan/qat^an

radish(white):	n.	muuli

radix:		n.	bina/maaKHaz

raff:		n.	albeyla/baañka

raffle:		n.	kuuRa karkaT

rafter:		n.	kaRi/laTTha

rag:		n.	chiithRa(m.)/gudRi(f.)/latta(m.)/paarchah(m.)

ragamuffin:	n.	bad naam

rage:      n.	buKHaar/garmi/GHaez/GHazab/GHussah/
			Haraarah/jazbah/junuun/KHabt/KHaSHm/
			maqbuuliyat/taab/taeSH/ubaal

rags:		n.	lattey

ragtag:		a.	GHaer munazzam/ulTa pulTa

raid:		v.t.	chhaapah maarna/dhaawa karna/Hamlah karna

raid:		n.	chhaapah(m.)/dhaawa(m.)

raider:		n.	chhaapah maar

rail:		v.t.	gaaRi sey bheyjna/paTri lagaana

rail:		v.i.	saKHt bura bhala kaehna/tauhiin karna

rail:		n.	paTri

raillery:	n.	hazal/latiifah/mazaaH/phakkaR

railing:	n.	jañgla

raiment:	n.	kapRey/lebaas

rain:		v.i.	baariSH hona/paani barsna

rain:      n.   baar/baariSH/barsaat/meyñh/paani

rainbow:	n.	dhanak/qaus e qazaH

raincoat:	n.	bar saati(f.)

rainy:		a.	baaraani/baariSH sey giila

rainy season:  n.   barsaat/meyñh

raise:     v.t.	bulañd karna/paalna/uThaana

raise:     n.	tañKHawaah meyñ izaafah

raised:		a.	murtafa^

raisin:		n.	kiSHmiSH

rake:		n.	albeyla/âiyaaSH/îSHq baaz/rañgiila/
			riñd(m.)

rakish:     n.   albeyla/âiyaaSH/baañka/luchcha/riñd

ram:		n.	bheyRa(m.)

ramble:		v.i.	bey KHud hona/ghuumna/phirna

ramble:		n.	chahel qadmi

rambling:	n.	bey KHudi

ramified:	a.	SHaaKH dar SHaaKH

rampant:    a.	bey lagaam/mast

rampart:	n.	fasiil/SHaehr panaah

ramschackle:	a.	chhakRa/TuuTa phuuTa

ranch:		n.	jaanwaroñ kaa baaRa

rancour:    n.   GHubaar/kiinah/kapaT/pur KHaaSH

rancorous:	a.	kiinah par war

rand:		n.	HaaSHiyah/kinaarah/paTTi

random:		a.	bey silsilah/bey tuk

range:		v.t.	qataar baañdhna

range:		n.	palla/pahoñch/silsilah/qataar/zad

(firing)range:	n.	chaañd maari

rank:      n.	darjah(m.)/Haesiyat(f.)/jaah(m.)/martabah(m.)/
			maqaam(m.)/ôhdah(m.)/pagRi(f.)/tabqah(m.)/saf(f.)

ransom:     n.   DañD/fida/fidyah

rant:		v.i.	bura bhala kaehna/gap haañkna/
			SHor GHulGHulah machaana

rant:		v.t.	laraaRna

rant:		n.	gap/lataaR

rap:		n.	khaT

rapacious:   a.   ziyaan

rape:		v.t.	aabru reyzi karna

rape:		n.	aabru reyzi

rapeseed:	n.	sarsoñ

rapid:     a.   jald/jaldi/sarii^/teyz/teyz gaam/teyz raftaar

rapidity:	n.	san sey/sur^at/teyzi/teyz raftaari

rapids:		n.	teyz dhaara(m.)
  
rapine:     n.   GHaarat gari/luuT/luuT maar/taa raaji

rapport:	n.	ham dardi/riSHtah/ta^alluq

rapprochement:	n.	masaleHat/mufaahimat

rapt:		a.	aGHwah/saktah

raptor:		n.	GHaarat gar/luuT maar karney waala

rapture:    n.	Haal(m.)/laher(f.)/suruur(m.)/
			waaraftahgi(f.)/wajd(m.)/wijdaan(m.)

rare:      a.   âjab/âjiib/îd ka chaañd/kam/naadir/
			naa yaab/niraali/SHaaz/ûñqa

rarely:     adv.	kabhi kabhaar/kam/KHaal KHaal

rareness:	a.	nudrat

rascal:		n.	Haraam zaadah(m.)/paaji(m.)/SHariir(m.)

rascality:	n.	paaji pan(m.)

rash:      a.   âaqibat naa añdeySH/bey taraH/jald baaz

rash:		n.	joSH daanah/pitti(f.)

rashly:		adv.	bey taHaaSHa

rasp:		v.t.	reytna

rasp:		n.	rañdah

raspy:		a.	KHaraaSH daar/khurdura

ratchet:	n.	charKH zaamin daar

rate:		v.t.	bura bhala kaehna/DaañTna/jiRakna/lataaRna

rate:      n.	bhaa'o(m.)/Hesaab(m.)/paRta(m.)/SHaraH(f.)

rather:     adv.  balkeh/KHaasah/qadrey

ratification:	n.	qubuul(m.)/tasdiiq(f.)

ratify:		v.t.	baat pakki karna/qubuul karna

ratified:	a.	maana nu'a/qubuul SHudah

rating:		n.	darjah bañdi/nirKH/nirKH baazi

ratio:     n.	nisbat(f.)

ration:		n.	KHoraak(f.)/raatib(m.)

rattan:		n.	beyd(f.)

rattle:		n.	jhun jhuna(m.)

raunch:		v.t.	chhiiñna/jhapaT leyna/nochna

raunchy:	a.	bey Dhañga/foHSH/naa zeyba/phuuhaR

ravage:		v.t.	GHaarat karna

raven:		n.	pahaaRi kauwwa(m.)

ravenous:	a.	bey Had bhuuka/Hariis/luTeyra/nadiidah/

ravin:		n.	luuT maar/SHikaar

ravine:		n.	KHuSHk naalah/KHor/Tañg darrah

raving:		n.	hizyaan(m.)/waahi tabaahi(m.)

ravish:		v.t.	aabru reyzi karna/aGHwah karna/rijhaana

raze:		v.t.	Dhaana/mismaar karna/paTra kar deyna

razed:		a.	mismaar

razzia:		n.	chhaapa(m.)

razzle-dazzle:	n.	uchhal kuud

raw:      a.	an ghaR/kachcha/KHaam/nau/naya

rawness:	n.	kachcha pan/KHaami

reach:		v.t.	lagaana/pahoñchaana/pasaarna

reach:		v.i.	lagna/pahoñchna/pasarna
 
reach:     n.	daKHl/haath/pahoñch/rusuuKH(m.)

reaching:	a.	faa'ez

react:		n.	asar karna/radd e âmal karna

reaction:	n.	radd e âmal/raj^at

reactionary:	a.	raj^at pasañd

read:      v.t.	mutaale^ah karna/paRhna

reader:		n.	paRhney waala/qaare^

readers:	n.	qaare^iin

readily:	adv.	fauran/fil badiih/jhaT paT/teyzi sey

readiness:   n.	aamaadgi(f.)/musta^idi(f.)/tahaiyah(m.)/
			taiyaari(f.)

reading:    n.	KHoaañdgi/mutaale^ah/paRhaa'i

ready:     a.	aamaadah/chaaq/Haazir/khaRa/laes/maujuud/
			musta^id/pakka/taiyaar

readymade:	a.	paka pakaaya

real:      a.   âen/asl/asli/pakka/sach/waaqe^i/zaati

realisable:	a.	waajib ul wusuul

realisation:  n.	eHsaas/Husuul(m.)

realise:	v.t.	eHsaas karna/naSHah haran hona/wusuul karna

realised:    a.   maeHsuus/Haasil

realist:	n.	Haqqiqat pasañd

realistic:	a.	Haqiiqat pasañdaanah

realistically:	adv.	Haqiiqat pasañdaanah añdaaz sey

reality:    n.   baa^is(m.)/Haqiiqat/sach

really:     n.   bey SHak/Haqiiqatan/KHuub/sach much

really:     adv.  waaqe^i

realm:     n.   mulk/mumlikat/raaj/saltanat/wilaayat

ream:		n.	raddah

ream:		n.	jhaag/pheyn

ream:		v.i.	jhaag uThna

ream:		v.t.	jhaag nikaalna/pheyn banaana

reaming:	a.	jhaag daar

reanimate:	v.t.	do baarah jaan Daalna

reanimate:	v.i.	panapna

reap:		v.t.	kaaTna/kaTaa'i karna

reaping:	n.	kaTaa'i

reappraisal:	n.	nazr e saani/naya añdaazah

rear:		n.	âqab/piichha/pichaaRi

rear:		v.t.	paalna/paalna posna/par daaKHt karna/
			par wariSH karna

rearing:    n.	par daaKHt(f.)/par wariSH

rearguard:	n.	sipaah e âqab

reason:     n.   âql/bahaana(m.)/baa^is(m.)/daliil/
			muujib/sabab/waastah/wajah

reason with:	v.t.	samjhaana

(without)reason:a.	bey sabab

reasonable:	n.	mudallil/munaasib/waajibi

reasonableness:	n.	ma^quuliyat(f.)/waajibiyat(f.)

