FANDOM
sable:		a.	kaala/siyaah

saber:		v.t.	talwaar sey qatl karna/
			talwaar sey zaKHmi karna

sac:		n.	thaeli(f.)

sack:		v.t.	chhuTTi karaana/naukri sey nikaalna

sack:		n.	bori(f.)/guuni/TaaT ki bori/thaela

sack:		v.t.	GHaarat gari karna/tabaah o bar baad karna

sack:		n.	GHaarat gari/luuT maar/tabaahi wa bar baadi

sack:		n.	bora(m.)/bori(dim.)

sackcloth:	n.	TaaT

sackless:	a.	bhola/kam zor/siidha saadha

sacrament:	a.	saugañd/tabarruk

sacred:		a.	diini/muqaddas/mutabarrak

sacrifice:	v.t.	fida karna/qurbaan karna
  
sacrifice:	n.	chaRhaawa/fida/fidyah/nisaar/qurbaani/sadqah

sacrificial animal:n.	bismil/qurbaani ka jaanwar

sacrificial:	a.	qurbaani ka

sacrificially:	adv.	bheyñT bana kar

sacrilege:	n.	bey adabi/bey Hurmati

sacrilegious:	a.	gunaah gaar

sacrilegiously:	adv.	gustaaKHaanah

sacrosanct:	a.	naa qaabil e fasKH

sad:		a.	aab diidah/aazurdah/afsos naak/alam naak/
			añdoh giiñ/chup chup/GHam giin/Haziiñ/maluul/
			paZ murdah/uchaaT/udaas

saddle:		n.	kaaThi

sadly:		a.	GHamgiini sey/udaasi sey

sadness:    n.   afsos/GHam/Huzn/malaal/paZ murdagi/
			rañj

sadism:		n.	zulm pasañdi

safe:      a.   durust/maamuun/maeHfuuz/saalim

safe and sound:	a.	saHiiH salaamat

safeguard:   n.	Hefaazat(f.)

safeguard:   v.t.	Hefaazat karna/peySH bañdi karna

safely:		adv.	bah Heafaazat/bah KHaer o âaafiyat/
			saHiiH salaamat

safety:     n.	amaan(m.)/falaaH(f.)/Hefaazat(f.)/
			KHaeriyat(f.)/salaamti(f.)

safflower:	n.	kusum

saffron:	n.	za^fraan

sag:		v.i.	jhuka hona/laTakna

saga:		n.	daastaan/kahaani

sagacious:   a.	fitrati/KHirad mañd/nuktah daan/zehiin/zaki

sagacity:    n.	daanaa'i(f.)/firaasat(f.)/fitrat(f.)/
			KHirad mañdi(f.)/pahoñch(f.)/zehen(m.)

sage:		n.	Hikmat waala

saginate:	v.t.	moTa karna

Sagittarius:  n.	al qaus

sago:		n.	saagu daanah

sail:		n.	baad baan/paal

sail:		v.t.	kaSHti raani karna

sailing:	n.	kaSHti raani

sailor:		n.	mallaaaH(m.)

sailboat:	n.	baad baani kaSHti(f.)

saint:     n.	piir e muGHaañ/wali

sake:      n.	KHaatir(f.)/waastah(m.)/wajah(f.)

sal:		n.	namak

sal-ammoniac:	n.	nawSHaadar(f.)

salacious:	a.	SHaehwaani

salamander:	n.	aatiSH KHwaar(m.)

salary:     n.	meHntaanah(m.)/muSHaahirah(n.)/pagaar(f.)/
			talab(f.)/tañKHwaah(f.)

sale:      n.	bikri/faroKHt/khapat/nikaas

salience:	n.	numaayaañ pan

salient:	a.	mumtaaz/numaayaañ/zaahir

salify:		v.t.	namak lagaana/namak milaana

saligot:	n.	siñghaaRa

salina:		n.	khaaRi

saline:		a.	khaara/namkiin/SHor

saliva:		n.	lab/raal/thuuk

salivate:	v.i.	raal baehna/raal Tapakna

sally:		n.	hujuum/phaañd

salsuginous:	a.	khaara

salt:      a.	malaaHat/namakiini

salt:      n.	namak

(rock) salt:	n.	seyñDa

salt marsh:	n.	SHorah zaar(m.)

saltant:	a.	naachta/uchhalta

saltern:	n.	kaar KHaanah e namak

saltine:	a.	namkiin biskiT

saltish:	a.	khaari/namkiin

saltness:	n.	SHoriyyat

saltpetre:	n.	SHorah

salty:     a.   khaari/namkiin

salubrious:	a.	seHat mañd

saluki:		n.	asp e taazi

salutary:	a.	mufiid/salaamat baKHSH/suud mañd

salutation:   n.   korniSH/salaam/tasliim

salute:		v.t.	korniSH baja laana/salaam karna/
			salaami deyna
			
salute:		n.	salaami/tasliimaat

salvage:	v.t.	KHatrey sey bachaana

salvation:	n.	nijaat

salve:		v.t.	samjhaana/wazaaHat karna

salve:     n.   marham

salve:		v.t.	êlaaj karna/marham lagaana/

salver:		n.	kaSHti/tabaaq

salvo:		n.	bahaanah/taraddud

same:		a.	eyk jaesa/hu ba hu

sample:     n.   baañgi(f.)/namuunah(m.)

sampling:	n.	namuuney

sanctify:	v.t.	taqdiis karna

sanctified:	a.	muqaddas

sanctimony:	n.	dikhaawaTi taqaddus

sanctimonius:	a.	dikhaawaTi

sanctimoniously:adv.	dikhaawaT sey

sanction:	v.t.	ejaazat deyna/mañzuuri karna/qubuul karna/
			saad karna

sanction:    n.   ejaazat/mañzuuri/qubuul/sazaa

sanctioned:   a.   mañzuur

sanctity:	n.	Hurmat(n.)

sanctuary:	n.	bast/jaa'ey panaah/muqaddas jagah

sand:		n.	baalu(f.)/reyg(f.)/reyt(f.)

sandy:		a.	kirkira/reytiila

sandbank:	n.	reytiila saaHil(m.)

sandbar:	n.	reyt ka todah(m.)

sandstone:	a.	sañg reyg

sandy soil:	n.	reyti(f.)

sandpit:	n.	reyt ka zaKHiirah

sangfroid:	n.	dil jama^i/itmenaam/sukuuni

sanguine:	a.	KHuuni/laal/surKH

sanguinary:	a.	KHuuni

sap:		n.	âraq

sapling:    n.   nehaal/paud/pauda

sappy:		a.	âraq daar

sarcasm:	n.	choT/ehaanat/isteHza/tañz 

sarcastic:	a.	ehaanat aameyz

sarcastical:	a.	tanzan aanah

sarcastically:	adv.	tañzan

sardonic:	a.	jali kaTi/tamasKHuraanah/tañziyah

sash:		n.	jali/paTka

sashay:		v.i.	bey parwaa'i sey baRhna(chalna)/
			jhuum jhuum kar chalna

Satan:     n.   SHaetaan

satellite:	n.	HaaSHiyah bar daar

satiated:	a.	seyr/seyr aab

satiety:	n.	seyri

satin:		n.	atlas

satire:     n.	hajw/tañz

satirist:	n.	hajw go/tañnaaz/zaaHik

satisfaction:  n.   itmenaan/qaraar/seyri/tamaaniyat/
			tasalli/taSHaffi

satisfied:   a.	aasuudah/kaam yaab/KHuSH/mutma'in/puura/
			qaane^/raazi/seyr/seyr chaSHm

satisfy:	v.t.	KHuSH karna/mutma'in karna

satrap:		n.	Haakim/waali/zaabit

saturate:	v.t.	bhigaana/rañg gaehra karna

saturate:	v.i.	bhiigna/rañg gaehra hona

saturated:	a.	gaehra rañg

saturation:	n.	gaaRha pan

saucer:		n.	pirch(f.)/rikaabi(f.)/taSHtari(f.)

sauciness:   n.	bad tamiizi/kalley daraazi/SHoKHi

saucy:		a.	bey adab/DhiiT/gustaaKH/kalley daraaz/SHoKH

savage:		a.	jaañglu/waeHSHi

savagery:	n.	waeH SHiyaanah pan

savant:		n.	âlim/daana/daaniSH mañd

save:      adv.	sewa

save:      prep.	GHaer

save:      v.t.	bachaana/KHatrey sey bachaana

saving:     n.   bachat/pas añdaaz

savings:	n.	añdoKHtah

savour:		n.	lazzat/mazah/namak/zaa'eqah

savoury:	a.	KHuSH zaa'eqah/laziiz/latiif

savvy:		n.	KHirad/qaabliyat/samajh

saw:		n.	aari(f.)

sawdust:	n.	chuura

sawyer:		n.	aara kaSH

sawtooth:	n.	daañta(m.)

say:      v.t.  ârz karna/bataana/bolna/farmaana/kaehna

saying:     n.	baat(f.)/kaehna(m.)/kaha(m.)/kaha suna(m.)/
			qaul(m.)/rawaayat(f.)/zarb ul masal(f.)

scab:		n.	khurañD

scabbard:	n.	miyaan(f.)

scabies:	n.	KHaariSH(f.)

scaldhead:	n.	gañj

scaldheaded:	a.	gañja

scale:		n.	chhilka/khurañD/paemaanah/seher/taraazu

scale:		v.t.	chaRhna

scaled:		a.	seher daar

scamp:		n.	paaji/SHariir

scamper:	v.i.	choR bhaagna

scamp:		v.t.	chaalu kaam karna

scan:		v.t.	jaañchna/paRtaal karna

scanner:	n.	paRtaal karney waala

scansion:	n.	tajziyah(m.)

scant:		a.	kam/naa kaafi/qaasir/qaliil

scant:		n.	kami/qillat(f.)

scantiness:	n.	fuqdaan(m.)/kami(f.)/qillat(f.)

scantily:	adv.	bah qillat/kami sey

scantle:	v.t.	chhoTa karna/qillat paeda karna

scanty:     a.   kam/naa kaafi/qaliil/thoRa

scar:		v.t.	choT deyna/daaGH deyna

scar:      n.   daaGH/kharoñch/jaraH/niSHaan

scar:		n.	Dhalwaani chaTaan/kaRaaRa/khaRi chaTaan

scarce:     a.   kam yaab/naa yaab/thoRa/úñqa

scarcity:    n.   fuqdaan/giraani/kaal/kami/kam yaabi/qillat

scare:		v.t.	daehlaana/Daraana/KHauf zadah karna

scare:		n.	achaanak Dar/daeehSHat

scared:		a.	chau kañna/daehSHat zadah

scary:		a.	daehSHat gard/Dar pok

scarred:	a.	daaGH daar

scat:		n.	lagaan/maeHsuul

scathe		n.	choT/nuqsaan/zaKHm

scathing:	a.	nuqsaan deh/zarrar rasaañ

scatter:	v.t.	bikheyrna/Daalna/phaelaana/pheyñkna

scatter:	v.i.  bikharna/chhiTakna/SHiiraazah bikharna

scattered:   a.   abtar

scattering:   n.   nisaar

scavanger:	n.	mehtar(m.)

scene:     n.   mañzar/samaañ

scenery:	n.	mañzarah/nazaarah

scent:		n.	îtr/KHuSHbu/mahek/lapaT/SHamiim

sceptic:	a.	laa idaari/SHak parast

sceptical:	a.	SHakki

scepticism:	n.	SHak(m.)

sceptre:	n.	âsa

schedule:	n.	fehrist/jidaul/tartiib kaar/zamaan bañdi

schedule:	v.t.	jidaul meyñ SHaamil karna

scheduler:	n.	jidaul kaar

schema:		n.	KHaakah

schematic:	a.	qayaasi/tasawwuri

scheme:     n.	Daul/Dhaañcha/jatan/mañsuubah/tajwiiz

scheme:		v.t.	mañsuubah banaana

scheming:	a.	mañsuubah kaar/saaziSHi

schism:		n.	eKHtelaaf/SHaqaaq/tafruqah

schismatic:	a.	KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schismatic:	n.	KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schizoid:	a.	paraagañdah dimaaGH

schizophrenic:	a.	mariiz e SHaqaaq

scholar:    n.	âalim/âllaamah/faazil/taalib/tilmiiz

scholastic:	a.	daqiiq/ustaadaanah

school:     n.	dars gaah/madrasah/maktab/mazhab

schooling:	n.	tadriis/ta^liim

school boy:	n.	tifl e maktab

science:    n.	daaniSH/îrfaan/îlm

scientific:	a.	îlmi

scientist:   n.	saa'iñs daan

scimitar:	n.	talwaar/teyGH

scintilla:	n.	chamak/chiñgaari

scintillate:	v.i.	chamakna/phuul jhaRna

scion:		n.	KHalaf/waaris

scissors:	n.	qaeñchi

scoff:		n.	choT/mazaaq/mazHakah/tamasKHur

scoff:		v.t.	choT kasna/mazHakah uRaana

scoffing:	n.	tauhiin
 
scold:     v.t.  DaañTna/jhiRakna/khaR khaRaana/
			lattey leyna/lataaRna/saKHt sust kaehna

scolding:    n.   DaañT/jhiRki/lataaR

scoop:		n.	chamchah/Do'i/karchha

scooper:	n.	khodney waala

scooper:	n.	khodney waala

scoopful:	a.	chamchah bhar

scoot:		v.t.	achaanak nikal bhaagna/haañkna 

scope:     n.	daa'erah/mablaGH(m.)/wus^at(f.)

score:		n.	Hesaab

scorn:		n.	ehaanat(f.)/Heqaarat(f.)/SHadiid nafrat

scorpion: 	n.	al âqrab/bichchhu

scoundrel:	n.	bad ma^aaSH/Haraam zadah/paaji

scour:		v.t.	chamkaana/GHalaazat duur karna/saaf karna

scourge:	n.	bala(f.)/GHazb e KHuda wañdi(f.)

scourge:	n.	chaabuk

scout:		n.	jaasuus/KHabar giir

scout:		v.t.	chiRhaana/dhutkaarna

scow:		n.	tafriiH kaSHti(f.)

scowl:		v.i.	teori dikhaana

scowl:		n.	teywar

scowling:	a.	teori daar

scrab:		v.t.	khurachna

scrag:		n.	gar dan(f.)

scrag:		v.t.	laTkaana

scramble:	n.	chhiina jhapTi(f.)/maar dhaaR(f.)/maar piiT(f.)

scrap:		n.	kuuRa/paarchah

scrape:		v.t.	chhiilna/khurachna/kureydna

scrapping:	n.	kaañT chhañT/KHaraaSH

scrappy:	a.	paarah paarah

scratch:	v.t.	khurachna/kureydna/nochna

scratch:	n.	KHaraaSH/khoñch/khurachney ka niSHaan

scratching:	n.	kaañT chhaañT(f.)/ragRa(m.)

scream:     n.   chiiKH(f.)/chiñghaaR(f.)

