FANDOM
vacancy:    n.   bey KHayaali/fursat/guñjaa'iSH/jagah/
			jof/KHaali asaami ya ôhdah/KHaali pan/
			KHaali maqaam/SHigaaf ya daraz/suuraaKH
	
vacant:     a.   faariGH/GHaer aabaad/GHaer maqbuuzah/
			KHaali/laa waaris/mo^attal/sapaaT/suuna/tihi

vacantly:	adv.	bey ma^ni taur par/GHaa'eb dimaaGHi sey

vacantness:	n.	KHaali pan/khokhla pan

vacate:		v.t.	chhoR deyna/KHaali karna/tark karna

vacation:    n.   chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/ruKHsat(f.)/
			ta^tiil(f.)/waqfah(m.)

vacationist/vacationer:n. chhuTTi manaaney waala/ta^tiil guzaar/
			ta^tiil guzaarney waala

vactionless:	a.	bey ta^tiil 

vacationland:	n.	KHuSH numa aur musarrat baKHSH êlaaqah/
			tafriiH gaah/maqaam e ta^tiil

vaccine:    n.   Tiika

vaccinal:	a.	Tiika lagaaney key muta^alliq

vaccinate:   v.t/i.	jadriin kaari karna/Tiika lagaana

vaccinatory:	a.	jadriin kaariyat

vaccination:  n.	Tiika(m.)

vaccinee:	n.	Tiikah lagwaaney waala

vacillant:	a.	Dagmagaata hu'a

vacillate:	v.i.	Dag magaana/GHaer mustaqil hona/ghaTna baRhna/
			laR khaRaana/taraddud karna/TeyRha meyRha chalna

vacillation: 	n.	Dag magaahaT/laR khaRaahaT/pas o peySH/
			taraddud/tazabzub

vacillating:	a.	muzab zab

vacuity:	n.	bey KHayaali/jof/KHaali pan/KHala

vacuolate:	a.	chhoTey chhoTey suuraaKH sey bhara/khokhla

vacuous:	a.	aeHmaq/bey maGHz/ghaamaR

vacuousness:	n.	bey maGHzi(f.)

vacuum:     n.   jof/KHala

vacuum packed:	a.	KHala bañd

vade mecum:	n.	bayaaz/kitaab chah

vagabond:    a.   aawaarah/bey kaar/KHaanah badoSH/saelaani

vagabond:	n.	aawaarah gard/bad ma^aaSH/dar badar/har jaa'i/
			luchcha/riñd

vagabondish:	a.	aawaarah gardoñ ka/aawaarah mizaaj

vagarious:	a.	anokha/Daañwa Dol/KHud sar

vagary:     n.   anokhi Harkat/KHud sari/mauj/sanak/tarañg/
			talawwun mizaaji/waehm

vagina:     n.   añdaam e nehaani(f.)/furj(f.)/
			GHelaaf(m.)/niyaam(f.)

vaginal:    a.   furj ka/GHelaaf numa

vaginate:	a.	furji/GHelaaf daar/niyaami

vaginectomy:	n.	furji jarraaHat

vaginismus:	n.	furj ki sukRan

vaginitis:	n.	furji KHaariSH/furji suujan

vagrancy:    n.	aawaarah gardi/aawaargi/KHaanah badoSHi/
			kuuchah gardi
	
vagrant:	a.	aawaarah/bey Thikaana/KHaanah badoSH/
			man mauji/saelaani

vagrant:    n.   aobaaSH/aawaarah gard/
			maara maara phirney waala/
			maTar gaSHt karney waala/
			man mauji/nikamma

vagrantly:	adv.	KHaanah badoSHaanah

vague:     a.   bey ma^ni/bey saropa/dhuñdla/GHaer waazeH/
			gol mol/kachcha/maañd/maddhim/maSHkuuk/
			mubham/paraa gañdah

vaguely:	adv.	mubham taur par

vagueness:	n.	ibhaam/iltibaas/dhuñdla pan/para gañdgi

vail:		v.t.	Duubney deyna/niichey laana ya giraana/
			ta^ziim key li'ey Topi utaarna

vail:		n.	en^aam/riSHwat

vain:      a.	bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi/ghamañDi/
			jhuuTa/KHaali KHoli/khokhla/KHud biin/kora/
			maGHruur/SHeyKHi baaz/tihi/zaa'ed

(in)vain:		akaarat/bey bunyaad/bey faa'edah/bey kaar/
			bey Haqiiqat/fuzuul/laa Haasil/raa'egaañ/subuk

vainglorious:	a.	Diiñgiya/laaf zan/SHeyKHi KHora

vainglorious fellow:a.	lafañga

vainglory:	n.	Diiñg/itraahaT/KHud sataa'i/laaf zani/
			riya kaari

vainly:		adv.	bey adbi sey/ghamañD sey

vair:		n.	eyk taraH ki gilaehri(f.)/jhaalar

valance:	n.	musaehri jhaalar

valanced:	a.	aaraa'iSHi/jhaalar daar

vale:      n.   darrah/waadi

vale!		intj.	alwidaa^/KHaer baad

valediction:	n.	ruKHsat(f.)/widaa^i(f.)

valedictory:	n.	KHitaab e widaa^i(f.)

valence:	n.	qadr/zarfiyat

valency:	a.	zarfiyat(f.)

Valencia:	n.	balansiya

valerian:	n.	baal chhaR/jiñs e suñbul 

valet:     n.   KHaadim e SHaKHsi/mulaazim/naukar

valetudinarian:	a.	biimar sifat/rogi

Valhalla:	n.	jañnat meyñ SHiidoñ ki jagah

valiancy/valiance:n.  bahaaduri/dileyr/Hausalah mañdi

valiant:    a.   bahaadur/dil aawar/dileyr/Hausalah mañd/
			jari/niDar/SHujaa^

valiantly:	adv.	bahaaduri sey

valiantness:	n.	bahaaduri/bal/dileyri/jur'at/SHujaa^at/
			taaqat

valid:     a.	aa'ini/durust/Haqiiqi/jaa'ez/ma^quul/
			mazbuut/mo^tabar/mustaHkam/pakki/
			saabit/saHiiH/Thiik

validate:	v.t.	jawaaz deyna/tausiiq karna

validation:   n.   durusti/jawaaz kaari/seHat/tausiiq

validify:	v.t.	jawaaz deyna

validified:	a.	tausiiq SHudah

validification:	n.	tausiiq(f.)

validity:	n.	jawaaz(m.)/sabaat(m.)/subuut(m.)
	
validly:	adv.	jawaazan/Thiik Thiik

valise:		n.	buqchi(f.)/chhoTi peyTi(f.)/jaam daani(f.)

vallate:	a.	kaasi/pyaalah numa

vallation:	n.	fasiil/fasiil kaari/meyñDh/mor chah/
			mor chah bañdi

vallecular:	a.	jhurri daar

valley:     n.   ghaaTi(f.)/gaehraa'i(f.)/murGH zaar(m.)/
			waadi(f.)
			
vallum:		n.	ruumi fasiil/ruumi Hisaar
			
valorise:	v.t.	qiimat muqarrar karna

valorisation:	n.	qiimat bañdi

valour:		n.	dileyri(f.)/himmat(f.)/jawaañ mardi(f.)/
			mardaangi(f.)/niDar pan(m.)/SHujaa^at(f.)

valorous:	a.	bahaadur/dileyr/jawaañ mard/mañchala/
			niDar/SHujaa^

valorousness:	n.	bahaaduri(f.)/dileyri(f.)/jiyaala pan(m.)