reassure:	v.t.	baat pakki karna/tasdiiq karna/yaqiin dilaana

reassurance:	n.	yaqiin dehaani

rebate:		v.t.	ghaTaana/kam karna

rebel:		n.	baaGHi/sar taab

rebellious:	a.	âaq/baaGHi/fasaadi/sar kaSH/sar taab

rebellion:   n.   baGHaawat/fasaad/sar kaSHi/sar taabi

rebound:	v.t.	guuñjna/plaTna

rebuff:		n.	jhiRki

rebuff:		v.t.	jhiRkna

rebuke:		v.t.	bura bhala kaehna/DapaTna/dhutkaarna
			jhiRakna
 
rebuke:     n.   chaSHm numaa'i/DaañT/DapaT/êtaab/
			goSH maali/jhiRki/malaamat

rebus:		n.	taswiiri mo^ammah
			
rebut:		v.t.	mustarad karna/piichhey Dhakeylna/rad karna

rebuttal:	n.	iñkaar

recalcitrate:	v.t.	Thukraana

recall:		v.t.	waapas leyna/yaad karna

recant:		v.t.	alfaaz waapas leyna

recantion:	n.	iñHeraaf

recapitulate:	a.	dohraana/KHulaasah banaana

recaption:	n.	iñteqaami kaar rawaa'i

recede:		v.i.	palaTna/pas paa hona/piichhey haTna/
			piichhey muRna

receipt:    n.   rasiid/wusuuli

receive:	v.t.	daaKHil karna/Haasil karna/maañna/paana/
			wusuul karna

received:    a.   mowsuul/wusuul

receiving:	a.	paziir

recent:		a.	Haadis/Haaliyah/jadiid/naya/taazah tar

recently:    adv. 	aaj kal/abhi abhi/Haal hi meyñ/
			taazah taazah

receptacle:	n.	KHaanah(m.)

reception:   n.	isteqbaal/paziiraa'i

receptive:	a.	qaabil

recess:		n.	goSHah/KHalwat

recession:	n.	irtedaad/kasal baazaari

recipe:		n.	nusKHah(m.)/tarkiib(f.)

recipient:	n.	wusuul karney waala/yaabiñdah

reciprocal:	a.	baa hami/mu^aawiz/mutaabaadil

reciprocate:	v.t.	jawaab deyna

reciprocity:	n.	muqaabilah

recision:	n.	mañsuuKHi/qata^/taraaSH

recital:    n.	qir'at(f.)/talaawat(f.)/zikr(m.)

recitation:	n.	wird(m.)

recitative:	n.	muqaabilah guluukaari

recite:		v.t.	bayaan karna/qir'at karna

reck:		v.t.	KHayaal karna/tawjjoh deyna

reckless:	a.	âaqibat naa añdeySH/bey dhaRak/
			bey parwaah/laa ubaali/man chala

recklessness:	n.	laa ubaali pan

recklessly:	adv.	bey taHaaSHa

reckon:		v.t.	añdaazah lagaana/giñna/Hesaab lagaana

reckoning:   n.	Hesaab

recline:	v.i.	baeThna/jhukna/takiyah lagaana

recluse:	n.	baeraagi/sañniyaasi/taarik ud duniya/tiyaagi

reclusive:	a.	tanhaa'i pasañd

recognise:	v.t.	paana/paeh chaañna/qubuul karna/
			SHinaaKHt karna

recognised:	a.	manaa hu'a

recognition:  n.	paehchaan/qubuul/SHinaaKHt

recoil:		v.t.	palaTna/piichchey haTna

recollect:	v.t.	bula leyna/yaad karna

recollection:	n.	yaad/yaad aawari

recommend:	v.t.	SHafaa^t karna/sifaariSH karna/tajwiiz karna

recommendation: a.	SHafaa^at(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz

recompense:   n.	jaza/paa daaSH/sawaab/talaafi

reconcile:	v.t.	milaap karwaana/raazi karna

reconciliation:	n.	aaSHti(f.)/safaa'i(f.)

reconciliatory:	n.	dostaanah/mufaahimaanah

recondite:	a.	âmiiq/chhupa/gaehra/maKHfi/poSHiidah

recondite:	a.	chhupa/gaehra/GHaa'eb/GHaer waazeh/
			sar bastah/nehaañ

reconstitute:	v.t.	do baarah banaana/phir sey banaana/
			ta^miir nau karna
			
reconstruct:	a.	do baarah banaana			

record:     v.t.	darj karna/maeHfuuz karna/niSHaan dahi karna/
			qalam bañd kar leyna/sada bañdi karna

record:     v.i.	gaana

record:		n.	misl

record:		n.	daftar/iñdiraaj/nawiSHtah

record keeper:	n.	naazir

recorded:    a.   darj SHudah/naqli

recording:	n.	sada bañdi

recount:	v.t.	bayaan karna

recover:	v.i.	aaraam aana/khaRa hona/panapna

recoverable:	a.	waajib ul wusuul

recovered:   n.   bar aamad

recovery:    n.   fursat/iñdimaal/SHifa

recreation:   n.   faraH/saer/tafriiH

recrimination:	n.	tohmat e mutaqaabil(f.)

recruit:	n.	naya bharti/rañgruuT

recruit:	v.t.	bharti karna

rectangle:	n.	musta tiil

rectangular:	a.	chau ras/mustatiili

rectification:	n.	sañwaar

rectify:	v.t.	chaarah gari karna/durust karna/faryaad suñna/
			ham aahañg karna/mowaafiq banaana/
			sañwaarna

rectitude:   n.   âdl/isteqaamat/raast baazi

recuperate:	v.t/i.	aaraam aana

recur:		v.i.	baar baar hona/dobaara hona/waapas aana

recurrence:	n.	taqliid

recurrent:	a.	baar baar honey waali

recurve:	v.t/i.	piichhey muRna

recuse:		v.t.	e^teraaz karna/Thukraana

red:      a.   laal/surKH

Red Sea:	n.	baHiirah e aHmar

Red-Sorrel:	n.	paTwa

red tape:	n.	KHaanah puri

redact:		v.t.	idaarat karna

redden:		n.	laal banaana/surKH karna

redden:		v.i.	laal hona/surKH hona

redeem:		v.t.	baKHSHwaa leyna/chhuRa leyna/waapas KHariidna/
			wapaas ley leyna

redemption:   n.   fida/KHalaasi

redness:	n.	laali/surKHi

redolent:	a.	KHuSH bu daar

redouble:	v.t/i.	duugna karna/ezaafah karna

redoubtable:	a.	âziim/bahaadur/SHujaa^

redress:	v.t.	chaarah gari karna/daad deyna/
			dohaa'i maañgna/faryaad suñna

redress:    n.   chaarah/dohaa'i/faryaad rasi

reduce:		v.t.	chhoTa kar deyna/ghaTaana/kam karna

reduce:		v.i.	simaTna

reducible:	a.	qaabil e taKHfiif

reduction:   n.	ghaTaa'i/kami/qasr

redundance:	n.	afraat/fara waani/fuzlah/zyaadti

redundant:	a.	faaltu/fuzuul/waafir/zaa'ed

reed:      n.	qalam/sirki

reed-grass:	n.	sar kañDa(m.)

reek:		n.	bhaap/buKHaar/dhuaañ

reek:		v.i.	buKHaar uThna/dhuaañ nikalna

reek:		v.t.	dhuaañ deyna/saañs nikaalna
 
reel:		n.	garaari

reel:		v.i.	chakraana/Dag magaana/jhuumna/laR khaRaana

reeling:	a.	chkraata/Dag magaata

re-enactment:	n.	do baarah qaanuun saazi

re-enforce:	v.t.	baa wasuuq karna/pakka karna

re-enter:	v.t.	do baarah daaKHil hona

reeve:		v.t.	rassi pirona/priona

refection:	n.	khaana

refectory:	n.	ta^aam gaah

refel:		v.t.	piichhey dhakeylna/rad karna

refer:		v.t.	Hawaalah deyna/rujuu^ karna

reference:	n.	Hawaalah/iSHaarah/siyaaq

refill:		v.t.	do baarah bharna

refine:		v.t.	KHaraabi duur karna/nafaasat paeda karna/
			wazaahat karna

refinement:	n.	adab/bariik KHayaali/nafaasat/taehziib

refit:		v.t.	do baarah samaana/marammat karna

reflect:	v.t.	âks Daalna/fikr karna/GHaur karna/
			KHayaal karna/soch bichaar karna/
			waapas bhyejna
			
reflected:	a.	mun^akas/muRa			

reflection:   n.   âks/fikr/GHaur/ine^kaas/jhalak/par chhaa'iñ/
			par tau/SHahaabi/soch bichaar
			
reflex:		n.	ine^kaas

reflex:		a.	muRaa hu'a/muna^kas

reflexively:	a.	KHamiidah taur par

reform:		v.t.	islaaH karna

reform:     a.   islaaHi

reform:     n.   islaaH

reformer:	n.	mujaddid(m.)/mujtahid(m.)