scream:     v.t.  chiiKH maarna/chiiKHna/chil chilaana/
			chiñghaaRna

screed:		n.	paTTi

screen:		v.t.	aaR karna/oT karna

screen:     n. 	aaR/oT/pardah/paT

screenplay:	n.	filmi mañzar naamah

screw:     n.	barmah/peych

scribe:     n.	kaatib/likhney waala/muHarrir

scribble:	v.t.	ghasiiTna/kaaGHaz siyaah karna

scribble:	n.	SHikast(f.)

scrimp:		a.	kam/naa kaafi

scrip:		n.	likhaa'i

script:     n.	musawwidah(m.)/rasm ul KHat(m.)

scripture:	n.	kitaab(f.)

scriptwriter:	a.	numaa'iSH naamah naweys

scrive:		v.t.	bayaan karna/likhna

scrivener:	n.	muHarrir(m.)

scrotum:	n.	fotah(m.)

scrounge:	v.t.	bhiik maañgna/churaana

scrub:		v.t.	khurach kar saaf karna

scrub:		n.	jhaaRiyoñ ka jhuñD(m.)

scrub forest:	n.	jhaaRi daar jañgal

scruffy:	a.	KHaariSH zadah

scullion:	n.	maSH^al chi

scurrilous:	a.	ghaTiya/ûryaañ

scurrility:	n.	bad dehaani(f.)/fuHaaSHi(f.)

scurry:		v.t.	teyz teyz dauRna

scurvy:		a.	goSHt KHorah

scruple:	n.	aKHlaaq/SHak(m.)/taraddud(m.)

scrupulous:	a.	baa zamiir/maSHkuuk/moHtaat/nuktah chiin
			saHiiH
			
scrutinise:	v.t.	aazmaana		

scrutiniser:	n.	naaqid

scrutiny:    n.	chhaan biin/jaañch/jaañch paRtaal/
			parakh/paR taal

scuffle:    n.	dhiiñga muSHti/haatha paa'i/kuSHtam kuSHta/
			laRaa'i jhagRa/maara maar/maar piiT

sculp:		v.t.	kañdah karna/taraaSHna

sculpt:     v.t/i.	but taraaSHi karna/mujassiamah banaana

sculptor:	n.	but taraaSH/mujassimah saaz

sculpture:   n.	but/mujassimah/muurat

scum:		n.	baalaa'i/jhaag/kaf/pheyn

scum:		n.	aobaaSH/fuzlah/zaliil

scum:		v.t.	baalaa'i utaarna/jhaag utaarna/kaf giiri karna

scumbag:	n.	qaabil e nafrat(iñsaan)

scummy:		a.	jhaag daar/pheyn daar

scurf:		n.	bhuusi/KHuSHki/papRi

scurrility:	n.	beyhuudah pan

scurry:		n.	jaldi jaldi karna

scurrying:	a.	dauRta hu'a

scut:		n.	KHar goSH

scuttle:	n.	ko'eley daan

scuttle:	v.i.	jaldi jaldi karna/teyz teyz dauRna

scythe:		n.	draañti

sea:      n.	baeHr/saagar/samañdar

seafarer:	n.	mallaaH

seaport:	n.	bañdar

sea-shore:	n.	saaHil/samuñdar ka kinaarah

seal:      n.	KHaatam/mohr/sabt

seal impression:n.	chhaap(f.)

seam:		n.	darz(f.)/joR/silaa'i(f.)/siiwan(f.)

séance:		n.	Haaziraat

seaport:	n.	bañdar gaah

sear:		a.	jhulsa hu'a

sear:		v.t.	jhulsana/KHuSHk karna

searce:		a.	chhañna

search:		v.t.	chhaan maarna/DhuuñDhna/khañgaalna/khoj lagaana/
			tajassus karna/talaaSH karna/Toh lagaana

search:		n.	justju/khoj/pukaar/suraaGH(m.)/tajassus/
			talaaSH/talab/Toh

searching:	a.	mutalaaSHi

searching:	n.	suraaGH rasaani

season:		n.	hañdin/gaam/mausam/rut/samaañ/waqt

season:		v.t.	chhauñkna/jhaalna

seasonal:	a.	fasli/mausmi

seasonal river: n.	mausami nadi(f.)

seasoning:	n.	masaalah/puT

seasoned:	a.	jahaañ diidah/mañjha hu'a

seasoned rogue: a.	KHurraañT

seat:      v.t.	biThaana

seat:      n.	gaehwaarah(m.)/kursi(f.)/masnad(m.)/
			naSHist/taKHt(m.)

secede:		v.i.	alag hona/haTna

secession:	n.	âlaaHedgi/iftiraaq

seclude:	v.t.	alag karna

secluded:	a.	alag thalag/bey ta^alluq/goSHah giir

secludedness:	n.	bey ta^alluqi/goSHah giiri

seclusion:	n.	KHalwat(f.)/tanhaa'i/ûzlat(f.)

second:     a.	duusra/doyem

second:		n.	pal/saani/saaniya

second:		v.t.	Hemaayat karna/taa'iid karna

second hand:	a.	musta^mal

secondary:	a.	maa taeHti/saanwi darjey ka

secondly:	adv.	saaniyan

secrecy:    n.	KHifah/pardah/poSHiidgi/raaz

secret:		a.	chhupa/KHufyah/maKHfi/nehaañ/
			poSHiidah/sar bastah

secret:     n.	bheyd/raaz

secretary:	n.	muñSHi(m.)

secretly:	adv.	añdar hi añdar/chori chori/chup chaap/
			GHaa'ebaanah/KHufyah

secrets:    n.	asraar

sect:      n.	firqah/mazhab

sectarian:	a.	firqah parast

sectarianism:	n.	firqah bañdi

section:    n.	baab/daf^ah/fariiq/fasl/Hissah/KHaanah/
			maeHkamah/SHaaKH/SHo^bah

sector:		n.	moHallah/qataa^e daa'erah

sectorial:	a.	raqbaati

secular:	a.	GHaer diini/laa diini/dunyawi

secularism:	n.	laa diiniyat/dunyawiyat

secure:     a.	maamuun/maeHfuuz/mustaeHkam/pur e^temaad

secure:		v.t.	maeHfuuz karna/paana

security:    n.	âafiyat/amaanat/amn/bachaa'o/Hefaazat/
			salaamti/taHaffuz/zamaanat

sedate:		a.	sañjiidah

sediment:	n.	durd/gaad

sedition:    n.	fasaad/fitnah/Haraj

seditious:	a.	fasaadi/fitnah añgeyz

seduce:		v.t.	lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/
			phuslaana/warGHalaana

seduced:	a.	fareyftah

seduction:	n.	fitnah/jaazbiyat/kaSHiSH/laalach/puchaara

see:      v.t.	deykhna/nigaah Daalna

see off:	v.t.	ruKHsat karna

seed:      n.	biij/tuKHm

seedling:	n.	nihaal e tuKHmi/pauda(m.)/tuKHmi daraKHt

seedy:		a.	bhadda sa/bijaala/tuKHm daar

seek:      v.t.	DhuuñDhna/KHabar leyna/khoj lagaana/
			talaaSH meyñ jaana

seeker:     n.	joya/saalik/taalib/talab gaar

seeking:	a.	joyaañ/KHwaahaañ/mutalaaSHi

seeking:	n.	talab

seem:      v.i.  lagna/nazar aana/ma^luum hona/suujhna

seeming:	a.	bazaahir

seeming:	n.	dikhaawa/muSHabehat

seemingly:	adv.	bazaahir

seemingness:	n.	dikhaawa/zaahir

seemly:		adv.	gawaara/mauzuuñ/pur waqaar

seemliness:	n.	mauzuuniyat/munaasibat

seep:		v.i.	risna

seepy:		a.	risney waala

seepage:	n.	>risan

seer:		n.	basiir/GHaeb daan/peySH go

seesaw:		n.	hañDola/uuñch niich

seethe:		v.t.	ubaalna/ubaal kar pakaana

seethe:		v.i.	ubalna/khaulna

seethe:		n.	Haejaan/khaulaahaT/iztiraab

seething:	a.	khaulta hu'a

segment:	n.	eyk Hissah/eyk TukRa/qita^ah

segregate:	v.t.	âlaaHedah karna/alag karna

seize:     v.t.  chhiiñna/dabochna/dharna/giraftaar karna/
			pakaRna/qabzah karna

seized:     a.   giraftaar

seizing:    n.   aKHz/bañdhan/giraft/pakaR

seizure:    n.   achaanak Hamlah/giraftaari/pakaR/qabzah/zabti

seldom:     adv.  bahot kam/kabhi kabhaar/SHaaz

select:     v.t.	biñna/chhañTna/chuñna/iñteKHaab karna/
			muñtaKHib karna/nikaalna/pasañd karna
				
selected:    a.	chiidah chiidah/guziidah/muñtaKHib/
			muqarrar/muqarrar kardah/muqarrar SHudah

selection:   n.	chunaa'i/iñteKHaab

selective:	a.	chunaa hu'a/iñteKHaabi/muñtaKHib

selectivity:	n.	chunaa'o pan/iñtiKHaabiyat

self/selves:  pron.	aap/ana/jii/KHud/nafs/zaat

self-admiring:	a.	KHud aara/SHeyKHi KHorah

self-aggrandisement:n.	KHud par wari

self-appointed:	a.	KHud muqarrirah/KHud saaKHtah

self-conceited:	a.	KHud parast

self-confidence:n.	KHud e^temaadi

self-conscious:	a.	KHud aagaah

self-contradiction:n.	KHud tazaadi

self-deceit:	n.	KHud fareybi

self-deception:	n.	KHud fareybi

self-deceptive:	a.	KHud fareybaanah

self-defence:	n.	mudaafe^at(f.)

self-delustion:	n.	KHud fareybi/nafas faryebi

self-denial:	a.	iñkaar e zaat/nafs kuSHi

self-denigration:a.	apni zaat par GHalat tañqiid karna

self-effacement:n.	kasr nafsi

self-effacing:	a.	muñksi

self-esteem:	n.	KHud tauqiiri

self-evident:	a.	azhar u minSHams

self-hood:	n.	anaaniyat

self propelled:	a.	KHud kaar

self respect:	n.	KHud daari

self respecting:a.	KHud daar

self restraint: n.	sabr

self seeking:	a.	KHud GHaraz

self working:	a.	KHud kaar

selfish:	a.	GHaraz mañd/kaa'iyaañ/KHud GHaraz/
			nafs parast

selfishness:	n.	aapa dhaapi/KHud GHarzi/nafsa nafsi

selfless:	a.	bey GHarz/bey matlab/bey nafs

selfless worship:n.	eKHlaas

self-reliant:	a.	KHud iñHesaar

self-respect:	n.	KHud daari

self-respecting:a.	GHaerat mañd/KHud daar

self-same:	a.	huu bahuu wahi

selictar:	n.	SHamSHiir bar daar/silaH daar

sell:      v.t.  beychna/faroKHt karna/nikaalna/
			sauda beychna

seller:		n.	bechney waala/faroSH

semble:		v.t.	Dhoñg karna

semblance:	n.	dikhaawa/SHabaahat 

semi-:		pref.	aadha/niim/nisf

semi-democracy:	a.	niim jumhuuriyat

seminal effusion:n.	iñzaal

seminary:	n.	madrasah(m.)

Semitic:	a.	saami

semolina:	n.	suuji

sempiternal:	a.	abdi/paayañdah

semplice:	a.	saadah

sempre:		adv.	hameySHah/sara sar

send:      v.t.  bheyjna/rawaanah karna/tarsiil karna

send for:        bulwaana/mañgaana/mañgwaana

send off:	v.t.	ruKHsat karna

sending:	n.	tarsiil

senescence:	n.	buRhaapa

senile:		a.	saThyaaya

senility:	n.	buRhaapa

senior:		a.	buzurg/kabiir/paehley

seniority:	n.	buzurgi

senna:		n.	sana

sensation:	n.	sañsani

sensational:	a.	bahot acchha/eHsaasaati/sañsani KHeyz

sensationalism: n.	Hissiyat pasañdi/
			sañsi KHeyzi

sensationalist:	n.	Haejaan pasañd

sense:     n.   âql/Haasil kalaam/His/hoSH/ma^ni/
			matlab/siyaaq

sensed:     a.   maeHsuus

senses:     n.   Hawaas/siTTi

sensible:    a.   âaqil/âql mañd/samajh daar

sensiblity:	a.	samajh buujh/samajh daari/zakaawat

sensitive:	a.	gudaaz/Hassaas/naazuk/zuud rañj

sensitiveness:	n.	His/zakaawat

sensitivity:	n.	nazaakat

senseless:   a.   bey KHud/bey ma^ni/uuT paTaañg

senselessness:	n.	bad Hawaasi/bey waquufi/waaraftahgi

sensual:	a.	nafs parast/nafsaani

sensuality:   n.   âeSH/nafs parasti

sent:      a.	ma^buus/rawaanah

sent back:		waapas kardah

sent for:        mañgwaana

sentence:	n.	jumlah/ma^ni

sententious:	a.	nasiiHat aameyz/pur maGHz

sentient:	a.	aagaah/baa KHabar/waaqif

sentience:	n.	aagaahi/baa KHabri/waaqfiyat

sentiment:   n.	His/jazbah/raa'ey

sentimental:	a.	Hassaas

sentinel:    n.   chauki daar/paas baan

sentry:		n.	chauki daar paas baan

separate:	v.t.	alag karna/âlaaHedah karna/bachaana/
			farq karna/juda karna/phaTkna

separate:	v.i.	âlaaHedah hona/alag/alag alag raehna/
			infiraadi/juda hona

separate:	a.	âlaaHedah/alag/alag thalag/juda/parey

separated:	a.	alag/âlaaHedah/juda/phuTkal/phuTkar/uchaaT

separately:	adv.	alag alag/juda gaanah/juda juda

separation:   n.   âlaaHedagi/chhuuT/faasilah/farq/fasl/
			firaaq/furqat/hijr/judaa'i/tafsiil

separator:	n.	faasil

sept:		n.	baaRh/eHaatah

septic:		a.	mawaad daar

septuple:	a.	saat guna

sepulchure:	a.	maqbrah

sequacious:	a.	farmañ bardaar

sequel:		n.	añjaam/natiijah/zael

sequence:	n.	silsilah

sequester:	a.	âlaaHedah karna/alag karna/zabt karna

sequestered:	a.	âleHedah/alag

seraglio:	n.	Haram sara

serene:		a.	aasuudah/bey abr/KHaamosH

serene:		n.	aasuudgi/KHaamoSHi

sergeant:	n.	hawaldaar(m.)

series:     n.   laR(f.)/satr(f.)/silsilah(m.)/taañta(m.)

serious:	a.	faaSH/matiin/sañgiin/sañjiidah

seriously:	adv.	sañjiidgi key sath/waaqe^i

seriousness:	n.	mataanat(f.)/sañjiidagi(f.)

sermon:     n.	KHutbah(m.)/wa^z(m.)

servant:    n.   bañdah/HaaSHiyah bar daar/mulaazim/
			namak KHwaar/naukar/naukar chaakar

menial servant:	n.	chaakar(m.)