valorously:	adv.	bahaadur aanah/dileyr aanah/SHujaa^ aanah

valporate:	n.	mirgi ki dawa

valuable:    a.   beySH baha/beySH qiimat/faaKHir/
			giraañ qiimat/kaar aamad/maehñga/
			mufiid/qaabil e qadr/qaabil e eHteraam/
			qiimti

valuableness:	n.   beySH qiimat/giraañ qiimat/maehñga pan/
			qiimat

valuate:	v.t.	aañkna/añdaazah lagaana/qiimat lagaana

valuator:	n.	aañkney waala/taKHmiin kaar

valuation:	n.	muqarrarah qiimat/taKHmiin kaari

valuational:	a.	taKHmiini/taSHKHiisi

value:		n.	aehmiyat(f.)/daam(m.)/mol(m.)/
			ifaadiyat(f.)/ifaadah(m.)/maaliyat(f.)/
			qadr(f.)/qiimat(f.)

value:		v.t.	aañkna/eHteraam karna

valued:     a.   bahot maqbuul ya moHtaram/
			aañka ya jaañcha hu'a

valueless:   a.	bey masraf/bey qadr/bey wuq^at/
			KHaak/naa chiiz

valuelessness:	a.   bey masrafi/bey qadri/bey wuq^ati/
			nikamma pan

valuer:		n.	taKHiiminah kaar

valuta:		n.	qadr e mubaadlah

valvate:	a.	darrah daar

valve:		a.	dar/dariichah

vamose:		v.t.	bhaag jaana/chal deyna

vamp:		n.	joR/peywañd

vamp:		v.t.	banaana/gaañThna/ghaRna

vamp:      n.   âiyaarah/qaHbah

vampire:    n.   chamgaadaR(f.)/KHuun aaSHaam/KHuun KHwaar/
			saffaak iñsaan

vampire bat:	a.	KHuun chuus cham gaadaR(f.)
			
vampirism:	n.	KHuun aaSHaami(f.)/KHuun KHwaari(f.)

van:		n.	bañd chhakRa/
			saamaan ley jaaney waali gaaRi
			
van:		n.	agli saf

vandal:     n.   GHaarat gar/muKHrib

vandalism:   a.   GHaarat gari/luuT maar/taehziib sozi/
			taKHriib e barbari

vandalise:	v.t.	GHaarat karna/taehziib sozi karna

Vandyke beard:	n.	chhoTi nokiili DaaRhi

Vandyke brown:	a.	gaehra bhuura rañg

vane:      n.   diid baan/murGH e baad numa/samt numa

vanguard:    n.   âlam bar daar/haraawal dastah/peySH peySH/
			qaraawal/saf e auwwal

vanish:     v.i.  GHaa'eb hona/ma^duum hona/miT jaana

vanish:		v.t.	GHaa'eb hona/miT jaana/ma^duum hona

vanisher:	n.	GHaa'eb honey waala/miT jaaney waala

vanishing point:n.	ma^duumi nuqtah 

vanity:     n.   akaR/âjab/faKHr o naaz/GHuruur/
			KHud numaa'i/siñghaar baTwah/
			tun phun/zo^m

vanity case:	n.	siñghaar ki buqchi

vanquish:    v.t.  GHaalib aana/haraa deyna/paspa karna

vanquished:	a.	haara hu'a/paspa/maftuuH/maGHluub

vanquisher:	n.	faateH/GHaalib/hara deyney waala

vantage:    n.   bar tari/faa'edah/fauqiyat/tafawwuq

vantage ground:	n.	maqaam afzal

vantage point:	n.	maqaam afzal

vapid:		a.	bey jaan/bey lutf/bey mazah/bey ras/
			phiika/siiTha/ThañDa

vapidity:	adv.	bey lutfi/KHuSHki/phiika pan/siiTha pan

vapour:     n.   bhaap/buKHaaraat/dhuñd

vapourific:	a.	buKHaaraat za/tabKHiiri

vapourer:	n.	SHeyKHi KHora

vapouring:	a.	baatuuni/bakki/Diiñgiya/laa zan/
			SHeyKHi baaz

vapourise:	v.i.	bhaap bañna/buKHaar ban jaana/
			GHaa'eb ho jaana/hawaa meyñ uR jaana
			
vapouriser:	n.	buKHaar ban kar uRney waala/
			buKHaar banaaney waala	

vapouring:	n.	bakwaas/gap/laaf gazaaf/
			zabaani jama^ KHarch

vaporous:	a.	baadal sa/GHaer Haqiiqi/KHayaali/mauhuum

vaquero:	n.	gawaala

variable:    a.	mutaGHaiyur/mutalawwin/nit naya/
			qaabil e taGHaiyur

variableness:	a.   taGHaiyur paziiri

variablity:	n.	taGHaiyur

variance:    n.   farq/eKHtelaaf/naa ittefaaqi/taGHaiyur

variant:    a.   badal paziir/muKHtalif/munHarif/mutaGHaiyur

variation:   n.   eKHtelaaf/farq/inHeraaf/tabdiili/tarmiim

varicoloured:	n.	pach rañga

varicose:	a.	phuula hu'a/suuja hu'a/varam daar

varicose vein:	n.	suuji hu'i rag

varicosity:	n.	suujan

varicotomy:	n.	suuji rag ki jarraaHat

varied:     n.   bhaañt bhaañt ka/bu qalmuun/muKHtalif/
			eKHtelaafi

variedness:	n.	bu qalmuuni/taGHaiyuri kaefiyat

variegate:	v.t.	muKHtalif qism bana deyna/
			rañg ba rañg karna

variegated:	a.	bu qalmuun/dhabbey daar/rañg ba rañg/
			rañga rañg

variegation:	n.	bu qalmuuni/rañg ba rañgi/rañga rañgi

varier:		n.	badalney waala(m.)

variety:    n.   bu qalmuuni/nau^/SHakl

variety show:	n.	bu qalmuuni muzaahirah/rañga rañg tamaaSHah

variety store:	n.	mutafarriq zaKHiirah

variform:	n.	taraH taraH ka

variola:	n.	cheychak

variolate:	v.t.	Tiikah lagaana

variole:	n.	chitti

variolite:	n.	chitti daar patthar(f.)

variorum:	a.	tafsiiri

various:	a.	bhaañt bhaañt/juda juda/ka'i/ka'i eyk/
			muKHtalif/muta^addid/taraH taraH key