reformation:	n.	êlaaj

reformatory:	n.	taadiib KHaanah

reformism:	n.	islaaH pasañdi

reformist:	n.	mujaddidi

refractory:	a.	kaRa/naa farmaan/sar kaSH/ziddi

refractorily:	adv.	akkhaR pan sey/saKHti sey/zid baazi sey

refrain:	n.	radiif(m.)/Tiip ka bañd/Tiip ka misra

refrain:	v.i.	baaz aana/bar daaSHt karna/parheyz karna/
			rukna

refrainment:	n.	parheyz(m.)

refree:		n.	faesal

refresh:	v.t.	ba Haal karna/taazah karna

refresh:	v.i.	taazah dam hona

refreshed:   a.	ba Haal/taazah dam

refreshing:	a.	farHat baKHSH/taraawat baKHSH

refreshment:	n.	chaa'ey paani/ta^aam/taazah dili/
			tafriiH/ziñdah dili
			
refreshingly:	adv.	taazah dili sey

refuge:     n.	aas/falaaH/panaah

refugee:    n.	mohaajir/panaah guziiñ

refulgence:   n.	nuur/raunaq/taab

refulgent:	a.	nuuraani/raKH SHaañ/taabaañ

refund:		v.t.	pheyr deyna

refund:		n.	waapsi(f.)

refusal:    n.	jawaab/iñkaar/mana^

refuse:		v.t.	baatil karna/iñkaar karna/naa mañzuur karna/
			paehlu tihi karna/rad karna

refuse:		n.	aaKHor(m.)/fuzlah(m.)/kuuRa(m.)/phok(f.)

refused:    a.	naa mañzuur/rad

refusing:    a.	âduul/baaz

refutation:	n.	iñkaar(m.)/rad(f.)

refute:		v.t.	kaaTna/mustarad karna/rad karna

refuted:	a.	mustarad

regain:		v.t.	do baarah Haasil karna/waapas aana

regal:		a.	KHusrawi/maalikaanah/SHaahaanah/SHaahi

regale:		v.t.	jaSHn manaana/taskiin deyna

regale:		v.i.	da^wat khaana

regale:		n.	pur takalluf ziyaafat

regalia:	n.	SHaahi tamGHah/taKHt o taaj

regally:	adv.	KHusruuaanah

regard:		v.t.	deykhna/eHteraam karna/KHayaal karna/
			maañna/nazar Daalna

regard:     n.	dhiyaan/iltefaat/leHaaz/nigaah/taak/paas

regardful:	a.	baa adab/dhiyaan waala/nigraañ

regardfully:	adv.	bah iltifaat

regardfulness:	n.	adab/eHteraam/leHaaz/murawwat

regarding:	prep.	baabat/baHawaalah/muta^lliq/nisbat

regardless:	a.	adna/bey adab/bey leHaaz/Haqiir

regardlessly:	adv.	bila leHaaz

regardlessness:	n.	be iltifaati/bey niyaazi/bey tawajjohi

regatta:	n.	naa'o dauR/safiinah raani

regenerate:	v.t.	ba Haal karna/do baraah janam deyna/
			islaaH karna

regeneration:	n.	baaz aafriini/tajdiid/taKHliiq e nau

regenerator:	n.	mujaddid

regime:		n.	Hukuumat/nazaamat

regiment:	n.	Hukuumat/nazaamat

region:     n.	arz/diyaar/êlaaqah/KHittah/kiSHwar/
			sar zamiin/tabaq/zamiin

regions:    n.   âalam/êlaaqah jaat

regional:	a.	aqliimi/êlaaqaa'i/tabqaati

register:	n.	daftar(m.)

registered:   a.   darj

registrar:	n.	sariSHtah daar(m.)

registration:	n.	iñdiraaj/duKHuul

regress:	n.	raj^at/waapsi

regressive:	a.	muRta hu'a/raj^at pasañd/waapas jaata hu'a

regret:		v.t.	afsos karna/haath malna/nadaamat karna/
			paSHeymaan hona

regret:     n.   afsos(m.)/Hasrat(f.)/pachh taawa/
			paSHeymaani(f.)/qalaq(m.)

regrettable:	a.	qaabil e afsoos/qaabil e mazammat

regular:    a.   baa qaa^edah/baa zaabitah

regularity:   n.   baa qaa^edgi/paa bañdi/ba qariinah

regulation:   n.   iñzibaat/qaanuun/qaa^edah/zaabitah

regulator:	n.	tañziim kuñiñdah/zaabit

regurgitate:	v.t.	qaey karna

rehabilitate:	n.	ba Haal karna

rehablitation:	n.	ba Haali/bar qaraari

rehash:		v.t.	dohraana/phir sey murattab karna

rehash:		n.	chhaan phaTak/takraari chiiz

rehearse:	v.t.	bayaan karna/SHumaar karna

reign:     n.   âehd/âmal daari/daur/raaj

reimburse:	v.t.	maali nuqsaan ki talaafi karna/
			waapas adaa karna
			
reimbursable:	n.	qaabil e addaa'i/qaabil e waapsi

rein:      n.   baag(f.)/înaan/lagaam(f.)/nakeyl/zamaam

reins:		n.	lagaam

reincarnation:	n.	aawaa gawan(m.)

reindeer:	n.	qutbi hiran

reinforce:	n.	kumak pahoñchaana/mazbuut karna/
			taaqat baRhaana

reinforcement: n.	kumak(f.)/madad(f.)

reinstate:	v.t.	saabiqah suurat e Haal par laana/
			ba Haal karna
			
reinvigorate:	v.t.	na'i quuwat deyna/tajdiid e nau karna

reinvigoration:	n.	na'i quuwat
			
reiterate:	v.t.	takraar karna/tasriiH karna

reiteration:	n.	dohraa'o/takraar/yaad dehaani

reiterative:	a.	yaad dehaani karaaney waala
 
reject:     v.t.  mustarad karna/nazar añdaaz karna/
			pheyñkna/pheyrna/rad karna/saaqit karna/
			Thukra deyna

rejected:	a.	KHaarij/naa mañzuur/matruuk/nazri/mustarad/
			raddi/Thukraaya hu'a/saaqit/waa pas

rejection:   n.	iñkaar/jawaab/nazar añdaazi/rad

rejoice:	v.i.	baaGH baaGH hona/KHuSH hona/phuuley nah samaana/
			SHaadaañ hona

rejoicing:	n.	jaSHn/KHuSHi/musarrat/
			rañg raliyaañ(f.)

rejoinder:	n.	kaaT(f.)/jawaab(m.)

rejuvenate:	v.t.	do baarah jawaan karna

rejuvenator:	n.	mujaddid

rejuvenation:	n.	baHaali e SHabaab

rejuvenescence:	n.	na'i jawaani

relate:     v.t.  bataana/bayaan karna/naql karna/
			nisbat deyna/sunaana

relate:		v.i.	nisbat hona/ta^lluq hona

relatable:	a.	qaabil e bayaan/muta^lliqah

related:    a.	muta^lliqah

relatedness:	n.	riSHtah/ta^lluq

relater:	n.	bayaan kunañdah/raawi

relation:    n.	âaziiz daari/bhaa'i bañdi/êlaaqah/laag/
			naatah/nisbat(f.)/rabt(f.)/riSHtah(m.)/
			riSHtey daari(f.)/ta^lluq(m.)

relations:   n.	lawaahiqiin/maraasim

relationship:	n.	aapas daari/âziiz daari/lagaa'o/
			lawaaHiqiin/naatah/qaraabat/riSHtah/
			sabab/waastah

relative:    n.	âziiz/riSHtey daar/waa bastah/yagaanah

relativly:	adv.	nisbatan/riSHtey sey

relativeness:	n.	ezaafiyat/nisbat e baahami/ta^lluq

relativism:	n.	êlaaqiyat/nisbatiyat

relativity:	n.	izaafiyat/talaazum

relax:		v.t/i.	Dhiil deyna/narm karna

relaxed:    a.	aaraam sey/pur sukuun

relaxation:	n.	kami

release:    v.t.	aazaadi/chhuuT/chhoRna/kholna/reha karna

release:	n.	chhuTTi(f.)/KHalaasi(f.)