serve:		v.t.	KHimdat karna/naukri karna/paani bharna

servant(of God):n.	âbd

service:    n.	bañdagi/KHidmat/mulaazmat/naukri

servile:	a.	GHulaamaanah/sitam rasiidah

servility:	n.	GHulaami

servitude:	n.	ûbuudiyat

sesame seed:	n.	til

set:      v.t.	jamaana/qaa'em karna/rakhna

set:		v.i.	jamna/qaa'em hona
 
set aside:	v.t.	baalaa'ey taaq rakhna/chhoRna/
			âlaHedah karna

setback:	n.	rukaawaaT(f.)

set down:        rakhna

set fire:        jalaana

set off:	v.t.	raKHt e safar baañdhna

set right:	v.t.	sañbhaalna

set sail:		lañgar uThaana

settting:	n.	maa Haul(m.)

settle:     v.t.	aabaad karna/chukaana/faeslah karna/
			nabeyRna/taey karna

settled:    a.   jama^ hu'a/faesal/muqarrar/muqarrar kardah/
			muqarrar SHudah/qaraar/ta'ey/
			rehaa'iSH paziir/taey SHudah/yak su

settler:	n.	makiin/nau aabaad
 	
settlement:   n.   aabaadi(f.)/adaaegi(f.)/basti(f.)/faeslah(m.)/
			jama^ bañdi/qaraar daad/rafa^(m.)/tasfiyah

(new)settler:	n.	aabaad kaar

seven:		n.	saat

seventh:	n.	saatwaañ

seventy:	n.	sattar

several:    a.   chañd/ka'i/muta^ddid

sever:		v.t.	alqat karna/kaaTna/naat toRna

severed:	a.	juda/kaTa hu'a

severe:     a.   bey tars/kaRa/kaThin/kaThor/saKHt

severly:	a.	saKHti sey

severeness:	n.	duruSHti/saKHti

severity:    n.   duruSHti/saKHti/salaabat/SHiddat

sew:      v.t.	baKHiyah karna/siina/silaana/
			Taañkey lagaana
			
sewage:		a.	gañd nikaasi	

sewer:		n.	bad rau naalah

sewn:      v.i.	silna

sever:		v.t.	alag karna/phaaRna

several:	a.	ba^z/chañd/ka'i

several times:	a.	ka'i baar

sewer:     n.	naab daan

sewing:     n.	silaa'i

sex:      n.	jiñs/nar maadah

sex-appeal:	n.	jiñsi kaSHiSH

sexology:	n.	jiñsiyaat(f.)

sexual:		a.	jiñsi/SHaehwaani

sexual prowess:	n.	quuwat e mardumi(f.)/rujuliyat(f.)

sexual desire:	n.	SHaehwat(f.)

sexological:	n.	jiñsiyaat sey muta^alliq

sexologist:	n.	maahir e jiñsiyat

shabby:		a.	gañdah/faro maayah/KHasiis/mal gija

shack:		n.	jhuggi

shackle:	n.	bañdhan/hath kaRi/zañjiir

shackle:	v.t.	hath kaRi lagaana/jakaRna/zañjiir Daalna

shaddock:	n.	chakotrey ki eyk zaat

shade:     n.	aaR/chhaa'oñ/par chhaa'iñ/par tau/saayah

shadow:     n.   par chhaawaañ/par chhaa'iñ/saayah/zil

shadowy:	a.	mubham

shaft:		n.	tana

shag:		n.	ujRey baal

shake:		v.t.	hilaana/larzaana/phaR phaRaana

shake:		v.i.	dahelna/hilna/kaañpna/larazna/thar tharaana

shake off:	v.t.	piichha chuRaana

shake up:	v.t.	Dhiila karna/hilaana ya milaana/

shaking:	a.	larazta hu'a/thar tharaata hu'a

shaking:	n.	laGHziSH/larzah

shallow:	a.	auchha/chhichhla/chhichhora/halka/hiich/
			kam zarf

sham:		v.t.	bañna/naKHrey dikhaana/

sham:		a.	ja^li/makkar/naqli

shame:		v.i.	nazar churaana/SHarmaana

Shame!		intj.	phiT

shame:     n.   âar/faziiHat/Haya/jheyñp/KHajaalat/laaj/
			leHaaz/nadaamat/nañg/paSHeymaani/
			SHarm/SHarmiñdagi

shameful:    a.   maeHjuub

shameless:   a.	aabru baaKHtah/bey bey nañg o naam/baGHaerat/
			Haya/bey SHarm/DhiiT

shamelessly:	adv.	bey Hayaa'i sey/DhiTaa'i sey
			
shamelessness:	n.	bey Hayaa'i/bey SHarmi/DhiTaa'i

shank:		n.	piñDli(f.)/saaq

shape:		v.t.	Dhaalna/SHakl deyna

shape:     n.	Daul/dhaj/kaaya/paekar/qata^/
			saaKHt/SHakl/suurat

shapely:	a.	chhabiila/siDol

share:     v.t.	baañTna/Hissah karna/paa'oñ biich meyñ hona

share:     n.	baKHra/Hissah/paRta/patti/qismat/saajha

share-holder:	n.	saajhi

shared:     a.	muSHtarak

sharing:    n.	taqsiim

sharp:     a.   teyz/zaki

sharp tongued:	n.	tarraar

sharp-witted:	a.	zehiin

sharpen:	v.t.	teyz karna

sharpness:   n.   kaaT/kaa'iyaañ pan/teyzi

sharpness(sword):n.   aab

shatter:    v.t.  paaSH paaSH karna/paarah paarah karna/
			phoRna

shattered:	a.	paaSH paaSH/TukRey TukRey

shave:     n.	Hajaamat

shave:		v.t.	KHat banaana/muuñDna

shawl:		n.	doSHaalah(m.)

she:      pron.  woh/yeh

sheaf:		n.	gaDDi(f.)

shear:		v.t.	kaaTna/katarna

sheath:		n.	GHelaaf(m.)/KHol(m.)/miyaan(f.)

sheathe:	v.t.	GHelaaf chaRhaana

sheathed:	a.	baa niyaam/GHelaaf chaRha

shebang:	n.	gaaRi/ghar/jhoñpRi/kamra/
			maajra/mo^aamlah

shed:		v.t.	giraana/utaarna

shed:		n.	pañDaal

sheen:		a.	chamkiila/KHuub suurat

sheen:		n.	aab/chamak/raunaq/taabiSH

sheep: 		n.   bheyR

sheer:     a.   sirf

sheet:     n.   chaadar/par chah/warqah

shelf:		n.	taaqchah

shell:		n.	chhilka/KHol(m.)/parat(f.)/post

shelter:	v.t.	aaR karna/panaah deyna

shelter:    n. 	aaR/aas/aasra/baseyra/oT/panaah/pardah/
			saayah

shelve:		v.t.	Daalna rakhna/taaq par rakhna

shenanigan:	n.	chaal/kartab

shepherd:	n.	charwaaha(m.)/gaDariya(m.)/raa^i(m.)

shibboleth:	n.	imtiHaan(m.)

shield:		v.t.	aaRey aana/bachaana/Dhaañkna/
			Dhaañpna/Dhañkna

shield:		n.	Dhaal/sipar

shift:		v.t.	haTaana/khiskaana/phiraana/sarkaana

shift:		n.	baari/raddah/tabdiili

shine:		v.t.	chamkaana

shine:		v.i.	chamakna/chiTakna/jhalakna

shine:		a.	chamak/ujlaahaT

shining:	a.	chamkiila/daraKH SHaañ/farozaañ/
			GHarra/kuñdan/raKH SHaañ/roSHan/saaqib/
			taabiñdah/ujla(m.)/ujli(f.)

shining brightly:a.	saaqib

ship:      n.	jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/markab(m.)/naa'o(f.)/
			safiinah(m.)

ship:		v.t.	bheyjna/rawaana karna

ship builder:	n.	jahaaz saaz

shipping:	n.	Hamal/jahaaz raani

shipman:	n.	mallaaH/naa KHuda

shipment:	n.	kheyp

shirk:		v.t.	aaj kal karna/bahaanah karna/
			jii churana/paehlu tihi karna

shirt:     n.	kurta/qamiiz

shiver:		v.i.	larazna/kaañpna/phuraeri leyna/
			thar tharaana

shiver:		n.	phuraeri

shivering fit:	n.	jaaRa chaRhna

shoal:		n.	machhliyoñ ka garoh/jhurmuT

shoal:		a.	chichhla

shock:     n.	dhachka(m.)/sadmah(m.)

shod:		a.	na^l daar

shoddy:		a.	bey huudah/ghaTiya/naqli

shoddily:	adv.	ghaTiya tariiqey sey

shoddiness:	n.	ghaTiya pan(m.)

shoe:      n.   juuta/juuti(dim.)/paa poSH

shoeblack:	a.	juutey chamkaaney waala

shoelace:	a.	juutey ka tasmah

shoemaker:	n.	juft saaz(m.)/mochi(m.)

shoe-making:	n.	juft saazi(f.)

shook up:	a.	dar ham/daehla hu'a/hila hu'a 

shoot:		v.t.	chhoRna/goli maarna/nikalna

shoot:		v.i.	lagna

shoot:		n.	añkhwa/SHikaar

shooting-platform:n.	machaan

shop:      v.t/i.	KHariidna/KHariidaari karna/
			sauda suluuf karna

shop:      n.   dukaan/kaar KHaanah

shopper:	a.	gaahak/KHariid kaar

shopkeeper:   n.   banya/dukaan daar

shoplifter:	n.	dukaan chor

shopping:    n.	KHariid o faroKHt/KHariidaari/sauda suluuf

shopping bag:	n.	KHariidari thaela

shop-worn:	n.	ghisey piTey alfaaz

shore:     n.   kinaarah/lab/saaHil

shore:		n.	aasra/sahaara/Teyk/Teykan

short:     a.   chhoTa/kotaah/muKHtasar/
			past qaamat
			
short:		adv.	achaanak/yak dam

short:		v.t.	dhoka deyna

short in height:a.	baaliSHtiya(m.)/pastah qad(m.)

short sighted: a.   âaqibat naa añdeySH

short story:  n.   afsaanah

short term:		muKHtasar ul muddati

shortage:	n.	fuqdaan/kami(f.)/qaHet(m.)/qillat

shortchange:	v.t.	dhak deyna/dhoka deyna

shortcoming:	n.	kami/KHaami/KHaraabi/nuqs

shortcut:	n.	aasaan raah/chhoTa raastah

shorten:	v.t.	chhoTa karna/ghaTa deyna/muKHtasar karna

shorten:	v.i.	ghaTna/kam hona

shortly:	adv.	jald hi/muKHtasaran

shortness:	n.	chhoTa pan/iKHtesaar/tañgi

shortish:	a.	chhoTa sa/nañnha sa/zara sa

shot:		n.	baari/dhamaaka/goli/niSHaanchi/kaar tuus

small shot:	n.	chharra(m.)

should:		aux.v.	chaahi'ey

shoulder:	n.	SHaanah

shoulder to shoulder:	SHaanah bah SHaanah

shout:     v.t/i.	aawaaz deyna/aawaaz lagaana/chiiKHna/
			DapaTna/lalkaarna

shout:		n.	chiiKH/kilkaari/lalkaar/pukaar

shove:     v.t.	dhakeylna/Theylna

shove:		n.	dhakka(m.)/zor(m.)

shovel:		n.	beylchah

show:      v.t.	dikhaana/nikaalna/peySH karna/zaahir karna

show:      v.i.	dikhna/jalwah dikhaana/nazar aana

show:      n.	aab taab/dikhaawa/jalwah dikhaa'i/namuud/
			numaa'iSH/tamaaSHa/tum taraaq/zaahir daari

show airs:	v.t.	naKHrey dikhaana

show off:	n.	dikhaawa/SHeyKHi baaz

show off:	v.t.	SHeyKHi baghaarna

shower:		n.	chhiiñTa/fauwaarah/halki baariSH

shower:		v.t.	nichhaawar karna

showiness:	n.	rañgiini(f.)

showing:    n.   dikhaa'i/numaa'iSH

showingly:	adv.	uupar uupar sey

showdown:	n.	aamna saamna/baa hami Takraa'o

showman:	n.	tamaaSHah kaar

showy:		n.	bhaRkiila/chhichhora/dikhaawaTi/duna saaz/
			kaj kalaah/numaa'iSHi/rañg daar/zaahir daar

shrewd:		a.	ghaag/pakka/siyaana/zehiin

shrewdness:	n.	zehaanat

shriek:		n.	chiiKH pukaar

shriek:		v.t.	chiiKHna/chil chilaana/kuukna

shrift:		n.	nijaat

shrill:		n.	kaTeyli/teykhi/teyz

shrimp:		n.	bauna/podna/jhiiñga machhli

shrine:     n.	dar gaah/mazaar

shrink:		v.t.	pichkaana/sukeyRna

shrink:		v.i.	ghaTna/pichakna/simaTna/sukaRna

shrivel:	v.i.	simaTna

shrivelled:	a.	suukha

shroud:     n.   kafan

shrub:     n.   pauda/jhaaRi

shrug:		v.t.	kañdh uchkaana

shrug off:		nazar añdaaz karna/parwaah nah karna

shuck:		n.	aKHroT ka chhilka(m.)

shudder:	v.i.	kap kapaana/phuraeri leyna

shudder:	n.	phuraeri

shuffle:	v.t.	gaD maD karna

shun:		v.t.	jaan bachaana/khichna/panaah maañgna

shut:      a.   bañd

shut:      v.t.	bañd karna/paaTna

shutdown:	a.	apni lapeyt meyñ ley leyna/chhha jaana/
			Dahk leyna

shut out:	a.	âlaaHedah

shutter:	n.	palla/paT

shy:		a.	lajiila/SHarmiila(m.)/SHarmiili(f.)

shyer:		n.	jheyñpu/SHarmiila

shyly:		adv.	jheyñptey hu'ey

Shylock:	n.	saffaak aur sañg dil suud KHor
 
shyness:	n.	Haya(f.)/jheyñp/jhijhak/leHaaz/
			SHarm(f.)

sibilant:	a.	safiiri/siskaari

sick:      a.	bey zaar/biimaar

sickened:	a.	biimaar kya hu'a/uktaaya

sickeningly:	adv.	uktaahaT sey

sickle:		n.	daraañti/hañsiya

sickness:    n.	biimaari/kasaala/kasl/KHastahgi/
			marz/rog

sickly:		a.	bii maar/kam zor/niDhaal/paZ murdah/rogi

side:      n.	alañg/baGHal/goSHah/jaanib/jañbah/kañni/
			kinaarah/kona/paehlu/ruKH/samt/su/taraf

side by side:		SHaanah bah SHaanah

side:		v.t.	Hemaayet karna/taraf daari karna

side with:		leHaaz karna

side effects:	n.	zimni asraat

side kick:	n.	gaehra yaar/har dam ka saathi/lañgoTiya 

sideswipe:	a.	naGHli zarb

sidle:		v.i.	dubak kar chalna

sidle:		n.	tirchhi chaal

siege:		n.	gheyra/Hisaar/mohaasara/naakah bañdi

sierra:		n.	pahaaRi silsilah

siesta:		n.	qaeluulah

sieve:		n.	chhalni

siffle:		v.i.	siiTi bajna/sun sunaana

sift:		v.t.	chhaañna/chhaan biin karna

sift(grain):	v.t.	pachhoRna/phaTakna

sifting:	n.	phaTkan

sigh:      v.t.	aaheyñ nikalna/saañs bharna/siski bharna

sigh:      n.   aah(f.)/haa'ey(f.)/saañs(f.)