variously:	adv.	alag alag tariiqoñ sey

varisized:	a.	bhaañt bhaañt ka

varix:		n.	phuuli rag/suuji rag

varlet:		n.	bad ma^aaSH/chaakar/GHulaam/
			HaaSHiyah naSHiin/KHaadim

varmint:	n.	muuzi/zarar rasaañ jaan war

varnish:	n.	chamak/jila/mulamma^ kaari/rauGHan/
			zaahiri Tiip Taap

varnish:	v.t.	aaraastah karna/chamkaana/liipa poti karna/
			sajaana

varus:		a.	añdar ko muRa hu'a

varve:		n.	gaad ki taeh

vary:		v.t.  badal deyna/dikhaawey/SHakl badal deyna

vary:		v.i.	badal jaana/inHeraaf karna

vas:		n.	jismaani rag/nas

vasal:		a.	nas daar/rag daar

vascular:	a.	naali daar/nas daar/rag daar

vase:      n.   baadiah/gul daan/zarf

vasectomise:	v.t.	nutfey ki naali kaaTna

vasectomy:	n.	nutfey ki naali ki jarraHat

vassal:     a/n.  jaa giiri asaami/mazaare^/ra^iyat/taabe^

vassalage:	n.	GHulaami/jaa giir/
			jaa giir daar aanah nizaam ki lagaan daari

vast:      a.   bey karaañ/GHaer maeHduud/wasii^/zabar dast

vat:      n.   baRa bartan/naañd/piipa/Tañki

vat:		n.	rañg

vat dye:	n.	pakka rañg

vatic/vatical:	a.	ilhaami/nabwi/paeGHambar aanah

Vatican:	n.	papaa'ey ruum ka darbaar/papaa'ey ruum ka ghar

vaticinate:	v.t.	peySH go'i karna

vaudeville:	n.	GHinaa'i naaTak/pach meyl tamaaSHah

vaudevillian:	n.	tamaaSHah karney waala

vault:		n.	guñbad/meHraab/qabbah/qaus/qausi ta^miir/
			zamiin doz taeh KHaanah

vault:     n.   chhalaañg/jast/kuud/phaañd/zaqañd

vault:		v.t.	kamaan banaana

vault:     v.i.  jast lagaana/kuudna/phalaañgna

vaulted:	a.	meHraabi/qabbah daar 

vaulting:	n.	meHraabi îmaarat/meHraabeyñ/qabbah daari

valuting horse:	n.	warziSH ki ghoRi

vaunt:     n.   Diiñg/SHeyKHi

vaunt:     v.i.  Diiñg haañkna/itraana/SHaan jataana/
			SHeyKHi baghaarna

vaunt-courier:	n.	haraawal

vaunted:	a.	Diiñg haañkney waala/SHeyKHi sey pur

vaunting:	n.	SHeyKHi

veal:      n.	bachhRa/bachhRey ka goSHt

vector:		n.	KHatt e Haamil/samtiyah

veer:		v.i.	badal jaana/haTna/samt badalna

veer:		v.t.	badal deyna/ghumaana/moRna/pheyrna/
			phiraana/rawiSH badalna

veer:		v.t.	rassah Dhiila karna/zañjiir Dhiili karna

veg out:	v.i.	aawaarah gardi karna/susti karna
			
vegan:		n.	nebaat KHor/sabzi KHor

vegetable:   n.   nebaat/sabzi/tarkaari

vegetarian:	n.	sabzi KHor

vegetarianism:	n.	sabzi KHori ka falsafah

vegetate:    v.i.  baRhna/bey Hisi

vegetation:   n.	aab o gayer/âmal e ruu'idgi/
			nabaataat/sabzah

vegetative:	a.	bey jaan/Dhiila/maryal

vehemence:	n.	GHalbah/haejaan/saKHti/sar garmi/
			SHiddat/teyzi/zor

vehement:    a.   joSHiila/saKHt/sar garm/SHadiid/
			teyz mizaaj

vehemently:   adv.  josh sey/SHiddat sey/tuñdi sey

vehicle:    n.	gaaRi(f.)/markab(m.)/sawaari(f.)/wasiilah(m.)

vehicular:	a.	sawaari ka

veil:      v.t.	chhupaana/Dhaañkna/
			Hejaab karna/pardah karna

veil:		v.i.	burqa^ pahenna/neqaab oRhna/pardah karna

veil:      n.   aaR/burqa^/chaadar/Hejaab/jhilli/neqaab/
			oT/pardah/paT

(take the) veil:	goSHah nation eKHteyaar karna/
			raahibah bañna

veiled:     a.   burqa^ poSH/chhupa/dar pardah/neqaab poSH 

veiling:	n.	burqa^/neqaabi kapRa

vein:      n.   dhaari(f.)/nas(f.)/rag(f.)/reySHah(m.)/
			tariiqah/tarz/wariid
			
vein:		v.t.	dhaari Daalna	

veined:		a.	dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/rag daar

veinous:	a.	dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/
			rag bhara/wariidi
			
velar:		a.	GHiSHaa'i

velate:		a.	jhilli daar

veld:		n.	ghaas ka maedaan

velitation:	n.	jhaRap/nazaa^

vellum:		n.	chamRey ki jhilli(f.)/raq(m.)

velocipede:	n.	paa'oñ gaari

velocity:    n.   jaldi/raftaar/samti raftaar/sur^at/
			tarraarah/ûjlat 

velour:     n.   maKHmal

velvet:     n.   maKHmal/latiifah/reySHmi kapRa

velveted:	a.	maKHmali

velutinous:	a.	maKHmali

velvety:	a.	ham waar/KHuSH gawaar/maKHmaliiñ/narm

vena:		n.	nas/wariid

venal:		n.	paesey ka laalchi/qaabil e KHariid/
			riSHwat KHor/zamiir faroSH/zar parast

venality:	n.	hawis e zar/tama^/zamiir parasti/
			zar parasti

venation:	n.	rag bañdi

vend:		v.t.	beychna/khullam khulla bayaan karna/
			SHaae^ karna

vendee:		n.	KHariidaar/muSHtari

vendable:	a.	bikaa'u/faroKHtni

vender:		n.	beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/
			saudey waala

vendetta:	n.	KHaan daani duSHmani/KHuuni badlah/
			raqaabat

vendible:	a.	bikaa'u/faroKHtni

vendor:		n.	beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/
			saudey waala

vendor theft:	n.	maal ki chori

vendue:		n.	niilaam

veneer:		n.	dikhaawa/uupri parat/uupri numaa'iSH 

venerable:   a.	âtiiq/buzurg/moHtaram/mutabarrak/puraana/
			qadiim/qaabil e eHteraam/sin rasiidah/
			waajib e ta^ziim 

venerability:	n.	âzmat/Hurmat/taqdiis/ta^ziim

venerate:	v.t.	eHteraam karna/puujna/taqdiis karna

venerated:	a.	moHtaram/muqaddas

veneration:   n.   eHteraam/îzzat/leHaaz

venereal:	a.	aatiSHki/jamaa^i/zaehraawi

venereal disease:n.	amraaz e KHabiisah/amraaz e zaehraawi
			ham bistari sey lagney waali biimaari/
			jiñsi biimaari

venereology:	n.	zaehraawiyaat

venery:		n.	kasrat e jamaa^/mubaaSHirat/muqaarbat

venery:		n.	SHikaar

venetian blind: n.   chilman/chiq/jhilmili

venge:		v.t.	badlah leyna/iñteqaam leyna

vengeance:   n.   badlah/baer/iñteqaam/jaza/kiinah
 
vengeful:	a.	badlah leyney waala/iñteqaami/
			kiinah par war/qasaasi

venial:		a.	ma^muuli/qaabil e mo^aafi

venial sin:	n.	chuuk/qaabil e mo^aafi gunaah

veniality:	adv.	baKHSHiSH

venially:	adv.	baKHSHey jaaney key taur par

venin:		n.	bis/zaehr ka eyk juz

venison:	n.	SHikaari goSHt

vennel:		n.	patli gali(f.)

venom:     n.   bis(m.)/sum(m.)/zaehr(m.)

venomous:    a.   bis daar/buGHz bhara/kiinah par war/
			zaehriila

venomousness:	n.	kiinah parwari(f.)/zaehriila pan(m.)

venose:		n.	nasoñ waala

venous:		a.	nasoñ ka/wariidi

venosity:	n.	ragoñ ki bohtaat

vent:      n.   izhaar/nikaas/rozan/SHigaaf

vent:		v.t.	kaeh Daalna/nikaalna/raastah deyna/
			uñDeylna

ventage:	n.	chhoTa suuraaKH/nikaas e raah

vented:		a.	nikaas daar

venter:		n.	batan/me^dah/peyT/SHikam/toñd

ventige:	n.	baañsri ka suuraaKH/nikaas e raah

ventilate:	v.t.	taazi hawa aaney deyna/
			aazaadi sey baeHs key li'ey peySH karna

ventilation:	n.	hawa daari/tarwiiH

ventilator:	n.	hawa daan(m.)/roSHan daan(m.)

ventose:	a.	baadi/reyaaHi

ventral:	n.	batni(f.)/SHikmi(f.)/taeHtaani(f.)