relegate:	v.t.	baahar bheyj deyna/deys nikaala karna/
			jila watan karna
			
relegation:	n.	deys nikaala/iKHraaj/jila watni			

relent:		v.i.	dab jaana/narm paRna/pighalna/tars khaana

relentless:	a.	bey raeHm/saKHt mizaaj/sañg dil

relentlessly:	n.	bey dardi sey/bey raeHmi sey/sañg dili sey/
			SHaqaawat sey
			
relentlessness:	n.	bey dardi/bey raeHmi/saKHt dili /
			kaTTar pan			

relevancy:	n.	êlaaqah/laag

relevant:	a.	laagu/muta^alliq

reliable:	a.	baa wasuuq/mo^tabar/mustanad/pakka/
			qaabil e e^temaad

reliably:	adv.	bharosah mañdi sey/wasuuq sey

reliability:  n.	siqaaHat(f.)

reliance:    n.	e^tebaar/iñHesaar/itmenaan/ittekaa^/
			rusuuKH(m.)/sahaara(m.)

relics:		n.	aasaar

relief:		n.	ubhra hu'a/ubharwaañ taKHti

relief:		n.	aaraam/chaen/darmaan/êlaaj/fursat/
			KHalaasi(f.)/madad(f.)/raaHat/taSHaffi
			
relieve:	v.t.	chhuTkaa dilaana/haTaana/subuk doSH hona/
			taKHfiif karna

relieved:	a.	musta^fi/subuk doSH

religion:    n.	diin/keySH/mazhab

(co)religionist:n.	ham mazhab

religious:   a.	mazhabi

religiously:	adv.	âqiidat sey/mazhabi taur sey

religious brooding:n.	waziifah

relinquish:	v.t.	chhoRna/matruuk karna

relinquished:	a.	matruuk

relinquishment:	n.	chhuuT(f.)/dast bar daari(f.)
 
relish:     n.	chaa'o(m.)/lagna/lapka/lazzat/mazah(m.)/
			mazaaq(m.)/sawaad/zauq

relish:		v.t.	chakhna

reluctance:	n.	hich kichaahaT/pas o peySH

reluctant:	a.	aRyal/mazaaHim/naa raaz/ziddi

rely:		v.i.	e^tebaar karna

remain:     v.i.	bach jaana/raehna

remainder:   n.	baaqi/baqiyah/fuzlah/maa baqi/pas añdaaz

remaining:   a.	baaqi/baaqi maañdah/saabit

remains:    n.	aasaar

remanent:	n.	bacha khucha/baqiyah

remark:		n.	kaefiyat/kaha

remedy:     n.	chaarah/daaru/darmaan/dawa/êlaaj

remember:    v.t.	huRakna/KHayaal meyñ laana/
			nigaah meyn rakhna/yaad karna/zikr karna

remembrance:  n.   niSHaani/tazkirah/yaad/yaad aawri/
			yaad farmaa'i/zikr

remind:		v.t.	jataana/khaT khaTaana/taakiid karna/
			yaad dilaana

reminder:	n.	taakiid/yaad dehaani

reminiscence:	n.	yaad/yaad aawari

remise:		n.	gaaRi KHaanah

remise:		v.t.	hath yaar Daalna

remiss:		a.	Dhiila/phiika/sust

remission:	n.	ghaTaa'o/kami/mo^aafi

remit:		v.t.	mo^aaf karna/naql karna/narm paRna/
			paesey bheyjna

remit:		n.	Hawaalah(m.)		
			
remnant:	n.	bacha khucha/bacha maal

remonstrate:	v.t/i.	jiraH karna/samjhaana

remorse:    n.   afsos/paSHeymaani

remorseful:	a.	chup chup/paSHeymaan

remorseless:	a.	bey dard/bey raeHm/bey SHaram/bey zamiir/
			DhiiT/sañg dil/zaalim

remote:     a.   ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar

remotely:	adv.	duur sey

remoteness:	n.	duuri

removal:	n.	bar tarfi/ma^zuuli/rafa^(m.)

remove:     v.t.  bachaana/haTaana/nikaalna/sarkaana/ulaTna

remover:	n.	haTa deney waala/miTa deyney waala

removed:	a.	ba^iid/tabdiil SHudah

removing:	a.	salb

remunerate:	v.t.	maehntaanah deyna/ujrat deyna

remuneration:	n.	maeHñtaanah

renaiscance:	n.	beydaari/naSHat e saaniyah/tajdiid

rend:      v.t.	maskaana/phaaRna/toRna

render:		v.t.	añjaam deyna/chhoRna/deyna/haath dhona/
			haar maañna/hath yaar Daalna/tasliim karna

rendezvous:	n.	mulaaqaat/mulaaqaat ki jagah

rendition:	n.	pardaaKHt(f.)/tarjumaani(f.)/tasliim(f.)

renegade:	n.	bey wafa/bhagoRa/daehriya/GHaddar

renege:		v.i.	muñHarif hona

renew:		v.t.	do baarah karna/naya karna/
			tajdiid karna/taazah karna
			
renewal:	n.	tajdiid			

renewer:	m.	mujaddid(m.)

renitent:	a.	muzaaHimat karney waala

renounce:	v.t.	alfaaz waapas leyna/iñkaar karna

renovate:	v.t.	do baarah janam deyna/tajdiid karna

renown:     n.   dhaak/iSHtehaar/maSH huuri/naam/SHohrat

rent:		n.	chiir/saañs/SHaq

rent:		a.	phaTa

rent:		v.t.	kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna

rent:      n.	kiraayah/ujrat

renunciation:	n.	dast bar daari(f.)

reoccupy:	v.i.	phir sey qaabiz hona

reopen:		v.t.	phir sey chheyRna/phir sey kholna

reorder:	v.t.	do baarah mañgwaana/Hukm e mukarrar karna

reorganise:	v.t.	tañziim e nau karna

reorganisation:	n.	az sar e nau tañziim

reorient:	v.t.	do baarah samt bañdi karna

repair:		v.i.	chala jaana/jaana

repairman:	n.	mistri

repair:		n.	baseyra

repair:     v.t.	durust karna/marammat karna/
			rafu karna/Thiik karna

repair:		n.	marammat

repand:		a.	halki laehr daar

reparation:	n.	durusti(f.)/marammat(f.)/talaafi(f.)

reparative:	n.	jabraani(f.) 

repartee:	n.	bar jastahgi(f.)/bazlah sañji(f.)/
			teyz jawaabi(f.)/turki bah turki jawaab

repartition:	n.	baTaa'i/taqsiim

repast:		n.	da^wat(f.)/khaana(m.)/khoraak(f.)

repatriate:	v.t.	mulk waapas bheyjna

repatriation:	n.	watan waapsi(f.)

repay:		v.t.	badley meyñ deyna/chukaana/talaafi karna/
			waapas ada karna

repayment:	n.	jaza(f.)

repeal:		v.t.	waapas leyna

repeat:     v.t.	dohraana/raTna

repeatedly:   adv.	baar baar/baar ha/dam bah dam/mukarrar

repel:     v.t.	dhakeylna/dafa^ karna/haTaana/
			mustarad karna/palTey deyna

repellent:	a.	ajiiran

repelling:	n.	mudaafe^at(f.)

repent:		v.t.	afsos karna/haath malna/pachh taana

repentance:   n.	nadaamat/pachh taawa/paSHeymaani(f.)/
			taubah(f.)

repentant:   a.	naadim/paSHeymaan/mutaa'ssif/taa'eb

repercuss:	v.t.	waapas bheyjna

repercussion:	n.	guuñj/in^ekaas/natiijah

repertoire:	n.	fehrist e numaa'iSH/KHazaanah e fan

repetition:	n.	raT(f.)/takraar(f.)

repine:		v.i.	kuRhna

replace:	v.t.	badal bañna/badalna/baHaal karna/lauTaana

replacement:	n.	badlah/êwaz

replenish:	v.t.	do baarah bharna

replenished:	a.	bhar puur/mukammal

replete:	a.	ji bhar kar/labaa lab/puura

replica:	n.	charbah/naql

replicate:	v.t.	charbah utaarna/dohraana/jawaab deyna

reply:		v.t.	jawaab deyna

reply:		n.	jawaab

report:		v.t.	bayaan deyna/bayaan karna

report:     n.	aawaazah/afwaah/KHabar/
			kaefiyat/rudaad

reporter:    n.	aKHbaari numaa'iñdah/parchah naweys/raawi

repose:		v.t.	aaraam karney deyna

repose:		v.i.	aaraam karna/bila Harkat hona

repose:     n.	aaraam/chaen/faraaGHat/KHaamoSHi/raaHat

repository:	n.	añbaar(m.)/maKHzan(m.)/taabuut(m.)

reprehend:	v.t.	GHalti nikaalna

reprehension:	n.	êtaab/goSH maali

represent:	v.t.	kirdaar ada karna/numaa'eñdigi karna/
			qaa'em maqaami karna/rudaad sunaana

representation:	n.	ârz/guzaariSH/niyaabat/numaa'eñdigi

representative:	n.	mañduub/muKHtaar/
			numaa'eñdah(m.)/qaa'em maqaam

repress:	v.t.	dabaana/paa bañi lagaana/rokna

reprieve:	v.t.	bachaana/fursat deyna

reprieve:	n.	sazaa sey mo^aafi/waqfah(m.)