sight:     n.	basar/diidaar/mañzar/muSHaahidah/
			nazar/nazzaarah/nigaah/numaa'iSH

sign:      n.   âlaamat/asar/dalaalat/iima/iSHaarah/niSHaan/
			niSHaani/patah/paehchaan/suraaGH(m.)

signs:		n.	aasaar

signal:     n.   iSHaarah/niSHaan

signature:	n.	dast KHat/imza

signatory:	n.	dast KHat karney waala

signet:		n.	chhoTi mohar/muñdri

signify:	v.t.	iSHaarah karna/matlab bañna

significance:  n.   ma^ni

significant:	a.	aehm/ma^ni KHeyz

significaion:	n.	aehmiyat/mafhuum/muraad

silence:	v.t.	chup karaana/KHaamoSH karna/qaa'el karna

silence!	intj	KHaa moSH

silence:    n.	KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuut

silenced:	a.	laa jawaab

silencing:	a.	qaate^

silent:     a.	chup/gum sum/KHaa moSH/patthar/saakit

silently:	adv.	añdar hi añdar/chup chaap/KHaamoSHi sey

silhouette:	n.	aadha chehra

silk:      n.	Hariir(m.)/reySHam(f.)

silken:     a.	reySHmi

silky:		a.	chikna/naazuk/reySHmi

silly:		a.	bachkaana/buddhu/paagal/pagloT

silt:		v.t.	gaad sey bhar jaana

silver:     n.   chaañdi/nuqrah/siim

silver-foil:	n.   chaañdi ka waraq

silver-leaf:	n.   chaañdi ka waraq

silvery:	a.   burraaq/nuqrah'i/rupaehla/siimiiñ

simian:		n.	bañdar jaesa

similar:    a.	ham SHakl/jaesa/maaniñd/misl/mutaabiq/
			yaksaañ

similarity:	n.	SHabaahat(f.)

simile:     a.	taSHbiih(f.)/misaal(f.)

similitude:	n.	misaal(f.)/muSHaabehat(f.)

simmer:     v.i.  halkey halkey ubalna/sañsanaana

simmering:	n.	sañsanaahaT(f.)

simper:		v.i.	muskuraana

simper:		n.	khisyaa'i hañsi

simple:     a.   âam faehm/fariSHtah/kora/neyk/saadah/
			saliis/siidha

simpleton:	n.	gaa'udi/poñga/saadah lauH

simplicity:   n.   bey saaKHtahgi/saadah pan/saadgi/salaasat

simply:		adv.	faqat

simulacrum:	n.	namuud naak/suuraat e KHayaali

simultaneous:	a.	bayak waqt/ham zamaan

simultaneously:	adv.	saath hi saath

simulation:	a.	banaawaT/behruup/ja^l saazi/naql

sin:      n.	âzaab/îsyaan/fisq/gunaah/jurm/
			paap/qusuur

since:     conj.	chuuñ keh/jab sey

sincere:    a.	âadil/bey riya/KHaer añdeySH/muKHlis/pakka/
			raasiKH/saadah/sachcha/wafa daar

sincerely:	adv.	bey riyaa'i sey/muKHlis sey/sidq e dil sey

sincerity:   n.	bey riyaa'i/eKHlaas/KHuluus/muKHlisi/saadgi/
			sidq e dil 

sinew:		n.	rag(f.)

sinful:		a.	faajir(m.)/faajirah(f.)/gunaah gaar/
			siyaah kaar

sing:		v.t.	gaana gaana

singing:	n.	gaana/tarañnum

singe:		v.t.	jhulsaana

singer:		n.	gawa'iya/muGHni

single:     a.	akeyla/chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/mujarrad/
			muñfarid/phuT/phuTkal/phuTkar/tanha/
			waaHid/yagaanah/yakta

singly:		adv.	fardan fardan
        
singular:    a.	anokha/GHaer ma^muuli/naadir/tanha/waaHid/
			yagaanah

singularity:	n.	nudrat(f.)/waeHdaaniyat(f.)

Sinic:		a.	chiini

sink:		v.t.	Dubona/gaaRna

sink:      v.i.	baeThna/Duubna/gaRna

sinkhole:	n.	gaRha(m.)

sinner:     n.	âasi/aasim/faajir(m.)/faajirah(f.)/faasiq/
			gunaah gaar/paapi

sip:		v.t.	chuski leyna/chuski ley kar piina

sip:		n.	chuski

sir!		intj.	Hazrat/janaab/saaHab

sirocco:	n.	samuum

sister:     n.	bahen/ham SHiirah/KHwaahar

sit:      v.i.	baeThna/daraaz hona/paRna/taSHriif

sit in:		n.	dharna

sitting:    a.	naSHiin

sitting:	n.	baeThak

situated:    a.	waaqe^

situation:   n.	Haal(m.)/kaefiyat(f.)/mauqa^h(m.)/
			suurat e Haal(f.)/waza^(f.)/zabaan e Haal(m.)

six:		n.	chheh/SHaSH

sixteen:	n.	solah

sixteenth:	n.	solhwaañ

sixth:		a.	chhaTa/SHaSHum

size:      n.	Diil/naap/qad

sizable:	a.	KHasa baRa

skein:		n.	aañTi/gola/gutthi/lachha

skeleton:	n.	Dhaañcha/pañjar(m.)/haaR/haekal(m.)

skeet:		v.t.	teyz Harkat karna

sketch:     n.	heywla/KHaakah/naqSHah

sketch:     v.t.	KHaakah banaana/taraH uRaana/taswiir banaana

sketchy:	a.	naaqis/satHi

skewer:		n.	siiKH(f.)

skiff:		n.	Doñgi(f.)

skill:     n.	daKHl/Hikmat/Hirfat/hunar/jugat/kaari gari/
			kartab/kasab/leyaaqat/mahaarat/saliiqah

skilled:    a.	Haawi/laa'eq/maahir/sughaR

skillfull:	a.	saliiqah mañd/sughaR

skillfulness:	n.	sughRaapa

skillet:	n.	tawa

skimp:		v.t.	naa kaafi/qaliil

skin:		v.t.	chamRi udheyRna/khaal utaarna

skin:      n.	chamRa/chhilka/chirm/jild/khaal/post

skinny:		a.	jildi/laaGHir/naHiif

skip:		v.i.	kuudna/phudakna

skirmish:	n.	haatha paa'i/jhaRap/laR jhagaR

skirt:     n.	daaman/palley/saayah

skittish:	a.	Dag mag/subuk sar

skull:		n.	kaasah e sar/khopRi

sky:      n.	aasmaan(m.)/charKH(m.)/falak(m.)

skylight:	n.	roSHan daan(m.)

slabber:	v.i.	raal baehna

slack:		a.	Dhiila/jhola/maddham/phus phusa/sust

slackness:	n.	Dhiil

slake:		v.t.	bhigona/bujhaana/rok thaam karna

slain:		a.	kuSHtah/mara/maqtuul/qatl SHudah

slam:		v.t.	dey maarna/pheyñkna 

slam:		n.	baazi(f.)/goT(f.)

slammer:	n.	Hawaalaat/qaed KHaanah

slander:	v.t.	ruswa karna

slander:	n.	ehaanat/hatak/ukhaaR pachhaaR

slanderous:	a.	ehaanat aameyz

slang:		a.	mubtazil

slant:		a.	Dhalwaan

slanting:	a.	aaRa(m.)/aaRi(f.)/Dhalwaan

slap:		v.t.	chapat rasiid karna/haath maarna/
			thappaR lagaana

slap:      n.	chaañTa/haath/tamaañchah/thappaR

slash:		n.	kaaT

slate:		v.t.	bura bhala kaehna/KHuub piiTna/rageydna

slaughter:   v.t.	ghamsaan/halaak karna/zabaH karna

slaughter:   n.	halaakat/KHuun/kuSHt o KHuun/zabaH

slaughter house:n.	kameylah/mazbaH/mazbaH KHaanah

slave:     n.	âbd/bañdah/GHulaam

slave girl:	n.	baañdi

slave market:	n.	naKHaas

slavery:	n.	GHulaami/maeHkuumi/maeHkuumiyat

slaver:		n.	muñ sey baehti raal

slaver:		v.i.	juuti chukna/raal Tapakna

slavish:	a.	adna/pur muSHaqqat

slavishly:	adv.	meHnat sey

slay:		v.t.	lahu meyn haath rañgna/maar Daalna/
			qatl karna

slaying:    n.	qatl(m.)

sleazy:		a.	phus phusa

sledgehammer:  n.	hatauRa/maar tol

sleight:	n.	SHo^badah

sleight of hand:n.	hath pheyri/kartab

sleek:		a.	chamak daar/chikna

sleep:     n.	niiñd/KHwaab

sleep:     v.i.	lambi taañna/sona/paRna

sleep:		v.t.	sulaana

sleepless:	a.	bey daar

sleepy:		a.	KHwaab aaluudah

sleet:		n.	barf daar baariSH/oley daar baariSH

sleeve:		n.	aastiin

slender:	a.	baariik/dubla/gul añdaam/naazuk

sleuth:		n.	suraaGH rasaañ

slew:		v/i.	chakkar deyna/ghamaana/palTa deyna

slew:		n.	chakkar/ghamaa'i/palTa/peych

slick:		v.t.	chaaTna

slick:		a.	chaalaak/chamkiila/chikna/
			mañjha hu'a/hoSHiyaar

slickness:	n.	chiknaahaT/phislan

slicking:	n.	chaTaa'i(f.)

slice:		n.	laKHt/phaañk/qaaSH/qatlah

sliced:		a.	qaaSH qaaSH

slide:		v.t.	khiskaana/phislaana/rapTaana

slide:		v.i.	khisakna/phisalna/rapaTna

slight:		a.	bey wuq^at/dhiima/KHafiif/qaliil/thoRa sa

slightest:	a.	zara saa bhi

slightly:	adv.	thoRa sa

slim:		v.i.	wazan kam karna

slim:		a.	naaz niin/naazuk/patla dubla

slime:		n.	kiichaR/gaad/raqiiq

slime:		v.t.	lutheyR deyna

slink away:	v.t.	kaTna/katraana/raastah katraana
 
slip:      v.i.	khiskana/laGHziSH karna/phisalna/rapaTna

slip:		v.t.	khiskaana/phislaana/rapTaana

slip:      n.	KHata/khoT/laGHziSH/parchah/
			parchi(dim.)/phislan

slippage:	n.	khisak/laGHziSH/sarak

slipper:    n.	juuti(dim.)/paezaar

slipperiness:	n.	phislan(f.)/rapaT(m.)

slippery:    a.	chikna/kachcha/phisal waan

slipping:	n.	laGHziSH

slit:		a.	chaak/phaTa

slit:		v.t.	chaak karna

slit:		n.	jhiri/SHigaaf

slither:	n.	GHalti karna/laGHiziSH karna

slogan:		n.	na^rah

sloganeer:	n.	na^rah zan

slope:		n.	Dhaal/Dhalaan

sloping:	a.	Dhalwaan

sloth:		n.	alkasi/kaahili/susti

slothful:	a.	aaraam pasañd/dhiila/sust

slouch:		n.	bey Dhab/maryal

slouch:		v.i.	jhukna

slouchy:	a.	Dheela Dhaala

slough:		n.	dal dal(f.)

sloven:		a.	Dhiila

slovenly:	a.	dehqaani/Dhiila/phuu'aR

slovenly:	adv.	Dhiila

slow:      a.   aahistah/Dhiila/dhiima/
			kaahil/maddham/sust

slowly:     adv.	aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/
			raftah raftah

slowness:	n.	aahistagi/Dhiila pan/susti

slug:		n.	Dhiila Dhaala/sust moTa

slugfest:	n.	dañg fasaad/maar piiT

sluggish:	a.	faatir/sust

sluggishness:	n.	aalkasi(f.)/kaahili(f.)/sahel añgaari(f.)

sluice:		n.	aab bañd

slumber:	n.	GHaflat

slump:		n.	kasaad

slump of the market:n.	kasaad baazaari

sly:      a.   baañka/siyaana

slyness:	n.	kaaT phaañs

smacking:	a.	KHuSH gawaar

small:     a.	chhoTa/KHurd/kotaah/qaliil/saGHiir/thoRa

smallish:    a.   chhoTa/moTa

smallness:   n.   chhoTaa'i

smart:		a.	chaalaak/chaaq/naweyla/phurtiila/
			SHaatir/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

smarten:	v.t.	teyz bañna

smartness:	n.	baañl pan(m.)/KHuSH libaasi(f.)

smash:		v.t.	bar baad karna/chuur chuur karna

smasher:	n.	zaarib

smashing beauty:n.	paTaaKHa(m.)

smattering:	n.	waajibi sa îlm

smear:		v.t.	saañna

smell:     v.t.	suuñghna

smell:		n.	baas(f.)/KHuSH bu(f.)/mahek(f.)

smell the rat:		maatha Thanakna

smelt:     v.t.	dhaat pighlaana

smile:		v.i.	muskaana/muskuraana

smile:     n.	ibtesaam/muskura haT/tabassum

smiling:    a.	mutabassim

smiling:	n.	muskuraahaT(f.)

smiling:	a.	KHañdaañ

smirch:		n.	kasaafat/nañg

smirk:		n.	bey waquuf aanah hañsi(f.)

smite:		v.t.	maarna/piiTna/zaliil karna

smitten:    a.   giraftaar/maara/majbuur/majruuH

smoke:     n.   dhu'aañ

smoke:     v.i.  noSH karna/piina

smoke:		v.t.	dhuuni deyna

smoky:		a.	dhuaa'ñ daar

smolder:	v.t.	sulagna

smoldering:	a.	sulgta

smooth:     a.   chikna/ham waar/saliis/sapaaT

smoothen:	v.t.	jhol nikaalna

smoothness:   n.   chikna pan/malaasat/narmi/
			rawaañgi/safaa'i

smother:	v.t.	chhupaana/dabaana/gala ghuuTna

smouch:		v.t.	churaana/maar leyna

smoulder:	v.i.	kajlaana

smudge:		n.	dhabba

smudge:		v.t.	dhabbey daar karna/gaña karna     

smug:		a.	chikna

smug:		v.t.	qabzah karna

smuggler:	n.	qachaaqchi

smuggling:   n.   naa jaa'ez dar aamad bar aamad

smuggle:	n.	lipaTna/pyaar karna

smut:		n.	GHaliiz guftugu/kaala dhaabah/kaalik

snag:		n.	aTak/gaañTh

snake:     n.   saañp

snake charmer: n.	madaari(m.)/sapeyra(m.)

snakeskin:	n.	saañp ka chamRa

snake:		v.i.	reyñgna

snake:		v.t.	ghasiiTna

snap:		v.t.	jhapaT kar kaaTna

snap:		v.i.	choT kasna/lapakna/yak bah yak TuuTna

snap of the fingers:  chuTki(f.)