ventrally:	adv.	peyT key bal

ventricle:	n.	jof e dil

ventricose:	a.	peyT waala/phuula hu'a/suuja hu'a/toñdal

ventricosity:	n.	toñdiila pan

ventricular:	a.	batiini/SHikam daar

ventriculus:	n.	chiRya ki aañt

ventriloquism:	n.	takallum e batni

venture:	v.t.	daa'o par lagaana/KHatrah mol leyna/
			KHatrey meyñ Daalna

venture:	v.i.	jur'at karna/
			KHatar naak kaam ka beyRa uThaana
	
venture:    n.   ittefaaq/jokham/KHatrah/qismat aazmaa'i

(at a)venture:		aTkal pachchu/bey sochey samjhey

venturesome:	a.	dileyr/himmat war/jaañ baaz/jari/jasuur/
			KHatrah mol leyney par maa'el/man chala/
			pur KHatar/ulwul âzm

venturous:	a.	dileyr/jaañ baaz/jari/
			KHatrah mol leyney waala

venue:     n.	jaa'ey waquu^ah/maeHl e waquu^

Venus:		n.	îSHq ki deywi/naa hiid/rati/zan e zeyba/
			zahrah

veracious:	a.	raast go/saadiq/sachcha/Thiik

veracity:	n.	iimaan daari/khara pan/raast baazi/
			raast go'i/sadaaqat/sidq

veranda:	n.	bar aamdah/DeoRhi/GHulaam gardiSH/riwaaq

verb:      n.	fe^l

verbal:     a.	lafzi/fe^li/luGHwi/zabaani

verbalise:	v.t.	lafzoñ meyñ kaehna

verbalise:	v.i.	laffaazi karna

verbalism:	n.	lafziyat(f.)

verbalist:	n.	laffaaz/laffaazi meyñ maahir

verbally:	adv.	lafzoñ meyñ/zabaani

verbatim:   a/adv. 	bila kam o kaast/Harf bah Harf/
			lafz bah lafz

verbiage:	n.	alfaaz ki bhar maar/laffaazi

verbose:	n.	kasrat ul kalaam/laffaaz

verbosity:	n.	kasrat ul kalaami/laffaazi

verboten:	a.	mamnu^ah/naa jaa'ez

verdancy:	n.	hara bhara pan/naa tajribah kaari/
			sar sabzi/saadgi/SHaad aabi/taazah

verdant:    a.	laeh lahaata/naa tajribah kaar/
			pattoñ sey lada hu'a/sar sabz/
			saadah lauH/SHaad aab/taazah

verdict:	n.	faeslah/fatwa/Hukm

verdigris:	n.	zañgaar/zaehriila murakkab

verditer:	n.	tuutia rañg(m.)

verdure:	n.	KHuSH Haali/nebaat/ruu'iidgi/sabzah/
			SHaad aabi/taazgi

verecund:	a.	maeHjuub/SHarmiila	
			
verge:		v.i.	Dhaalu hona/jhukna/maa'el hona/muRna

verge:		n.	kinaarah/lab

verge on:	v.t.	qariib aana

vergence:	n.	aañkhoñ ki Harkat

verger:		n.	âsa bar daar/chob daar/naqiib

verging:	a.	Dhala/jhuka/maae'l

veridical:	a.	Haqiiqi/raast go/sachcha

verifiable:	a.	laa'eq e paRtaal/qaabil e tasdiiq

verification:	n.	asbaat/jaañch/paR taal/taeHqiiq/
			tasdiiq/tausiiq

verifier:	n.	moHaqqiq(m.)/musaddaq(m.)/
			paRtaal kunañdah(m.)

verify:		v.t.	Half naamah natthi karna/jaañchna/
			tasdiiq karna/sachcha saabit karna/
			sadaaqat ka patah lagaana/
			tasdiiq karna/tausiiq karna

verily:     adv.	bil wasuuq/sach much/waaqe^i/yaqiinan

verisimilar:	a.	aGHlab/bah zaahir saHiiH/qariin e qiyaas

verisimilarly:	adv.	GHaaliban

verisimilitude:	n.	asliyat sey muSHaabehat/eHtemaal/
			sachchaa'i ki jhalak

veritable:	a.	asli/Haqiiqi/waaqe^i

veritableness:	a.	asli pan/Haqiiqi/waaqe^i

veritably:	adv.	fil asl/dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/sach much

verity:		n.	Haqiiqat/sachcha bayaan/sachchaa'i/
			sachchi baat/sidq

verjuice:	n.	mizaaj ya bar taa'o ki talKHi/turSH aab/
			turSH ârq

vermeil:	a.	seyñduuri/SHañgrafi

vermeil:	n.	chaañdi, taañbey ya kaañsi ka mulamma^/
			SHañgraf/SHoKH surKH rañg

vermicelli:	n.	sewaiyyañ

vermicide:	n.	kirm kuSH dawa

vermicidal:	a.	kirm kuSH

vermicular:	a.	duudi/kirm numa/kirm SHakla

vermiform:	a.	keychwey jaesa

vermillion:	a.	SHañgrafi rañg ka/SHoKH surKH rañg ka 

vermillion:	n.	qirmiz/SHañgraf/zañjfar

vermin:		n.	bad ma^aaSH insaan/HaSHraat/kamiinah SHaKHs/
			kiiRa/kirm muuzi/muuzi jaan war

vermination:	n.	ghun

verminous:	a.	Haqiiq/kiiRey paRa/kirm zadah/zaliil

vermivorous:	a.	kiiRey KHor

vernacular:	a.	deysi/maqaami/mulki/watni

vernacularise:	v.t.	âwaami banaana

vernacularism:	n.	deysi pan

vernal:		a.	bahaari/mausmi/rabii^i/SHabaabi

vernier:	n.	kasri paemaanah

vernier calliper:n.	kasri saral chaap

versant:	n.	pahaaRi Dhalaan(f.)

versatile:   a.   hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility:	n.	hamah giiri/hamah jehti

verse:		v.t.	SHe^r kaehlwaana/sikhaana/tarbiyat deyna/
			waaqif karaana

verse:     n.   aayat/baet/bañd/nazm/SHe^r

versed:     a.   Haaziq/maahir/siikha hu'a/tajribah kaar/
			waaqif

versify:	v.t.	nazm bañdi karna

versification:	n.	nazm go'i/qaafiyah paemaa'i/
			SHaa^iri/tuk bañdi/ûruuz

verisimilar:	a.	bilkul qudrati/huu bahuu

verisimilitude: n.	asl jaesa

verruca:	n.	gumRi(f.)/massah(m.)/mohaasa(m.)

versant:	n.	pahaaRi Dhaal(f.)

versatile:	n.	hamah daan/hamah giir/har fan maula

versatility:	n.	hamah giiri(f.)/hamah jaehti(f.)

verse:		n.	aayat(f.)/baet(f.)/SHey^r(m.)

versed:		a.	maahir/tajurbah kaar/tarbiyat yaaftah

version:	n.	eyk SHakl/nusKHah/tarjumah

versus:     prep.	bil muqaabil/KHelaaf

vert:		n.	KHafiif sabz/sabzah e jañgal

vertebra:	n.	fiqrah(m.)/mohrah(m.)/
			riiRh ki haDDi ka har joR(m.)

vertebral:	a.	fiqri/riiRh ki haDDi waala

vertebrate:	a.	fiqaari/Halqah daar/mohrah daar/
			riiRh daar

vertebrate:	n.	fiqaariyah jaan war

vertex:		n.	auj/chañdiya/choTi/phunañg/raas/sira

vertical:    n.	irtefaa^i/ûmuudi/siidha khaRa

vertically:	adv.	ûmuudan

vertiginous:	a.	chakkar daar/chakraata hu'a/Dhil mil

vertigo:	n.	dauraan e sar/ghuumni/ghumaer/
			sar key chakkar

verve:		n.	auj(f.)/joSH(m.)/umañg(f.)/tam taraaq(m.)/
			walwalah(m.)/zauq(m.)/zor e qalam(m.)