reprimand:   v.t.	DaañTna DapaTna/dutkaarna

reprimand:   n.	DaañT/dutkaar/êtaab/sar zaniSH/
			tañbiih

reprime:	v.t.	dabaana/paa bañdi lagaana

reprint:	v.t.	do baarah chhaapna

reprisal:    n.	iñteqaam/iñteqaami kaar rawaa'i

reproach:	v.t.	la^n o malaamat karna/phaTkaarna/
			saKHt sust kaehna

reproach:    n.	êtaab/gilah/malaamat/la^n/la^nat/
			la^nat malaamat/la^n ta^n/nikohiSH/
			ta^n/zam

reproachful:	a.	malaamat aameyz/pur sar zaniSH

reproaching:	n.	malaamat/qadH

reprobate:	a.	gum raah/naa kaam/niich/tabaah

reprobation:	n.	nazar añdaazi/rad

reproduce:	v.t.	SHaae^ karna

reproduction:	n.	naql/âmal e paedaa'iSH

reproof:	n.	êtaab/chaSHm numaa'i/goSH maali/îbrat 

reprove:	v.t.	dutkaarna

reptile:	n.	adna ñsaan/KHaziñdah/
			zamiin par reyñgney waala
			
reptilian:	a.	HaSHraati/KHaziñdah

republic:    n.	jumhuuriah

republican:	a.	jumhuuri

repudiate:	v.t.	iñkaar karna/rad karna/talaaq deyna

repudiation:  n.	talaaq

repugn:		v.t.	muKHaalifat karna/Thukraana

repugnance:	n.	karaahat/nafrat

repulse:	v.t.	pas paa karna/piichhey dhakeylna

repulse:	n.	iñkaar/jhiRki/SHikast(f.)

repulsion:   n.	radd/zak

repulsing:	a.	daafe^

reputation:   n.	aabru/aawaazah/Hurmat/iSHtehaar/îzzat/
			naam wari/saakh

repute:		v.t.	bayaan karna

repute:     n.	aabru/ifteKHaar/naam

(without)reputation:a.	bey naam

request:    n.	ârz/dar KHwaast/guzaariSH/iltija/
			KHwaahiSH/maañg/sawaal/talab

request:    v.t.	ârz karna/dar KHwaast karna/iltija karna/
			maañgna/mañgaana/mañgwaana

requiem:	n.	maatami mausiiqi

require:	v.t.	dar KHwaast karna/maañgna/talab karna/
			zaruuri karna

required:    a.	dar kaar

requirement:	n.	Haajat/maañg/zaruurat

requirements:  n.	iqteza/mutaalbah/zaruuriyaat

requisite:   a.	laazim/matluubah/zaruuri

requisite:   n.	laazmi/matluubah/zaruuri

requisition:  n.	farmaa'iSH(f.)/sawaal(m.)

requite:	v.t.	badlah chukaana/iñteqaam leyna

requital:    n.	badlah/guñbad ki sada/jaza/paa daaSH/
			palTa/silah

reremouse:	n.	cham gadaR(f.)

rescind:	v.t.	baatil karna/mañsuuKH karna/
			qata^ karna

rescinded:	a.	mañsuuKH

rescission:	n.	mañsuuKHi

rescue:     v.t.	bachaana/chhuRaana/jaan bachaana/
			KHatrey sey bachaana

rescue:		n.	bachaa'o(m.)

research:    n.	taeHqiiq

researcher:   n.	moHaqqiq

resemble:	v.t.	SHakl milaana

resemble:	v.i.	SHakl milna

resemblence:	n.	muSHaabehat(f.)/SHabaahat(f.)

resembling:	a.	misl/waar/waSH(Suff.)

resent:		v.t.	naa pasañd karna

resentment:	n.	aazurdahgi/naa pasañdi

reserve:	v.t.	maeHfuuz karna/maeHfuuz rakhna

reserved:	a.	maeHfuuz

reservoir:	n.	Hauz/sariiH/Tañki

reset:		v.t.	do baarah rakhna/phir sey jamaana

reside:		v.i.	raehna/rasna basna/sukuunat karna

residence:	n.	aaraam gaah/aastaanah/eqaamat gaah/
			ghar/rehaa'iSH gaah/sukuunat

residency:	n.	sarkaari eqaamat gaah

resident:    a.	maqaami/mutawattin/saakin

resident:    n.	baa SHiñdah/makiin

residue:    n.	baaqi/bachan khuchan/bachat/faazil

residuary:	a.	baaqi maañdah

resign:		v.t.	chhoRna/supurd karna

resign:		v.i.	iste^fa deyna

resignation:  n.	iste^fa/sabr/tasliim

resigned:	a.	musta^fi/SHaakir

resin:		n.	raal(f.)

resist:		v.t.	muKHaalifat karna/muzaaHimat karna

resistance:	n.	mudaafe^at/muzaaHimat(m.)/rok Tok(f.)

resisting:	a.	muzaaHim

resolute:    a.	âazim/mazbuut/mustaqil/saabit qadam

resolutely:	adv.	saabit qadmi sey

resoluteness:	n.	pakkey iraadey sey/saabit qadmi

resolution:   n.	âmad/Hausalah/isteqlaal/
			qaraar daad/sabaat

resolve:	v.t.	âzm karna/Hal karna/muñtaSHir karna/toRna

resolve:    n.	âzm(m.)/niyat(f.)/qaul(m.)

resonance:	n.	gumak(f.)/jhañkaar(f.)

resonant:	a.	gumak daar

resort:		v.i.	chala jaana/naafiz hona

resort:		n.	baseyra/hujuum

resound:	v.i.	guuñjna

resounding:	n.	gumak

resource:	n.	aas(f.)/chaarah(m.)/sahaarah(m.)/wasiilah(m.)/
			zarii^ah(m.)

resourceful:	a.	sughaR/suujh buujh waala/wasiilah dar

resourcefulness:n.	Haazir dimaaGHi/rasaa'i/sughRaapa(m.)

respect:    v.t.	adab karna/eHteraam karna/îzzat karna/
			leHaaz karna/maan rakhna/paas rakhna

respect:    n.	adab(m.)/eHteraam(m.)/îzzat(f.)/
			leHaaz(m.)/KHayaal(m.)/maan(f.)/
			paas(m.)/pagRi(f.)/pat(f.)/puuchh(f.)/
			SHarm(f.)/wuq^at(f.)

respects:	n.	neyaaz

respectable:  a.	baa îzzat/ûmdah/waajib ul ta^ziim

respectability: n.	îzzat(f.)/wajaahat(f.)

respected:   a.	âziiz/buzurg/giraami

respectless:  a.	bey îzzat

respire:	v.i.	sañs leyna

respire:	v.t.	saañs leyna

respite:    n.	aaraam(m.)/aasaani(f.)/faraaGHat(f.)/
			mohlat(f.)/raaHat(f.)/waqfah(m.)

resplend:	v.i.	chamakna

resplendent:	a.	daraKH SHaañ/farozaañ/raKH SHaañ

respond:	v.i.	jawaab deyna

respondent:	n.	mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.)

response:	n.	jawaab

responsible:  n.   jawaab deh/zimmey daar

responsibility: n.   farz/jawaab dehi/zimmey daari

rest:      n.   aaraam/chaen/fursat/paRna/qaraar/
			raaHat/sukuun/sukuut

rest house:	n.	Daak bañglah

rest:		v.i.	aaraam karna/êtebaar karna/sahaara leyna

rest:		v.t.	araam deyna/sahaara deyna

rest:		n.	baqiyah

restaurant:	n.	mat^am(m.)/ta^aam gaah(f.)

restful:	a.	aaraam deh/pur sukuun

resting:    a.   munHasir

restitute:	v.t.	ba Haal karna

restive:	a.	bey chaen/sar kaSH

restless:    a.   bey chaen/bey kal/bey qaraar/bey taab/
			chañchal/uchaaT

restlessness:  n.   bey chaeni/izteraab/kasmsaahaT/
			peych o taab/SHitaabi/uljhan

restoration:	n.	ba Haali

restore:	v.t.	ba Haal karna/durust karna/pheyr deyna/
			Thiik karna

restrain:	v.t.	baaz rakhna/dabaana/paa bañdi lagaana/
			rokna/rukaawat Daalna/saadhna

restrained:	a.	paa bah gil

restrainer:	a.	zaabit

restraint:   n.   imtinaa^/parheyz/qaed/rok thaam/zabt

restrict:	v.t.	maeHduud kar deyna/paa bañdi lagaana

restricted:	a.	maeHduud

restriction:  n.   qaed/paa bañdi/bañdisH/rukaawaT

restrictive:	a.	imtinaa^i

result:		v.i.	natiijah bañna/natiijah niklana/
			rañg laana

result:     n.   añjaam(m.)/faa'edah(m.)/Haasil(m.)/
			maa'l(m.)/nataa'ej(m.pl.)/natiijah(m.)/
			paeda waar(f.)/phal(m.)