(to be)snared:     phañsna
 
snare:		v.t.	daam meyñ laana/Dora/Dori/
			jaal meyñ phaañsna/phañdey meyñ laana

snare:     n.   daam/jaal/phañda/phisal phañda
 
snarl:		n.	gaañTh/girah/gutthi

snarl:		v.t.	uljhaana

snarly:		a.	chiR ciRa/jhalla

snatch:     v.t.  chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/
			lapakna/nochna

snatching:	n.	chiina jhapTi(f.)

sneak in:        chori chhupey ghusna

sneaker:	a.	chori chhupey kaam karney waala

sneaky:		a.	dhoka deyney waala

sneer:		v.t.	muñnh chiRhaana/tañz karna

sneering:	n.	jali kaTi(f.)

sneeringly:	adv.	tañzan

sneeze:		n.	chhiiñk(f.)

sneeze:     v.i.	chhiiñkna

snicker:	v.t.	muñh dabaa kar hañsna

snide:		a.	naa gawaar/zaliil

sniffle:	n.	zukaam(m.

sniper:		n.	chhup kar goli chalaaney waala

snippet:	n.	chhilan/chhoTi si chiiz/dhajji/katran

snitch:		n.	muKHbir

snob:		a.	maGHruur

snobbism:	n.	ghamañDi/GHuruur

snoop:		n.	jaasuus

snoop:		v.t.	taak jhaañk karna

snooping:	n.	jaasuusi/taak jhaañk

snoot:		n.	naak(f.

snooty:		a.	Heqaarat aameyz/maGHruur

snore:		v.i.	KHarraaTey leyna

snoring:	n.	KHarraTa(m.)

snort:		v.i.	KHarraaTey leyna

snort:		n.	KHarraTa(m.)

snot:		n.	naak/kamiinah

snotty:		a.	nak chaRha

snow:      n.	barf(f.)

snub:		v.t.	DapaTna/jhiRakna

snub:		n.	DaañT/jhiRki

so:       adv.  pas/phir/to

so called:		naam nihaad

so far as possible:   Hatt ul imkaan

so long as:	adv.	jab tak

so that:	adv.	taa keh

soaking:	a.	jaazib

soaking wet:	n.	SHara bor/tar ba tar

soap:      n.   saabun

soar:		v.t.	chaRhna

sob:		n.	subki

sob:		v.t.	subkiyaañ leyna/siski bharna

sobbing:	n.	siski

sober:		a.	sañjiidah

sobriety:	n.	mataanat(f.)/sañjiidgi(f.)

social:     a.	majlisi/mo^aSHrati/samaaji/yaar baaSH

socialism:	n.	iSHtiraakiyat(f.)

socially:	adv.	mo^aaSHirati taur par

societal:	a.	mo^aaSHirat ka

society:    n.   añjuman/jamaa^at/mo^aaSHrah/samaaj/soHbat

socks:		n.	jurraab(m.)mozah(m.)

soft:      a.	ghula/gudaaz/halka phulka/komal/loch daar/
			mulaa'em/narm/pich picha/pilpila/pola

soft sore:   a.   figaar

soften:		v.t.	galaana

softness:    n.   gudaaz/loch/mulaa'emiyat/narmi

soil:      n.   miTTi/zamiin

soil:      n.   gañdagi/GHalaazat/gobar/najaasat

soiled:     a.   gañda

solace:		v.i.	GHam GHalat karna

solace:		v.t.	aas deyna/Dhaaras deyna

solace:		a.	Dhaaras

solar:		a.	aaftaabi/dhuup ka/KHaawari/SHamsi

(to be)sold:      bikna/bikwaana

solder:		v.t.	jhaalna

soldering:	n.	joR(m.)

soldier:    n.	âskari/fauji/laSHkari/sipaahi

soldiery:	n.	sipaahi dastah

sole:      a.	yagaanah

solely:     adv.	bila SHirkat/faqat/maeHz/saraa sar

solemn:		a.	matiin/sañjiidah

solemnity:	n.	mataanat(f.)/sañjiidagi(f.)/waqaar(m.)

solicit:	v.t.	maañgna/samajat karna/talab karna

solicitation:	n.	ârz/ilitija/samaajat(f.)/talab(f.)

solicitor:	n.	muKHtaar

solicitude:	n.	aarzu(f.)/fikr(f.)/KHad SHah(m.)

solid:     a.	kaThor/matiin/pakka/puKHtah/raasiKH/
			saabit/Thos/ustuwaar

solidify:	v.t.	peywast karna

solidity:	a.	dal(m.)/mataanat(f.)

soliloquy:	n.	KHud kalaami

solitary:    a.	akeyla/âlaaHedah/alag/chhaRa/mujarrad/
			tanha/waaHid

solitude:	n.	KHalwat(f.)

solution:    n.	Hal(m.)

solve:		v.t.	Hal karna/suljhaana

solve:		v.i.	sulajhna

solvent:	n.	galaawaT

some:      a.   ba^z/chañd/ka'i/kisi/ko'i/
			kuchh/thoRa

somebody:	pron.	ko'i

someone:	pron.	ko'i

somersault:	n.	qala baazi(f.)

something:   n.   kuchh

sometime:    adv.  kabhi

sometimes:   adv.  kabhi kabhi

somewhat:    adv.  kisi qadr/kuchh/kuchh kuchh/qadr e qaliil

somewhere:   adv.  kahiiñ

son:      n.   aulaad/beyTa/farzañd/ibn/jaaya/KHalaf/
			laal/laKHt e jigar/pisar/puut

(dutiful)son:	n.	supuut

song:      n.   gaana/giit/naGHmah/tarañnum/zamzamah

sons:      n.   abnaa'/aulaadeyñ/beyTey

sonorant:	n.	pur sada

sonorous:	a.	bulañd saut

soon:      adv.  âñqariib/fauran/jald

sooner:		a.	aur jald

soothe:		v.t.	thap thapaana

soothing:    a.   dil nawaaz/sukuun deyney waala

sooth-sayer:	n.	ojha/kaahin(m.)/kaahinah(f.)

sop:		n.	kiichaR/luqmah/tama^

sophisticated:	a.	pur takalluf/saaKHtah

sophistry:	n.	hath kañDa/jul

soporific:	a.	KHwaab aaluudah

sorcerer:	n.	jaadu gar/ojha/saaHir/siyaana

sorceress:	n.	jaadu garni

sordid:		a.	faro maayah/GHaliiz/KHasiis

sore:		n.	ghaa'o/jaraH/zaKHm

sore:		a.	zaKHmi

soreness:	n.	kabiidagi

sorghum:	n.	juaar(f.)

sorrow:     n.   afsos/añdoh/dard(poet.)/GHam/hiraas/Huzn/
			qalaq(m.)/rañj(m.)/sog(m.)/taassuf(m.)

(without)sorrow:a.	bey GHam

sorrows:    n.	Huzn(m.)

sorrowful:   a.   aazurdah dil/afsos naak/añdoh naak/GHam giin/
			Haziiñ/KHastah/maluul/mutaa'ssif/sog waar/
			uchaaT/udaas

sorry:		a.	afsos zadah/rañjiidah/SHarmiñdah

sort:		n.   nau^/qabiil(m.)/qism/SHiq/sinf

sough:		v.t.	saa'eñ saa'eñ karna

soul:      n.   aatma/dil/jaan/jii/jigar/qalb/ruuH

soulless:	a.	bey jaan/bey jazbah/bey ruuH

sound:     v.i.  bajna

sound:     n.   aawaaz/nida

sound:     a.   durust/saabit/saalim/saaleH/saHiiH/ûmdah

soundless:	a.	bey aawaaz/saakit

soundness:	n.	durusti(f.)

soup:		n.	aab joSH(m.)/aaSH(m.)/SHorba(m.)

sour:      a.   khaTTa

source:     n.   asl/ghar/maaKHaz/maKHraj/sar chaSHmah

sourness:    n.   khaTaas

south:     n.   junuub

southern:    n.   junuubi

souvenir:    n.   niSHaani/yaad gaar

sovereign:   n.   farmañ rawa/Hukm raan/paad SHaah/sultaan

sovereignty:  n.   KHud muKHtaari/mutlaq ul ânaani/
			reyaasat/saltanat

sow:      v.t.  bona

sow:		n.	suu'arni 

space:     n.	ârsah(m.)/faasilah(m.)/ghar(m.)/jagah(f.)/
			khapat(f.)/makaan(m.)/masaafat(f.)/
			samaa'i(f.)/wus^at(f.)

spacious:    n.	faraaKH/kusHaadah/wasii^

spaciousness:	n.	kuSHaadagi/tausii^

spackle:	n.	leyp

spade:		n.	beyl/beylchah

span:		n.	kuSHaadagi

spangle:	n.	chamki(f.)

spank:		v.t.	thappaR maarna

spare:		v.t.	bachaana/chhoRna

spare:		n.	faaltu/kotal

spare part:	n.	purzah

spark:     n.   chiñgaari/par kaalah/patañga/SHaraarah

sparkling:	a.	taabiñdah/taab naak/ujaagar

sparse:		a.	chhidra/kam/qaliil

spasm:		n.	aeñThan(f.)

spat:		n.	tu tu maeñ maeñ

spat:		v.t.	jhagaRna/thappaR marna

spate:     n.	baaRh/sael aab

spatter:	v.t.	bikheyrna/phaelaana

spattering:	n.	chañd buuñdeyñ

spatula:	n.	Dauwa/kaf giir

spawn:		n.	atfaal/nasl/paud

speak:     v.i.	alfaaz ada karna/bolna/lab hilaana/
			lab kholna/zabaan kholna

speak:     v.t.	bolna/e^laan karna/izhaar karna/kaehna/
			zikr karna

speak:		n.	boli

speak harshly:		Tarraana

speak out:	v.t.	muñh kholna/zabaan kholna

speaker:	n.	mutakallim(m.)

speaking:    a.	bolta/goya/mutakallim

spear:		n.	neyzah

spearhead:	n.	sinaan

special:    a.	KHaas/maKHsuus

species:    n.   jiñs/nau^/qism/sinf

specific:	a.	KHaas

specifically:	a.	bil KHusuus

specification: n.	nau^iyat/tafsiil

specified:	a.	maKHsuus

specimen:    n.	baañgi(f.)/namuunah(m.)/misaal(f.)

specious:	a.	saHiiH/zahiran durust

speck:		n.	chitti/daaGH/phuTki/nuqtah/zarrah

speckled:	a.	chitti daar

spectacle:   n.   mañzar/numaa'iSH/tamaaSHah

spectacles:   n.   âenak/chaSHmah

spectacular:	a.	pur tamaaSHah

spectator:	n.	tamaaSHaa'i

spectre:	n.	îfriit

speculation:	n.	saTTa

speech:     n.	bayaan/boli/guftaar/guftgu/kalaam/
			KHitaab/nutq/taqriir/suKHan/zabaan

speech impediment:n.	luknat

speechless:   a.   bey zabaan/chup chup

(rendered)speechless:a. laa jawaab karna

speed:     n.   jaldi/raftaar/sur^at/tarraari/teyzi/ûjlat

speedy:		a.	âajil/jald/teyz raftaar

spell:		v.t.	hijjey karna

spell:		n.	faal/jaadu/paRhañt

spellbound:	a.	maeHsuur

spelling:	n.	hijja(m.)

spend:     v.t.	basar karna/KHarch karna/guzaarna

spend wildly:		luTaana

spending:    n.	basar/KHarch(m.)

spending(time): a.	basar

spendthrift:	n.	fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.)

spendthrift:	a.	fuzuul KHarch/masduud

spew:		v.t.	qaey karna

spew:		n.	qaey

sphere:		n.	kurrah

spice:		n.	masaalah

spices:		n.	kiraana

spicy:		a.	chaT paTa/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

spider:		n.	makRi(f.)

spigot:		n.	ToñTi

spike:		n.	kiil(f.)/meyKH(f.)/tiili

spike fiddle:	n.	chikaara

spiky:		a.	nokiili

spill:		v.t.	bar baad karna/giraana/pheyñkna/
			zaa'e^ karna

spill:		v.i.	Dhalkaana

spin:		v.t.	charKHah kaatna/ghamaana/kaatna/pheyrna

spinach:	n.	paalak

spinal marrow:	n.	Haraam maGHz(m.)

spindle:	n.	duuk/phirki

spine:		n.	riiRh(f.)

spinner:	n.	kaatney waala

spinning:	n.	kataa'i

spinning wheel:	n.	charKHah(m.)

spirit:     n.	âraq/Hausalah/himmat/jaan/jii/kaleyjah/
			nafs/ruuH

spiritlessness: n.	iñkisaar

spiritual:	a.	diini/GHaer maaddi/ruuHi/ruuHaani

spirituality:	n.	ruuHaaniyat

spirits:    n.	baadah

spiritedness:	n.	joSH/KHuSH dili/ziñdah dili

spit:		n.	siiKH

spit:		v.t.	pirona

spit:		v.t.	ugalna

spit:      v.i.	thuukna

spit:		n.	raal(f.)/thuuk(m.)

spite:     n.   âdaawat/Daah/jalaapa/kiinah/raSHk

spiteful:	a.	kiinah par war/khoTa

spittle:	n.	kaf/raal/thuuk

spittoon:	n.	piik daan/thuuk daan

splash:		n.	chhiiñTa/pich pich

spleen:		n.	tiHaal

splendid:    a.   âali SHaan/âziim/âziim uSH SHaan/roSHan/
			saaqib/SHaan daar/ujaagar/waah

splendour:   n.	aab/aab o rañg/aab o taab/aan baan/chamak damak/
			faroz/jalaal/par tau/taabiSH/ThaaTh/ziya

splinter:	n.	phaañs

split:		v.t.	phaaRna/phoRna

split:		v.i.	khilna/masakna/phuuTna

split:		n.	darz(f.)/huuT(f.)/ohooT(f.)/SHaq(f.)/SHigaaf(m.)