very:      a.	âen/bahot/bilkul/faqat/qata^i/zaat/
			zeyaadah

very likely:	adv.	GHaaliban

very much:	adv.	GHaayat

very well:	adv.	sahi

vesica:		n.	masaanah(m.)/phukna(m.)/thaeli(f.)

vesical:	a.	masaaney ka

vesicant:	n.	chhaley Daalney waalaí

vesicate:	v.t.	aabley Daalna/chhaaley paeda karna/
			phaphola Daalna

vesication:	n.	aablah añgeyzi/upaaR

vesicle:	n.	aablah(m.)/chhaala(m.)/Hubaabah(m.)/
			phaphola(m.)/phulka(m.)/phukna(m.)
			
vesicular:	a.	aabley daar		
			
vesiculate:	v.t.	aabley paRna

vespa:		n.	bhiR(f.)

vesper:		n.	gajar(m.)/naaquus e SHaam/SHaam

vespiary:	n.	bhiR ka chhattah ya basti(f.)/
			zañbuur KHaanah(m.)

vespid:		n.	bhiR(f.)/zañbuur

vespine:	a.	bhiR jaesa

vessel:     n.	bartan(m.)/jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/kaTora(m.)/
			markab(m.)/maTka(m.)/naa'o(f.)/rag(f.)/
			safiinah(m.)/zarf(m.)

vest:		v.t.	âta karna/baKHSHna/Dhaañkna/kapRey pahenna

vest:		v.i.	âta hona/malbuus hona/qabzey meyñ aa jaana

vest:		n.	sadri(f.)

vest pocket:	n.	chhoTa sa jeybi/nañnha muñna/sadri ki jeyb

vestal:		a.	âzra/achhuuti/kuñwaari/naa katKHuda

vested:		n.	Haqdaar/malbuus

vested interest:n.	Haqq e KHusuusi

vestibule:	n.	daalaan

vestige:	n.	niSHaan(m.)/suraaGH(m.)

vestigial:	a.	bacha khucha/KHaak/khurchan

vestment:	n.	jabbah/poSHaak/poSHiSH

vesture:	n.	libaas/poSHaak

vet:		a/n.	bey taari/tajribah kaar/
			jañg aazmuudah sipaahi

vetch:		n.	baaqla/moTh

vetch like:		phali daar

veteran:    n.	aazmuudah kaar/saabiq fauji

veteran car:	n.	puraani gaaRi

veterinarian:	n.	betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij

veterinary:	n.	betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij

veterinary medicine:n.	jaanwaroñ ki dawa

veterinary surgeon:n.	salotri

veto:		v.t.	mustarad karna

veto:      n.	Haqq e isterdaad

vex:		v.t.	aazaar pahoñchaana/baeHs karna/chheyRna/
			diq karna/hila Daalna/iSHte^aal dilaana/jalaana/
			koft meyñ Daalna/naa raaz karna/piichha karna/
			rulaana/sataana/tañg karna/ubhaarna

vex:		v.i.	barham hona/GHussey meyñ aana/kutar khaana/
			teyz aab zadah hona

vexation:    n.	aafat/bey zaari/chiR chiRa pan/dard/dukh/
			GHubaar/KHafagi/koft/kulfat/malaal/
			pareySHaani/peych o taab/rañjiSH/
			sitam/soz

vexatious:	a.	chheyRney waala/mukaddar/sataaney waala/
			takliif deh

vexatiously:	a.	iiza rasaani sey/takliif deh taur par

vexatiousness:	n.	iiza rasaani/takliif dehi

vexed:     a.   aazaar rasiidah/aazurdah/chiR chiRa/
			dil giir/diq/KHafa/mukaddar/mutanaaza^ fiih/
			naa KHuSH/naa raaz/pareySHaan/rañjiidah/
			sataaya hu'a/zich

vexedly:	adv.	diq ho kar/tañg aa kar

vexedness:	n.	aazaar rasiidgi/aazurdahgi/pareySHaani/
			rañjiidgi

vexer:		n.	diq karney waala/sataaney waala

vexing:		n.	iiza rasaañ/pur iSHte^aal

vexingly:	adv.	takliif deh tariiqey sey

via:      prep.  baraah/ba raastah

via media:	n.	darmiyaani raastah/raah e mufaahmat

viable:		a.	namu paziir/ziistni

viability:	n.	natiijah KHeyzi/mamu paziiri/ziist paziiri

viably:		adv.	namu paziiri key saath

viaduct:	n.	pul/pul ki taraH uupar uThi saRak

vial:      n.   qaaruurah/SHiiSHi
 
viand:     n.   bhojan/GHiza/khaana/ta^aam

viaticum:	n.	toSHah/zaad e raah

viator:		n.	musaafir/raah giir

vibe:		n.	feza/maaHaul

vibrancy:	n.	dhaRkan/guuñj/irte^aaSH/largish/
			thar tharaahaT

vibrant:    a.	aawaazoñ waala/guuñj daar/
			irte^aaSH paziir/larzaañ murta^iSH/
			thar tharaata hu'a

vibrantly:	adv.	dhaRaktey hu'ey/guuñjtey hu'ey

vibrate:	v.i.	badalna/ghaTna baRhna/jhuulna/kaañpna/
			larazna/murta^iSH hona

vibrate:	v.t.	aagey piichhey hilaana/badalna/
			irte^aaSH deyna/jhulaana/larzaañ karna/
			kap kapi paeda karna/

vibration:	n.	juñbiSH/ihteraaz/irte^aaSH/largish/
			thar tharaahaT

vibrato:	n.	tharakti aawaaz(f.)			
			
vibrator:	n.	ehteraaz kunañdah/kaañpta hu'a/larzaañ/
			murta^iSH/thar tharaaney waala

vibratory:	a.	irte^aaSH añgeyz/jhulaaney waala/larziSHi

vicar:		n.	naa'eb/numaa'iñdah

vicarage:	n.	faraa'ez ya jaagiir/naa'eb ka ghar

vicarious:	n.	numaa'iñdah/muwakkal/supurd kiya hu'a

vicariously:	adv.	nah taur numaa'iñdah

vice:      n.   æeyb/bad aKHlaaqi/badi/buraa'i/îllat/SHar/
			SHaraarat

vice:		prep.	bajaa'ey/ba^d meyñ/ki jagah/naa'eb

vice-admiral:	n.	naa'eb amiir ul baeHr 

vice-chancellor n.	SHeyKH ul jaame^

vice-consul:	n.	naa'eb muSHiir

vice president:	n.	naa'eb sadr

viceregent:	n.	jaa naSHiin/naa'eb us saltanat

vice squad:	n.	badi rok dastah

vice versa:	adv.	bil âks/us key bar âks/palaT kar

viceregent:	n.	naa'eb muKHtaar/qaa'em maqaam

viceroy:    n.   naa'eb us saltanat

vicinage:	n.	gird o nawaaH/paRos

vicinal:	a.	mila hu'a/nawaaHi/paRos ka/qarbiyah

vicinity:    n.   atraaf/gird o nawaaH/ham sayagi/
			maqaami qurb/muSHaabehat/nazdiiki/
			nawaaH/paRos/qurbat/qaraabat/
			qurb o jawaar/yaksaani

vicious:    a.   âebi/bad kaar/bad KHaslat/faasid/naa aehl/
			naa qis/qaabil e e^teraaz/qaabil e malaamat/
			saffaak/SHaetaani

vicious circle: n.	badi ka tasalsul/buraa'i ka chakkar

viciously:	adv.	KHabaasat sey/saffaak aanah

viciousness:	n.	badi/KHabaasat

vicissitude:	n.	gardiSH/iñqilaab/naerañgi/naSHeyb o faraaz/
			tabdiili/taGHaiyur

victuals:	n.	KHoraak(f.)