resume:		v.t.	do baarah SHuruu^ hona

resume:		v.i.	phir jaari hona

resurge:	v.i.	phir sar khaRa karna/tajdiid hona

resurgence:	n.	na'i ziñdagi/tajdiid

resurgent:	a.	phir sey

resurrection:  n.	HaSHr/qeyaamat

resuscitate:	v.i.	panapna

ret:		v.t.	nam karna/paani meyñ bhigona

retail:		n.	KHurdah

retailer:	n.	KHurdah faroSH(m.)

retaliate:	v.t.	badlah leyna/GHussah utaarna/iñteqaam leyna

retaliation:  n.   badlah/êwaz/Harjaanah/jurmaanah/kaffaarah/
			makaafaat/palTa/qisaas/talaafi

retaliatory:	a.	iñtiqaami/jurmaaney ka

retard:		v.t.	aahistah karna/deyr lagaana/taaKHiir karna

retardation:  n.   Dhiil/taa KHiir

retch:		n.	ubkaa'i(m.)

retentive:	a.	Haafiz/zaabit

retention:	n.	maa'dah e Hifz

retexture:	n.	phir sey bunaa'i

reticent:	a.	kaazim/KHaamoSH tabii^at

reticular:	a.	jaaley daar

retinue:	n.	HaaSHiyah(m.)/jilau/uupar waaley/paa rakaab(m.)

retire:		v.i.	palaTna/piichhey haTna/soney jaana

retire:		v.t.	alag hona/alag karna/waapas leyna

retirement:	n.	KHalwat(f.)

retiring:	n.	Haya daar/ûzlat

retort:		v.t.	turki bah turki jawaab deyna/
			waapas pheyñkna
			
retort:		n.	badlah/qisaas
			
retour:		n.	waapsi

retrace:	v.t.	waapas jaana

retract:	v.t.	alfaaz waapas leyna/chaal waapas leyna/
			piichhey haTna
			
retraction:	n.	dast bar daari/simTaa'o/sukRaa'o

retreat:	n.	irtedaad/palTa/paspaa'i/waapsi

retreat:	v.i.	pas paa hona/pichhley paa'oñ phirna

retreat:	v.t.	piichhey haTna/puSHt dikhaana

retrench:	v.t.	chhaTni karna/kam karna/kaTaa'i karna

retrench:	v.i.	KHarch kam karna

retrenchment	n.	kaañT chhañT

retribute:	v.t.	badlah deyna/KHam yaazah deyna

retribute:	v.i.	KHam yaazah bhugatna

retribution:	n.	êwaz/badlah/KHam yaazah(m.)

retrieve:	v.t.	bar aamad karna/bachaana/DhuuñD laana/
			jaan bachaana/sañbhaalna

retrieval:	n.	baaz yaabi(f.)

retro-:		pref.	piichey

retrocede:	v.i.	piichhey haTna

retroflex:	a.	piichey jhuka hu'a

retrograde:	a.	raj^at pasañd/pur inHetaat/ulaT/
			zawaal paziir

retrospect:	n.	guziSHtah waqt/maazi par nazar/
			yaad e maazi
			
retrospection:	n.	KHayaal e maazi/pas diidgi		

retrovert:	v.t.	piichhey moRna

retry:		v.t.	phir koSHiSH karna

return:		v.t.	lauTna/palaT aana/palaTna/palTaana/pheyrna/
			phir jaana/rad karna/ulTaana/waapas aana/
			waapas deyna/waapas jaana/waapas karna
				
return:		n.	Haasil(m.)/muraaji^at(f.)/palTa(m.)/
			silaH(f.)/waapsi(f.)

return to:	v.t.	rujuu^ karna

returned:	a.	waapas

returning:   n.   radd/waapas

reunification:	n.	itteHaad

reunion:	n.	phir sey mulaaqaat/yaar dostoñ sey mulaaqaat

reunite:	v.t.	phir sey milaana

reunite:	v.i.	phir sey milna

revalenta:	n.	daal ka aaTa

reveal:		v.t.	faaSH karna/iñkeSHaaf karna/paT kholna/
			pardah uThaana/waa karna/zaahir karna

revealer:    n.	kaaSHif

revelation:	n.	e^laan/izhaar/kaSHf/mañzar kuSHaai/
			tañziil/waHi

(divine)revelation:n.	ruuH(f.)/waHi(f.)

revel:		v.t.	âeSH karna/alalley talalley karna

revel:		n.	kaef

revelry:	n.	îSHrat(f.)/raag rañg(m.)

revenant:	n.	bhuut/ruuH

revenge:	v.t.	badlah utaarna/iñteqaam leyna/
			kasar nikaalna

revenge:    n.	badlah/iñteqaam/paa daaSH/palTa

revenue:    n.	aamdani(f.)/baaj(m.)/Haasil(m.)/KHeraaj(n.)/
			maal(m.)/maaliyaat(f.)

reverberate:	v.t.	guuñjna/waapas bheyjna

reverberate:	v.i.	guuñjna/palaTna

reverberation:	n.	baaz gaSHt/gumak/guuñj/ine^kaas/radd e âmal

revere:		v.t.	eHteraam karna/îzzat deyna

revered:	a.	âtiiq/giraami/waajib ul ta^ziim

reverence:   n.	eHteraam/Hurmat/îzzat/takriim/ta^ziim

reverend:	a.	moHtaram/mo^azzam

reverent:	a.	baa adab/baa eHteraam/moHtaram

reverently:	adv.	adab sey/îzzat sey

reverential:	a.	baa adab/takriimi

reverie:	n.	KHayaal e KHaam/KHayaali pulaa'o/taa'mmul/
			udheyR bun

reverse:	v.t.	palTey deyna/palaTna/pheyrna/ruKH badalna/
			ulTaana/ulaTna

reverse:	a.	âks/nuqsaan/palTa/ulTa

reverse:	n.	lauT/palaT/ulaT

reversal:	n.	kaayaa palaT/muKHaalifat/ulaT

revesible:	a.	qaabil e mañsuuKHi

reversibility:	n.	raj^at paziiri

reversion:	n.	raj^at(f.)/ulaT/waapsi(f.)

reversionist:	a.	raj^at paziir

revert:		v.i.	palaTna

revert:		n.	palTa/tanazzul/waapsi

review:     n.	ârz/jaa'ezah/nazar e saani

revile:		v.t.	buraa bhalaa kaehna/DapaTna

revilement:	n.	gaali guftaar

revise:		v.t.	nazr e saani karna

revision:	n.	nazar saani/paRtaal/tasHiiH

revive:		v.i.	panapna

revival:	n.	tajdiid

revivify:	v.t.	do baarah jaan Daalna

revoke:		v.t.	baatil karna/waapas leyna

revoked:	a.	mustarad

revolt:		v.t.	baGHaawat karna/fitnah barpa karna/
			GHadar karna

revolt:     n.   aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar

revolution:   n.   baGHaawat/chakkar/gardiSH/iñqelaab/
			palTa/pheyr

revolutionary:	n.	iñqilaabi

revolve:	v.t/i.	chakkar kaaTna/gardiSH karna/ghuumna/
			palaT jaana/palaTna/phirna

revulsion:	n.	dast bardaari/ghin/irtedaad/karaahat

reward:		v.t.	en^aam deyna/phal deyna/silaH deyna

reward:     n.   baKHSHiSH(f.)/fazl(m.)/en^aam(m.)/noSH/
			paa daaSH/phal(m.)/sawaab(m.)/saza/silaH

rewind:		v.t.	dobaarah chaabi deyna/dobaarah lapeyTna

rework:		v.t.	dobaarah kaam karna

rewrite:	v.t.	dobaarah likhna

rheuma:		n.	gaThyia/joR ka dard

rheumatism:	n.	gaThiya(f.)

Rheumatoid arthritis:n.	waja ul mafaasil

rhesus:		n.	bañdar(m.)/bañdariya(f.)

rhetor:		n.	muqarrir

rhetoric:	n.	balaaGHat(f.)/banaawaTi/dikhaawaTi/KHitaabat

rhinoceros:	n.	geyñDa

rhizome:	n.	jaR

rhyme:     n.   qaafiyah(m.)/wazn(m.)

rhyming:	n.	qaafiyah bañdi

rhythm:		n.	aahañg/tawaazun

rhythmic:	a.	baa tartiib/ham aahañg/mutawaazin

rhythmical:	a.	aahañg daar/sur daar/taal daar

rhythmically:	adv.	sur key saath/taal key saath

riant:		a.	KHuSH/masruur

rib:		n.	pasli(f.)

rib bone:	n.	pasli ki haDDi(f.)

ribald:		a.	faaHiSH/kamiinah/raziil

ribaldry:	n.	bad go'i/bey adabi/fuHaaSHat/phakkaR pan

ribbon:		n.	fiitah/kor/paTTi

ribs:		n.	pañjar(f.)/pasliyaañ(f.)

rice:      n.	chaawal(m.)