split:		a.	dariidah/phaTa hu'a

splurge:	n.	asraaf/dikhaawa/namuud

splutter:	v.i.	chhiiñTey bikharna/qatrey phaelna

spoil:		n.	luuT/maal e GHaniimat

spoil:		v.t.	bigaaRna/KHaraab karna/kirkira karna

spoil:     v.i.  bigaRna/KHaraab hona

spoiled:    a.	bar baad/bigRa/KHaraab/tabaah/zaae^

spoiler:	n.	dar añdaaz

spoilt:		a.	kirkira

spoke:		n.	arra/tiili

spoken:		a.	zabaani

spokesman:	n.	tarjumaan

sponge:		n.	asfañj

sponger:	n.	muft KHor/tuafaeli/tufaelya

spongy:		a.	phus phusa/pola

sponsor:	n.	kafiil/zaamin

spontaneity:	n.	bar jastahgi/bey saKHtahgi

spontaneous:	a.	bey saaKHtah

spontaneously: adv.	barf mala/bey saaKHtah/fil badiih/
			KHud ba KHud

spoof:		n.	dhoka/fareyb/SHaraarat aameyz jhaañsa

spook:		n.	bhuut/ham zaad/pariit

spook:		v.t.	bhagdaR mahcaa deyna/chauñkaa deyna/
			Daraa deyna

spooky:		a.	bhayaanak/pu aaseyb

spoon:     n.	chamchah/chamchi(dim.)

sporadic:	a.	bikhra/ikka dukka/kabhi kabhaar/SHaaz

sport:		v.i.	kheylna

sport:     n.	baazi/baazi chah/kheyl/tamaaSHah

sportful:	a.	SHoKH/tafriiHi

sportive:	a.	albeyla/khilaaRi/warziSHi

sportsman:	n.	khilaaRi

sportsmanlike:	n.	jawaañ mard

sportmanship:	n.	mardaañgi/warziSH kaari

sporty:		a.	warziSHi

spot:      n.   chitti/daaGH/dhabba/nuqtah/phuTki/Tiika

spotted:	n.	chitti daar

spotted deer:	n.	chiital

spotless:    a.   bey daaGH/paak

spouse:		n.	zauj

spousal:	n.	nikaaH/SHaadi

spout:		n.	par naala

sprawl:		v.i.	loTna

spray:		n.	phuaar

spray:		n.	SHaaKH

spread:     v.t.	bikheyrna/farSH bichhaana/phaelaana/
			pasaarna

spread:		v.i.	bikharna/phaelna

spread:		n.	gheyr/phaelaa'o/wus^at

spread a net:		Dorey Daalna/jaal phaelaana

spread out:	a.	mabsuut

spree:		n.	naa'o noSHi/uchhal kuud

spree:		v.t.	naa'o noSHi karna

sprightly:	a.	albeyla/chhabiila/teykha(m.)/teykhi(f.)
 
spring:		v.i.	lachakna/lapakna/phaTna/uchhalna/
			wujuud meyñ aana

spring:     n.	âen/bahaar/chaSHmah/kamaan/rabii^/
			sar chaSHmah/sota

(early)spring: n.   nau bahaar

springing:	n.	jaulaañ

springy:	a.	lachak daar

sprinkle:	v.t.	barakna/chhiRakna/thoRa thoRa bikheyrna

sprinkling:	n.	qatroñ ka chhiRkaa'o

sprint:		n.	chhoTi si dauR

sprout:		v.t.	añkhwa nikaalna/kich kichaana/
			lagna/phuuTna/ugna

sprout:		n.	añkhwa/kalla/SHaaKHsaanah

spruced:	a.	aaraastah/bana Thana/chheyl chhabeyla/
			nak chaRha/paakiizah

spruce:		n.	sanobar(m.)

spry:		a.	chust/phurtiila/teyz

spume:		n.	jhaag/pheyñd

spume:		v.t.	jhaag nikalna

spunk:		n.	baa himmat/dileyr/teyz

spunk:		v.i.	aag pakaRna/jalna

spunkey:	a.	baa himmat/dileyr/jii daar/jiiwaT/joSHiila

spunkiness:	n.	jii daari

spur:		v.t.	eyR lagaana/cheyRna

spurious:    a.   baatil/dhoka baaz/fareybi/ja^li/jhuuTa/
			khoTa/na jaa'ez/naqli

spurn:		v.t.	laat maarna/mustarad karna/rad karna/
			Thukra deyna
			
spurning:	n.	tauhiin aameyz suluuk

sputum:		n.	thuuk(m.)

spy:		n.	goyañdah(m.)/jaasuus(m.)/muKHbir(m.)

spy:		v.t.	jaasuusi karna/muKHbiri karna/
			suraaGH rasaani karna

spying:		n.	muKHbiri(f.)/suraaGH rasaani(f.)

spyglass:	n.	chhoTi duur biin(f.)

squab:		a.	bhadda/moTa/nau KHeyz/SHarmiila

squabash:	v.t.	chuur chuur karna/kuchalna

squabble:    v.i.  jhagRa karna/tu tu maeñ maeñ karna

squabble:	n.	jhagRa/kil kil/tu tu maeñ maeñ

squadron(of cavalry):n. risaalah

squalid:	n.	gañdah/GHaliiz/najis

squalor:	n.	bad baKHti/gañdigi

squander:	v.t.	alalley talalley karna/pheyñkna

squander:	n.	asraaf/fuzuul KHarchi

square:     n.   chau kor/chauk/murabba^

square root:	n.	jazar(m.)

squash:		n.	Halwah kaddu/peyTha

squash:		v.t.	guuda bana deyna/kuchalna

squashed:	a.	pichchi

squat:		v.i.	naa jaa'ez qabzah karna/phaskaRi maarna

squatting:	n.	phaskaRa

squeal:		v.i.	chiiKHna

squeal:		n.	chiiKH

squeamish:	a.	baa Hayaa/bey mael

squeeze:	v.t.	daabna/dabochna/masalna/nichoRna

squeezing:	n.	faSHaar(m.)/masaas(m.)

squib:		n.	chhachhuñdar(f.)

squid:		n.	qiir maahi

squint:		a.	aaRa pan/munHarif

squint:		n.	bheyñga pan/jhaañk/nazar/tirchhi nazar

squirm:		v.t.	chaal baazi karna/kulbulaana

squirrel:	n.	gilaehri

squirt:		n.	pich kaari(f.)

squirt:		v.t.	pich kaari maarna

squirting:	n.	phuuT(f.)

squish:		v.t.	kuchalna/masalna

stab:		v.t.	zaKHmi karna

stabile:	a.	jama hu'a/mazbuut/saabit

stability:	n.	isteHkaam/mazbuuti/sabaat

stabilise:	v.t.	puKHtah karna

stabilisation:	n.	isteHkaam(m.)

stable:		a.	mustaeHkam

stack:		n.	añbaar

staff:		n.	âmlah(m.)/DañDi(f.)/jariib(f.)/khamba(m.)

stage:		n.	chabuutrah/marHalah

stagger:	v.t.	Dag magaana/laR khaRaana/paa'oñ Dag magaana

stagnant:    a.   faasid/qaa'em/saakin

staid:		a.	sañjiidah

stain:		v.t.	daaGH lagaana/dhabba lagaana/rañgna

stain:     n.   chhiiñT()f./chitti(f.)/daaGH(f.)/dhabba(m.)/
			faziiHat(f.)/phuTki(f.)

stained:	a.	daaGH daar/rañga	
			
staircase:	n.	siiRhi/ziinah

stake:		n.	khamba

stake:		v.t.	jhoñk deyna/SHart lagaana

stake:		n.	baazi/en^aam/SHart

stakeholder:	n.	SHarti raqam bardaar

stale:		a.	baasi/puraana

stale:		n.	bahaanah

stale:		n.	ghoRey ka peySH aab

stale:		v.i.	muutna

stale:		n.	hattha/SHaaKH

stalk:		n.	akaR chaal

stalk:		n.	DañThal(f.)/karbi/SHaaKH(m.)

stalkless:	a.	bila DañThal/bey DañDi

stall:		n.	astabal/paa'ey gaah/taweylah

stallion:	n.	nar ghoRa

stallion:	n.	faaHiSHah

stalwart:	a.	qawi/SHujaa^

stammer:	v.t.	haklaana/laR khaRaana

stammerer:	n.	hakla(m.)/hakli(f.)

stammering:	n.	hakla haT/luknat

stamp:		n.	mohar/naqSH/Thappa/zarb

stampede:	n.	bhag daR

stamping:	n.	taba^

stance:		n.	Haalat(f.)/waza^(f.)

stand:     v.i.  khaRa hona

stand off:	v.t.	katraana/Taal deyna

stand off:	a.	alag thalag/duur

stand offish:	a.	akal khura/alag thalag sa/bey murawwat

stand still:		ThiTak jaana

standard:    a.   puura/me^yaari

standard:    n.   âlam/jhañDa/me^yaar

standard-bearer:n.	âlam bar daar/niSHaan bar daar

standing:    a.   khaRa/qaa'em

standing:	n.	rutbah/wuq^at

standing crop:	n.	jaa'edaad

standpoint:	n.	nuqtah e nazar(m.)

staple:		n.	bunyaadi SHa'ey

star:      n.   âjm/sitaarah/taara

star-gazer:	n.	munajjim(m.)/najuumi(m.)

starry:		n.	sitaarey daar

starch:		n.	kalaf/kalap/niSHaastah

stare:		v.i.	ghuurna/taakna

stare:		n.	taak

stark:		a.	akRa hu'a/bey lachak/ujaaR mañzar/tamaaman

starling:	n.	maena(f.)

start:		v.t.	aaGHaaz karna/chal paRna/Daul Daalna/
			SHuruu^ karna

start:		v.i.	aaGHaaz hona/khulna/SHuruu^ hona

start:     n.   aaGHaaz/ibteda/SHuruu^

starter:	v.t.	chal paRney waala/gaam zan

startle:	v.t.	chauñkaana

startle:	v.i.	chauñkna

startling:	a.	ta^ajjub ka baa^is

startlingly:	adv.	waeH SHatnaak taur par

starve:		v.i.	bhuuka marna 

starve:		v.t.	faaqah karna 

starvation:   n.   bhuuk/faaqah

starving:	n.	GHurrah

stasis:		n.	dauraan e KHuun ki rukaawaT/qabz

state:     n.   êlaaqah/daulat/Haal/Haal o qaal/Haalat/
			HaSHmat/hae'iyat/Hukuumat/kaefiyat/mulk/
			naubat/raaj/reyaasat/saltanat/SHaan/SHakl/
			taur/waza^

state:		v.t.	bayaan karna

state witness:	n.	sultaani gawaah

satecraft:	n.	siyaasat

stately:	a.	âali SHaan

statement:   n.   ârz/bayaan/Haal/izhaar/kaefiyat

satatesman:	n.	mudabbir(m.)

satatesmanship:	n.	mudabbiri(m.)

station:    n.	darjah(m.)/Haesiyat(f.)/maqaam(m.)/
			mustaqar(m.)

stationary:   a/n.  khaRa/muqiim/qaa'em/saakin

stationer:	n.	kaaGHazi/qartaasi

statistics:	n.	SHumaariyaat

statue:     n.   but/mujassimah

stature:    n.	añdaam/Diil/haekal/namu/qad/qaamat/qadr o qaamat

status:     n.	aabru/auqaat/Haesiyat/maqaam/paa'ey gaah/
			paayah/pallah/poTa/qadr o mañzilat
 
status quo:   a.	ba Haal

statute:    n.	farz/Hukm/qaanuun

statutes:    n.	aa'in

staunch:	a.	kaTTar/saabit qadam

stave:		n.	lakRi key putley
 
stay:      v.i.	DaT jaana/DaTna/khaRa raehna/paRna/
			qayaam karna/raehna/Thaerna

stay:		n.	Deyra/guzaarah/paRaa'o/qayaam

stay order:	n.	Hukm e imtenaa^i

staying:	n.	faro kaSH

steadfast:   a.	mazbuut/puKHtah/qaa'em

steadfastness:	n.	mazbuuti/nibaah/puKHtahgi/sabaat

steady:     a.	mazbuut/raasiKH/saabit qadam

steadily:	adv.	baa qaae^dah

steal:     v.t.	chori karna/churaana/GHaa'eb karna/
			gum karna

steam:     n.	bhaap/buKHaar/duKHaan

steamer:	n.	duKHaani jahaaz(m.)

steamship:	n.	duKHaani jahaaz(m.)

steed:		n.	samañd

steel:		n.	faulaad

steep:		a.	añdha dhuñd/chaRhaa'i/Dhalwaan/
			muSHkil/nihaayat

steep:		v.t.	bhigona/achhi taraH sey tar karna/
			tar batar karna

steeper:	n.	bhigauna

steeple:	n.	burj(m.)/kalas(m.)/minaar e kaliisah(m.)

steersman:	n.	maañjhi(m.)

stem:		n.	DañDi/DañTha

stench:		n.	bad bu/bisaañd/ûfuunat

stenographer:	n.	muKHtasar naweys

stenography:	n.	muKHtasar naweysi

stentorian:	a.	bahot uuñchi aur zordaar waala

step:      n.	Dag/eqdaam/paa/paa'oñ/qadam

step up:	v.t.	baRhaana/teyz karna

steps:		n.	seeRhi/ziinah

sterile:	a.	bañjar/bey aulaad

sterling:	a.	ûmdah

stern:		a.	duruSHt

sternness:	v.t.	duruSHti/karaKHtagi

stevedore:	n.	KHalaasi

stew:		n.	fikr/Hammaam/preySHaani/patiili/
			qabHah KHaanah

stew:		v.t.	garam paani sey naehlaana

stew:		v.i.	panaah milna

stew:		n.	machhli ka taalaab

steward:	n.	KHaan saamañ/naazir/peySH kaar

stewardship:	n.	daaroGHgi/mohtamammi

stick:		v.t.	chipkaana/chubhona/ghoñpna

stick:		v.i	chipaTna/DaT jaana/DaTna/lagna

stick:     n.	lakRi/laaThi/tiili

stick to:	v.i.	chimaTna/laaHiq hona

stick-bearer:	n.	cgob daar(m.)

stickiness:	n.	cheyp/leys

sticky:		a.	chip chipa/leys daar

sticking:	a.	peywastah

stiff:     a.	bey loch/jakRi/karaKHt/kaThor/saKHt/ziddi
  
stiffen:	v.t/i.	jakaR jaana/jakaRna/saKHt ho jaana

stiffness:   n.	duruSHti/saKHti

stigma:		n.	âeb/daaGH/dhabba/siyaahi

still:     a.	bey Harkat/chup/gum sum/saakin

still:		adv.	ab bhi/hanoz/par

stimulant:	m.	moHarrik

stimulate:	v.t.	aamadah karna/bey daar karna/eyR lagaana/
			ubhaarna
			
stimulus:	n.	moHarrik
			
sting:		v.t.	chubhoba/Dañk marna/Dasna/kaañTa chubhona/
			neySH zani karna

sting:		n.	Dañk/kaañTa/KHaliSH/neySH

stingy:		a.	KHasiis

stinginess:	n.	KHissat(f.)

stinging:	n.	neySH zani

stink:		v.i.	bad bu deyna

stinking:	a.	gañdah

stint:		v.t.	aaRey aana/Had bañdi karna/rokna

stint:		n.	paa bañdi/qaed/zabt

stinted:	a.	maeHduud

stingingly:	adv.	bahot kam meqdaar meyñ

stipend:	n.	muSHaahirah(m.)/roziinah(m.)/waziifah(m.)