victim:     n.   bheyñT/maara hu'a/niSHaanah/qatiil/
			qurbaan kardah/SHikaar

victimise:   v.t.  bheyñT chaRhaana/fareyb deyna/
			niSHaanah banaana/phañsna/qurbaan karna/
			SHikaar banaana/Thagna

victimisation:	n.	niSHaanah banaaney ka âmal

victor:		a.	faateH/fataH mañd/fiiroz mañd/GHaalib/
			jiitney waala/zafar yaab

victor:     n.   faateH SHaKHs(m.)/mañsuur(m.)/
			woh SHaKHs jo jiitta hae'y(m.)

victoria:	n.	chaar pahiyoñ waali bagghi
 
victorious:   a.   fiiroz/GHaalib/mañsuur/
			laRaa'i ya muqaabil e meyñ jiitta hu'a

victoriously:	adv.	fataH mañdi sey/zafar yaabi sey

victory:    n.   fataH/fiirozi/jiit/nusrat/zafar

victual:    n.   GHiza/rasad

victuals:	n.	daanah paani/maakuulaat

video:		a.	basri

video game:	n.	basri kheyl

videotape:	n.	basri fiitah

vie:		v.i.	bar tari key li'ey koSHiSH karna/jhagaRna

view:		v.t.	deykhna/GHaur karna/jaa'ezah leyna/
			jaañchna/samajhna

view:		n.	GHaur/jaa'ezah/manSHa/mañzar/nazzaarah/
			qasd/raa'ey/taak/tarz e fikr

(in)view:		nazar meyñ/zeyr e nazar

(in)view of:		ba wajah/key sabab sey

(with)a view to:	key maqsad sey/key iraadey sey

viewable:	a.	qaabil e diid

viewer:		n.	deykhney ka ko'i aalah/naazir/
			tamaaSH gar

viewing:	n.	saer biini

viewless:	a.	GHaa'eb/naa diidah/ojhal
 
viewpoint:	n.	mowaqqif/nazariyah/nuqta'eh nazar/raa'ey

viewy:		a.	bhaRak daar/KHayaali/waehmi

vigil:     n.   îbaadat e SHab/rat jaga/SHab bey daari

vigilance:   n.   bey daari/chau kasi/hoSHyaari/
			nigah baani/paehra

vigilant:    a.	bey daar/chau kas/chau kañna/
			hoSH yaar/KHabar daar/nigraañ

vigilante:	n.	chau kas garoh

vigilantly:	adv.	chaukasi sey/hoSH yaari sey

vignette:	n.	chhoTi taswiiri surKHi/gul kaari

vigour:     n.   dam KHam/himmat/jaan/jismaani taaqat/
			quuwat/SHiddat/taaqat/zabar dasti/zor

vigorous:    a.	chaaq/dhuaañ daar/matiin/mazbuut/pur taasiir/
			qawi/SHadiid/taaqat war/taazah dam/zabar dast/
			zor aawar/zor daar

vile:      a.   adna/bad zaat/Haqiir/hiich/kamiinah/
			naab kaar/paaji/past/qabiiH/raziil/
			subuk/zaliil

vilely:		adv.	naa mardi sey/paaji pan sey/
			SHarm naak taur par

vileness:	n.	bad ma^aaSHi/kamiinah pan/naab kaari/
			paaji pan/qabaaHat/saflagi/zillat

vilification:	n.	bad go'i/bad naami/ruswaa'i/taSHhiir/
			tazliil

vilify:     v.t.  bad naam karna/bigaaRna/naam dharna/
			ruswa karna/thuukna

vilipend:	v.t.	ghaTiya raa'ey zaahir karna

vill:		n.	deyh/gaa'oñ/mauza^

villa:		n.	deyhaati ya mazaafaati Haweyli/
			deyhi maskan/mazaafaati makaan

village:    n.   basti/deyh/deyhaat/gaa'oñ/mauza^/puur/
			qaryah

village council: n.   pañchayat

villager:    n.   daehqaani/deyhaati/gaa'oñ waala/gañwaar

villagery:	n.	deyhaati pan/gañwaar pan

villain:	n.	bad ma^aaSH/GHuñDa/Haraam zaadah/luchcha/
			muKHaalif/SHariir

villainness:	n.	pajoRi/SHaetaan ki KHaalah

villainous:	a.	KHabiis/mufsid/SHariir

villainousness:	n.	bad ma^aaSHi/paaji pan/SHar añgeyzi

villainy:	n.	bad ma^aaSHi/kamiingi/saflah pan/SHar/
			SHaraarat/zalaalat

vim:		n.	joSH/ruuH/taaqat/tarraari/tawaanaa'i/zor

vinaeceous:	a.	SHaraab daar/SHaraab jaesa

vinaigrette:	n.	sirkey ki SHiSHi

vincible:	a.	qaabil e fataH/qaabil e tasKHiir

vindicate:	v.t.	bey daaGH saabit karna/bol baala karna/
			ilzamaat sey bari karna/laaj rakhna/
			manwa leyna

vindication:	n.	bariyat/Hemaayat/subuut

vindicatory:	a.	Hemaayati

vindictive:	a.	iñteqaam ju/iñteqaami/kiinah baaz/
			kiinah par war

vindictively:	adv.	iñteqaaman/kiinah par wari sey/
			kiinah wari sey

vindictiveness:	n.	buGHz/iñteqaam juu'i/kiinah par wari

vine:		n.	beyl(f.)/taak(f.)

vinedresser:	n.	añguuri baaGH ka maali

vinegar:	n.	joSH e Hayaat/mizaaj ki turSHi/sirkah

vinegary:	a.	chiR chiRa/khaTTa/talKH mizaaj

vinery:		n.	eyk qism ka pauda KHaanah/taak ghar/
			taak KHaanah

vineyard:	n.	baaGH e añguur/taakistaan

viniculture:	n.	taak par wari

viniculturist:	n.	SHaraab saaz/taak saaz

vinification:	n.	âmal e kaSHiidgi

vinify:		v.t.	SHaraab banaana

vino:		n.	SHaraab/SHaraabi

vinolent:	a.	SHaraab ka âadi

vinous:		a.	alkoHli/añguuri SHaraab ka/ûñnabi rañg ka

vintage:	n.	fasl e añguur/qitaaf

vintage car:	n.	puraani gaaRi

vintage year:	n.	KHuSH qismat saal

vintner:	n.	kalaal

viol/viola:	n.	kamañchah/rubaab/saarañgi

violable:	a.	qaabil e fasKH/jo toRa ja sakey

violably:	adv.	Haalaat e fasKH

violaceous:	a.	banafSHa'i

violate:    v.t.	daKHl añdaaz hona/Hattak e Hurmat karna/
			îsmat dari karna/KHalal Daalna/
			KHelaaf warzi karna/toRna/zabar dasti karna/
			zina karna/zina bil jabr karna

violation:   n.   bey adbi/bey ja mudaaKHilat/KHalal añdaazi/
			KHelaaf warzi/îsmat dari

violation of right: n.	Haq talfi(f.)