(boiled)rice:	n.	KHuSHkah(m.)

rich:      a.   aasuudah/amiir/daulat mañd/GHani/
			maala maal/maal daar/mutamawwil/nehaal/
			peyT bhara/pur takalluf/zar KHeyz
 
riches:     n.   daulat/GHina/maal/sarwat/zar

richness:	n.	aasuudagi/amiiri/daulat mañdi/sarwat/
			zar KHeyzi

rick:		n.	Dheyr/puSHtaarah

rick:		n.	maroR/moch

rickety:	a.	sust/za^iif

ricochet:	n.	chhichhal

rid:		v.t.	aazaad karna/chhuTkaara dilaana/
			nijaat dilaana

riddance:	n.	nijaat/rafa^

riddle:		n.	chiistaan(f.)/paheyli(f.)

riddle:		n.	baRi chhalni

riddle:		v.t.	chhaalna/chhalni kar deyna

ride:		v.t.	chaDDhi leyna/chaRhna/sawaari karna

ride:		n.	chaDDhi/sawaari

rident:		a.	masruur

rider:		n.	sawaari

ridicule:	n.	bey îzzati/mazHakah

ridicule:	v.t.	bey îzzati karna/hañsi uRaana/
			KHaakah uRaana

ridiculous:	a.	uuT paTaañg

rife:		a.	jaari/kasiir/nihaayat/raa'ej

riff-raff:	n.	kuuRa karkaT

rifle:		v.t.	GHaarat karna/luuTna/taaKHT o taaraaj karna/
			zaKHmi karna

rift:		n.	daraaz/SHaq

rift:		v.t.	daraz Daalna/SHaq Daalna

rig:		v.t.	aaraastah karna/baad baan lagaana/
			chaalu karna

rig:		n.	SHaraarat

rig:		v.t.	pheyra baazi karna/SHaraarat karna

rig:		n.	faajir

right:     a.	baja/durust/Haq/pakka/rawa/saHiiH

right:     adv.	daayaañ

right angle:	n.	qaa'emah

right of pre-emption:n. Haqq e SHuf^a(m.)

right of self-determination:n.	Haqq e KHuddaariyat(m.)

right of vote:	n.	Haqq e raa'ey dahi(m.)

righteous:   a.	âadil/paarsa/raast baaz/saaleH

righteousness: n.	âdl/Haq/insaaf

rightful claimant:n.	Haq daar

rightist:	a.	daa'eñ baazu kaa/qadaamat pasañd

rightly:	adv.	durust taur par/munaasib taur par

rigid:     a.	bey lachak/duruSHt/kaRa/karaKHt/saKHt

rigidity:    n.	akaR/karaKHtagi/saKHti/taSHaddud

rigmarole:	n.	lañg taraani(f.)

rigoll:		n.	naab daan/naali

rigour:		n.	SHiddat

rigourous:	a.	kaRa/saKHt/SHadiid

rile:		v.t.	chiRaana/hilaana/GHusssah dilaana/
			KHafaa karna

rill:		n.	chhoTi aab ju(f.)

rim:		n.	kinaarah

rima:		n.	SHaq

rind:		n.	chhaal/chhilka(m.)/uupri taeh/papRi

rind:		v.t.	chhilka utaarna

ring:      n.   añguuThi/chhalla/Halqah

ring:      v.i.	bajna

ring:		v.t.	bajaana

ring:		v.t.	ghañTi ki aawaaz/Tan Tan

ringdove:	n.	faaKHtah(f.)
	
ringleader:	n.	sar GHanah

ringworm:	n.	daad(m.)

ringlet:    n.   geysu/kuñDli/paTTa/zulf

rinse:		v.t.	khañgaalna

riot:      n.   aaSHob/âiyaaSHi/hañgaamah/hullaR/fasaad/
			fitnah/futuur/SHaGHab/talaatum/tuufaan/udham

riot:		v.i.	fasaad barpa karna/luuTna

riotous:	a.	fitnah añgeyz/joSHiila/laRaaka

rip:      v.t.  chiirna/kaaTna/phaaRna

rip:      v.i.  chir jaana/phaTna

rip:		n.	bey kaar/Haqiir/maryal aadmi/maryal ghoRa

riparian:	n.	daryaa key kinaarey waala

ripe:      a.   gala/pakka/poRha/puKHtah/taiyaar

ripen:     v.i.  pakna

ripen:     v.t.  pakaana

ripeness:	n.	buluuGH/puKHtahgi

riposte:	n.	teyz jawaab

ripple:		n.	chhoTi laehr/halki laehr

ripple:		v.t.	laehr Daalna/SHikan Daalna

rise:      v.i.  baGHaawat karna/chaRhna/uupar aana/
			taara chamakna/uThna/uTh khaRa hona

rise (sun):	v.i.	nikalna

rise:		n.	ûruuj

risible:	a.	mazHakah KHeyz

rising:     n.   taale^/uchak(f.)/ûruuj(m.)

risk:      n.	jokhoñ/KHadSHah(m.)/KHatrah(m.)

risk:		v.t.	jhoñk deyna/KHatrah mol leyna

risp:		v.t.	kaddu kaSHi karna

risp:		n.	moTi reyti

risus:		n.	hañsi/muskuraahaT

rit:		v.t.	khurachna/chiirna

rit:		n.	khurchaa'i/chiraa'i

rite:		n.	mazhabi rasm

ritual:		n.	rasm

rival:     n.	Hariif()m./mad(d)e muqaabil(m.)/raqiib(m.)

rivalry:    n.   chaSHmak(f.)/raqaabat(f.)/Takkar(f.)

rivals:     n.   aGHyaar

rive:		v.t.	chiirna/phaaR Daalna

riven:		a.	baTa/TukRey TukRey

rivel:		v.t.	jhuri Daalna/SHikan Daalna

rivel:		v.i.	jhurri paRna/SHikan paRna

rivelled:	a.	jhurri daar

river:     n.   darya(m.)/nadi(f.)

river bank:   n.   kinaarah(m.)/labe e darya(m.)

river basin:	n.	darya ki taraa'i(f.)

river bed:	n.	daryaa'i guzar gaah(f.)

riverine:	a.	daryaa'i/naehri

rivulet: 	n.	aab ju(f.)/naala(m.)

road:      n.   Dagar/guzar gaah/jaadah/raastah/raah/saRak
 
(on the)road:  a.   sar e raah

roadmap:	n.	hidaayat/raah

road-roller:	n.	baelaT(m.)

roam:		v.i.	chakkar lagaana/ghuumna/phirna

roan:		a.	chit kabra

roar:		v.i.	chiñghaaRna/Dakaarna/dhaaRna/garajna/
			GHurraana/kaRakna

roar:		n.	Dakaar/dhaaR/garaj/guuñj/kaRak

roaring:	n.	gumak

roast:		v.t.	bhuuñna/siiKH karna

rob:      v.t.	chori karna/churaana/Hajaamat banaana/
			luuTna/raah zani karna

rob:		n.	âraq/rab

robbed:		a.	masruuqah

robber:     n.   Daaku/Dakaet/GHaarat gar/luTeyra/raah zan

robbery:    n.   Daaka/Dakeyti/luuT/luTaa'i/qazzaaqi/
			raah zani/sarqah

robe:		n.	jabbah/libaadah/qaftaan

robot:		n.	KHud kaar/masnuu^i iñsaan

robust:		a.	dhiiñga/mazbuut/moTa/paa'ey daar/
			qawi hae'kal/saañD/tan o mañd

roc:		n.	ruKH

rock:      n.   chaTaan(f.)/patthar(m.)

rock:		v.i.	jhuumna

rocky:		a.	pathriila/sañglaaKH

rod:		n.	âsa/chhaRi/DañDa/DañDi

rodent:		n.	kutarney waala jaanwar

rodomontade:	n.	añdha dhuñd baRaa'i

roe:		n.	machhli key añDey

roe:		n.	hirni(f.)

roe:		n.	hiran ki eyk zaat

rogation:	n.	iltija(f.)

rogue:		n.	bad ma^aaSH/KHabiis

roguish:    a.   bad ma^aaSH

roil:		v.t.	GHussah dilaana

roister:	n.	âiyaaSH

roister:	v.t.	udham chaukRi machaana

roke:		n.	bhaap/buKHaar/dhuñd

role:		n.	kirdaar

roll:		v.t.	Dhalkaana

roll:		v.i.	Dhalakna

roll back:	v.i.	piichhey haTna

roll call:	n.	Haaziri(f.)

roll up:	v.t.	sameyTna

roller:		n.	beylan(m.)

rollick:	v.i.	dhama chaukRi machaana/uchhal kuud karna

rollicking:	a.	KHuSH baaSH/masruur/pur musarrat

rolling:	n.	loT

rolling about:		GHaltaan

rolling pin:  n.   beylan(f.)