stipulated:	a.	maSHruut

stipulation:  n.	âehd(m.)/qaul(m.)/SHart(f.)

stir:      v.t.	chalaana/Hal karna/hilaana

stir:		v.t.	hilna

stir:		n.	chahel pahel/gaehma gaehmi

stirrup:	n.	rikaab(f.)

stitch:		n.	chubhan/Taañka

stitch:		v.t.	buñna/siina/silaa'i karna

stitch a quilt:		Dorey Daalna

stitching:	n.	siina pirona/silaa'i

stob:		n.	aar

stock:     n.	añbaar/asal(m.)/kuñdah(m.)/maal(m.)/nasl(f.)/
			yaKHni(f.)/zaKHiirah(m.)/zurriyat(f.)

stockholder:	n.	Hissey daar

stockings:    n.	jurraab/mozah

stockpile:	n.	Dheyr/añbaar(m.)

stodge:		v.t.	Thoñsna

stodgy:		a.	bhaari/sañgiin

stoke:		v.t.	aag bhaRkaana/hawa deyna

stoker:		n.	jhoñkney waala

stole:		n.	KHar qah

stolen:		a.	churaa'i hu'i/masruuqah

stolid:		a.	bey His/sard mohar

stolidly:	adv.	sard mohri sey

stoma:		n.	chaak/dehaan/SHigaaf

stomach:    n.	aatma/peyT/poTa

stomach:	v.t.	bar daaSHt na karna/pasañd na karna

stomp:		v.t.	paa maal karna/paaoñ paTaKHna

stone:     n.	guThli/Hajar/patthar/roRa/sañg

stone:		v.t.	sañg zani karna

stoning:	n.	pathraa'o

stony:		a.	pathriila/sañglaaKH

stoop:		v.i.	jhukna/KHam karna

stop:      n.	rok thaam(f.)/waqfah(m.)

stop:      v.i.	DaT jaana/DaTna/rukna/Thaerna

stop:      v.t.  rokna/saadhna/Thaeraana

stop short:		ThiTak jaana

stoppage:	n.	iñsidaad/rukaawaT

stopper:	n.	DaaT

store:     n.   añbaar/dukaan/zaKHiirah

storey:     n.   mañzil/tabqah

(upper) storey:	n.	koTha

storm:     n.	talaatum/tuufaan/yuuriSH

storm:		v.t.	Hamlah karna

stormy:		a.	SHor añgeyz/tuufaani

story:     n.   afsaanah/daastaan/kahaani/kaefiyat/
			maajra/naql/qissah

(short)story:  n.   afsaanah

story teller:	n.	dastaan go(m.)

storytelling:		daastaan go'i

stout:     a.   dhiiñga/farbah/mazbuut/moTa/poRha

stove:     n.   añgeyThi/chuulha

stow:		v.t.	maeHfuuz karna/zaKHiirah karna

strabismus:	n.	bheyñga pan(m.)

straddle:	v.t.	Taañgeyñ phaelaana

strag:		n.	aawaarah/bhaTka

straggle:	v.i.	raah sey haTna/saath chhuRna

straggler:	n.	awaarah

straight:    a.   baraabar/khula khula/raast/siidha/ustuwaar

straight line:	n.	KHat e mustaqiim(m.)

straightaway:	adv.	fauran

straighten:	v.t.	siidha karna

straightforward:a.	khara/saaf/siidha saada

straightforwardness:n.	khara pan/raast rawi/saaf dili

straightness:	n.	ustuwaari(f.)

strain:		v.t.	chhaañna/nichoRna/rokna

strained:	a.	kaSHiidah

strain: 	n.	zaeHmat(f.)

strain:		n.	nasl(f.)/zaat(f.)

strainer:	n.	chhalni(f.)/chhañna(m.)

strait: 	n.	aab naa'ey(f.)

straitened:   a.   tañg

strand:		n.	kinaar e aab/saaHil

strand:		n.	lachhi/laRi

strange:    a.   âjab/âjiib/añjaan/beygaanah/GHariib/
			GHaer/niraali/turrah

stranger:    n.	ajnabi/baeri/bey gaanah/GHaer/naa aaSHna/
			par deysi

strangers:   n.	aGHyaar

strangle:	v.t.	dabochna/gala dabaana/phaañsi deyna

strangulation:	n.	phaañsi

strap:		v.t.	kasna/maarna/piiTna

strap:		n.	paTTi

stratagem:   n.   chaal(f.)/daa'oñ(m.)/ghaat(f.)

strategy:	n.	chaal/Hikmat e âmli

stratum:	n.	tabaq/tabqah/taeh

straw:		n.	kaah/siiñk(f.)/tiñka(m.)

streak:		v.t.	dhaari Daalna

streak:		n.	dhaari/lakiir

streaky:	a.	dhaari dhaari

stream: 	n.	aab ju(f.)/dhaar/naala(m.)/rau(f.)/
			ruud(f.)/sota(m.)
			
streamer:	n.	jhañDa(m.)/jhañDi(f.)

street:     n.   gali(f.)/kuuchah(f.)

strength:    n.   bal buuta/dam KHam/jaulaani/majaal/par/pitta/
			puKHtagi/quuwat/qudrat/saKHti/taaqat/
			ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)/yaara(m.)/zor(m.)

strengthened:	a.	moHkam/puKHtah/saKHt/ustuwaar

strengthening:	n.	taa'id(f.)

strenuous:	a.	himmati/jafa kaSH/pur joSH/sar garm/
			tawaana

stress:     n.	dabaa'o(m.)/zor(m.)

stretch:    v.t.	baRhaana/kasna/phaelaana

stretched:	a.	mabsuut/phaela hu'a

strew:     v.t.	bikheyrna/chhiRakna

strewn:		a.	bikhra hu'a/muñtaSHir

stricken:    a.	zadah

strict:     a.	kaRa/kaTTar/raasiKH/saKHt/
			zaabit/zabar dast
			
strictly:	adv.	taakiidan

strictness:   n.	saKHti/zabar dasti

stricture:	n.	bañdhaa'i//saKHti

stride:		v.t.	Dag bharna/phalaañgna

stride:		n.	Dag(f.)/gaam(m.)/qadam(m.)

stridence:	n.	laehjey ki saKHti

stridency:	n.	karaKHtahgi(f.)

strife:     n.   fasaad/jhagRa/tasaadum/uljhaa'o

strike:     v.t.	bajaana/haRTaal karna/haTaana/lagana/maarna/
			niShaan lagaana/piiTna/qalam zad karna/
			Takraana/saehlaana/sauda karna

strike:		v.i.	bajna/lagna/

strike a bargain:    sauda karna

strike against:		laRna

strike off:	v.t.	KHaarij karna

strike out:	v.t.	kaaTna/miTaana

strike together:    Takraana

striking:	a.	Haerat añgeyz/zor daar

striking:	n.	maar

strikingly:	adv.	mu'ssar tariiqey sey
 
string:     n.	Dor/Dora/Dori/qataar/rassi/riSHtah/sutli

string of pearls:n.	laR

stringed:	a.	taar daar

stringent:	a.	majbuur kun/SHadiid/taakiidi

stringency:	n.	saKHti(f.)/tañgi(f.)

strip:		v.t.	bey pardah karna/kapRey utaarna/khiiñchna

strip:		n.	paTTi

stripe:		v.t.	chaabuk maarna/dhaari Daalna/paTTi Daalna

stripe:		n.	chabuk sey piTaa'i/dhaari/paTTi

striped:	a.	dhaari daar

stripling:	n.	eyk laRka/nau KHeyz

strive:		v.i.	haath paa'oñ maarna/koSHiSH karna

striving:	a.	mujaahid

striver:	n.	jadd o jeHad karney waala

stroke:     v.t.  pheyrna/saehlaana

stroke:     n.   dhakka/halla/Hamlah/maar/SHoSHah/
			waar/zad/zarb

stroll:		v.t.	ghuumna/saer karna

stroll:     n.   chahel qadmi/saer

stroller:	n.	aawaarah/har jaa'i

strolling:	n.	kuuchah gardi

strong:     a.	dhiiñga/matiin/mazbuut/mustaHkam/paa'ey daar/
			pakka/poRha/puKHtah/qawi/raasiKH/taaqat war/
			saabit/saKHt/sañgiin/SHeyr/teyz/ustuwaar/
			waasiq

strong-box:	n.	tijori(f.)

stronghold:	n.	gaRh(m.)/qal^ah(m.)

strongman:	n.	aamir(m.)/bahaadur(m.)/taaqat war(m.)

strong willed:	a.	mustaqil mizaaj

struck:     a.   lagna/lagwaana/maara

structure:   n.   banaawaT/saaKHt

structural:	a.	banaawaT/saaKHt

structurally:	adv.	saaKHt key leHaaz sey

struggle:	v.t.	phaR phaRaana

struggle:    n.	kaawiSH/kaSHaa kaSH/kaSH makaSH/
			maara maar/tag o dau
			
strumpet:	n.	faaHiSHah/kañjRi/kasbi

strut:		v.i.	aeñThna/akaR fuuñ ban kar chalna/
			maTakna
			
stub:		n.	ThañTh

stubborn:    n.	bey taraH/haT dharm/KHud sar/ziddi

stubbornness:  n.	haTeyla pan/zid ka maa'ddah

stuck:		v.i.	phañsna

stuck up:	a.	KHud pasañd/mutakbbir

stud:		v.t.	jaRaana/jaRwaana

stud:		v.i.	jaRna

stud:		n.	nasal kaSH ghoRa

student:    n.	muriid(m.)/taalib îlm(m.)/taalebah(f.)

studious:	a.	paRhaaku

studiously:	adv.	sar garmi sey

studiousness:	n.	îlm dosti(f.)

study:     v.t.	mutaale^ah karna/paRhna/siikhna

study:     n.	mutaale^ah

studying:	n.	paRhna

stuff:		v.t.	ghuseyRna/Thosna

stuffed:	a.	khacha khach/Thusa

stuggy:		a.	moTa

stultify:	v.t.	bey waquuf banaana

stumble:    v.i.	Thokar khaana

stumble:    n.   Thokar

stump:		n.	kotaah qad

stun:		v.t.	Hawaas baaKHtah karna

stunt:		n.	rok/rukaawaT

stunt:		v.t.	ThuThraana

stunted:	a.	kotaah/ThuThra

stupefied:   a.	Hawaas baaKHtah/KHiirah/madhoSH

stupendous:	a.	Haerat kun

stupefy:	v.i.	saktey meyñ aana

stupefy:	v.t.	bad Hawaas kar deyna/dam bahKHud kar deyna

stupid:     a.	aeHmaq/aeHmaqaanah/an ghaR/bey KHabar/
			bey waquuf/choGHd/KHar dimaaGH/kora/lur/
			naa faehm/phuu'aR

stupidity:	n.	anaaRi pan/gañwaar pan/Hemaaqat/jahl

stupification:	n.	KHiiragi(f.)

stupor:     n.   GHaflat/GHaSH

sturdy:		a.	chaaq/dabañg/duruSHt/kaRa/mazbuut/paa'ey daar/
			qawi/saabit qadam/saKHt/tuñd/ziddi

stutter:	v.i/t.	haklaana

stuttering:	n.	hakla pan/hakla haT

style:     n.   añdaaz/asluub/Dhab/Dhañg/îbaarat/
			paehlu(m.)/paeraayah(m.)/qata^(f.)/
			rañg(m.)/SHaan(f.)/taraH/tarz(f.)/waza^(f.)

stylish:	a.	pur asluub/taraH daar/waza^ daar

stylist:	n.	saaHeb e tarz

subcontinent:	n.	barr e saGHiiri

subcontinental: a.	barr e saGHiiri

subdue:		v.t.	zeyr karna

subdued:    a.	maGHluub/musaKH KHar

subject:    n.	faa^el/maeHkuum/mazmuun/mauzuu^/
			re^aaya/taabe^

subject:	v.t.	paa bañd karna

subjected:	a.	maeHkuum/musaKH KHar

subjection:	n.	maeHkuumi/maeHkuumiyat

subjoin:	v.t.	zam hona

subjoined:	a.	muta^alliq

subjoining:	n.	zam

sub judice:	n.	âdaalat key zeyr faeslah

subjugate:	v.t.	fataH karna/maGHluub karna/nutii^ karna

subjugation:	n.	GHulaami(f.)/itaa^at(f.)/maGHluubiyat(f.)

subjugated:   n.   paa bañd

sublime:    a.   âali/bulañd/rafii^/saaqib

subliminally:	adv.	taeHt uSH SHo^uuri añdaaz key saath

sublimation:	n.	Ha'iyat ki tabdiili/wijdaan

submarine: 	n.	aab doz(f.)

submerge:	v.t.	Dubona

submerge:    v.i.  Duubna

submission:   n.   faro tani/îtaa^at/guzaariSH/taa^at/
			tasliim/sabr

submissive:	a.	âajiz/faro tan

submissiveness: n.	âajizi

submit:		v.t.	gardan jhukaana/peySH karna

submit to:	v.t.	gawaara karna

subordinate:	v.t.	maa taeHet banaana/paa bañd karna/
			taabe^ banaana

subordinate:	a.	maa taeHet/paa bañd/taabe^

subordinate:	n.	maa taeHt(m.)/maeHkuum(m.)

subordination:	n.	maeHkuumi/maeHkuumiyat/paa bañdi

subornation:	n.	jurm ki tarGHiib

subpoena:	v.t.	chaalaan jaari karna

subscription:	n.	chañdah/iSHtiraak

subsequent:	a.	maa ba^d

subsequently:	adv.	aayañdah/piichhey

subsurvience:	n.	e^aanat/KHidmat guzaari/maa taeHti

subside:	v.i.	baeThna/ghaTna/pichakna

subsidiary:	n.	maa taeHt

subsist:	v.i.	guzraan karna

subsistence:  n.	aab o daanah/guzaarah(m.)/namak/rizq(m.)

substance:   n.	baat/Haasil kalaam/KHulaasah/
			maa'dah/maahiyat/zaat

substabdard:	a.	me^yaar sey kam

substantial:  a.   Haqiiqi/maaddi/pakka/saabit

substitute:	n.	êwaz

substitution:  n.   badal(m.)

substrate:	n.	zeyli tabaq

subterfuge:	n.	bahaanah

subtility:   n.   baariiki(f.)/lataafat(f.)/ûlu(m.)

subtle:     a.   baariik/daqiiq/latiif/zariif

subtract:	v.t.	ghaTaana/nikaalna

suburb:		n.	qurb o jawaar/nawaaH

succeed:	v.t.	kaam yaab hona/paar utarna/puura utarna/
			sar karna

succeed:	v.i.	phuulna phalna

success:    n.   fiirozi/jiit/kaam raani/kaam yaabi(f.)/
			nusrat(f.)

successful:   a.   kaam raan/kaam yaab/phuula phala/
			SHaad kaam/surKH ru

successfully:	adv.	kaam yaabi sey

succession:   n.   jaa naSHiini(f.)/silsilah(m.)