violator:	n.	aabru reyz/bey adab/faasiKH/KHalal añdaaz/
			bey ja mudaaKHilat karney waala/
			KHelaaf warzi karney waala/
			îsmat dari karney waala

violative:	a.	aabru reyzaanah/bey adabaanah/faasiKHaanah

violence:    n.   chiirah dasti/dast daraazi/fasaad/GHasb/
			jabr/jafa/jaur/saKHti/SHar/SHiddat/sitam/
			taaqat ka naa jaa'ez iste^maal/taSHaddud/
			tuñdi/tuGHyaan/zeyaadti

violent:    a.   añdha dhuñd/kaRa/saKHt/SHadiid/SHarar baar/
			tuñd/teyz/zabar dast

violet:		n.	arGHwaani rañg/banafSHah/banafSHa'i rañg

violin:		n.	beyla/wilaayati saa rañgi

violinist:	n.	saa rañgi nawaaz

violist:	n.	saa rañgi nawaaz

viper:		n.	af^i/mard e muuzi/zaalim/zaehriila saañp

viperous:	a.	muuzi/zaehriila

virago:		n.	chiR chiRi âurat/laRaaka âurat/
			mard sifat âurat/SHeyr zan

viral:		a.	zaehriiley maa'ddey ka/sam aaluud

virescent:	a.	dhaani/sabzi maa'el

virgate:	a.	chhaReyla/raast/siidha aur patla

virgin:		a.	achhuuta/asli Haalat meyñ/bey daaGH/
			bey juta/do SHiizgaanah/KHaalis/kora

virgin:     n.   âfiifah/âzra/baakirah/do SHiizah/kanha'iya

Virgin Mary:	n.	ma^suum maryam

virgin soil:	n.	na'i zamiin/taazah zamiin

virgin wool:	n.	kachcha uun

virginal:	a.	baakiraana/do SHiizgaana

virginity:	n.	bakaarat/do SHiizgi/KHaalis/kora piñDa/
			kuñwaar pan

virgulate:	a.	DañDey ki SHakl ka/siidha khaRa

virid:		a.	sabz/SHoKH sabz

viridescent:	n.	qadrey sabz/sabzi maa'el

viridian:	n.	sabz rañg

viridity:	n.	hara pan/haryaali/sar sabzi/SHaad aabi

virile:     n.   chaaq/mardaanah/mura'i/rajli

virilism:	n.	jawaani/mardaangi/SHabaab

virility:	n.	mard aanah pan/mardaangi/quuwat e baah/
			quuwat e mardumi/quuwat e tauliid/
			rujuliyat(f.)

virtu:		n.	zauq e funuun

virtual:	a.	asli/fil waaqe^/Haqiiqi/ma^nwi

virtual focus:	n.	majaazi maaskah

virtual image:	n.	majaazi SHabiih

virtuality:	n.	eHtemaal

virtually:	adv.	asl meyñ/fil Haqiiqat/fil waaqe^/
			taqriiban mukammal taur par

virtue:     n.   achchhaa'i/fazl/îffat/îsmat/faziilat/hunar/
			KHuubi/neyki/parheyz gaari/raast baazi/
			sa^aadat/tausiif/wasf

(by)virtue of:		az ruu'ey/ba sabab/ba muujib/ba wajah

virtueless:	a.	bey faez/bey taasiir/KHuubi sey KHaali

virtuous:    a.   âasim/âfiif/baa aKHlaaq/faazil/hiira/
			mua'ssir/neyk/paarsa/saaleH/sa^aadat mañd

virtuosity:	n.	fan SHinaasi/funuun e latiifah ka zauq

virtuoso:	a.	fan ko sarahney waala/fan ka rasiya/
			saaHab e zauq

virtuoso:	n.	aehl e hunar/maahir e fan

virulence:	n.	zaehriili taa siir(f.)

virulent:	a.	mohlik/saKHt zaehriila/sami/zaehr rasaañ

virus:     n.   bis/samiyah/zaehr
    
vis:      n.   bal/quuwat/saKHti/taaqat
    
visa:      n.   raah naamah/safri ejaazat naamah
    
vis-à-vis:   adv.  aamney saamney/bil muqaabil/ru ba ru

visage:     n.   chehrah/Huliyah/paekar/ruup/waza^ qata^

viscera:	n.	aañteyñ(f.)/aeHSHa(m.)

visceral:    a.   zi His

viscerally:	adv.	añdruuni taur par

viscerate:	v.t.	peyT chiirna

viscid:     a.   chipchipa/leys daar

viscose:    n.   lazaj maae^

viscosity:   n.	chip chipaahaT/gaRha pan/lazuujat

viscous:    a.	chip chipa/gaaRha/lazaj/leys daar

visibility:   n.	ruu'iyat/zuhuur

visible:    a.	aaSHkaarah/âyaañ/khula/mura'i/namu daar/
			numaayaañ/waazeH/zaahir

(to be)visible:     nazar aana

vision:     n.	basaarat/biinaa'i/ilhaam/kaSHf/KHayaal/
			KHwaab/muSHaahidah/nazar/nazzaarah/
			peySH biini/roya

visionary:   a.	ilhaami/KHabti/KHayaali/waehmi

visionary:   n.	KHayaal parast/tasawwur parast/
			saaHab e kaSHf o ilhaam

visibility:   n.	ruu'iyat/zuhuur

visit:     n.	jaañch paRtaal key li'ey aana jaana/
			aamad(f.)/mujra(m.)/mulaaqaat(f.)/
			wuruud(m.)

visit:     v.t.  daurah lagaana/deykhna/mulaaqaat karna

visitable:   a.   qaabil e diid/qaabil e mo^aainah

visitant:	n.	zaa'er

visitation:	n.	mulaaqaat/mo^aainah/musiibat

visitiing:	n.	pheyra

visiting:    a.   aaney jaaney waala/mehmaan/mulaaqaati

visiting card: n.   mulaaqaati parchi

visiting professor: n. mehmaan âalim/mehmaan ustaad

visitor:    n.   mehmaan/mulaaqaati/muSHaahid/zaa'er

visor:     n.   baehruup/chhajjah/neqaab

vista:     n.   mañzar/nazzaarah

visual:     a.   basri/nazar aaney waala/nazri/ruu'iyati

visual acuity: n.   teyz nazri

visual impairement:n.	nazar ki kam zori(f.)

visualisation:	n.	basriyat/nazriyat/ruu'iyat

visualise:   v.t.  naqSHah khiiñchna/suurat deyna/
			taKHaiyul meyñ laana

vita:		n.	muKHtasar sawaaneH ûmri(f.)

vital:     a.   ahem/Hayaat baKHSH/Hayaati/zaruuri/
			ziñdagi ka sar chaSHmah

vitality:    n.   dam/Haal/jaan/quuwat e Hayaat/ruuH

vitally:	adv.	SHadiid/zaruuri

vitals:     n.   aa^zaa'ey raiisah

vitamin:	n.   Hayaatiin/naamyaati maa'ddah

vitiate:    v.t.	baatil karna/bar baad karna/bigaaRna/
			KHaraab karna/nuqsaan pahoñchaana/
			tah o baala kar deyna

vitiating:	n.	bigaaRta/KHaraab karta/nuqsaan pahoñchaata

vitiation:   n.   batlaan/bigaaR/infisaaKH/KHaraabi

viticulture:	n.	añguuri beyl ki kaSHt kaari

vitiligo:    n.   bars/bars ki biimaari

vitreous:	a.	kaañch jaesa

vitrify:    v.t.  SHiiSHah banaana

vitrify:    v.i.  SHiiSHah ban jaana/
			SHiiSHey meyñ tabdiil ho jaana

vitrine:	n.	SHiiSHey ki almaari(f.)

vitriol:    n.   ruuH e tuutia/zaaj

vitriol:    a.   saKHt tañz aameyz
    
vitriolic:	a.	kaRwa(m.)/zehriila

vituperate:   v.t/i.	bad zabaani karna/bura bhala kaehna/
			gaaliyaañ deyna

vituperable:	a.	qaabil e malaamat

vituperation:	n.	gaali(f.)/malaamat(f.)/tazHiik(f.)