rom:		n.	KHaanah badoSH

romance:    n.   afsaanah/fasaanah/îSHq/qissah

romantic:	a.	bey lagaam/farzi/KHud saaKHtah

romantical:	a.	josHiila/moHabbat aameyz/tasawwuraati

aromantically:	adv.	ruumaani añdaaz sey/taKHaiyul parasti sey

Romany:		n.	KHaanah badoSH

romp:		v.i.	kheylna

romp:		n.	uchhal kuud

rood:		n.	saliib(f.)

roof:      n.   ârSH/chhat

roof:		v.t.	chhaana

roof support:  n.   SHaeh tiir

rook:		v.t.	chamRi udheyRna

rookie:		n.	naya rañg ruuT

room:      n.   guñjaa'iSH/jagah/kamrah/KHaanah/khapat/
			samaa'i

roomy:		a.	fasiiH/kuSHaadah

roommate:	n.	ham ataaq/ham kamrah

roost:		v.t.	aDDa/murGHi ka Darbah/palañg

rooster:    n.   murGHa

roosting:    n.   baseyra

root:      n.   asl/biiKH/jaR/jazar

root:		v.t.	jaR Daalna

root:		v.t.	ukheyRna

root:		v.i.	zamiin khodna

root out:	v.t.	jaR ukheyRna

rooted:		a.	jama hu'a/mazbuut/pachchi/qaa'em

rooting:	a.	ulaT pulaT

rope:      n.   lañgar/rasan/rassi

rosary:		n.	subHah/tasbiiH

rose:      n.   gul/gulaab

rosebud:	n.	gulaab ki kali

rose-apple:	n.	jaaman/jaamun

rose garden:  n.   gulistaan

rosy:		a.	gulaabi

rostrum:	n.	choñch

rot:		v.i.	galna/KHaraab hona/pakna/saRna

rot:		v.t.	saRaana

rotary:		a.	daa'er/ghuumta hu'a

rota:		n.	ma^muul(m.)

rotate:		v.t.	ghamaana

rotate:		v.i.	ghuumna

rote:		n.	raTaa'i
 
rotten:     a.	KHaraab/nikamma/phus phusa/saRa hu'a

rotter:		n.	nikamma

rotula:		n.	ghuTney ki haDDi

rotund:		a.	gol

rotund:		v.t.	golaa'i deyna

roturier:	n.	âam

rouge:		n.	GHaazah

rouge:		v.i.	SHarmaana

rough:     a.	beyñDa/duruSHt/kachcha/kaj KHulq/kaRa/
			khurdura/naa ham waar

rough-rider:	n.	chaabuk sawaar			
			
roughly:	a.	andaazan/taqriiban

roughness:	n.	an ghaR pan/duruSHti

round:		v.t.	khus phusaana

round:     a.	aaftaabi/gol/moTa/mudawwar/taqriiban

round:     n.   gird

roundel:	n.	daa'erah

roundness:   n.   golaa'i

roup:		v.t.	niilaam karna

rouse:		v.t.	Haa'el hona/haejaan paeda karna/Haraj karna/
			jagaana/joSH dilaana/sulgaana

rousing:	n.	bey daari/Hal chal 

rout:		n.	aaSHob/GHallah/haziimat(f.)/jam ghaT/
			SHaGHab/SHikast(f.)
			
rout:		v.t.	khod nikaalna

route:		n.	raah

routed:		a.	SHikast KHurdah

routine:	n.	âadat/asluub/bañdha Taka/ma^muul

routinely:	adv.	âadatan/ma^muulan

rove:      v.t.  phirna

rove:		v.i.	aawaarah gardi karna/qazzaaqi karna

rover:		n.	Daaku/raeh zan/qazzaaq

row:		n.	paTTi/qataar(f.)/saf(f.)/satr(f.)/taañta(m.)

row:		v.t.	(naa'o) kheyna

row:		n.	futuur/jhagRa/jhaT paT/laRaa'i/SHaGHab/
			udham

rowdy:		n.	jhagRaalu/pur SHor

royal:     a.   baad SHaahi/SHaahi

rub:		v.t.	ghisaa'i karna/ghisna/maaliSH karna/ragaRna

rub:		v.i.	ghis jaana/ghisna

rubbing:	n.	maaliSH(f.)/ragaR(f.)

rubbish:	n.	aaKHor/allam GHallam/gañdgi/HaSHw/îllat/kachra/
			kañkar patthar/KHaaSHaak/KHas/KHuraafaat/kuuRa

rubric:		n.	surKHi

ruby:      n.	yaaquut

ruck:		n.	jhurri/SHikan/taeh

ruck:		v.i.	zamiin par baeThna

ruck:		n.	añbaar/Dheyr/puSHtaarah

ruckus:		n.	fasaad/hañgaamah

rud:		n.	laali/rañgat/surKHi

ruddiness:	n.	laali

ruddy:		a.	laal/surKH maa'el

rude:      a.   bey adab/bey tamiiz/beyñDa/duruSHt/
			gustaaKH/kaj KHulq/kaRa

rudeness:    n.   gañwaar pan/gustaaKHi

rudiment:	n.	asl/ibtida/paehla usuul

rudimental:	a.	ibtidaa'i

rudimentary:	n.	bunyaadi/ibtidaa'i

rue:		n.	afsos/GHam/pach taawa

rueful:		a.	afsurdah/bad Haal

rufescent:	a.	surKH maa'el

ruff:		n.	chuñnaT/jhaalar

ruff:		n.	haejaan

ruffian:	n.	GHuñDa/KHabiis

ruffle:		v.t.	bal Daalna/gaR baR karna/hañgaamah karna/
			SHikan Daalna

ruffle:		n.	SHikan

ruffle:		v.i.	akaR dikhaana/kaSH makaSH karna/naKHrah karna

rug:		n.	dari/qaaliin/sajjaadah

rugged:		a.	gañwaar/khurdura/kuDhab/naa ham waar

rugose:		a.	jhurri daar

ruin:      n.   asar/bar baadi/fana/halaakat/khañDar/
			itlaaf/safaa'i/wabaal/wiiraani/zarar

ruin:      v.t.	bar baad karna/bigaaRna/Dubona/KHaraab karna/
			safaa'i karna/tabaah karna/ujaaRna

ruination:	n.	bar baadi/KHastahgi(f.)

ruined:     a.	abtar/bar baad/bigaRna/KHaraab/mismaar/
			paa maal/tabaah/ujaaR/wiiraan

ruining:	n.	luTTas

ruins:     n.   aasaar

rule:      n.	dastuur/Hukuumat/kulliyah/qaa^edah/qaanuun/raaj/
			rasm/reyaasat/saltanat/usuul/zaabitah

rule:		v.t.	Hukuumat karna/raaj karna

ruler:     n.	Haakim/Hukm raan/paad SHaah/saaHab/waali

ruling:     a.	Hukm raan

rum:		a.	anokha/bey Dhañga

rumble:		v.i.	gaR gaRaana

rumble:		n.	ghaR ghaRaahaT

ruminant:	n.	jugaali karney waala jaan war

ruminate:	v.t.	jugaali karna/soch bichaar karna

rumination:	n.	inhemaak/isteGHraaq/jugaali/soch bichaar

rummage:	n.	afwaah/talaaSHi

rumour:     n.	aawaazah/afwaah/charcha/dhuum/KHabar/SHohrat

rump:		n.	puTTha

rumple:		n.	SHikan(f.)

rumpus:		n.	afra tafri/hañgaamah/udham

run:		v.i.	baehna/bhaagna/chalna/dauRna/lapakna/rapaTna

run:		v.t.	bhagaana/chalaana/dauRaana/lapkaana/rapTaana 
 
run away:        bhaagna/bhaag jaana/nikal bhaagna/
			puSHt dikhaana

run-away:	n.	bhagoRa

run down:		lattey leyna

run into:        muD bheyR hona/Takraana

runner:		n.	dauRney waala/paek

running:    a.	naehta hu'a/jaari/masruuf

rupture:	n.	chaKH(f.)/KHalal(m.)

rural:		n.	deyhi/qasbaati/zaraa^ati

ruse:		n.	chaal(f.)/makkar(m.)/tarkiib(f.)

rush:		v.t.	jaaldi karna

rush:		n.	maara maar

rush:		n.	muuñjh

rush in:	v.i.	ghusna

russet:		a.	surKHi maa'el bhuura

rust:		n.	zañg

rustic:		a.	jaañglu/qasbaati

rustle:		v.i.	khaR khaRaana

rusty:		a.	zañg aaluud

ruth:		n.	afsos/GHam/Haef/tars

ruthful:	a.	GHamgiin/paSHeymaan/raHiim

ruthless:	a.	bey raeHm

ruthlessness:	n.	bey raeHmi

rutilant:	a.	chamkiila

rythm:		n.	tarañnum