successive:	a.	lagaatar/musalsal/mutawaatir/taabaR toR

successively:	adv.	dam bah dam/lagaataar/paeham

successor:   n.	jaa naSHiin(m.)/KHalaf(m.)

succour:    n.	dast giiri/faryaad rasi/madad

such:      a.	aesa/waesa

such as:    a.	jaesa

suck:      v.t.	chasakna/chuusna/piina

suckle:		v.t.	duudh pilaana

suckling:	n.	SHiir KHwaar(m.)/razaa^at(f.)

sudden:     a.	achaanak/eyk dam

suddenly:    adv.  aanan faanan/achaanak/eyka eyki/baeThey biThaa'ey/
			naa gaah/yak laKHt/yak bayak

suffer:		v.i.	choT khaana/dukhiya hona/jheylna/
			musiibat uThaana/paani phir jaana/
			paRna/saehna

sufferance:	n.	aziiyat/dukh/takliif
 	
sufferer:	n.	dukhiya/musiibat zadah 

suffering:   n.   aziiyat/dil soKHtah/dukh/ibtela/kaRi/
			musiibat/rañj/sabr/sadmah

suffering:	a.	mubtila

suffice:	v.i.	puura utarna

sufficiency:	n.	faraaGHat

sufficient:   a.   bas/kaafi

suffix:		n.	laaHiqah

suffocate:	v.t.	dam ghoTna

suffocate:	v.i.	dam ghuTna

suffocation:	n.	ghuTan(f.)/Habs(m.)

suffuse:	n.	paani sey Dhak deyna/rañg deyna

sugar:     n.   chiini/khaañD/SHakar

sugar candy:	n.	misri(f.)

sugar cane:	n.	gañna

suggest:	v.t.	ârz karna

suggested:	a.	mujawwizah

suggestion:   n.   iima(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz(f.)

suicide:	n.	KHud kuSHi/KHud sozi

suit:		n.	dar KHwaast/faryaad/guzaariSH/HaSHam/
			joRa/lagna

suit:		v.t.	darKHwaast karna/guzaariSH karna/
			KHuSH karna

suit:		v.i.	lagna/munaasib hona/paRna/raas aana

suitable:    a.   aehl/durust/laa'eq/munaasib/mutaabiq

suitableness:	n.	mutaabiqat/SHaa'estahgi

suitor:     n.   âaSHiq/mañgeytar/taalib

sulk:		v.i.	ruuThna

sulky:		a.	akal khura/bad mizaaj/tiikha

sullage:	n.	aaKHor/gañdagi/GHalaazat/kuuRa karkaT/
			mael/najaasat

sullen:     a.   mukaddar/kaSHiidah

sullenly:	adv.	KHufgi sey

sullenness:	n.	aazurdgi/bar hami/KHufgi/udaasi

sully:		v.t.	GHaliiz karna/najis karna/thuukna

sulphur:	n.	gañdhak

sultana:	n.	munaqqah

sultriness:	n.	ghamas/Habs

sultry:		a.	ghamas daar

sum:      n.   Haasil/jama^/joR/kul/raqam

sum total:	n.	Haasil jama^

summer:     n.   garmi/garmiyoñ ka mausam

summarise:	v.t.	KHulaasah karna/muKHtasar karna

summarised:   a.	mujmal/muKHtasar

summary:	n.	KHulaasah/lub/sar sari

summation:	n.	Haasil jama^

summit:		n.	auj/choTi/fauq/phunañg(f.)/qullah

summon:		v.t.	pukaarna

summon:		n.	pukaar

sump:		n.	dal dal

sumptuous:	a.	maehñga/pur takalluf
 
sun:      n.   aaftaab/dhuup/KHaawar/KHurSHiid/mehr/
			naiyyar/SHams/siraaj/suuraj(m.)

(blazing)sun:	n.	chil chilaati dhuup(f.)

sunbath:	n.	aaftaabi GHusl(m.)

sun bathe:	v.t.	dhuup seyñkna

sunder:		v.t.	alqat karna

sundry:		a.	ka'i/phuTkal/phuTkar

sunk:		pa.t.	GHarq aab

sunlight:    n.   dhuup(f.)/zau

sunlit:		a.	dhuup daar/munawwar

sunny:		a.	aaftaabi/dhuup daar/roSHan/taabnaak

sunset:		n.	GHuruub e aftaab/SHaam

sunshade:	n.	saa'ebaan(m.)

sunshine:    n.   dhuup/ujaala

superb:		a.	âali

superficial:	a.	baalaa'i/sar sari/satHi/zaahiri

superficially:	adv.	uupar uupar

superfluous:  a.   faaltu/faazil/zaa'ed

superimpose:	v.t.	mañDh deyna

superintendent: n.	nigraan

superior:    a.   âala/baalaa dast/baRhiya/beySH/faa'eq/fauqaani/
			kalaañ/muqaddam/naazir/turrah/zabar/zabar dast 

superior quality:    kamaal

superiority:  n.   bar tari/fauqiyat/fazl/faziilat/
			sabqat/tafawaffuq

supernatural:  n.   fauq ul tabiy^at/mo^jezah

superstition:	n.	KHarafat/waehm

superstitious: a.   muta^assib/waehmi/za^iif ul e^teqaad

supervision:  n.   nigraani/paas

supervisor:	n.	nigraan

supervisory:	a.	nigraani ka

supine:		a.	aaraam pasañd/kaahil/muta^ssib

supper:		n.	khaana

supplement:	n.	laaHiqah/zamiimah

supplementary:	n.	izaafi

supplicate:	v.t.	daaman phaelaana/iltija karna/paa'oñ rakaRna/
			paeroñ paRna/peySHaani ragaRna

supplicating:	a.	neyaaz mañd

supplication:	n.	âajizi/iltija/neyaaz

supply:		n.	faraahami(f.)/rasad(f.)

supply:		v.t.	baehm karna/faraahami karna/rasad rasaani karna

support:	v.t.	ham dardi karna/Hemaayat karna/
			par wariSH karna/puSHt panaahi karna/
			puSHt par hona/saadhna/sahaara deyna/
			sañbhaalna/taa'id karna

support:    n.	dast giiri/haath/Hemaayat/kafaalat/kumak/
			panaah/par wariSH/puSHt/quuwat/rizq(m.)
			sahaara/taa'id/wasiilah

supporter:	n.	Haami/ham dard/Hemaayati(m.)/kafiil/
			piTThu(m.)/puSHt panaah/saathi/taraf daar(m.)

supportive:	n.	Haami

supportless:	a.	bey yaar o madad gaar

suppose:    v.t.  farz karna

supposed:	a.	farzi

supposedly:	adv.	bil farz

supposition:	n.	farz

suppress:	v.t.	dabaana/kuchalna/qaabu paana

suppression:	n.	dabaa'o(m.)/iñsidaad/rafa^(m.)

suppurate:	v.i.	mawaad jama^ hona/piip bharna

suppuration:	n.	mawaad

supreme:    a.   âala

supremacy:	n.	baala dasti/fauqiyat

sure:		a.	pakka/waasiq/yaqiini

surely:     adv.  kiyuñ nahiiñ/yaqiinan/zaruur

surety:     n.   kafaalat/zaamin/zamaanat

surface:	n.	ru/satH

surge:		n.	hilkora/laher/mauj

surge:		v.i.	joSH par aana/umañDna

surgeon:	n.	jarraaH(m.)

surgery:	n.	jarraaHi(f.)

surgical:	a.	jarraaHi ka

surly:		n.	aazurdah/duruSHt/kaThor

surmise:	v.t.	gumaan karna/SHak karna

surmise:    n.   gumaan

surpass:	v.t.	baRh jaana/faa'eq hona/GHaalib aana/
			GHaalib hona/jawaaz karna/kaan kaaTna/
			sabqat ley jaana

surpassing:   a.   bar tar/baRhiya/faa'eq/GHaalib/turrah

surpassing:	n.	sabqat

surplus:	n.	baaqi(f.)/beySHi/faaltu/faazil/zaa'ed

surprise:    n.   achañbha/âjab/Haerat/ta^ajjub

surprised:	a.	mutaHayyir

surprising:   a.   âjiib

surreal:	a.	GHaer Haqiiqi

surrender:   v.t.  hathyaar Daalna/tasliim karna

surrender:	n.	haar/supurdagi/tasliim

surreptitious:	a.	saaKHtah

surround:    v.t.  gheyrna/moHaasirah karna/muHiit karna

surround:	n.	gheraaa'o

surrounded:   a.	maeHsuur

surrounding:	a.	ird gird/muHiit

surrounding:  n.   aas paas/gird/ird gird

surroundings:  n.   maa Haul

surveillance:	n.	nigraani

survey:     n.	jaa'ezah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/
			paemaa'iSH(f.)

survive:	v.i.	ziñdah bachna

suspect:	v.t.	gumaan karna/SHak karna/SHubhah karna

suspense:	n.	iñtizaar

suspend:	v.t.	laTkaana/mo^attal karna

suspended:	a.	laTka hu'a/mo^attal

suspension:	n.	mo^attali/rukaawaT

suspicion:   n.	gumaan/KHayaal/SHak/SHuhah/waehm/zan

suspicious:	a.	SHakki

suspiciously:	adv.	SHak sey

suspire:	v.t.	aaheyñ bharna/saañs bharna

sustain:    v.t.	bar daaSHt karna/sahaarna/sañbhaalna

sustainer:	n.	raaziq(m.)

sustenance:   n.	GHiza(f.)/par wariSH(f.)/roTi(f.)

sutor:		n.	mochi

suture:		n.	joR/silaa'i/Taañka

suzerain:	n.	jaagiir daar

suzerainity:	n.	jaagiir daari(f.)

svelte:		n.	lachak daar/loch daar

swab:		v.t.	pochhan lagaana

swaddle:	v.t.	kapRey meyñ lapeyTna/paTTi baañdhna

swagger:    n.	naKHrah/uThaan

swagger:	v.t.	akaR kar chalna/aeñDna

swallow:	v.t.	galey sey utaarna/hazm karna/khaana/
			nigalna

swallow:	n.	aba biil

swallow:	n.	gala/ghuuñT/Halaq

swamp:		n.	dal dal/daldali jagah/dhañs

swamp:		v.t.	dhañsa deyna/deyna

swamp-deer:	n.	baarah siñgha(m.)

swank:		a.	jast o KHaez kun/teyz

swank:		n.	KHud numaa'i

swank:		v.t.	bañna/KHud numaa'i karna

swanky:		a.	dikhaawaTi

swarm:		n.	bhiiR/dal/GHalla/hujuum

swarthy:	a.	pakkey rañg ka/saañwla/tariik

swat:		v.t.	haath maarna/lambi zarb lagaana

swag:		n.	laehraana/laTakna

sway:		n.	âmal daKHal/raaj/tasallut

sway-pole:	n.	Dheyñkli

swear:		v.t.	gaali deyna/Halaf uThaana

swearing:    n.	gaali

sweat:		v.i.	pasiijna

sweat:     n.   âraq/pasiinah

sweep:     v.t.  baTorna/jhaaRna/jhaaRu deyna

sweeper:    n.   bhañgan(f.)/bhañgi(m.)/jaarob kaSH(m.)/
			KHaak rob(m.)/mehtar(m.)/mehtraani(f.) 

sweet:     a.   miiTha/narm/pyaara/SHiiriiñ

sweet meat:	n.	miThaa'i/SHiiriini

sweetheart:   n.   baalam(m.)/dilbar/dil daar/Habiib(m.)/
			jaan/kaafir/maeHbuub(m.)/maeHbuubah(f.)/
			ma^SHuuq(m.)/ma^SHuuqah(f.)/naaz niiñ/
			nigaar/piitam/
			pritam/saajan(m.)/sanam

sweetness:   n.	Halaawat/miThaa'i/miThaas/ras/SHiiriini

sweets:     n.   miThaa'i/SHiiriini

swell:		v.i.	khilna/phuul jaana/phuulna/roTiyaañ lagna/
			suujna/suujan aana/umañD aana/warm aana

swell:		v.t.	phulaana/umañDna

swelling:	n.	gumRa/suujan/waram

swelling:	a.	mauj zan

swift:     a.   musta^ad/phurtiila/sarii^/teyz rau
 	
swiftness:   n.   jaulaani/lap jhap/lapak/phurti/sur^at/teyzi

swill:		n.	chhaan bora/bhuusi chokar/khañgaal

swim:      v.i.	perna/taerna

swim:		v.t.	GHaSH khaana/paeraana/taeraana

swimmer:	n.	paeraak/SHinaawar/taeraak

swimming:	n.	paeraaki/SHinaawari/taeraaki

swindle:	v.t.	chaT kar jaana/GHaban karna

swindler:	a.	ja^l baaz/ja^l saaz

swine:     n.   suu'ar

swing:		n.	gaehwaarah/jhuula/peyñg

swing:		v.t.	jhuula jhuulna/jhuulna

swinishness:	n.	suu'ar pana

swish:		v.t.	sañsanaana

switch:		n.	khaTka

swollen:	a.	phuula

swoon:		v.i.	GHash aana

swoon:     n.	chakkar/GHaflat/GHaSH/saktah

sword:     n.   SHamSHiir/saef/talwaar/teyGH

swordsman:	v.t.	teyGH zan

swordsmanship: v.t.	teyGH zani

syce:		n.	saa'is

sycophant:	n.	chaap luus/KHuSH aamdi

sycophancy:	n.	chaap luusi/kaasah leysi

sye:		v.t.	chhaañna

sye:		n.	chhalni

syllogism:	n.	qayaas e mañtaqi

symbol:     n.   âlaamat/iSHaarah/misaal/tuGHra

symbolic:	a.	âlaamati/iste^aari

sympathetic:	a.	ham dard/KHuda taras

sympathetically: adv.	ham dardi sey

sympathise:	v.i.	ham dardi rakhna

sympathise:	v.t.	dukh baTaana/ham dardi karna

sympathiser:  n.   ham dard/GHam gusaar/GHam KHwaar/SHanwa

sympathy:    n.   dard mañdi/dil ju'i/GHam gusaari/ham dardi

symphony:    n.   ham nawaa'i/taraanah

symptom:	n.	âlaamaat(f.)/iima(f.)/marz(m.)

symptoms:	n.	aasaar/âlaamaat

sync:		n.	mutaabiqat daari(f.)

syncreticism:	v.t.	imtizaaj e ziddaen

synonymous:	a.	ham ma^ni/mutaraadif

synopsis:	n.	KHulaasah(m.)

syntax:		n.	naHw(f.)

syphilis:	n.	aatiSHak(f.)

syringe:	n.	pichkaari(f.)

syrup:		n.	ârq/ras/SHiirah

system:     n.   nazm/nizaam/qaanuun/qariinah/tartiib

systematic:	a.	baa qaa'edah/usuuli

systematically: adv.	baa qaa'edgi sey/baa usuuli sey

systematise:	v.t.	munazzam karna/tartiib deyna

systematised:  a.   munazzam

systemic:	a.	kisi nizaam sey muta^lliq

syzygy:		n.	eyk maah/muKHaalifat