viva!		intj.	waah waah/ziñdah baad

viva voce:	adv.	bol kar/zabaani

vivace:     a/adv.	baSHaa SHat ka/joSHiila/pur joSH

vivacious:   a.   baaSH SHaaSH/chañchal/dil SHaad/
			pur joSH/ziñdah dil

vivacity:	n.	baSHaa SHat/garma garmi/joSH/
			kirdaar ki jaulaani

vivid:     a.   SHoKH/teyz/waazeH

vividly:    adv.  safaa'i sey/SHiddat sey
    
vividnes:	n.	SHoKHi/safaa'i/teyzi/wazaH
    
vivify:		v.t.	jaan Daalna/waazeH karna

vivisect:	v.t.	ziñdah jaanwar ki jarraHat karna
    
vivisection:	n.	jarraaHat(f.)
 
vivo:		adv.	pur joSHi sey
    
vixen:     n.   bad mizaaj/jhagRaalu/laRaaka/lomRi

viz:		adv.	ya^ni

vizard:		n.	baehruup

vocable:    n.   bol/istelaaH/kalmah/taqriiri

vocabular:	a.	lafzi

vocabulary:   n.   far hañg/luGHat/zaKHiira'e alfaaz

vocal:     a.   malfuuz/sauti/zabaani

vocalise:    v.t.  aawaaz nikaalna/gaana/zabaan sey ada karna

vocalist:    n.   gaa'ek/goya/muGHni

vocation:    n.   dhañda(m.)/kasab(m.)/maSHGHalah(m.)/peySHah(m.)/
			SHoGHl(m.)/waziifah(m.)

vocational:   a.   Harfati/kasbi/peySHah waraanah

vociferance:  n.   chiiKH pukaar/nida/SHor o GHul/waaweyla

vociferant:   a.   chiiKHta hu'a/SHor machaata hu'a
    
vociferate:	v.t.	chiiKHna/SHor machaana

vociferation:  n.   chiiKH pukaar/GHul GHapaaR/waaweyla

vociferous:   a.   bulañd saut/kallah daraaz/pur aawaaz/
			waaweyla kunaañ

vociferously:	adv.	gala phaaR kar/GHul machaatey hu'ey/
			SHor macha kar

vociferousness:	n.	hañgaamah KHeyzi/pur SHori

vogue:		n.	maqbuuliyat/waza^

voguish:	a.	maqbuul/waza^ daar

(in)vogue:		raa'ej

voice:		v.t.	KHyaalaat ka izhaar karna

voice:     n.   aawaaz/laHn/saut/sada

voiced:		a.	aawaaz waala

voiceful:    a.   aawaaz daar/bulañd aawaaz/guuñj daar/
			paaT daar

voiceless:   a.   bey aawaaz/bey zabaan/chup/guuñga/gum sum

void:      a.   baatil/kaa la^dam/KHaali/kora/suuna/tihi

void:      n.   KHala/KHaali jagah

voilà:		n.	yeh deykho

volant:		a.	chaabuk dast/phurtiila/subuk

volatile:    a.   kaafuur sifat/siim aab waSH/SHoKH/
			uR jaaney waala
    
volatility:	n.	aasaani sey bhaparna/kaafuur sifati/
			lap jhap/phurti/teyzi

volcanic:    a.   aatiSH fiSHaani/bar kaani

volcano:    n.   aatiSH fiSHaañ/bar kaan/juwaala mukhi

volition:	n.	chaah(f.)/iraadah/marzi(f.)/pasañd(f.)/
			zamiir(m.)

volitive:	a.	iraadatan

volley:		n.	goliyoñ ki bauchhaar

volte-face:   n.	paeñtra/palTa

voluble:    a.	baatuuni/charb zabaan/fasiiH/saliis/
			tarraar

volublity:	n.	kasrat ul kalaami

volume:     n.	Hajam/jasaamat/meqdaar/nusKHah/zaKHaamat

volume(of a book): n.	jild/mujallad

voluminous:   a.	Hajiim/kasiir/waafir/zaKHiim

voluntarism:  n.	eraadiyat/raza kaariyat

voluntary:	a.	âmdan/eKHteyaari/eraadi/qasdan/
			raza kaaraanah

voluntarily:	adv.	KHud bah KHud/raza kaaraanah taur par

volunteer:   n.	raza kaar

voluptary:	n.	nafs parast

voluptuous:   a.   âiyaaSH/saDol(jism)/SHaehwat añgeyz/
			SHaehwat KHeyz

volute:     n.   bal daar/marGHoli

volution:	n.	bal/peych

vomer:		n.	naak ki haDDi(f.)

vomit:     v.t.  qae'y karna/ugal deyna

vomit:     v.i.  jii bura hona/qa'ey hona/ugal paRna

vomitting:	n.	ulTi

voracious:	a.	happu/laal chi/peyTu
   
voracity:    n.	aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^

vortex:     n.   baguula/bhañwar/girdaab/marGHol

votary:		n.	âabid/âqiidat mañd/bhagat/fidwi/maddaaH/
			muriid e muKHlis/naziir/paeru/parastaar/raahib 

vote:      v.t.  raa'ey deyna

vote:      n.	Haqq e raa'ey/raa'ey

voter:		n.	raa'ey dahiñdah

votive:     a.	miñnat ka/nazri

vouch:     v.i.	sach honey ki taa'id karna/zamaanat deyna

vouch for:	v.t.	zamaanat deyna

vouchee:	n.	zamaanat daar

voucher:    n.	SHaahid/wasiiqah

vouchsafe:	n.	maan leyna/wa^dah karna

vow:      n.	âehd(m.)/eqraar(m.)/miñnat(f.)/
			pakka wa^dah(m.)/qasm(f.)/qaul(m.)/
			saugañd(f.)

vowel:     n.	Harf e îllat/Harf e musawwat/Harf e sadaa'i

vox:		n.	aqiidah/awaaz/sada

vox pop:	n.	âwaami raa'ey

vox populi:	n.	âwaam ki raa'ey

voyage:     n.	safar/seyaaHat

voyager:    n.	musaafir

voyeur:     n.	SHaehwat nazar
    
voyeuristic:  a.	SHaehwat nazri

vulgar:     a.	âamiyaanah/an ghaR/âwaami/baazaari/bey Haya/
			bad leHaaz/bhadda/gañwaar/kamiinah/
			KHasiis/niich/past/suuqiyaanah
        
vulgarity:	n.	auchha pan/bey huudgi/bhadda pan/
			bhadda jumlah/gañwaar pan/kamiinah pan/
			saflah pan/sauqiyat

vulgarise:   v.t.	âamiyaanah kar deyna/bhadda kar deyna

vulgarism:   n.	baazaari pan/sauqiyaanah/sauqiyat
    
vulgate:	n.	qaabil e qubuul naqal

vulgus:     n.	âwaam/parja

vulnary:    n.	marham/SHaafi'e zaKHm 

vulnerable:   a.	ghaa'el honey key laa'eq/choT ka SHikaar/
			zad paziir

vulnerability: n.   âdam e taHaffuz/zarb paziiri

vulture:    n.   gidh/kargas/nasr
		
vulva:     n.   añdaam e nehaani/farj/maqaam e nehaani/
			SHarm gaah

vulvar:     a.   farji

vulvate:    a.   farj daar/farj numa/SHigaaf daar

vulviform:   a.	baezwi/farj numa/farji ul SHakl

vulvitis:    n.   farj ki suujan/warm e iñdehaani
    
vying:		n.	bar tari key li'ey koSHiSH